intTypePromotion=3

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
121
lượt xem
46
download

Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hân phối điện là khâu cuối cùng của hệ thống điện đưa điện năng trực tiếp đến người tiêu dùng. Lưới điện phân phối bao gồm lưới điện trung áp và lưới điện hạ áp. Tính đến cuối năm 2004, tổng chiều dài đường dây trung áp bằng khoảng 115 nghìn km, tổng chiều dài đường dây hạ áp gần 110 nghìn km, tổng dung lượng các trạm biến áp hạ áp gần 29 nghìn MVA. Lưới điện phân phối do 3 công ty điện lực miền, 2 công ty điện lực thành phố và 3 công ty điện lực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG ĐÀO DUY PHƯ C Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. TR N T N VINH NGHIÊN C U VÀ Đ XU T GI I PHÁP Ph n bi n 1: TS. TR N VINH T NH V N HÀNH T I ƯU LƯ I ĐI N PHÂN PH I C A THÀNH PH B O L C Ph n bi n 2: TS. NGUY N XUÂN HOÀNG VI T Chuyên ngành: M ng và H th ng ñi n Mã s : 60.52.50 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 27 tháng 10 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012 - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 1. Lý do ch n ñ tài - Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài: Lư i ñi n phân ph i 22kV Đ c ñi m c a lư i phân ph i: Là thi t k và v n hành khác v i c a thành ph B o L c lư i ñi n truy n t i. Lư i ñi n phân ph i ñư c phân b trên di n - Ph m vi nghiên c u c a ñ tài: Tính toán ch ñ v n hành lư i r ng, nhi u nút, nhi u nhánh r . Do ñó t n th t l n trên lư i phân ñi n phân ph i hi n t i c a thành ph B o L c và phân tích các ph i là ñi u không tránh kh i. phương th c v n hành. Qua ñó, ñ xu t phương th c v n hành cơ b n Do ñ c ñi m ñ a lý cũng như s phân b dân cư chưa ñ ng ñ u t i ưu và ñ ra m t s gi i pháp ñ hoàn thi n ñ ph c v cho công nên LĐPP B o L c có bán kính c p ñi n l n, và chưa có k t n i tác qu n lý và v n hành lư i ñi n phân ph i nh m nâng cao hi u qu m ch vòng, vì v y ch t lư ng cung c p ñi n v n còn h n ch ñang r t kinh t cho thành ph B o L c trong giai ño n hi n t i c n quan tâm kh c ph c. 4. Phương pháp nghiên c u Ngoài ra trên lư i LĐPP B o L c hi n nay ñang l p ñ t hai lo i - Phương pháp nghiên c u lý thuy t: t bù c ñ nh và ñi u ch nh, v trí và dung lư ng l p t bù ñư c ki m - Thu th p s li u: T chi nhánh Đi n l c B o L c, quan sát tra ñưa vào ph t i t nh ng năm trư c ñây. Trư c tình hình ph t i th c t t lư i phân ph i 22kV B o L c tăng cao hi n nay, v trí và d ng lư ng t ra không phù h p d n ñ n - Phương pháp x lý s li u: S d ng ph n m m PSS/ADEPT tăng t n th t ñi n năng, hơn n a các t bù ñi u ch nh chưa ñư c tính tính toán phân b công su t, t n th t công su t, tính toán v trí bù toán ñi u khi n ñóng c t vào kho ng th i gian nào trong ngày. công su t ph n kháng t i ưu và tính ñi m m t i ưu nh m l a ch n V i ý nghĩa trên, ñ tài “Nghiên c u và ñ xu t gi i pháp v n gi i pháp v n hành cơ b n t i ưu hành t i ưu lư i ñi n phân ph i c a thành ph B o L c” ñ t ra là 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài c p thi t 5.1 Ý nghĩa khoa h c 2. M c ñích nghiên c u H th ng hóa m t cách khoa h c các lý thuy t v v n hành t i - Tính toán và phân tích ñ l a ch n phương th c v n hành cơ ưu LĐPP như bù công su t ph n kháng, tái c u trúc lư i ..., Nghiên b n t i ưu nh m ñ m b o t n th t công su t tác d ng trong m ng là c u khai thác s d ng ph n m m PSS/ADEPT. nh nh t ñ ng th i ñ m b o ñi n áp t i các nút n m trong gi i h n Thu th p và phân tích s li u, c u trúc lư i theo thông s v n cho phép hành hi n t i c a LĐPP B o L c ñ tìm ra nh ng gi i pháp v n hành - Đ xu t m t s gi i pháp v n hành t i ưu lư i ñi n phân ph i, t i ưu LĐPP nh m nâng cao ch t lư ng ñi n năng và hi u qu trong cung c p ñi n K t qu nghiên c u c a ñ tài có th ñư c s d ng như m t tài cho thành ph B o L c li u tham kh o cho công tác v n hành t i ưu lư i ñi n phân ph i.
 3. 5 6 5.2 Tính th c ti n c a ñ tài Chương 1 Đ tài nghiên c u xu t phát t th c t hi n t i c a lư i ñi n phân T NG QUAN V TÌNH HÌNH CUNG C P ĐI N HI N T I ph i B o L c hi n nay, qua k t qu nghiên c u có ý nghĩa th c ti n C A THÀNH PH B OL C và có th ng d ng vào tính toán thi t k , v n hành LĐPP TP B o L c g m có nh ng n i dung sau: 1.1. Đ c ñi m t nhiên và kinh t -xã h i c a TP. B o L c - Tính toán ñi m m t i ưu ñ tái c u trúc lư i nh m ch n ra 1.1.1. Đ c ñi m v t nhiên phương th c v n hành cơ b n t i ưu, mang l i hi u qu nh t. 1.1.2. Đ c ñi m v kinh t -xã h i - Tính toán phương án và th c hi n bù t i ưu CSPK b ng 1.2. Th c tr ng cung c p ñi n hi n t i trên ñ a bàn ñi n TP.B o chương trình (CAPO) trong ph n m m PSS/ADEPT. L c - So sánh k t qu bù CSPK tính toán v i tình hình bù CSPK 1.2.1. M t s ñ c ñi m c a lư i ñi n phân ph i th c t v n hành LĐPP TP B o L c trong th i gian qua ñ ñ xu t 1.2.1.1. Đ c ñi m chung c a lư i ñi n phân ph i chuy n ñ i v trí, t ng dung lư ng bù, phân chia các module t bù c 1.2.1.2. Đ c ñi m c a LĐPP B o L c ñ nh, ñi u ch nh, ch n thi t b ñi u khi n… cho t bù ñ m b o kinh a) C u trúc lư i phân ph i hi n t i c a TP. B o L c t - k thu t. b) Ph t i c a lư i phân ph i ña d ng và ph c t p 6. B c c lu n văn 1.2.2. Hi n tr ng và tình hình cung c p ñi n c a TP B o L c Chương 1: T ng quan v tình hình cung c p ñi n hi n t i c a 1.2.3. Lư i ñi n Thành ph B o L c. 1.2.3.1. Đư ng dây Chương 2: Cơ s lý thuy t tái c u trúc lư i phân ph i ñ gi m Chi ti t chi u dài và ch ng lo i dây c a ñư ng dây phân ph i t n th t. c p ñi n áp 22kV c a TP. B o L c như (b ng 1.1) Chương 3: Gi i thi u ph n m m PSS/ADEPT dùng trong tính B ng 1.1: B ng li t kê ñư ng dây phân ph i 22kV cung c p ñi n toán lư i ñi n phân ph i. TP.B o L c Chương 4: S d ng ph n m m PSS/ADEPT ñ tính toán l a Chi u dài T ng chi u Xu t TT tr c chính dài XT Ch ng lo i dây ch n phương th c v n hành t i ưu cho lư i ñi n phân ph i thành ph tuy n (km) (km) B o L c. AC185, AC120, AC70, 1 472 26,523 96,404 K t lu n và ki n ngh AC50, XLPE-35 AC185, AC120, AC70, Danh m c tài li u tham kh o 2 474 16,795 79,948 AC95, XLPE-50 Các ph l c AC185, AC120, AC70, 3 476 15,797 41,464 AC50, XLPE-70
 4. 7 8 AC185, AC120, AC70, - Xu t tuy n 474: Cung c p ñi n d c theo ñư ng Tr n Phú thu c 4 478 13,185 123,161 AC50, AC95, XLPE-70 Qu c l 20. AC185, AC120, AC70, - Xu t tuy n 476: Cung c p ñi n cho khu v c dân cư ñư ng 5 480 28,672 40,101 AC50, AC95, Nguy n Văn C , và Huy n B o Lâm. Riêng xu t tuy n này có ngu n XLPE-70 th y ñi n nh là Nhà máy th y ñi n L c Phát v i công su t phát là T ng 5 XT 100,972 381,078 0,8MVA n i vào tr 476/89/18 thu c nhánh r c a xu t tuy n 476 1.2.3.2. Tr m bi n áp - Xu t tuy n 478: Chia làm hai nhánh, m t nhánh cung c p ñi n Hi n t i Đi n l c B o L c qu n lý 545 TBAPP k t lư i liên t c. cho ph t i thu c khu dân cư xã L c Nga, Xã L c An và Huy n Di Bao g m 324 tr m 3 pha c p ñi n áp 22/0,4kV và 221 tr m 1 pha c p Linh, Nhánh còn l i cung c p ñi n cho khu dân cư Xã L c Thành, và ñi n áp 12,7/0,23kV, v i t ng công su t 87.400 kVA, chi ti t t ng Th y ñi n Hàm Thu n - Đami. xu t tuy n như (b ng 1.2) - Xu t tuy n 480: Chia làm hai nhánh, m t nhánh cung c p ñi n B ng 1.2: B ng li t kê các tr m bi n áp phân ph i S TBA T ng công su t cho ph t i thu c Khu Công nghi p L c Sơn, Nhánh còn l i cung c p XU T phân ph i các MBA(kVA) STT ñi n cho m t ph n khu dân cư Xã Đ i Lào, Đèo B o L c TUY N 3 pha 1 pha 3 pha 1 pha 1 472 116 66 26.642,5 2.195,0 Chương 2 2 474 66 58 14.420,0 2.140,0 CƠ S LÝ THUY T TÁI C U TRÚC LƯ I ĐI N 3 476 39 24 8.057,50 1.000,0 4 478 71 70 13.985,0 2.090,0 PHÂN PH I Đ GI M T N TH T 5 480 32 03 16.767,5 102,5 2.1. V n ñ chung liên quan ñ n t n th t trong cung c p ñi n T ng c ng 324 221 79.872,50 7.527,50 2.1.1. T n th t ñi n áp 1.3. Phương th c v n hành hi n t i c a lư i ñi n phân ph i T n th t ñi n áp ∆U g m 2 thành ph n: thành ph B o L c ∆ U = ∆ U + j δU & Hi n nay LĐPP B o L c v n hành hình tia, ngu n cung c p là Khi bi t P2, Q2 và ñi n áp ñ nh m c c a m ng. Đi n áp giáng MBA-T4 ñ u n i sau tr m 220kV B o L c phía 110kV cung c p trên ñư ng dây t i ñi n có th ñư c tính g n ñúng theo công th c ñi n cho toàn thành ph B o L c, huy n B o Lâm và m t s xã ven sau: thành ph B o L c thu c huy n B o Lâm, g m 5 xu t tuy n như sau: P2 .R + Q 2 .X −3 ∆U = .10 [kV] (2.12) - Xu t tuy n 472: Cung c p ñi n cho khu trung tâm hành chính U ñm c a thành ph B o L c P2 .X − Q 2 .R δU = .10 −3 [kV] (2.13) U ñm
 5. 9 10 T công th c (2.12) ta th y t n th t ñi n áp ph thu c nhi u vào P2 + Q2 ∆Q = 2 .X.10 − 3 [kW] (2.15) ph t i c a nó bao g m P và Q. Trong ñó công su t ph n kháng Q là U nguyên nhân chính gây ra t n th t ñi n áp Xác ñ nh t n th t ñi n năng: 8760 2.1.2. T n th t công su t và t n th t ñi n năng ∆A = ∆Pmax .τ = 3R .I 2 .τ = 3R ∫ I (2t ) dt max (2.16) 2.1.2.1. Khái ni m chung: T n th t bao g m 2 lo i 0 a/ T n th t k thu t: T n th t k thu t không th tri t tiêu ñư c mà V i τ = (0,124 + Tmax 10 −4 ) .8760 2 (2.18) ch có th h n ch múc ñ h p lý ho c cho phép 2.1.2.4. Cách xác ñ nh t n th t công su t và t n th t ñi n năng trong b/ T n th t kinh doanh: Hay còn g i là t th t phi k thu t, là t n th t máy bi n áp trong khâu kinh doanh a/ T n th t công su t trong máy bi n áp 2.1.2.2. Phân b t n th t k thu t b/ T n th t ñi n năng trong máy bi n áp 2.1.3. Các bi n pháp gi m t n th t công su t và t n th t ñi n năng ph i trung áp Tr m BATG Tr m BAPP ph i h áp Ngu n ñi n Lư i h th ng Lư i phân Lư i phân truy n t i 2.1.3.1. Các bi n pháp ñòi h i v n ñ u tư Lư i 2.1.3.2. Các bi n pháp không ñòi h i v n ñ u tư 2.2. Tái c u trúc lư i phân ph i. Hình 2.2 Sơ ñ h th ng ñi n 2.3. Bù công su t ph n kháng 2.1.2.3. Cách xác ñ nh t n th t công su t và t n th t ñi n năng trên 2.3.1. Khái ni m công su t ph n kháng ñư ng dây 2.3.2. Cơ s lý thuy t bù công su t ph n kháng Xác ñ nh t n th t công su t: 2.3.2.1. Khái ni m bù công su t ph n kháng P 2 + Q2 ∆P = .R.10 −3 [kW] (2.14) 2.3.2.2. S c n thi t ñ i v i bù công su t ph n kháng U2 2.3.3. Các phương pháp bù B ng 2.1 Phân b t n th t công su t trong h th ng ñi n M c C cñ i 2.3.3.1. Bù song song (Bù ngang) Ph n t ph n ñ u cho phép a) Gi m t n th t công su t tác d ng và t n th t ñi n năng Riêng Tích lũy Ri ng Tích lũy b) Gi m t n th t ñi n áp trên ñư ng dây Ngu n ñi n 0,25 0,25 0,50 0,50 Lư i h th ng và tr m khu v c 1,75 2,00 3,50 4,00 3.2.3.2. Bù n i ti p (Bù d c) Lư i truy n t i 2,00 4,00 4,00 8,00 2.3.4. Các ki u bù Tr m trung gian 0,25 4,25 0,50 8,50 2.3.4.1. Bù t p trung Lư i Phân ph i trung áp 3,00 7,25 5,00 13,50 2.3.4.2. Bù nhóm Tr m BAPP và Lư i PP h áp 1,00 8,25 2,00 15,50 2.3.4.3. Bù riêng
 6. 11 12 2.3.5. M t s d ng bài toán bù Chương 4 2.3.5.1. Bài toán cân b ng CSPK và ñi u ch nh ñi n áp S D NG PH N M M “PSS/ADEPT” Đ TÍNH TOÁN, 2.3.5.2. Bài toán su t gi m chi phí ñ t thêm dung lư ng bù L A CH N PHƯƠNG TH C V N HÀNH T I ƯU CHO 2.3.5.3. Bài toán bù cho lư i phân ph i LƯ I ĐI N PHÂN PH I THÀNH PH B OL C Chương 3 4.1. Các s li u ñ u vào ph c v cho vi c tính toán lư i ñi n GI I THI U PH N M M PSS/ADEPT DÙNG TRONG TÍNH - Thông s k thu t v lư i: S li u này bao g m các thông s TOÁN LƯ I ĐI N PHÂN PH I v c u trúc ñư ng dây, MBA, T bù, thi t b ñóng c t… - Thông s v ph t i: S li u ph t i tính toán c a các TBAPP 3.1. Khái quát chung ñư c thu th p vào th i ñi m tháng 6 c a năm 2012, xem ph l c 01 3.1.1. Tính toán v phân b công su t 4.1.1. Phương pháp công su t tiêu th trung bình 3.1.2. Tính toán bù t i ưu 4.1.2. Phương pháp xây d ng ñ th ph t i ñ c trưng 3.1.2.1. Thi t l p các thông s kinh t lư i ñi n cho Capo 4.2. Các tiêu chí ñ l a ch n phương th c v n hành t i ưu cho 3.1.2.2 Cách PSS/ADEPT tính các v n ñ kinh t trong Capo lư i ñi n phân ph i TP.B o L c 3.1.2.3. Cách PSS/ADEPT ch n v trí bù t i ưu Nhi m v c a LĐPP là dùng ñ chuy n t i ñi n năng cung c p 3.1.3. Tính toán ñi m m t i ưu ñi n tr c ti p ñ n khách hàng s d ng ñi n, nên vi c ñ m b o cho 3.1.3.1. Thi t l p thông s kinh t cho bài toán Topo lư i ñi n v n hành tin c y, ch t lư ng và ñ t hi u qu là vi c làm h t 3.1.3.2. Đ t các tùy ch n cho bài toán Topo s c quan tr ng. 3.2 Trình t th c hi n ng d ng ph n m m PSS/ADEPT ñ tính Đ vi c cung c p ñi n tin c y, ch t lư ng và ñ m b o tính kinh toán lư i ñi n phân ph i t trong v n hành, chúng ta có nhi u phương pháp th c hi n, m t Bư c 1: Thu th p, x lý s li u lư i ñi n. trong nh ng phương pháp mang l i hi u qu cao nhưng không c n Bư c 2: Th hi n sơ ñ lư i ñi n th c t v n hành trên giao di n ñ ph i b v n ñ u tư nhi u ñó là thay ñ i k t lư i trong v n hành. Các h a c a PSS/ADEPT thi t b phân ño n (các máy c t recloser, dao c t có t i ho c dao cách Bư c3: Th c hi n các ch c năng tính toán lư i ñi n trên ly,...) thư ng ñư c thay ñ i tr ng thái (ñóng ho c c t) ñ t o thành PSS/ADEPT các m ng hình tia trong nh ng ñi u ki n v n hành khác nhau. Vi c thay ñ i tr ng thái các thi t b phân ño n s d n ñ n c u hình lư i ñi n thay ñ i theo. Trong LĐPP, vi c thay ñ i c u hình lư i ñi n ph i tho mãn m t s hàm m c tiêu sau:
 7. 13 14 - Đ m b o ñ tin c y cung c p ñi n B ng 4.5 Dung lư ng, v trí, tr ng thái ñóng c t c a các b t bù ñi u - T n th t công su t và ñi n năng trong toàn m ng là bé nh t ch nh c 5 XTphương th c v n hành hi n t i v i các kho ng th i gian - Đi n áp v n hành t i các nút n m trong gi i h n cho phép Thông s b t Tr ng thái làm vi c Xu t Dung N c 6h 16 18h 22h Cùng các ñi u ki n ràng bu c c n ph i tho mãn là: STT tuy n lư ng V trí ñi u ñ n ñ n ñ n ñ n - T t c các ph t i ñ u ñư c cung c p ñi n. MVAr ch nh 16h 18h 22h 6h - Chi phí v n hành là nh nh t. 0,3 472/90 1 Đóng Đóng Đóng M 1 472 0,6 123/20 1 Đóng Đóng M M - Không b quá t i các ph n t trong h th ng ñi n khi v n 0,6 474/142 1 Đóng Đóng Đóng M 2 474 hành. 0,6 474/236 1 Đóng Đóng Đóng M Trong ph m vi c a b n lu n văn này, do gi i h n v th i gian 3 476 0,6 476/106 1 M M M M 4 478 - - - - - - - nên ch ñi vào tính toán, l a ch n phương th c v n hành sao cho t n 5 480 0,6 480/40 1 M M M M th t công su t (∆P) là bé nh t, ñ ng th i ñ m b o ch t lư ng ñi n áp T ng c ng 3,3 2,1 2,1 1,5 0 t i các nút và ñ m b o ñi u ki n phát nóng c a dây d n (MVAr) 4.3. Tính toán, l a ch n phương th c v n hành cơ b n t i ưu cho Sau khi tính toán phân b công su t th i ñi m c c ñ i c a các lư i ñi n phân ph i TP.B o L c xu t tuy n, th c hi n ki m tra toàn b ñi n áp t i các nút ph t i có 4.3.1. S li u cho phương th c v n hành cơ b n hi n t i ñi n áp th p nh t trên xu t tuy n XT-472 là 20,935kV, XT-474 là 4.3.2. Tính toán cho phương th c v n hành hi n t i b ng modul 21,499kV, XT-476 là 22,502kV, XT-478 là 22,615kV và XT-480 là Load Flow trong PSS/ADEPT 22,294kV. Ph n này tính toán phân b công su t ñư c th c hi n b ng cách B ng 4.7 T ng h p t n th t công su t các xu t tuy n phương th c dùng modul Load Flow tính toán cho phương th c v n hành hi n t i v n hành hi n t i v i t bù hi n h u Kho ng th i gian c a LĐPP thành ph B o L c. S li u v dung lư ng và tr trí các t Xu t 6h – 16h 16h – 18h 18h – 22h 22h – 6h bù c ñ nh và ñi u ch nh hi n h u như sau: T ng công su t bù là 4,8 tuy n ∆P (%) ∆P (%) ∆P (%) ∆P (%) MVAr trong ñó bù c ñ nh là 1,5 MVAr, bù ñi u ch nh là 3,3 MVAr. (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P 472 405,66 4,43 316,95 3,57 195,29 2,73 56,74 1,51 Sau khi tính toán, k t qu chi ti t v tr ng thái ñóng c t c a t 474 310,42 3,93 341,46 4,66 222,72 3,70 64,07 1,99 bù ñi u ch nh, công su t ñ u xu t tuy n và t n th t công su t t ng 476 64,32 1,62 88,97 1,91 84,45 1,90 33,94 1,33 xu t tuy n theo các kho ng th i gian ñư c th hi n như sau: 478 63,92 1,46 106,57 1,95 97,07 1,92 17,00 0,77 480 52,53 1,60 15,58 0,83 5,77 0,56 5,02 0,50 5 XT 896,85 3,22 869,53 3,09 605,30 2,56 176,77 1,39 ∆A 8.968,50 1.739,08 2.421,20 1.414,16 KWh
 8. 15 16 - T (b ng 4.5) ta th y tr ng thái làm vi c c a các b t bù ñi u 4.3.3. Tính toán, l a ch n phương th c v n hành cơ b n t i ưu ch nh tương ng các kho ng th i gian như sau: Ph n tính toán này bao g m vi c xác ñ nh l i v trí và dung + 22h–6h: T ng công su t bù ñi u ch nh b ng 0 MVAr lư ng bù công su t ph n kháng t i ưu và ñ xu t k t lư i m ch vòng + 6h–16h và 16h–18h: T ng công su t bù ñi u ch nh b ng 2,1 ñ tìm ñi m m t i ưu cho lư i phân ph i B o L c MVAr 4.3.3.1 Tính toán v trí bù t i ưu công su t ph n kháng dùng modul + 18h – 22h: T ng công su t bù ñi u ch nh b ng 1,5 MVAr CAPO c a PSS/DAEPT Trong ñó các b t trên 2 xu t tuy n 476 và 480 t i v trí a. Dùng modul CAPO l a ch n v trí bù bù t i ưu 476/106 và v trí 480/40 không ñóng t i b t kỳ các kho ng th i gian Th c hi n tính toán b ng ch c năng CAPO trong PSS/ADEPT ñi u ñó ch ng t r ng v trí bù hi n h u 2 xu t tuy n nói trên là k t qu phân tích c a 5 xu t tuy n 22kV v v trí bù và dung lư ng không hi u qu bù t i ưu ñư c th hi n trong (b ng 4.11) - T (b ng 4.7) cho bi t t n th t công su t tác d ng và t l b. Tính toán phân b công su t lư i ñi n phân ph i B o L c v i các ph n trăm t n th t tương ng các kho ng th i gian. T ng t n th t v trí t bù t i ưu b ng modul Load Flow công su t tác d ng c a 5 xu t tuy n tính cho kho ng th i gian t i c c Qua tính toán cho các kho ng th i gian, k t qu chi ti t v tr ng ñ i (6h – 16h) là 896,85 kW, tính cho kho ng th i gian t i c c ti u thái ñóng c t c a t bù ñi u ch nh ñư c th hi n trong (b ng 4.14), và (22h – 6h) là 176,77kW. T n th t ñi n năng trong m t ngày b ng t n th t công su t c a các xu t tuy n như (b ng 4.17) t ng t n th t ñi n năng trong t ng kho ng th i gian và b ng B ng 4.11 Dung lư ng và v trí t i ưu các b t bù c ñ nh và ñi u 14.542,92 kWh, trung bình cho 1 gi t n th t ñi n năng là 605,96 ch nh khi th c hi n phân tích CAPO kWh (xem ph l c 03). Bù c ñ nh Bù ñi u ch nh T ng Xu t Dung Dung dung Qua nh n xét k t qu như trên ta th y ñi n áp làm vi c c a các STT tuy n lư ng V trí lư ng V trí lư ng xu t tuy n 476, 478 và 480 ñ u trên m c ñi n áp ñ nh m c 1.0pu MVAr MVAr MVAr tương ng 22kV, ñ ng th i t n th t công su t tác d ng trên ñó tương 0,3 472/282/55/29 0,3 472/317 0,3 472/290/18 0,3 472/259 ñ i th p, còn ñi n áp c a hai xu t tuy n 472 và 474 th p hơn ñi n áp - - 0,3 472/195 1 472 2,4 ñ nh m c và t n th t công su t tác d ng l n hơn do ñó tác gi ñ xu t - - 0,3 472/137/37 tính toán l i các v trí t bù cho các xu t tuy n. - - 0,3 472/160 - - 0,3 472/123/25 C th chuy n b t bù 0,6 MVAr t xu t tuy n 476 cho 472 và 2 474 0,3 474/268/65 0,3 474/263/6 2,1 b t bù 0,6 MVAr t xu t tuy n 480 cho 474 k t h p v i k ho ch - - 0,3 474/242 t bù năm 2013 th c hi n tính toán l i v trí và dung lư ng t i ưu - - 0,3 153/15/55 b ng chương trình CAPO trong PSS/ADEPT. - - 0,3 474/223
 9. 17 18 - - 0,3 474/404/14 Đ ki m tra l i ñi n áp th p nh t trên các nút c a 5 xu t tuy n, - - 0,3 153/15/53/1 ta th c hi n ch y phân b công su t th i ñi m t i c c ñ i, th c hi n 3 476 0,3 476/189 0,3 476/189 0,6 - - 0,3 478/174 ki m tra toàn b ñi n áp t i các nút ph t i và t ng h p các nút có 4 478 0,6 - - 0,3 478/137 ñi n áp th p nh t trên các xu t tuy n (b ng 4.16) dư i ñây: 474/299 5 480 - - 0,3 0,3 B ng 4.16 Đi n áp th p nh t trên các xu t tuy n phương th c => 480 T ng c ng 1,2 4,8 6,0 v n hành v i v trí t i ưu t bù Tên Uñm Umin δUmin B ng 4.14 Dung lư ng, v trí, tr ng thái ñóng c t c a các b t Đi m nút xu t tuy n (kV) (kV) (%) bù ñi u ch nh t i ưu c 5 XT khi làm vi c các kho ng th i gian Tr m T4 22,0 23,100 5,00 Thanh cái 22kV Thông s b t Tr ng thái làm vi c 472 22,0 21,461 - 2,45 472/282/55/29/8 STT XT Dung N c 6h 16h 18h 22h lư ng V trí ñi u ñ n ñ n ñ n ñ n 474 22,0 21,727 - 1,24 474/268/124 (MVAr) ch nh 16h 18h 22h 6h 476 22,0 22,605 2,75 476/189 0,3 472/317 1 Đóng Đóng Đóng M 478 22,0 22,747 3,40 113/17/34 => XT 480 0,3 472/259 1 Đóng Đóng Đóng M 0,3 472/195 1 Đóng Đóng Đóng M 480 22,0 22,261 1,19 474/312 => XT480 1 472 0,3 472/137/37 1 Đóng Đóng Đóng M 0,3 472/160 1 Đóng Đóng Đóng M B ng 4.18 So sánh t n th t c a 5 XT lư i phân ph i B o L c 0,3 472/123/55 1 Đóng Đóng Đóng M trong 4 kho ng th i gian trư c và sau khi t i ưu v trí t bù 0,3 474/263/6 1 Đóng Đóng Đóng Đóng Kho ng th i gian 0,3 474/242 1 Đóng Đóng Đóng Đóng Xu t 6h – 16h 16h – 18h 18h – 22h 22h – 6h 0,3 153/15/55 1 Đóng Đóng Đóng Đóng ∆P (%) ∆P (%) ∆P (%) ∆P (%) 2 474 tuy n 0,3 474/223 1 Đóng Đóng Đóng M (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P 0,3 474/404/14 1 Đóng Đóng Đóng M Phương th c v n hành hi n t i 0,3 153/15/53/1 1 Đóng Đóng Đóng M 5 XT 896,850 3,22 869,530 3,09 605,300 2,56 176,770 1,39 3 476 0,3 476/189 1 Đóng Đóng Đóng Đóng Phương th c v n hành sau bù v i v trí t i ưu 0,3 478/174 1 Đóng Đóng Đóng M 5 XT 816,146 2,92 801,667 2,84 561,012 2,37 161,332 1,26 4 478 0,3 478/137 1 Đóng Đóng Đóng M Giá 474/299 tr 80,704 67,863 44,288 15,438 5 480 0,3 1 Đóng Đóng Đóng Đóng =>480 gi m T ng V y qua k t qu tính toán phương th c v n hành t i ưu t bù, c ng 4,8 4,8 4,8 4,8 1,5 (MVAr) k t qu ñi n áp c a các xu t tuy n ñ u tăng ñ ng th i t n th t t ng
 10. 19 20 trên toàn lư i gi m, t ng t n th t trong kho ng th i gian t i c c ñ i là l t n th t trên các xu t tuy n ñ u gi m và ñi n áp t i t t c các nút 816,146 kW, trong kho ng th i gian t i c c ti u là 161,332 kW như ñ u n m trong gi i h n 0,95pu ñ n 1,05pu k t qu so sánh trong (b ng 4.18) và (b ng 4.19). T ng t n th t ñi n 4.3.3.2 Tính toán ñi m m t i ưu b ng modul TOPO c a năng cho 5 xu t tuy n trong m t ngày b ng t ng t n th t ñi n năng PSS/ADEPT cho lư i phân ph i B o L c t ng kho ng th i gian và b ng 13.299,50 kWh, tính trung bình cho 1 Qua nghiên c u sơ ñ lư i ñi n ñơn tuy n 22kV c a TP.B o gi là 554,15 kWh (xem ph l c 04) L c cũng như nghiên c u v trí các xu t tuy n trên ñ a hình th c t T (b ng 4.18) ta th y t n th t công su t tác d ng trong trong c a 5 xu t tuy n. Đ t i ưu hóa v n hành nh m làm gi m t n th t kho ng th i gian t i c c ñ i (6h – 16h) gi m 80,704 kW, t n th t trên lư i tác gi m nh d ng ñ xu t gi i pháp k t lư i m ch vòng cho công su t tác d ng trong trong kho ng th i gian t i c c ti u (22h – 2 xu t tuy n XT-472 – XT-476 và XT-474 – XT-480 b ng cách thêm 6h) gi m 15,438 kW và t n th t ñi n năng trong m t ngày gi m ñư c các khóa ñi n k t lư i t i v trí như (ph l c 5a) 1.243,42 kWh. B ng 4.20 V trí ñi m m t i ưu khi th c hi n phân tích TOPO B ng 4.19 So sánh ñi n áp th p nh t c a 5 xu t tuy n lư i phân ph i V trí m c a m ch vòng Tên B oL c th i ñi m c c ñ i trư c và sau khi t i ưu các t bù STT Trư c khi Sau khi m ch vòng Ch ñ Ch ñ t i ưu ch n t i ưu ch n t i ưu Xu t Uñm Hi n t i v trí t bù 1 472 – 476 476 /49/8/4/30 472/123/6 Đi m nút tuy n (kV) Umin δUmin Umin δUmin 2 474 – 480 474/289A => 480 474/289A =>480 (kV) (%) (kV) (%) Th c hi n tính b ng nút l nh TOPO, k t qu thu ñư c sau khi Tr m phân tích b ng modul TOPO (ñi m m t i ưu) v i s lư ng b t bù 22,0 23,100 5,00 23,100 5,00 Thanh cái 22kV T4 ñã t i ưu, v trí ñi m m c a m ch vòng (b ng 4.20). Và v trí các 472 22,0 20,935 - 4,84 21,461 - 2,45 472/282/55/35 khóa ñi n c a các xu t tuy n khi ch y TOPO c a ph n m m 474 22,0 21,499 - 2,27 21,727 - 1,24 474/268/124 PSS/ADEPT ñư c xem (ph l c 5b) 476 22,0 22,502 2,28 22,605 2,75 476/189 V y ch có m ch vòng 472 – 476 là tìm ñư c ñi m m t i ưu 478 22,0 22,615 2,79 22,750 3,40 478/187/38 như (b ng 4.20) còn m ch vòng 474 – 480 không tìm ñư c ñi m m 474/312 t i ưu 480 22,0 22,294 1,33 22,351 1,59 =>XT-480 Qua k t qu tính toán ñi m m t i ưu (b ng 4.20), th c hi n Qua k t qu các phương án tính toán gi a phương th c v n hành tính toán phân b công su t v i 4 kho ng th i gian thu ñư c k t qu hi n t i v i phương th c t i ưu các v trí t bù ta th y r ng phương t n th t công su t sau t i ưu ñi m m như (b ng 4.22) th c v n hành t i ưu các v trí t bù ñem l i gi m t n th t ñáng k , t
 11. 21 22 B ng 4.22 T n th t công su t trên 5 xu t tuy n sau tính toán B ng 4.23 So sánh t n th t c a 5 xu t tuy n lư i phân ph i B o L c ñi m m t i ưu v i v trí t i ưu các t bù trong th i gian 24 gi trư c và sau khi tính toán ñi m m t i ưu Kho ng th i gian Phương th c v n hành hi n t i 6h – 16h 16h – 18h 18h – 22h 22h – 6h 16h– ∆PMAX ∆PMIN 6h–16h 18h–22h 22h–6h Xu t ∆P (%) ∆P (%) ∆P (%) ∆P (%) Xu t 18h c a4 c a4 tuy n kho ng kho ng tuy n (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P (kW) ∆P/P ∆P ∆P ∆P (kW) th i th i (kW) (kW) (kW) 472 225,00 2,74 166,00 2,09 88,00 1,40 16,00 0,48 gian gian 474 285,530 4,04 315,596 4,32 208,167 3,47 54,218 1,69 472 357,165 287,335 176,666 54,621 357,165 54,621 476 40,00 0,83 64,00 1,15 60,00 1,14 18,00 0,61 474 285,530 315,596 208,167 54,218 315,596 54,218 478 58,32 1,33 99,046 1,82 90,535 1,79 16,999 0,77 476 60,880 85,103 80,648 31,151 85,103 31,151 480 54,251 1,58 14,587 0,75 4,996 0,46 4,343 0,41 478 58,32 99,046 90,535 16,999 99,046 16,999 5 XT 663,101 2,92 659,229 2,84 451,698 2,37 109,56 1,26 480 54,251 14,587 4,996 4,343 54,251 4,343 ∆A 6.631,01 1.318,458 1.806,792 876,48 5 XT 816,146 801,667 561,012 161,332 816,146 161,33 (kWh) Phương th c v n hành cơ b n t i ưu T n th t công su t và t n th t ñi n năng t ng trên 5 xu t tuy n 472 225,00 166,00 88,00 16,00 225,00 16,00 474 285,530 315,596 208,167 54,218 315,596 54,218 sau khi t i ưu ñi m m (xem ph l c 06) 476 40,00 64,00 60,00 18,00 64,00 18,00 L y k t qu trong (b ng 4.7) so sánh v i (b ng 4.22) ta ñư c k t 478 58,32 99,046 90,535 16,999 99,046 16,999 qu gi m t n th t công su t trong kho ng th i gian t i c c ñ i là 480 54,251 14,587 4,996 4,343 54,251 4,343 153,045 kW, trong kho ng th i gian t i c c ti u là 51,772 kW như 5 XT 663,101 659,229 451,698 109,56 663,101 109,56 Đ trong (b ng 4.23), và t n th t ñi n năng trong m t ngày gi m ñư c gi m 153,045 142,438 109,314 51,772 153,045 51,772 2.666,758 kWh. ∆P So sánh k t qu phương th c v n hành hi n t i v i phương th c ∆A 1.530,45 284,876 437,256 414,176 2.666,758 (kWh) v n hành t i ưu v trí t bù và t i ưu ñi m m thì giá tr t n th t ñi n năng gi m ñư c 3.910,18 kWh 4.3.3.3 K t lu n So sánh gi a phương th c v n hành cơ b n t i ưu ñã tính toán và phương th c v n hành hi n t i mà Đi n l c Thành ph B o L c ñang s d ng có nhi u thay ñ i, n u chúng ta v n hành theo phương th c cơ b n t i ưu thì hi u qu ñem l i s r t l n, c th tính cho t ng s 5 xu t tuy n:
 12. 23 24 - Khi v n hành hình tia hi n t i thì t n th t công su t toàn lư i - T o m ch vòng gi a xu t tuy n 472 v i xu t tuy n 476 t i các trong th i gian t i c c ñ i là 896,85 kW, th i gian t i c c ti u là v trí k t lư i như sau: 176,77 kW t n th t ñi n năng là 14.542,92 kWh + Xu t tuy n 472 k t lư i t i v trí 472/123/46 b ng máy c t có - Sau khi t i ưu v trí các b t trên 5 xu t tuy n thì t n th t công t i LBS su t toàn lư i trong th i gian t i c c ñ i so v i phương th c v n hành +Xu t tuy n 476 k t lư i t i v trí 476/49/8/30 b ng máy c t có hi n t i là 816,15 kW gi m ñư c 80,704kW, th i gian t i c c ti u là t i LBS 161,33 kW gi m ñư c 15,438kW. T n th t ñi n năng trong m t ngày - Nên hoán chuy n v trí các t bù hi n h u theo s tính toán là 13.299,50 kWh gi m ñư c 1.243,42 kWh phân tích c a modul CAPO trong PSS/ADEPT - Khi liên k t lư i t o m t m ch vòng 472 – 476 như tác gi ñ - S d ng ph n m m PSS/ADEPT trong tính toán và qu n lý xu t và m thi t b phân ño n t i v trí 472/123/6 thì qua tính toán tho v n hành, xem nó là m t công c ñ c l c vì có nh ng ưu ñi m n i th y t n th t công su t trong th i gian t i c c ñ i là 153,045 kW, b t trong kho ng th i gian t i c c ti u là 51,772 kW so v i chưa t i ưu + C p nh t, hi u ch nh các thông s d dàng ñi m m , và t n th t ñi n năng trong m t ngày là 10.632,74 kWh + M r ng sơ ñ theo th c th v n hành không gi i h n gi m ñư c 2.666,758 kWh. + Trích xu t d li u qua ñ nh d ng Excel Tóm l i khi v n hành phương th c cơ b n t i ưu như Lu n văn + Thi t l p ñư c thư vi n thi t b theo th c t c a Đi n l c ñ a ñã ñ xu t (t i ưu t bù và t i ưu ñi m m ) thì t ng t n th t công su t phương trong th i gian t i c c ñ i gi m ñư c 233,749 kW, t ng t n th t công su t trong th i gian t i c c ti u gi m ñư c 67,21kW và t ng t n th t ñi n năng trong m t ngày gi m ñư c 3.910,16 kWh so v i phương th c v n hành hi n t i - Đi n áp t i t t c các nút ñ u n m trong ph m vi cho phép t 0,95pu ñ n 1,05pu 4.4. Đ xu t m t s gi i pháp v n hành t i ưu lư i ñi n phân ph i nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu trong cung c p ñi n cho thành ph B o L c Qua tính toán b ng vi c s d ng ph n m m PSS/ADEPT tác gi m nh d ng ñ xu t m t s gi i pháp sau:
 13. 25 26 K T LU N VÀ KI N NGH Qua k t qu nghiên c u c a ñ tài, có nh ng ki n ngh như Lư i ñi n phân ph i gi m t vai trò quan tr ng trong khâu phân sau: ph i ñi n năng. Đ ñ m b o LĐPP v n hành tin c y, ch t lư ng và - Vi c áp d ng ph n m m PSS/ADEPT ñ tính toán và phân tích ñ t hi u qu cao là m t v n ñ luôn ñư c quan tâm b i các t ch c, LĐPP t i Đi n l c B o L c là ñi u vô cùng c n thi t vì nó mang l i cá nhân làm công tác qu n lý và v n hành LĐPP. nhi u l i ích như: Đ tài ”Nghiên c u và ñ xu t gi i pháp v n hành t i ưu lư i + Giúp tính toán m t cách chính xác các thông s v n hành ñi n phân ph i thành ph B o L c” nh m m c ñích nghiên c u, LĐPP n u thu th p các s li u chính xác và khai thác t t các ti n ích tính toán, l a ch n các phương án và ñ xu t gi i pháp v n hành t i c a ph n m m. ưu LĐPP B o L c. K t qu nghiên c u c a ñ tài ñ t ñư c như sau: + S giúp ích r t nhi u trong công tác qu n lý và v n hành LĐPP - V m t lý thuy t: Đã nghiên c u t ng quan v các v n ñ v n như vi c hi u ch nh các thông s lư i và ph t i d dàng d n ñ n vi c hành lư i ñi n phân ph i ñ làm cơ s cho vi c tính toán v n hành t i m r ng sơ ñ m t cách thu n l i khi phát tri n lư i và ph t i trong ưu tương lai. - Nghiên c u và s d ng ñư c ph n m m PSS/ADEPT dùng - Đ i v i LĐPP B o L c, do ph t i và lư i luôn tăng trư ng trong tính toán lư i ñi n phân ph i theo th i gian và không gian nên v trí các b t hi n h u có th là - Thu th p và x lý các s li u cho vi c tính toán t ñi n l c B o không t i ưu. Vì v y nên tái c u trúc l i các v trí và dung lư ng b L c ñ ñưa vào ph n m m. t bù trung áp v i k t qu tính t CAPO c a PSS/ADEPT so v i tr - Tính toán ñư c phân b công su t trên các nhánh cũng như ñi n trí và dung lư ng b t bù hi n h u ch ñ v n hành hi n t i. (Nên áp t i các nút c a lư i ñi n phân ph i B o L c và xác ñ nh ñư c t n theo dõi và c p nh t thư ng xuyên thông s v n hành vào sơ ñ trên th t công su t trên lư i v i các phương th c v n hành. Trên cơ s ñó PSS/ADEPT) có hư ng ñ xu t gi i pháp v n hành ñ t n th t công su t trên lư i là - Đ nâng cao ñ tin c y trong cung c p ñi n và gi m t n th t c c ti u công su t. LĐPP B o L c nên k t lư i m ch vòng tái các v trí như - Tính toán ñư c v trí và dung lư ng bù t i ưu nh m làm gi m tác gi ñã ñ xu t trong chương 4 t n th t công su t và ñi n năng cũng như ch ñ v n hành thi t b bù - Các phương pháp thu th p s li u ph t i tính toán dùng trong ñi u ch nh trên các xu t tuy n c a LĐPP B o L c. ph n m m PSS/ADEPT có th áp d ng cho các LĐPP khác có tính - Nghiên c u và ñ xu t ñư c v trí k t n i m ch vòng và tính ch t tương t toán tìm ñư c ñi m m t i ưu cho phương th c v n hành ñã ch n. - Xác ñ nh ñư c giá tr ñi n áp trên t t c các nút n m trong gi i h n cho phép.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản