intTypePromotion=1

luận văn:Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu café và nhập khẩu ủy thác xe máy tại công ty TNHH Unimex Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
55
lượt xem
14
download

luận văn:Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu café và nhập khẩu ủy thác xe máy tại công ty TNHH Unimex Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập. Nói đến ngoại thương Việt Nam chúng ta không thể không nói đến những thăng trầm của nó trước và sau khi chuyển đổi nền kinh tế. Trước kia ảnh hưởng của nền kinh tế tập trung, ngoại thương Việt Nam mang tính chất phiến diện và nghèo nàn. Chúng ta chủ yếu quan hệ với Liên Xô và các nước Đông Âu trên cơ sở không hoàn lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu café và nhập khẩu ủy thác xe máy tại công ty TNHH Unimex Hà Nội

 1. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “M t s gi i pháp nâng cao hi u qu xu t kh u café và nh p kh u y thác xe máy t i công ty TNHH Unimex Hà N i.”
 2. 2 M CL C L I NÓI U .............................................................................................. 5 CHƯƠNG I: TH C TR NG XU T KH U CAFÉ VÀ NH P KH U Y THÁC XE MÁY T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C 1 THÀNH VIÊN UNIMEX HÀ N I ............................................................................. 7 1.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY ............................................... 7 1.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty TNHH Nhà nư c 1 thành viên UNIMEX Hà N i ........................................................................ 7 1.1.1.1 Thông tin chung v công ty ............................................................ 7 1.1.1.2 S hình thành công ty .................................................................... 8 1.1.1.3 Quá trình phát tri n c a công ty UNIMEX Hà N i ........................ 9 1.1.2 nh hư ng phát tri n trong nh ng năm t i .................................... 12 1.2 C I M KINH T KĨ THU T TÁC NG N XU T KH U CAFÉ VÀ NH P KH U Y THÁC XE MÁY ............................................. 13 1.2.1 S n ph m ............................................................................................ 13 1.2.2 Ngu n cung ng s n ph m................................................................ 14 1.2.3 V n kinh doanh ................................................................................. 16 1.2.4 Th t c hành chính xu t nh p kh u ................................................. 16 1.3 TH C TR NG XU T KH U CAFÉ VÀ NH P KH U Y THÁC XE MÁY T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C 1 THÀNH VIÊN HÀ N I ...... 17 1.3.1 Quy trình xu t nh p kh u hàng hóa ................................................. 17 1.3.1.1 Xu t kh u café ............................................................................. 17 1.3.1.2 Quy trình nh p kh u y thác xe máy ............................................ 24 1.3.2 M t s t n t i ch y u trong quá trình xu t kh u café và nh p kh u xe máy .......................................................................................................... 30 1.3.2.1 Xu t kh u café ............................................................................. 30 GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 3. 3 1.3.2.2 Nh p kh u xe máy ....................................................................... 39 1.3.2.3 M t s t n t i t phía nhà nư c ................................................... 44 CHƯƠNG II: M T S KI N NGH NH M NÂNG CAO HI U QU QUÁ TRÌNH XU T KH U CAFÉ VÀ NH P KH U XE MÁY C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C 1 THÀNH VIÊN UNIMEX HÀ N I ... 48 2.1 GI I PHÁP T PHÍA CÔNG TY ........................................................... 48 2.1.1 Xu t kh u café .................................................................................... 48 2.1.1.1 M r ng ngu n cung ng café v i ch t lư ng m b o ............... 48 2.1.1.2 Thành l p i ngũ cán b thu nh n và giám sát quá trình xu t kh u café t i c ng Sài Gòn. ............................................................................. 54 2.1.1.3 Hi u qu d ki n sau khi th c hi n k t h p 2 bi n pháp trên ....... 60 2.1.2 Thay th nh p kh u y thác xe máy b ng nh p kh u tr c ti p...... 61 2.1.2.1 Xác nh hình th c nh p kh u xe máy tr c ti p thay th hình th c nh p kh u y thác ................................................................................... 61 2.1.2.2. i u ki n th c hi n và d ki n hi u qu . .................................... 64 2.2. M T S KI N NGH V I CƠ QUAN NHÀ NƯ C ............................ 66 K T LU N ................................................................................................. 70 DANH M C TÀI LI U THAM KH O ................................................... 72 GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 4. 4 GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 5. 5 L I NÓI U Hi n nay Vi t Nam ang trong giai o n h i nh p. Nói n ngo i thương Vi t Nam chúng ta không th không nói n nh ng thăng tr m c a nó trư c và sau khi chuy n i n n kinh t . Trư c kia nh hư ng c a n n kinh t t p trung, ngo i thương Vi t Nam mang tính ch t phi n di n và nghèo nàn. Chúng ta ch y u quan h v i Liên Xô và các nư c ông Âu trên cơ s không hoàn l i. T khi chuy n i n n kinh t sang cơ ch th trư ng v i quan i m: Vi t Nam s n sàng làm b n v i t t c các nư c, không phân bi t ch chính tr trên cơ s các bên cùng có l i thì ngành ngo i thương Vi t nam ã có s thay i m nh m , hi n nay Vi t Nam có quan h ngo i thương v i v i h u h t các qu c gia trên th gi i Cùng v i xu th h i nh p, xu t kh u ã tr thành v n s ng còn c a nhi u n n kinh t trên th giói. Vi t Nam t khi m c a n n kinh t cũng ã xác nh xu t nh p kh u là v n then ch t trong cu c công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c Công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c giai o n 2001 – 2010 ang t ra cho ho t ng xu t nh p kh u nh ng yêu c u m i, ó là ngày càng ph i chú tr ng nâng cao ch t lư ng cũng như hi u qu c a ho t ng xu t kh u Là m t sinh viên c a trư ng i h c Kinh t qu c dân, ti p thu nh ng ki n th c h u ích v lĩnh v c kinh t i ngo i nói chung cũng như xu t nh p kh u nói riêng cùng v i quá trình th c t p t i công ty TNHH Nhà Nư c 1 thành viên Unimex - Hà N i và s hư ng d n chu áo c a cô giáo : Nguy n Th T Em ã ch n tài: “M t s gi i pháp nâng cao hi u qu xu t kh u café và nh p kh u y thác xe máy t i công ty TNHH Unimex Hà N i” nghiên c u trong khóa lu n t t nghi p v i mong mu n tìm hi u sâu hơn v lĩnh v c xu t nh p kh u cũng như vi c qu n lý c a nó góp ph n ưa ra m t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh xu t nh p kh u t i công ty Unimex nói riêng và óng góp vào s phát tri n chung c a toàn t nư c. GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 6. 6 N i dung c a khóa lu n bao g m hai chương: Chương I: Th c tr ng xu t kh u café và nh p kh u xe máy c a công ty Unimex - Hà N i Chương II: M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu xu t kh u café và nh p kh u xe máy t i công ty Unimex – Hà N i trong th i gian t i Do th i gian th c t p không nhi u, ki n th c và kinh nghi m còn h n ch nên ch c ch n Em không th tránh kh i nh ng sai sót. Qua ây, Em mong mu n nh n ư cs óng góp ý ki n c a các th y cô trong khoa và c a các cô chú trong công ty khóa lu n ư c hoàn thi n hơn Nhân ây, Em chân thành cám ơn các th y cô giáo trong khoa Qu n tr kinh doanh, các cô chú trong công ty Unimex - Hà N i và c bi t là cô giáo Nguy n Th T ã t n tình giúp em hoàn thành khóa lu n t t nghi p này!!!!! GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 7. 7 CHƯƠNG I TH C TR NG XU T KH U CAFÉ VÀ NH P KH U Y THÁC XE MÁY T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C 1 THÀNH VIÊN UNIMEX HÀ N I 1.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY 1.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty TNHH Nhà nư c 1 thành viên UNIMEX Hà N i 1.1.1.1 Thông tin chung v công ty Tên y : Công ty trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên Xu t nh p kh u và u tư Hà N i Tên giao d ch qu c t : UNION OF HANOI IMPORT – EXPORT AND INVESTMENT CORPORATIONS Tên giao d ch vi t t t: UNIMEX HA NOI Tr s : 41 Ngô Quy n – Hoàn Ki m – Hà N i i n tho i : 84 4 8264159 Fax : 84 4 8259246 Website : unimex-hanoi.com Email : unimexhanoi@hn.vnn.vn GP KKD S : ăng ký kinh doanh s : 0104000309 do S k ho ch và u tư Thành ph Hà N i c p ngày 29 tháng 12 năm 2005 S Tài kho n : 0021000000273 t i Ngân hàng Ngo i thương Hà N i Mã S Thu : 010016842 Nhi m v ch y u: + Kinh doanh xu t nh p kh u như: Xu t kh u: Hàng công nghi p, ti u th công nghi p, nông s n tươi và ch bi n, dư c li u, th công m ngh … GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 8. 8 Nh p kh u: Nguyên li u, v t tư, ph tùng, các phương ti n v n chuy n, phương ti n giao thông +S n xu t hàng xu t kh u, thay th hàng nh p kh u và hàng tiêu dùng n i a như: Giày dép, c p, túi, bao bì.. +Kinh doanh d ch v : D ch v b t ng s n, du l ch, khách s n, thuê kho bãi, v n chuy n hàng hóa, d ch v tài chính + u tư xây d ng: Xây d ng l p t công nghi p và dân d ng, văn hóa th thao, trang trí n i th t, d ch v i n nư c khu công nghi p Cơ s v t ch t +Văn phòng công ty: di n tích 415,4 m2. a i m:41 Ngô Quy n – HN +Văn phòng công ty: di n tích 941,4 m2. a i m:201 Khâm thiên- HN +Văn phòng làm vi c: di n tích 50,76 m2. a i m: 65 Hàng tr ng- HN +Văn phòng liên k t kinh doanh bán hàng: di n tích 12m2. a i m: 81 Nguy n Thái H c – HN +Văn phòng làm vi c- Khu thương m i: di n tích 6077m2. a i m: 102 Thái Th nh – HN +Văn phòng làm vi c – Khu thương m i: di n tích 3964 m2 . a i m: 172 Ng c Khánh- HN +Nhà xư ng:Di n tích 40.039m2 trong ó di n tích xây d ng vào kho ng 19.000m2 phân b t i Kiêu k - Gia lâm và 26 ph ch C u Di n – HN 1.1.1.2 S hình thành công ty u nh ng năm 60, 15 năm sau khi mi n B c ã b t u bư c vào con ư ng xây d ng phát tri n kinh t xã h i. Ngo i thương tr thành m t v n quan tr ng ưa t nư c phát tri n. Chính ph ãb t u nh n rõ vai trò c a xu t nh p kh u i v i n n kinh t nói riêng và v i s phát tri n c a toàn xã h i trên m i m t nói chung. Trư c tình hình ó, Chính ph ã quy t nh thành l p công ty thu mua hàng xu t kh u Hà N i ( ti n thân c a UNIMEX ngày nay ) v i ch c năng ch y u là thu GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 9. 9 gom hàng nông s n th công mĩ ngh xu t kh u bán cho các t ng công ty Trung Ương theo k ho ch hàng năm. 1.1.1.3 Quá trình phát tri n c a công ty UNIMEX Hà N i - 15 năm sau khi ư c thành l p, do nhu c u s n xu t kinh doanh hàng xu t kh u c a thành ph Hà N i ngày càng phát tri n nên năm 1976 ơn v ư c i tên thành công ty ngo i thương Hà N i, sau l i ư c nâng lên thành S Ngo i thương Hà N i - Tháng 4- 1980: Nhà nư c cho phép thành ph Hà N i ư c xu t nh p kh u tr c ti p nên UBND Thành ph ã quy t nh thành l p công ty Xu t nh p kh u và u tư Hà N i là m t trong nh ng ơn v kinh t làm ch c năng kinh doanh xu t nh p kh u t ng h p, t ch c s n xu t hàng xu t kh u, kinh doanh d ch v và kinh doanh trong nư c - Cu i năm 1991, phù h p v i yêu c u phát tri n và m r ng kinh doanh trong tình hình m i ã b sung thêm ch c năng u tư liên doanh v i nư c ngoài nên UBND Thành ph ra quy t nh s 3310/Q -UB ngày 16/12/1991 thành l p liên hi p công ty xu t nh p kh u và u tư Hà N i - Cu i năm 2003 và u năm 2005 th c hi n các quy t nh c a th tư ng Chính Ph và UBND thành ph v vi c ti p t c s p x p, i m i phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p Nhà nư c, các công ty Thương m i bao bì Hà n i(HATRAPACO), công ty xu t nh p kh u hàng tiêu dùng và th công m ngh (ARTEX), công ty thương m i và xu t nh p kh u t ng h p(GENEXIM) l n lư t sát nh p vào công ty xu t nh p kh u và u tư Hà N i - Năm 2006, công ty ư c i tên thành công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên xu t nh p kh u và u tư Hà N i. Là doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c t ng công ty Thương m i Hà N i, có tư cách pháp nhân y , ư c ăng kí và thành l p theo lu t doanh nghi p, i u l T ng công ty thương m i Hà N i và có ch c năng ho t ng xu t nh p kh u và u tư trong lĩnh v c s n xu t thương m i, d ch v và kinh doanh b t ng s n. Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên xu t GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 10. 10 nh p kh u và u tư Hà n i th c hi n ch h ch toán c l p, các ơn v tr c thu c h ch toán ph thu c. Các công ty thành viên: 1.Trung tâm Artex t i Hà N i 172 Ng c Khánh - Ba ình - Hà N i .Tel: (84-4) 5119670 Fax: (84-4) 5119664. Email: Artex@unimex-hanoi.com 2. Trung tâm s n xu t và d ch v thương m i ông Á T 47 - Th tr n ông Anh - Hà n i Tel: (84-4) 8832372.Email: DongA@unimex-hanoi.com 3. Trung tâm thương m i Genexim Hà N i 102 Thái Th nh - ng a - Hà n i Tel: (84-4) 8533202.Email: Genexim@unimex-hanoi.com 4. Xí nghi p s n xu t và xu t nh p kh u Th ô 26B C u Di n - T Liêm - Hà N i Tel: (84-4) 7643074 - Email: Thudo@unimex-hanoi.com 5. Xí nghi p s n xu t và thương m i Phú Di n 26A C u Di n - T Liêm - Hà N i Tel: (84-4) 7644756 - Email: XNPD@unimex-hanoi.com. 6. Xí nghi p thương m i và bao bì Hà N i 98 Hoàng C u - ng a - Hà N i Tel: (84-4) 8513669 - Email: Hatrapaco@unimex-hanoi.com GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 11. 11 BI U 1: ánh giá t ng h p k t qu kinh doanh c a công ty Unimex 2003-2007 Ngu n s li u: Phòng k ho ch công ty Unimex TT CH TIÊU ƠN V 2003 2004 2005 2006 2007 1 Doanh thu Tr. ng 971.390 1.122.460 1.050.000 1.326.000 1.525.000 T c tăng trư ng % 204 115,50 93,54 126,28 115,08 2 Kim ng ch XNK trong ó: 1000USD 50.305 54.961 51.400 55.000 62.090 -Kim ng ch xu t kh u 1000USD 20.075 14.441 15.400 15.356 25.458 -Kim ng ch nh p kh u 1000USD 30.230 40.520 35.000 39.644 36.632 3 Thu nh p bình quân Tr. ng 1,49 2,00 1,50 1,76 1,96 4 Lao ng bình quân ngư i 350 462 610 754 780 5 L i nhu n trư c thu Tr. ng 3.438 2.039 2.072 2.300 2.500 6 L i nhu n sau thu Tr. ng 2.443 1.441 1.604 1.823 2.101 7 Tài s n c nh Tr. ng 12.378 13.606 24.969 26.568 27.265 Tài s n lưu ng và u tư ng n 8 h n Tr. ng 309.327 356.939 373.119 400.256 412.452 9 T ng v n kinh doanh g m: Tr. ng 61.803 62.248 66.000 69.000 70.125 -V n nhà nư c c p Tr. ng 33.457 33.478 34.468 34.996 34.966 -V n vay Tr. ng 28.346 29.770 31.532 34.004 35.159 10 Qu u tư phát tri n Tr. ng 3.489 3.502 3.769 3.786 4.000 11 Qu d phòng tài chính Tr. ng 290 290 300 400 410 12 N ph i thu Tr. ng 207.057 167.393 194.673 192.238 189.124 Ghi chú: T c tăng trư ng ư c tính trên s li u năm sau so v i năm li n trư c ó Qua bi u 1 trên ta th y: - V doanh thu: Có s bi n ng l n gi a các năm c bi t năm 2005. Doanh thu trung bình c năm gi m còn 93,54% so v i năm 2004. Nguyên nhân d n n tình tr ng này là do kim ng ch nh p kh u c a doanh nghi p ( chi m hơn 60 % ngu n thu cho doanh nghi p c a các năm trư c ) gi m .Tuy nhiên, n năm 2006, khi kim ng ch nh p kh u tăng tr l i doanh thu t 1.326.000 tri u VND tương ng v it c tăng 126,28 % và n năm 2007, t c tăng c a doanh thu t 115,08 % vư t m c ch tiêu t ra. - V thu nh p bình quân ngư i lao ng: N u nhìn vào s li u tuy t i gi a các năm. Chúng ta th y t c tăng c a lương bình quân không u nhau và có s chênh l ch khá l n. Năm 2004, m c lương trung bình là 2 tri u ng/ ngư i thì n năm 2005 , m c này ch t 1.500.000 VN và cho n cu i năm 2007, m c lương trung bình chưa tr l i m c 1.960.000 ng. S dĩ như v y b i l : Năm 2004 có GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 12. 12 doanh thu tăng trong khi s lư ng lao ng th i i m ó ch là 462 lao ng trong khi n năm 2005, 2006,2007 s lao ng ã tăng lên áng k . Tuy doanh thu c a các năm sau ó cũng tăng nhưng t c tăng c a s lư ng lao ng l n hơn ã làm cho m c lương bình quân gi m xu ng. i u này không h n là không t t b i s lao ng tăng thêm n m b ph n s n xu t do m r ng qui mô doanh nghi p. - V ch tiêu ngu n v n: Tính n h t năm 2007, t ng ngu n v n kinh doanh c a công ty t 70.125 tri u ng tăng g n 10 t so v i th i i m 2003. T ng ngu n v n kinh doanh có ư c d a trên ngu n v n ư c nhà nư c c p và v n vay t ngân hàng, các t ch c tín d ng. Có s tăng lên áng k ngu n v n kinh doanh như v y chính là t ng n v n vay em l i. V n do nhà nư c c p có r t ít s bi n ng trong giai o n 2003-2007 b i nhu c u u tư tr ng i m c a nhà nư c vào các lĩnh v c thi t y u.Trong khi ó, v n vay ngân hàng gi a các năm tăng lên áng k . S v n vay ngân hàng năm 2007 so v i 2003 ã tăng lên g n 7 t ng. Vi c tăng v n vay ngân hàng chưa h n là không t t mà ây chính là cơ s m r ng qui mô kinh doanh cũng như s d ng hi u qu ngu n v n nhàn r i trên th trư ng tài chính. - V ch tiêu n ph i thu: ây là ch tiêu ph n ánh hi u qu qu n lý ngu n thu c a công ty. Nhìn vào ch tiêu này, chúng ta th y t l n ph i thu c a công ty so v i doanh thu hàng năm khá cao. Năm 2003, n ph i thu là 207.057 tri u ng trong khi doanh thu tương ng năm ó là 971.390 tri u ng. Tuy nhiên, ã có s chuy n bi n khá rõ r t các năm ti p theo. S n ph i thu ã gi m m c dù doanh thu năm ó tăng lên và n 2007, m c n ph i thu ch là 189.124 tri u ng trong khi doanh thu 1.525.000 tri u ng nhưng ch tiêu này cũng chưa th cho ta bi t kh năng thu h i n . Th t khó xác nh t l n x u trong toàn b s n ph i thu này 1.1.2 nh hư ng phát tri n trong nh ng năm t i M c tiêu chi n lư c n năm 2010 ư c xác nh như sau: Xây d ng ơn v thành m t doanh nghi p v ng m nh c a T ng công ty Thương M i và Thành ph Hà N i trong các lĩnh v c xu t nh p kh u và d ch v thương m i. u tư xây d ng cơ s s n xu t t o thêm s n ph m, không ng ng nâng cao thu nh p cho ngư i lao ng, thu hút thêm nhi u lao ng m i cho thành ph và óng góp càng nhi u cho GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 13. 13 ngân sách nhà nư c và ngân sách thành ph . M c tiêu chi n lư c ó ư c c th hóa thành các nhi m v c th như: - Xu t kh u: Ti p t c th c hi n phương châm a d ng hóa phương th c kinh doanh, y m nh vi c h p tác kinh doanh, liên doanh liên k t v i các cơ s có kh năng s n xu t và thu mua hàng xu t kh u c a các a phương khác có ngu n hàng xu t kh u áp ng th trư ng b ng nhi u phương th c : mua t bán o n, xu t kh u y thác, xu t kh u tr c ti p, h p tác v n, i lý thu mua.. - Nh p kh u: T p trung chuy n hư ng nh p kh u y thác sang nh p kh u tr c ti p các nguyên li u, v t tư thi t y u cho các ngành s n xu t c a thành ph , các phương ti n giao thông và n nh kim ng ch nh p kh u hàng tiêu dùng ph c v m i i tư ng, - S n xu t: T p trung c i ti n ch t lư ng s n ph m: chè, balo, túi , mũ, t o ngu n hàng xu t kh u n nh, ngu n hàng tiêu dùng ph c v i s ng - Công tác d ch v :Chú tr ng vi c qu n lý phát tri n cho thuê nhà, xư ng s n xu t, kho tàng. 1.2 C I M KINH T KĨ THU T TÁC NG N XU T KH U CAFÉ VÀ NH P KH U Y THÁC XE MÁY Trong n n kinh t th trư ng hi n nay, khách hàng luôn ư c coi là v trí trung tâm mà b t c công ty nào mu n t n t i trên th trư ng ph i hư ng t i. Th a mãn nhu c u c a h chính là m c tiêu tiên quy t c a t t c công ty. Vì l ó, cho dù c thù c a ngành xu t nh p kh u không tr c ti p s n xu t ra s n ph m v t ch t nhưng các y u t c a s n ph m xu t nh p kh u cũng óng vai trò không nh n hi u qu xu t nh p kh u. c i m nhu c u s n ph m chi ph i hi u qu quá trình xu t nh p kh u ư c nhìn nh n trên các khía c nh sau: 1.2.1 S n ph m - Giá tr s d ng s n ph m em l i + Café: Xã h i ngày càng phát tri n, m c s ng ngư i dân càng ư c nâng cao. Ngày nay, s n ph m café ư c coi như m t s n ph m thi t y u trong i s ng. Trên GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 14. 14 th gi i, café ã có m t trong danh sách nh ng m t hàng tiêu dùng ph bi n và chi m t tr ng l n trên th trư ng. T ch c y t th gi i ã nghiên c u và công nh n vai trò c a café i v i s c kh e con ngư i. Ngoài vai trò em n s t nh táo, kích thích tiêu hóa, ch ng au u, giúp con ngư i t p trung khi làm vi c, thư ng th c café còn ư c coi là thú vui và kh ng nh b n thân. + Xe máy: V i m t nư c có n n kinh t ang phát tri n như Vi t Nam.cùng v i s tăng nhanh dân s , ô th ư c m r ng các thành ph l n khi n nhu c u phương ti n i l i tr nên b c thi t. Xe máy ư c coi là s l a ch n t i ưu nh t cho ngư i dân khi mà cơ s v t ch t c a nư c ta chưa th áp ng ư c nh ng nhu c u s d ng phương ti n cao c p hơn và tính năng thu n ti n trong di chuy n mà nó em l i - Ch t lư ng s n ph m: Thói quen tiêu dùng c a ngư i dân ã có bư c thay i áng k trong giai o n g n ây. Nhu c u c a h không ch d ng l i ăn no m c m. Th i kì bao c p không th t n t i. Gi ây, ch t lư ng s n ph m là y u t quan tr ng em n s hài lòng c a h . Vì v y, nhi m v chú tr ng ch t lư ng s n ph m ư c t lên hàng u t i b t c công ty nào ang t n t i trong n n kinh t th trư ng. Như ã trình bày trên, café và xe máy u là nh ng m t hàng có nhu c u tiêu dùng cao, chi m t tr ng l n. Hàng hóa ch t lư ng cao áp ng úng th hi u c a khách hàng s là thu n l i l n cho vi c tiêu th và t ó em l i hi u qu cho xu t nh p kh u. Tuy nhiên, i u này cũng t ra thách th c cho công ty khi mà ch c năng chính c a Unimex là xu t nh p kh u hàng hóa ư c s n xu t s n nên không tr c ti p quy t nh ư c n ch t lư ng s n ph m café và xe máy mà công ty s ch tác ng n y u t này thông qua vi c phân tích, nghiên c u và l a ch n nhà cung c p và th trư ng tiêu th s n ph m cho phù h p 1.2.2 Ngu n cung ng s n ph m - Ngu n cung ng café: Vi t Nam ư c coi là m t trong nh ng qu c gia có tr lư ng café l n trên th gi i. ây cũng ư c coi là m t hàng th m nh trong kim ng ch xu t kh u. Tuy nhiên, v i vai trò trung gian không tr c ti p s n xu t ra s n ph m v t ch t mà kinh doanh xu t kh u thì ngu n cung ng s n ph m café là y u t GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 15. 15 quan tr ng và nh hư ng n xu t kh u . Hơn n a, ch c năng xu t kh u café thô chưa qua ch bi n thì y u t này tr nên quan tr ng hơn bao gi h t + V s n lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i: Café là m t m t hàng nông s n b chi ph i b i th i ti t và kinh nghi m cũng như kĩ năng gieo tr ng. Cafe ư c thu ho ch theo mùa ( t tháng 11 n tháng 4 năm sau ) ây là nh ng y u t khách quan n m ngoài t m ki m soát c a các công ty kinh doanh xu t kh u nhưng l i nh hư ng r t l n n vi c kinh doanh c a công ty. Th i ti t không thu n l i nh hư ng tr c ti p n s n lư ng, ch t lư ng và t ó nh hư ng n ho t ng xu t kh u . Vì v y, các bi n pháp kh c ph c h n ch r i ro t nh ng y u t khách quan này là i u các công ty c n xem xét + V giá c : Không gi ng như các m t hàng khác, giá c café là m t m t hàng nh y c m không ch ch u s bi n ng trong nư c mà còn ch u s bi n ng m nh t th trư ng th gi i, c bi t là th trư ng Luan Don và New York. ây là 2 th trư ng ư c m hàng ngày, giá c cũng ư c bi n ng theo t ng gi và có biên dao ng l n. c i m kinh t kĩ thu t này chi ph i n quá trình xu t kh u cafe c u ra và u vào. Giá café u vào tăng m nh khi n vi c thu mua café xu t kh u g p nhi u khó khăn hơn và y giá xu t kh u lên cao. Khi giá xu t kh u lên cao tác ng m nh n nhu c u c a các nhà nh p kh u café và t ó gây tr ng i cho quá trình xu t kh u c a công ty. Hơn n a, café là m t hàng r t nh y c m v giá, giá café b nh hư ng và bi n ng t ng ngày, t ng gi theo các phiên giao d ch c a th trư ng th gi i. Trong m t ngày, m c giá café trên th trư ng th gi i có th tăng, gi m b t ng và nh hư ng n th trư ng trong nư c cũng như nhu c u nh p kh u khi n vi c thu mua và kí k t h p ng ph i ư c th c hi n nhanh chóng th ng nh t v giá chung gi m s bi n ng t th trư ng. Vì v y, trư c s bi n ng m nh c a giá café trong và ngoài nư c òi h i các công ty ph i có năng l c phân tích th trư ng gi m thi u r i ro t y u t này em l i - Ngu n cung ng xe máy: V i ch c năng nh p kh u y thác, m i nhi m v m b o ngu n cung ng s n ph m nh p kh u ã ư c công ty thuê y thác ch u GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 16. 16 trách nhi m. ây là m t thu n l i giúp công ty gi m b t ư c r i ro trong quá trình b o m ngu n cung ng 1.2.3 V n kinh doanh V n tr thành y u t quan tr ng nh t i v i t t c các công ty, các doanh nghi p dù kinh doanh m t hàng nào, dư i lo i hình nào. i v i các công ty kinh doanh xu t kh u, v i ch c năng trung gian tiêu th , t m quan tr ng c a v n càng tr nên rõ nét. N u như s n xu t, vi c mua các y u t u vào ph c v s n xu t có th ư c cam k t kí h p ng thanh toán sau ó và vi c huy ng v n kéo dài trong su t quá trình s n xu t thì ho t ng xu t nh p kh u hoàn toàn ngư c l i khi mà các i tác yêu c u thanh toán toàn b giá tr lô hàng khi nh n ư c hóa ơn. c bi t, b n ch t vi c nh p kh u y thác chính là vi c s d ng v n c a mình nh p kh u dư i s y thác c a m t công ty nào ó không năng l c tài chính. Theo s li u bi u 1: T ng v n kinh doanh c a công ty năm 2007 là 70,125 t ng ư c huy ng t ng n ngân sách nhà nư c c p và t v n vay ngân hàng. S v n này ư c quay vòng thư ng xuyên qua các h p ng xu t nh p kh u .Vì v y có th nói, v n gi vai trò quan tr ng trong quá trình xu t nh p kh u. Do c i m kinh doanh xu t nh p kh u, th i gian s d ng v n thư ng trong kho ng th i gian ng n. ó là kho ng th i gian t khi công ty ph i thanh toán cho bên u vào và n khi ư c bên u ra thanh toán. i v i xu t kh u café, th i gian c n huy ng v n kho ng 1 tháng còn v i nh p kh u y thác xe máy, th i gian này là 3 n 6 tháng. c i m này bu c công ty ph i l a ch n ư c hình th c huy ng v n phù h p v i m c ích và th i gian s d ng và v i chi phi th p nh t 1.2.4 Th t c hành chính xu t nh p kh u Xu t nh p kh u là lĩnh v c kinh doanh vư t ra kh i khu v c qu c gia. Do ó, v n th t c hành chính tr nên r t c n thi t và quan tr ng nh m ki m soát tình hình c a chính ph . Chính i u này cũng tác ng không nh n vi c kinh doanh c a các công ty. N u th t c hành chính ơn gi n thu n l i s khi n vi c xu t nh p kh u hàng hóa ti t ki m ư c th i gian và chi phí như: phí lưu kho bãi, phí h i quan nhưng ngư c l i, n u th t c hành chính rư m rà không nh ng làm tăng th i GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 17. 17 gian và cho phí cho các công ty xu t nh p kh u còn nh hư ng không nh nm i quan h làm ăn v i i tác nư c ngoài. R t nhi u các nhà u tư hay nh p kh u nư c ngoài u ã lên ti ng ph n ánh tình tr ng th t c hành chính rư m rà, t n kém, c ng nh c thi u tính khoa h c và khi n h ph i cân nh c r t nhi u khi quy t nh h p tác v i Vi t Nam. Hi n nay, các th t c hành chính bao g m: Th t c h i quan, th t c ăng ki m, ki m nh. B t kì m t h p ng xu t nh p nào ph i m b o y các yêu c u th t c hành chính và tr i qua các phòng ban theo qui nh c a nhà nư c. Các th t c hành chính xu t nh p kh u ph i ư c mb o2y ut : Hoàn thi n h sơ xu t nh p kh u theo qui nh c a t ng c c h i quan và các quy trình th t c h i quan i v i hàng hóa xu t nh p kh u thương m i.Vì v y, vi c n m rõ th t c hành chính s giúp cho công ty th c hi n các th t c h i quan nhanh chóng, y và là cơ s quan tr ng giúp các công ty v n chuy n hàng hóa ùng th i h n gi m b t r i ro và hoàn thành úng th i h n h p ng v i các i tác. 1.3 TH C TR NG XU T KH U CAFÉ VÀ NH P KH U Y THÁC XE MÁY T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C 1 THÀNH VIÊN HÀ N I 1.3.1 Quy trình xu t nh p kh u hàng hóa 1.3.1.1 Xu t kh u café - Xác nh nhu c u nh p kh u c a khách hàng: Là m t công ty trung gian cung c p s n ph m cho các i tác nư c ngoài thì nhu c u nh p kh u là y u t u tiên hình thành nên quá trình xu t kh u c a b t kì m t m t hàng nào. Café ch y u ư c xu t kh u sang 2 th trư ng l n là : Palestin và Isaren. T i ây, công ty ã có nh ng b n hàng l n và tin c y. UNIMEX ã tr thành nh ng nhà cung c p chính cho nhu c u café c a các công ty ch bi n café t i hai qu c gia này. H l a ch n Vi t Nam là i m n c a nh p kh u và mong mu n ư c h p tác thông qua UNIMEX. Nhu c u nh p kh u café s ư c c th hóa b i nh ng b n fax g i n UNIMEX. Trên ó, h trình bày rõ nhu c u nh p kh u café v i các tiêu chí: S n lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng. ây chính là bư c m u cho GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 18. 18 quy trình xu t kh u café c a công ty. Dư i ây là m t ví d c th xác nh n nh ng thông tin c a khách hàng: Nhà nh p kh u: Isaren Processing Company Nhu c u nh p kh u cafe S n lư ng: 1000 t n cafe Ch ng lo i: Café Robusta Ø 18 Ngày nh n hàng: 18/10/2007 – 25/10/2007 - Phân tích kh năng cung ng café c a th trư ng trong nư c Sau khi xác nh ư c nhu c u nh p kh u t i tác, nhi m v t ra iv i công ty là ph i phân tích nghiên c u u vào cung c p café áp ng nhu c u ó ng th i em l i hi u qu kinh doanh. Ngu n cung c p café ư c d a trên m i quan h v i các b n hàng thu mua lâu năm t i 3 t nh Gia Lai, Kom Tum và Tây Nguyên. Nhân viên kinh doanh ph i có nhi m v thương th o v i nhà cung c p. Công vi c c th như: xin báo giá c a các i tác truy n th ng ã kí k t h p ng cung c p qua i n tho i ho c fax. N i dung ư c c th hóa như: +Kính g i công ty thu mua và cung ng café t nh Gia Lai +Chúng tôi là phòng kinh doanh 3 thu c công ty Unimex Hà N i +Hi n nay chúng tôi ang có nhu c u mua café thô Cherri Ø 18 v i s lư ng trên 1000 t n vào th i i m 20/7/2007 – 15/8/2007. Chúng tôi mong mu n nh n ư c báo giá cũng như kh năng áp ng cung ng c a các b n trong th i gian s m nh t Qua ây, ph n nào xác nh ư c m c giá cũng như kh năng cung ng café cho th trư ng c a i tác và c nhân viên i ki m tra ch t lư ng quy cách, m u mã s n ph m, sau ó tham kh o m t b ng giá chung c a th trư ng b ng cách liên h tr c ti p v i các nhà cung c p s n ph m tương t trên a bàn t nh ó ho c các t nh khác có m t b ng giá sàn. ây s là cơ s thương th o v i các nhà cung c p. N u s lư ng ơn t hàng l n ( trên 2000 t n ) ho c m t nhà cung c p không th áp ng nhu c u s n lư ng xu t kh u có th h p tác v i nhi u nhà cung c p m b o áp ng nhu c u café c v s n lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng và giá c h p lý. GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 19. 19 - G i báo giá và thương lư ng v i i tác nh p kh u: ây s là b n căn c u tiên gi a 2 bên. Trên ây, UNIMEX s m b o cung ng và ưa ra m c giá c th cho i tác tham kh o. Do c thù giá bi n ng theo ngày nên trong th i gian thương th o này, giá xu t kh u ph i ư c áp t cho dù h p ng chính th c chưa kí. Sau khi tính toán t t c các chi phí và tham kh o m t b ng giá chung trên th trư ng, công ty thư ng ưa ra m c giá tr n và sàn cho t ng m t hàng r i quy t nh m t m c giá h p lý ( m c giá h p lý thư ng ph i m b o hai y u t : l i nhu n t i a và c nh tranh trên th trư ng ). M c giá này linh ho t cho t ng m t hàng, t ng th i i m và tuân theo quy lu t cung c u trên th trư ng g i sang cho nhà nh p kh u. Ví d c th như: Giá thu mua café là: 1450 USD/ t n Toàn b chi phí khác cho 1 t n USD : 20 USD / t n Giá v n hàng bán : 1470 USD / t n M c giá cao nh t xu t kh u café trên th trư ng t i th i i m ó: 1550 USD /t n M c giá th p nh t xu t kh u café trên th trư ng t i th i i m ó: 1500 USD/ t n Do ó, công ty có th áp t m c giá tr n : 1550 USD / t n Công ty có th áp t m c giá sàn : 1520 USD / t n M c giá g i báo giá cho i tác: 1535 USD / t n Sau khi nh n ư c báo giá và nh ng cam k t c a công ty. N u nhà nh p kh u không ch p nh n m c cam k t ó, hai bên s thương lư ng tr c ti p. M c giá có th h xu ng ho c công ty s ưa thêm m c ưa ãi cho nhà nh p kh u b ng cách h tr m t ph n chi phí nh p kh u hay ch p nh n thanh toán tr ch m. Tuy nhiên, m c giá cam k t không bao gi ư c th p hơn m c giá sàn ã nh - Trình phương án kinh doanh cho c p trên ký duy t Vi c thương th o gi a các bên ã có k t qu . Công vi c ti p theo trong quy trình xu t kh u café chính là lên phương án kinh doanh c th cho c p trên phê duy t. Trên b n báo cáo này, c n n u rõ các y u t như: u ra, u vào cung ng, ngu n v n ,hình th c huy ng v n và th i gian hoàn v n, doanh thu d ki n, l i GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
 20. 20 nhu n d ki n, th i gian hoàn tr v n vay. Phương án kinh doanh ư c c th hóa sau ây: Phương án kinh doanh xu t kh u café Nhà nh p kh u: Isaren processing company +S lư ng: 1000 t n +Ch ng lo i: café robusta Ø 18 + ơn giá (bao g m toàn b chi phí ) : 1512 USD/t n Ngu n cung ng: +Công ty thu mua café t nh Gia lai + ơn giá ( bao g m toàn b ch phí v n chuy n n c ng ): 1400 USD/ t n Th i gian giao hàng : 17/10/2007 – 25/10/2007 Ngu n v n: +Vay ngân hàng: 1450.000 USD +Th i gian vay: 1 tháng ( k t khi thanh toán cho nhà cung c p n khi nh n ư c thanh toán t nhà nh p kh u ) +M c lãi su t: 14% / năm D ki n hi u qu +Doanh thu : 1470 × 1000 = 1.470.000 USD +T ng chi phí: 1.418.666 USD Giá café u vào : 1400× 1000 = 1.400.000 USD Phí h i quan : 1USD/t n×1000 = 1000 USD Phí vay ngân hàng: 1.450.000 × 14% /12 = 16.916 USD Phí khác: 750 USD +L i nhu n thu ư c (d ki n ) : 1.470.000 – 1.418.666 = 51.334 USD +Th i gian hoàn v n vay: 1 tháng Kính ngh ban giám c và k toán trư ng xem xét phê duy t phương án kinh doanh trên Hà N i ngày 1/10/2007 Giám c kí K toán trư ng kí Trư ng phòng kinh doanh kí GVHD: GVC NGUY N TH T SVTT: NGÔ TH HƯƠNG GIANG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2