intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

21
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội" đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nhằm một số mục tiêu sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội trên cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ------------------------- NGUYỄN THỊ GIANG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JTEC HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ------------------------- NGUYỄN THỊ GIANG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JTEC HÀ NỘI Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 8340301 Luận văn Thạc sĩ kinh tế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Trần Ngọc Trang HÀ NỘI , NĂM 2021
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả nội dung của bài luận văn “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội” là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS Trần Ngọc Trang. Các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc ai sử dụng trong bất kỳ công trình luận văn nào trƣớc đây. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Nguyễn Thị Giang
 4. ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội”, tác giả đã gặp rất nhiều khó khăn xong do nhận đƣợc sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, của ban lãnh đạo, của các phòng ban trong công ty khảo sát, tác giả đã hoàn thành đƣợc đề tài theo đúng kế hoạch. Trƣớc tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giáo viên hƣớng dẫn khoa học TS Trần Ngọc Trang đã tận tình hƣớng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô khoa Kế toán và khoa Sau đại học của trƣờng Đại học Thƣơng Mại đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trong quá trình viết luận văn. Tác giả xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội đã tạo điều kiện cho tác giả tìm hiểu, nghiên cứu tại quý công ty. Lời cảm ơn của tác giả xin gửi đến các anh chị phòng kế toán đã giúp đỡ, hƣớng dẫn và cung cấp các tài liệu nghiên cứu, trao đổi và giải đáp những vƣớng mắc trong quá trình nghiên cứu đề tài. Do thời gian nghiên cứu và trình độ hạn chế, đề tài không tránh khỏi sai sót. Tác giả mong muốn sẽ nhận đƣợc nhiều đóng góp quý báu từ các thầy cô và bạn đọc để đề tài hoàn thiện hơn nữa và có ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn áp dụng. Học viên Nguyễn Thị Giang
 5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................ iii DANH MỤC TƢ VIẾT TẮT.................................................................................. vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ...................................................................... vii PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài. .........................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ..............................................................2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. .........................................................5 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. ........................................................5 5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài. .......................................................................5 6. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................................6 7. Kết cấu của đề tài. ...................................................................................................6 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ......................................8 1.1. Một số khái niệm, định nghĩa liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ...........................................................................8 1.1.1 Khái niệm, phân loại doanh thu .........................................................................8 1.1.2. Khái niệm, phân loại chi phí ...........................................................................11 1.1.3. Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh ................................15 1.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ............18 1.2.1.Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính ............................................................................................18 1.2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán quản trị. ..............................................................................................................................39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1..........................................................................................47
 6. iv CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JTEC HÀ NỘI ...........................48 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Jtec Hà Nội ..........................................................48 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Jtec Hà Nội .....................48 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. ...................................48 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty ................................................52 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .................................................................53 2.2 Trực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội ................................................................................................................56 2.2.1 Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh dưới tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội dưới góc độ kế toán tài chính .......................................................................56 2.3 Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội .................................................................................78 2.3.1 Những kết quả đạt được ...................................................................................78 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại............................................................81 Kết luận chƣơng 2 .....................................................................................................84 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JTEC HÀ NỘI. ...........................................................................................85 3.1 Định hƣớng phát triển của Công ty TNHH Jtec Hà Nội và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. ........................85 3.1.1 Định hướng phát triển. .....................................................................................85 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán doah thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội ................................................................................................86 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội ................................................................................................87 3.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội ......................................................................87
 7. v 3.2.2 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán quản trị. .............................................................................................................92 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội .........................................96 3.3.1 Điều kiện về phía nhà nước và các cơ quan chức năng ..................................96 3.3.2 Điều kiện về phía công ty .................................................................................97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3..........................................................................................98 KẾT LUẬN ..............................................................................................................99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 8. vi DANH MỤC TƢ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải nghĩa 1 DN Doanh nghiệp 2 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 3 BCĐKT Bảng cân đối kế toán 4 BCTC Báo cáo tài chính 5 CP Chi phí 6 DT Doanh thu 7 KQKD Kết quả kinhdoanh 8 TK Tài khoản 9 NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp 10 NCTT Nhân công trực tiếp 11 NVL Nguyên vật liệu 12 QLDN Quản lý doanh nghiệp 13 BHXH Bảo hiểm xã hội 14 BHYT Bảo hiểm y tế 15 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 16 KPCĐ Kinh phí công đoàn 17 SXC Sản xuất chung 18 CCDV Cung cấp dịch vụ 19 TSCD Tài sản cố định 20 SXKD Sản xuất kinh doanh 21 KD Kinh doanh 22 KQ kế quả 23 GTGT Giá trị gia tăng 24 CLTG Chênh lệch tỷ giá 25 TNCN Thu nhập cá nhân 26 USD Đô la Mỹ
 9. vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2017-2019 ...................................................................................................................................51 Bảng 2.2: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ CÔNG TY TNHH JTEC HÀ NỘIGIAI ĐOẠN 2017-2019 ...................................................................................................759 Bảng 2.3: BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CÔNG TY TNHH JTEC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2017-2019.............................................................................81 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất của Công ty ...............................................................49 Sơ đồ 2.2 : Mô hình quản lý công ty .........................................................................52 Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty ......................................................53 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán .............................................................................56 Sơ đồ 2.5: Qui trình giao hàng theo điều kiện CIF (nguồn Internet) ........................57 Sơ đồ 2.6: Quy trình bán hàng (Nguồn Công ty TNHH Jtec Hà Nội) ......................59
 10. viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.1: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ................................................................................................................101 Phụ lục 1.1: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ................................................................................................................102 Phụ lục 1.2: Sơ đồ kế toán doanh thu tài chính .......................................................103 Phụ lục 1.3: Sơ đồ kế toán thu nhập khác ...............................................................104 Phụ lục 1.4: Sơ đồ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ......................................105 Phụ lục 1.5: Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên .......................................................................................................................106 Phụ lục 1.6: Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng ...........................................................108 Phụ lục 1.7: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .......................................109 Phụ lục 1.8: Sơ đồ kế toán chi phí tài chính............................................................110 Phụ lục 1.9: Sơ đồ kế toán chi phí khác ..................................................................111 Phụ lục 1.10: Sơ đồ kế toán chi phí thuế TNDN ....................................................112 Phụ lục 1.11: Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................113 Phụ lục 2.1: Đề nghị mua hàng ...............................................................................114 Phụ lục 2.2: Hóa đơn thƣơng mại ...........................................................................115 Phụ lục 2.3: Phiếu đóng gói ....................................................................................116 Phụ lục 2.4 : Tờ khai hải quan ................................................................................117 Phụ lục 2.5: Hóa đơn bán hàng ...............................................................................118 Phụ lục 2.6 : Phiếu xuất kho....................................................................................119 Phụ lục 2.7 Màn hình nhập liệu nghiệp vụ phát sinh ngày 25/11/2019 ..................120 Phụ lục 2.8 Sổ chi tiết TK 511 ................................................................................121 Phụ lục 2.9 Sổ chi tiết TK 131 ................................................................................122 Phụ lục 2.10 Bảng đánh giá chênh lệch tỷ giá ........................................................123 Phụ lục 2.11 Sổ cái tài khoản 515 ...........................................................................124 Phụ lục 2.12: Bộ chứng từ bán thanh lý phế liệu ....................................................125
 11. ix Phụ lục 2.13: Sổ cái tài khoản 711 ..........................................................................129 Phục lục 2.14 Màn hình nhập liệu nghiệp vụ phát sinh ngày 29/03/2019 ..............130 Phụ lục 2.15 : Bảng tổng hợp thành phẩm –FG ......................................................131 Phụ lục 2.16 Bảng tính giá thành ............................................................................132 Phụ lục 2.17 Sổ cái tài khoản 632 ...........................................................................133 Phục lục 2.18- Trích nghiệp vụ ghi nhận giá vốn hàng bán tháng 9 năm 2019 ......134 Phụ lục 2.19 Hóa đơn GTGT- Bảng kê chiết tiết suất ăn – Bảng phân bổ suất ăn 135 Phụ lục 2.20 Sổ chi tiết tài khoản 642.....................................................................138 Phụ lục 2.21: Màn hình nhập liệu hạch toán phân bổ suất ăn trƣa bộ phận văn phòng .................................................................................................................................139 Phụ lục 2.22 – Sổ chi tiết tài khoản 641..................................................................140 Phụ lục 2.23: Màn hình nhập liệu hạch toán mua thùng carton ngày 28/11/2019 ..141 Phụ lục 2.24 Sổ cái tài khoản 635 ...........................................................................142 Phụ lục 2.25: Màn hình nhập liệu phí ngân hàng ngày 25/12/2019 .......................143 Phụ lục 2.26: Sổ cái tài khoản 911 .........................................................................144 Phụ lục 2.27: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .............................................145 Phụ lục 2.28 : Mẫu báo cáo quản trị doanh thu.......................................................146 Phụ lục: Bảng phân bổ chi phí lƣơng ......................................................................147 Phụ lục: BẢNG PHÂN BỔ KHẤU KHAO............................................................148
 12. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Để tồn tại và phát triển một cách bền vững các doanh nghiệp đã nhận thấy sự cần thiết phải có chuyển biến mang tính đột phá ở tầm vĩ mô. Đồng thời đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần tổ chức lại sản xuất, cải tiến mẫu mã sản phẩm nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Mặc khác các doanh nghiệp cần phải áp dụng các biện pháp quản lý khoa học tiên tiến, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý doanh nghiệp để giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh trên trƣơng trƣờng. Trong hệ thống quản lý doanh nghiệp, kế toán là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu nhât, giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có đƣợc những thông tin chính xác, trung thực và khách quan đề kịp thời đƣa ra các phƣơng kinh doanh hiệu quả nhất. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán ảnh hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong hệ thống các phần hành kế toán, phần hành kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là một trong những thành phần rất quan trọng. Các thông tin về chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh giúp ích rất nhiều cho các nhà quản trị doanh nghiệp, chất lƣợng thông tin của phần hành kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh đƣợc coi là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo sự an toàn và khả năng mang lại thắng lợi cho các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.Trong những năm gần đây, hệ thống kế toán nói chung, kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh nói riêng đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệp của thế giới, phù hợp với đặc điểm của Việt Nam. Song thực thế công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung còn nhiều bất cập và chƣa hoàn toàn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế và chƣa thực sự đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Sự bất cập trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh đã ảnh hƣờng không nhỏ đến tình trạng tài chính của các doanh nghiệp làm giảm hiệu quả của hệ thống kiểm soát và đánh giá của doanh nghiệp
 13. 2 Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm hoạt động sản xuất, đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ, tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, tổ chức công tác kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhằm tìm ra các điểm chƣa phù hợp trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh và đồng thời đƣa ra các giải pháp hoàn thiện giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý chi phí sản xuất tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng của vấn đề này tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội đã quan tâm nhiều tới công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nhằm cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị có cái nhìn đúng đắn về tình hình hoạt động của Công ty từ đó đƣa ra các quyết định kinh doanh và quản lý phù hợp. Tuy nhiên, công tác này vẫn chƣa thực sự hoàn thiện và còn những hạn chế nhất định. Xuất phát từ mặt lý luận và thực tiễn, sau quá trình tìm hiểu tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “ Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội ” nhằm góp phần giúp công tác kế toán tại công ty ngày càng hoàn thiện hơn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài nghiên cứu về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đã đƣợc rất nhiều tác giả nghiên cứu, có thể nói đây là một vấn đề rất quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào và tính cấp thiết của nó vẫn luôn là một vấn đề mà nhiều tác giả muốn theo đuổi. Các nghiên cứu đã đạt đƣợc những thành công, những ƣu điểm cả về mặt lý luận và thực tiễn tuy nhiên vẫn còn tôn tại một số những hạn chế nhất định. - Luận văn thạc sỹ: “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam” của tác giả Trƣơng Thị Mai, trƣờng Đại học Thƣơng mại năm 2015 đã chỉ ra rằng đối tƣợng hạch toán doanh thu, chi phí trong các hoạt động giao nhận thực tế tại đơn vị là các dịch vụ mở thủ tục hải quan tại cảng, sân bay trong hoặc ngoài giờ hành chính, vận chuyển, đóng gói, xếp dỡ và lao vụ sân bay...Tuy nhiên, có thể khái quát lại thành 2 nhóm dịch vụ cơ bản là dịch vụ vận
 14. 3 chuyển và dịch vụ làm hàng. Doanh thu đƣợc tập hợp theo hai nhóm dịch vụ cung cấp, chi tiết theo từng khách hàng. Chi phí đƣợc tập hợp là chi phí thực tế, chi tiết cho từng khách hàng, từng dịch vụ, từng lô hàng, trọng lƣợng, đích đến và các bƣớc của quá trình cung cấp dịch vụ. Nghiên cứu của tác giả đã hệ thống hóa những lý thuyết chung về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh áp dụng vào thực trạng kế toán toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam. Điểm nổi bật của nghiên cứu là tác giả đã xây dựng đƣợc một hệ thống báo cáo quản trị về doanh thu, chỉ phí bao gồm các dự toán hoạt động và phân tích theo mô hình ABC từ đó đƣa ra những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trên cả hai phƣơng diện kế toán tài chính và kế toán quản trị. Tuy nhiên, một số nội dung nghiên cứu của tác giả về kế toán quản trị còn trùng lặp với nội dung của kế toán tài chính, cách tiếp cận trên hai góc độ này còn rời rạc, chƣa chặt chẽ. Giải pháp kế toán tài chính còn thiểu các cơ sở thực tế, phạm vi nghiên cứu vẻ chi phí chƣa cụ thể. - Luận văn thạc sỹ: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nƣớc Rạng Đông” của tác giả Hoàng Trọng Ngọc- Đại học thƣơng Mại năm 2017, tác giả đã chỉ ra đƣợc những ƣu nhƣợc điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Công ty Cổ phần bóng đèn phích nƣớc Rạng Đông là công lớn, chuyên sản xuất các mặt hàng bóng đèn, doanh thu chủ yếu của công ty từ hoạt động bán hàng, tuy nhiên đối với các mặt hàng khuyến mại công ty có giá vốn nhƣng chƣa ghi nhận doanh thu và một số điểm hạn chế về phƣơng pháp ghi nhận chi phí. Tác giả cũng đƣa ra những giải pháp cụ thể để hoàn thiện hệ thống kế toán, tuy nhiên trong công trình nghiên cứu mới chỉ đề cập về kế toán tài chính mà chƣa có những giải pháp cho kế toán quản trị. - Luận văn thạc sỹ: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên tƣ vấn và thƣơng mại Minh Anh” của tác giả Trần Trung Hiếu năm 2019, trƣờng Học Viện Tài Chính, tác giả đã hệ thống đƣợc những nội dung về mặt lý luận liên quan đến doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp thƣơng mại. Luận văn cũng đã chỉ ra đƣợc
 15. 4 những ƣu điểm của đơn vị đƣợc nghiên cứu, đƣa ra đƣợc những bất cập trong quá trình hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và chỉ ra những giải pháp nhằm hoàn thiện. Xuất phát từ đặc điểm DN là doanh nghiệp thƣơng mại có quy mô nhỏ hoạt động kinh doanh là dịch vụ tƣ vấn và bán hàng, bộ máy kế toán tập trung chƣa sử dụng phần mềm kế toán mà thực hiện chủ yếu trên excel. Qua đề tài nghiên cứu, tác giả đã hệ thống những vần đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cho các hoạt động tƣ vấn và bán hàng, phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại DN thƣơng mại, từ đó chỉ ra những ƣu điểm và tồn tại trong công tác kế toán. Hạn chế lớn nhất mà tác giả đó chỉ ra trong nghiên cứu của mình là DN hiện nay là cách tính giá vốn và chi phí chƣa đƣợc phân bổ hợp lý. Xuất phát từ những nghiên cứu lý luận chung và những tổn tại trong thực tế, tác giả đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, luận văn chỉ nghiên cứu, đánh giá công tác kế toán DT, CP và xác định kết quả kinh doanh trên góc độ kế toán tài chính mà chƣa đánh giá đƣợc công tác kế toán chi tiết phục vụ cho nhu cầu quản trị. Nhìn chung những đề tài trên đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhƣ chƣa đi chi tiết cụ thể về kế toán doanh thu, chi phí đặc thù tại mỗi đơn vị. Những công trình nghiên cứu đã đề cập đến vấn đề kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp đã phân tích, làm rõ những vấn đề về lý luận cơ bản, chỉ ra đƣợc những ƣu nhƣợc điểm tồn tại, nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nghiên cứu. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhƣ chƣa đi vào chi tiết cụ thể về hạch toán doanh thu, chi phí đặc thù tại mỗi đơn vị. Mặt khác đối với các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp và khu chế xuất thì chƣa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu về vấn đề ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Xuất phát từ thực tế đó tác giả đã lựa chọn đề tài “ Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội” để làm đề tài nghiên cứu. Trong đề tài tác giả tập trung nghiên cứ đặc điểm tổ chức
 16. 5 kinh doanh đặc điểm công tác kế toán và thực trạng doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đƣa ra những kiến nghị mang tính ứng dụng, góp phần vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả của Công ty TNHH Jtec Hà Nội nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất nói chung. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh nhằm một số mục tiêu sau: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. - Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội trên hai góc độ là kế toán tài chính và kế toán quản trị, từ đó rút ra những ƣu điểm, nhƣợc điểm trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. - Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội trên cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đối tƣợng: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội . Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội + Về thời gian: Nguồn số liệu liên quan đến luận văn đƣợc thu thập từ Công ty TNHH Jtec Hà Nội trong năm 2019 5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài. - Phƣơng pháp thu thập thông tin: * Đối với dữ liệu sơ cấp: Để thu thập thông tin phục vụ cho nghiên cứu luận văn, tác giả đã trao đổi trực tiếp với kế toán Công ty TNHH Jtec Hà Nội về các vấn đề xoay quanh nội dung nghiên cứu của đề tài đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Mục đích của buổi trao đổi là có đƣợc thông tin chung về công tác kế toán
 17. 6 và thông tin về công tác kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của công ty. Nội dung chủ yếu là về đặc điểm công tác kế toán nói chung và các đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của công ty. * Đối với dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thu thập bao gồm các văn bản luật, thông tƣ.... của Quốc hội, các bộ ban nghành về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Ngoài ra tác giả còn thu thập thông qua các thông tin có sẵn: Niên giám thống kê, trang Google, các BCTC, báo cáo tổng kết trên trang web của Công ty TNHH Jtec Hà Nội. Ngoài ra tác giả còn thực hiện khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm: một số trang Web của các tổ chức hành nghê kế toán - kiểm toán ở Việt Nam. Luận văn cũng tham khảo kết quả điều tra, phân tích về công tác DT, CP, KQKD ở một số luận văn thạc sỹ ở các doanh nghiệp sản xuất để tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho việc vận dụng vào công tác kế toán DT,CP, KQKD trong Công ty TNHH Jtec Hà Nội. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu: Số liệu thu đƣợc từ điều tra, quan sát, phỏng vần, ghi chép... đƣợc tác giả tổng hợp lại xử lý thông tin. Trên cơ sở đó tác giả thực hiện đánh giá, phân tích thực trạng công tác kế toán DT, CP, KQKD tại công ty, mặt mạnh, mặt yếu, các nguyên nhân chủ quan, khách quan ...để từ đó tác giả đƣa ra các giải pháp 6. Ý nghĩa của đề tài Về mặt lý luận: Hệ thống hóa và góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất theo Luật kế toán, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Về mặt thực tiễn: Đề tài phân tích, đánh giá ƣu nhƣợc điểm về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. 7. Kết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng:
 18. 7 Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Jtec Hà Nội
 19. 8 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Một số khái niệm, định nghĩa liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1 Khái niệm, phân loại doanh thu 1.1.1.1 Khái niệm Doanh thu có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Trƣớc hết doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất đơn giản cũng nhƣ tái sản xuất mở rộng, là nguồn để trang trải các khoản chi phí về tƣ liệu lao động, đối tƣợng lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, để trả lƣơng, thƣởng cho ngƣời lao động, trích Bảo hiểm xã hội, nộp thuế theo luật định, là nguồn để có thể tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh liên kết đối với các đơn vị khác. Trƣờng hợp doanh thu không thể đảm bảo các khoản chi phí đã bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài chinh. Hiện tại có nhiều quan niệm khác nhau về doanh thu nhƣ: Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS18 – Doanh thu thì “ Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không bao gồm khoản góp vốn của các chủ sở hữu vốn”[4, Tr 144] Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác thì “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu” [1, Tr 46] “Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không là doanh thu”[1, Tr 46]
 20. 9 Theo Thông tƣ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thì Doanh thu đƣợc định nghĩa: Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền [Điều 78 –TT200] Nhƣ vậy doanh thu đóng vai trò quan trọng, là nguồn bù đắp các khoản chi phí mà DN đã chi ra đồng thời làm tăng vốn chủ sở hữu. Việc hạch toán đúng doanh thu sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp xác định đúng đắn KQKD. 1.1.1.2 Phân loại doanh thu Để thuận tiện cho công tác quản lý và kế toán doanh thu, doanh thu từ hoạt động kinh doanh có thể đƣợc phân loại theo những tiêu thức khác nhau tuỳ theo mục đích, yêu cầu của quản lý và kế toán. Một vài cách phân loại: (a) Phân loại theo hoạt động kinh doanh, doanh thu được chia thành hai loại: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là toàn bộ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ bao gồm: doanh thu bán buôn, doanh thu bán lẻ, doanh thu gửi bán đại lý - Doanh thu hoạt động tài chính: Là toàn bộ doanh thu phát sinh từ hoạt động đầu tƣ tài chính nhƣ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia Cách phân loại này giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác định đƣợc tỷ trọng của từng loại doanh thu, xác định tổng mức lƣu chuyển hàng hoá theo từng loại, từ đó hoạch định đƣợc mức luân chuyển hàng hoá, xây dựng mức dự trữ hàng hoá cần thiết, tránh đƣợc tình trạng ứ đọng hoặc thiếu hàng gây ảnh hƣởng không tốt cho quá trình hoạt động KD của DN. (b) Phân theo phương thức thanh toán tiền hàng doanh thu đƣợc chia thành doanh thu thu tiền ngay, doanh thu trả chậm, doanh thu nhận trƣớc. (c) Phân loại theo mối quan hệ với điểm hoà vốn, doanh thu được chia thành - Doanh thu hoà vốn: doanh thu của khối lƣợng bán ở điểm hoà vốn - Doanh thu an toàn: Phần chênh lệch của doanh thu thực hiện đƣợc với doanh thu hoà vốn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2