Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
111
lượt xem
46
download

Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) ngành công nghệ thông tin và mục tiêu giáo dục của chương trình đào tạo nghề quản trị mạng máy tính (QTMMT) hệ cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành xây dựng CĐR nghề QTMMT của Khoa Công nghệ thông tin của Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua CĐR đề xuất, tiến hành đánh giá thử nghiệm chất lượng sinh viên tốt nghiệp nghề QTMMT của Trường so với CĐR qua...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm

 1. L I CAM ðOAN Tôi tên: Mai Hoàng Sang là h c viên cao h c chuyên ngành ðo lư ng và ðánh giá trong Giáo d c, khóa 2008 c a Vi n ñ m b o ch t lư ng giáo d c, ð i h c qu c gia Hà N i. Tôi xin cam ñoan ñây là ph n nghiên c u do tôi th c hi n. Các s li u, k t lu n nghiên c u trình bày trong lu n văn này chưa ñư c công b các nghiên c u khác. Tôi xin ch u trách nhi m v nghiên c u c a mình. H c viên Mai Hoàng Sang 1
 2. L I C M ƠN H c viên xin trân tr ng bày t lòng c m ơn ñ i v i GS.TS. Lê Ng c Hùng, H c vi n Ch ính tr - H ành chánh Qu c Gi a H C h í Mi n h ngư i ñã ñ nh hư ng và t n tình hư ng d n h c viên hoàn thành lu n văn logic và khoa h c. H c viên xin bày t lòng c m ơn ñ n Cô Nguy n Th H ng (Hi u trư ng trư ng CðNKTCN TP.HCM); Th y (Cô) trong Ban giám hi u nhà trư ng; các Anh (Ch ) Phòng ñào t o; Th y (Cô) là gi ng viên cơ h u, gi ng viên th nh gi ng Khoa CNTT c a Trư ng CðNKTCN TP.HCM ñã t o ñi u ki n thu n l i, ñ ng viên h c viên hoàn thành t t lu n văn. Thông qua lu n văn này, h c viên xin g i l i c m ơn ñ n quý Th y (Cô) ñã tham gia gi ng d y khóa h c ñã cung c p các ki n th c quý báo v lĩnh v c ño lư ng ñánh giá trong giáo d c như: PGS.TS Nguy n Phương Nga - Vi n trư ng Vi n ñ m b o ch t lư ng giáo d c; PGS.TS Nguy n Quý Thanh - Phó Vi n trư ng Vi n ñ m b o ch t lư ng giáo d c; PGS.TS Nguy n Công Khanh; TS Vũ Th Phương Anh... C m ơn các b n h c viên cùng khóa ñã ñ ng viên, h tr h c viên trong quá trình nghiên c u lu n văn. Vì lu n văn ñư c hoàn thành trong th i gian ng n nên không tránh kh i nh ng h n ch , sai sót. Kính mong quý Th y (Cô), nhà khoa h c, các b n h c viên và nh ng ngư i quan tâm ñóng góp ý ki n ñ tác gi có th làm t t hơn trong nh ng nghiên c u v lĩnh v c này trong th i gian s p t i. Trân tr ng. Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2010 H c viên Mai Hoàng Sang 2
 3. M CL C Trang L i cam ñoan .............................................................................................................. 1 L i c m ơn .................................................................................................................. 2 M c l c ...................................................................................................................... 3 Danh m c ch vi t t t ................................................................................................. 6 Danh m c các b ng ..................................................................................................... 7 Danh m c các hình...................................................................................................... 9 M ð U.................................................................................................................. 10 1. Lý do ch n ñ tài ...................................................................................................10 2. M c tiêu nghiên c u ..............................................................................................11 3. Ý nghĩa nghiên c u c a lu n văn ...........................................................................11 4. Phương pháp nghiên c u........................................................................................13 4.1. Câu h i nghiên c u......................................................................................... 13 4.2. Khung lý thuy t .............................................................................................. 13 4.3. Thi t k nghiên c u ........................................................................................ 14 4.4. T ng th , m u nghiên c u............................................................................... 15 5. Gi i h n nghiên c u c a lu n văn ..........................................................................15 Chương 1. T ng quan và cơ s lý lu n....................................................................17 1.1. T ng quan v n ñ nghiên c u..............................................................................17 1.1.1. T ng quan nghiên c u nư c ngoài v CðR.................................................. 17 1.1.2. T ng quan nghiên c u trong nư c v CðR .................................................. 26 1.2. M t s quan ni m, khái ni m liên quan ñ n CðR ...............................................32 1.2.1. M t s quan ni m v ch t lư ng .................................................................. 32 1.2.2. Khái ni m v CðR....................................................................................... 35 1.2.3. Khái ni m v chu n, tiêu chí, ch s th c hi n ............................................. 37 1.3. M c tiêu giáo d c................................................................................................38 1.3.1. ð nh nghĩa v m c tiêu giáo d c.................................................................. 38 3
 4. 1.3.2. Các c p ñ c a m c tiêu giáo d c ................................................................ 39 1.3.3. M c tiêu giáo d c c a chương trình ñào t o ngh QTMMT h Cð ngh ...... 40 1.4. Lý thuy t Bloom .................................................................................................42 1.4.1. Các m c tiêu nh n th c................................................................................ 42 1.4.2. Các m c tiêu v k năng .............................................................................. 44 1.4.3. Các m c tiêu v thái ñ , tình c m ................................................................ 44 Chương 2. Xây d ng chu n ñ u ra ngh QTMMT h cao ñ ng ngh ................. 46 2.1. Thành ph n, c u trúc CðR ngh QTMMT......................................................... 46 2.2. ð xu t n i dung CðR ngh QTMMT h cao ñ ng ngh ................................... 47 2.3. M c ñ tương quan c a m c tiêu chương trình ñào t o và CðR ñ xu t ngh QTMMT h Cð ngh ............................................................................................... 49 2.4. Xây d ng ch s , câu h i c th t n i dung CðR ñ xu t...................................50 Chương 3. ðánh giá th nghi m ............................................................................ 53 3.1. Mô t v Trư ng CðNKTCN Tp.HCM ..............................................................53 3.2. Xây d ng b công c ño lư ng ch t lư ng SVTN ngh QTMMT h Cð ngh . 54 3.3. Ch n m u kh o sát..............................................................................................56 3.4. Nh p và x lý s li u ..........................................................................................57 3.5. Phân tích ñ tin c y và ñ giá tr c a công c ño lư ng.......................................58 3.6. H s tin c y Cronbach’s Alpha ..........................................................................61 3.6.1. Thang ño t ñánh giá c a SVNC, SVTN v ch t lư ng SVTN..................... 61 3.6.2. Thang ño ñánh giá c a CBQL, gi ng viên gi ng d y và gi ng viên th nh gi ng c a Khoa CNTT v ch t lư ng SVTN. ...................................................................... 64 3.6.3. Thang ño ñánh giá c a cán b NTD, ñ ng nghi p t i doanh nghi p v ch t lư ng SVTN.............................................................................................................. 67 3.7 Phân tích nhân t khám phá (EFA) ...................................................................... 71 3.7.1. Thang ño t ñánh giá c a SVNC, SVTN v ch t lư ng SVTN..................... 71 3.7.2. Thang ño ñánh giá c a CBQL, gi ng viên gi ng d y và gi ng viên th nh gi ng c a khoa CNTT v ch t lư ng SVTN........................................................................ 72 3.7.3. Thang ño ñánh giá c a cán b NTD, ñ ng nghi p t i doanh nghi p v ch t 4
 5. lư ng SVTN.............................................................................................................. 72 3.8. K t qu nghiên c u .............................................................................................73 3.8.1. ðánh giá ch t lư ng SVTN v m t ki n th c so v i CðR ñ xu t ............... 73 3.8.2. ðánh giá ch t lư ng SVTN v m t k năng so v i CðR ñ xu t ................. 75 3.8.3. ðánh giá ch t lư ng SVTN v m t k năng m m so v i CðR ñ xu t......... 75 3.8.4. ðánh giá ch t lư ng SVTN v m t k năng c ng so v i CðR ñ xu t......... 77 3.8.5. ðánh giá ch t lư ng SVTN v m t thái ñ so v i CðR ñ xu t ................... 79 3.8.6. ðánh giá v ch t lư ng h c l c c a h c sinh ñ u vào mà nhà trư ng xét tuy n ......................................................................................................................... 80 3.8.7. ðánh giá ch t lư ng qu n lý c a nhà trư ng ................................................ 81 3.8.8. ðánh giá v ch t lư ng gi ng d y c a gi ng viên t i trư ng ........................ 81 K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................................................85 I. K t lu n..................................................................................................................85 1. M t s k t lu n rút ra t vi c nghiên c u xây d ng CðR ngh QTMMT.......... 85 2. M t s k t lu n rút ra t vi c ñánh giá th nghi m .......................................... 85 II. Ki n ngh ..............................................................................................................86 1. ð i v i CðR ngh QTMMT.............................................................................. 86 2. ð i v i nhà trư ng ............................................................................................ 86 3. ð i v i SV ........................................................................................................ 86 4. ð i v i gi ng viên gi ng d y t i trư ng............................................................. 87 Tài li u tham kh o .....................................................................................................88 Ph l c.......................................................................................................................92 5
 6. DANH M C CH VI T T T STT N I DUNG CH VI T T T 1 Accreditation Board for Engineering and Technology ABET (H i ñ ng ki m ñ nh k thu t và công ngh ) 2 Cán b qu n lý CBQL 3 Cao ñ ng Cð 4 Conceive – Design – Implement – Operate (Hình thành ý CDIO tư ng – Thi t k – Tri n khai – V n hành) 5 Cao ñ ng Ngh K thu t Công ngh CðNKTCN 6 Chu n ñ u ra CðR 7 Công ngh thông tin CNTT 8 ð m b o ch t lư ng ðBCL 9 ð ih c ðH 10 Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân t khám phá) EFA 11 European Union (Kh i liên minh Châu Âu) EU 12 International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (M ng lư i ñ m b o ch t lư ng giáo INQAAHE d c ñ i h c qu c t ) 13 Nhà tuy n d ng NTD 14 Qu n tr m ng máy tính QTMMT 15 Statistical Package for the Social Sciences (Ph n m m SPSS th ng kê SPSS) 16 Sinh viên SV 17 Sinh viên năm cu i SVNC 18 Sinh viên t t nghi p SVTN 6
 7. DANH M C CÁC B NG B ng Tên b ng Trang B ng 1.1 Mô t m c tương quan gi a ñ cương CDIO và tiêu chu n 3 c a ABET 24 EC2000. B ng 2.1 Mô t thành ph n cơ b n c a CðR ngh QTMMT h Cð ngh . 47 B ng 2.2 M c tương quan m c tiêu chương trình ñào t o và CðR ngh QTMMT. 49 B ng 2.3 Mô t các tiêu chu n, tiêu chí, ch báo, n i dung câu h i liên quan ñ n 50 CðR ngh QTMMT. B ng 3.1 Mô t các thang ño ñư c s d ng trong phi u kh o sát. 55 B ng 3.2 Mô t t l phân b m u c a cu c ñi u tra NTD. 57 B ng 3.3 T ng k t t ng s m u ph n h i trong quá trình kh o sát. 57 B ng 3.4 S li u th ng kê cơ b n các tiêu chí. 59 B ng 3.5 Mô t h s Cronbach’s Alpha c a thang ño v ch t lư ng SVTN ngh 61 QTMMT h Cð do SVNC, SVTN t ñánh giá. B ng 3.6 Th ng kê s lư ng bi n quan sát và h s Cronbach’s Alpha c a thang 65 ño ch t lư ng SVTN ñư c ñánh giá b i CBQL và gi ng d y t i khoa CNTT. B ng 3.7 Mô t h s Cronbach’s Alpha c a thang ño v ch t lư ng SVTN ngh 65 QTMMT h Cð do CBQL, gi ng viên gi ng d y ñánh giá. B ng 3.8 Th ng kê s lư ng bi n quan sát và h s Cronbach’s Alpha c a thang 68 ño ch t lư ng SVTN ñư c ñánh giá b i NTD và ñ ng nghi p. B ng 3.9 Mô t h s Cronbach’s Alpha c a thang ño v ch t lư ng SVTN ngh 69 QTMMT h Cð do NTD, ñ ng nghi p làm chung t i cơ quan ñánh giá. B ng 3.10 K t qu ki m ñ nh KMO và Bartlett v i thang ño t ñánh giá c a 72 SVNC, SVTN v ch t lư ng SVTN. B ng 3.11 K t qu ki m ñ nh KMO và Bartlett v i thang ño ñánh giá c a CBQL, 72 gi ng viên gi ng d y và gi ng viên th nh gi ng c a khoa CNTT v ch t lư ng SVTN. 7
 8. B ng 3.12 K t qu ki m ñ nh KMO và Bartlett v i thang ño ñánh giá c a c a cán 73 b NTD, ñ ng nghi p t i doanh nghi p v ch t lư ng SVTN. B ng 3.13 Mô t ñánh giá ch t lư ng SVTN v m t ki n th c so v i CðR. 74 B ng 3.14 Mô t ñánh giá ch t lư ng SVTN v m t k năng m m. 76 B ng 3.15 Mô t ñánh giá ch t lư ng SVTN v m t k năng c ng. 77 B ng 3.16 Mô t thái ñ c a SVTN so v i CðR. 79 B ng 3.17 Th ng kê h c l c c a h c sinh t t nghi p ph thông trung h c vào h c 80 t i trư ng ngh QTMMT. B ng 3.18 Th ng kê t ng h p m c ñ hài lòng v ch t lư ng qu n lý c a nhà 81 trư ng. B ng 3.19 Th ng kê t ng h p m c ñ hài lòng v ch t lư ng gi ng d y c a gi ng viên 82 B ng 3.20 T ng h p so sánh giá tr trung bình (Mean) c a 3 nhóm: SVNC, 82 SVTN; CBQL , gi ng viên gi ng d y; NTD v ki n th c, k năng, thái ñ so v i CðR. 8
 9. DANH M C CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang Hình 1.1 Mô hình ñánh giá nh m ðBCL c a Gloria Rogers. 20 Hình 1.2 Các thành ph n cơ b n t o nên ch t lư ng h th ng giáo d c. 33 Hình 1.3 Cách ti p c n theo quá trình trong qu n lý ch t lư ng giáo d c ðH. 34 Hình 1.4 Mô hình c a Jon Mueller. 38 Hình 3.1 ð th bi u di n h c l c c a h c sinh t t nghi p trung h c ph thông. 80 9
 10. M ð U 1. Lý do ch n ñ tài Giáo d c và ñào t o là m t v n ñ h t s c quan tr ng trong ñ i s ng chính tr c a m i nư c và là bi u hi n trình ñ phát tri n c a m i qu c gia. Vì v y, trong chi n lư c phát tri n giáo d c qu c gia 2001-2010 B Giáo d c và ðào t o ñã kh ng ñ nh “ưu tiên nâng cao ch t lư ng ñào t o nhân l c, ñ c bi t chú tr ng nhân l c khoa h c trình ñ cao, CBQL, kinh doanh gi i và công nhân k thu t lành ngh tr c ti p góp ph n nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t …” [31]. Ngu n nhân l c có ch t lư ng, nghĩa là có ki n th c chuyên môn gi i, k năng th c hành thành th o, ph m ch t ñ o ñ c và ý th c ngh nghi p t t, có các k năng m m c n thi t, ñáp ng yêu c u ngày càng cao c a nhà tuy n d ng (NTD) lao ñ ng ñó là y u t quy t ñ nh s thành ñ t c a b t kỳ qu c gia nào trên th gi i trong th i ñ i h i nh p toàn c u hóa hi n nay. Vì th , vi c ñào t o ñ i ngũ lao ñ ng có ch t lư ng cao luôn là s quan tâm hàng ñ u c a nhà nư c và nhi m v cao c này không ai khác ñó là c a các trư ng ñ i h c (ðH), cao ñ ng (Cð). Hi n nay, v n ñ mà các trư ng quan tâm nhi u nh t là ch t lư ng sinh viên t t nghi p (SVTN) như th nào? SVTN có ñáp ng ñư c nhu c u c a NTD, có tìm ñư c vi c làm ñúng chuyên môn? N u SVTN không tìm ñư c vi c làm s là m t lãng phí ñ i v i b n thân sinh viên (SV), gia ñình mà c a c xã h i vô cùng to l n. Do ñó, vi c tìm hi u th c tr ng ch t lư ng giáo d c hi n nay mà c th là ch t lư ng SVTN, làm th nào ñ ki m soát, ñ ra các gi i pháp ñ ñ m b o, duy trì và nâng cao ch t lư ng giáo d c c a qu c gia nói chung và c a nhà trư ng nói riêng là v n ñ h t s c c p bách. Hi n nay, vi c ñ m b o và qu n lý ch t lư ng t i Trư ng Cao ñ ng ngh K thu t Công ngh (CðNKTCN) Tp.HCM v n còn m t s h n ch : ch t lư ng ñào t o chưa ñư c ki m soát ch t ch ; doanh nghi p cũng chưa có nhi u thông tin v năng l c c a SV ñư c ñào t o t ñó vi c ph i h p gi a nhà trư ng và doanh nghi p 10
 11. chưa ñư c t t; bên c nh ñó SV cũng không có cơ s ñ i sánh ñ bi t ñư c năng l c c a b n thân, cơ h i vi c làm... sau khi hoàn thành xong môn h c/khóa ñào t o. V n ñ nghiên c u v ch t lư ng SVTN hay ch t lư ng ñ u ra hi n r t ít t ch c, cá nhân nghiên c u, vi c nghiên c u v ch t lư ng SVTN ngh qu n tr m ng máy tính (QTMMT) h Cð ngh hi n chưa có nghiên c u nào. Vì v y, r t c n nghiên c u m t cách khoa h c t góc ñ c a ño lư ng và ñánh giá v lĩnh v c này. Vì v y, tác gi ch n ñ tài: “Nghiên c u xây d ng chu n ñ u ra ngành công ngh thông tin Trư ng Cao ñ ng ngh K thu t Công ngh Tp.HCM và ñánh giá th nghi m”. Thông qua nghiên c u th c t t i Khoa công ngh thông tin (CNTT) c th là ngh QTMMT c a Trư ng CðNKTCN Tp.HCM ñ xây d ng CðR chương trình ñào t o ngh QTMMT và ñánh giá th nghi m ch t lư ng SVTN. 2. M c tiêu nghiên c u M c tiêu c a nghiên c u nh m xây d ng chu n ñ u ra (CðR) ngh QTMMT c a Khoa CNTT c a Trư ng CðNKTCN Tp.HCM. Thông qua CðR ñ xu t, tác gi ti n hành ñánh giá th nghi m ch t lư ng SVTN ngh QTMMT c a Trư ng so v i CðR qua ý ki n t ñánh giá c a sinh viên năm cu i (SVNC), SVTN và ý ki n ñánh giá c a cán b qu n lý (CBQL), gi ng viên gi ng d y; NTD. V i k t qu thu ñư c, tác gi xem xét ch t lư ng SVTN ngh QTMMT ñ t ñư c các k t qu như th nào v ki n th c, k năng và thái ñ ? Nh ng k t qu ñ t ñư c so v i CðR như th nào? Trên cơ s ñó, tác gi ñ xu t nh ng gi i pháp nh m ñ m b o CðR ngh QTMMT và nh ng bi n pháp ñ ñ m b o ch t lư ng (ðBCL) SVTN c a các khóa h c ñã và ñang h c t i Trư ng nh m nâng cao ch t lư ng ñào t o và ñáp ng nhu c u c a xã h i. 3. Ý nghĩa nghiên c u c a lu n văn ð i v i ngành nghiên c u khoa h c và ðBCL trong giáo d c vi c xây d ng CðR r t có ý nghĩa ñ i v i nhà trư ng; CBQL, gi ng viên gi ng d y; SV và doanh nghi p. N u xây d ng thành công và th c hi n nghiêm túc nh ng cam k t ñ ra thì CðR góp ph n: 11
 12. ð i v i nhà trư ng: Là cơ s ñ qu ng bá thương hi u, các ngh h c c a nhà trư ng. Theo dõi ñánh giá vi c gi ng d y c a gi ng viên, ñánh giá hi u qu ho t ñ ng c a khoa CNTT, nhà trư ng. Tăng cư ng kh năng h p tác v i doanh nghi p, làm cơ s ñ i m i chương trình ñào t o. Nâng cao ch t lư ng hi u qu ñào t o, làm n n t ng cho vi c ti n hành ki m ñ nh ch t lư ng giáo d c ñã và ñang ti n hành t i trư ng. ð i v i gi ng viên gi ng d y khoa CNTT: Làm cơ s ñ thi t k n i dung bài gi ng, l a ch n phương pháp d y h c ñ ñ t hi u qu . Thi t k chi n lư c d y h c và th c hi n. L a ch n phương pháp, công c ñánh giá thích h p, hi u qu . ð nh hư ng ph n ñ u ñ ñáp ng yêu c u v CðR cho SV... ð i v i SV h c ngh QTMMT: SV bi t ñ l a ch n ngh ñào t o phù h p v i kh năng c a mình. H c t p và rèn luy n ph n ñ u ñ t CðR c a chương trình ñào t o. Bi t ñư c ñi u gì mình s làm ñư c khi h c xong chương trình ñào t o. Bi t ñư c cơ h i vi c làm c a mình sau khi t t nghi p … ð i v i doanh nghi p: Bi t ñư c ngu n tuy n d ng và sơ lư c v năng l c c a SVTN do Trư ng ñào t o. ðánh giá kh năng cung ng ngu n nhân l c c a Trư ng ñ có quy t ñ nh ñ u tư h p lý. Có k ho ch ph i h p v i nhà trư ng, l p k ho ch phát tri n ngu n nhân l c… 12
 13. 4. Phương pháp nghiên c u 4.1. Câu h i nghiên c u 1. SVTN ngh QTMMT c a Khoa CNTT thu c Trư ng CðNKTCN Tp.HCM c n ñ t ñư c nh ng ki n th c, k năng, thái ñ gì? 2. SVTN ngh QTMMT c a Trư ng CðNKTCN Tp.HCM ñáp ng CðR ñư c ñ xu t như th nào? 4.2. Khung lý thuy t D a trên m c tiêu nghiên c u, câu h i nghiên c u chính c a lu n văn v vi c xây d ng CðR c a chương trình ñào t o ngh QTMMT liên quan ñ n ki n th c, k năng, thái ñ và ñánh giá ch t lư ng SVTN so v i CðR ñ xu t, tác gi thi t k mô hình khung lý thuy t như sau: ð c ñi m h c M c tiêu ñào M c tiêu chương Th trư ng l c ñ u vào t o ngh trình trình ñào t o lao ñ ng ñ cao ñ ng ngh QTMMT Ki n th c cơ b n Ki n th c Ki n th c n n t ng k thu t c t lõi Chu n ñ u ra Ngành Qu n tr Ki n th c n n t ng k thu t m ng máy tính nâng cao K năng m m K năng K năng c ng C n th n, k lu t trong công vi c Thái ñ T tin gi i quy t công vi c Tuân th pháp lu t 13
 14. 4.3. Thi t k nghiên c u: Nghiên c u ñư c th c hi n thông qua hai giai ño n, k t h p hai phương pháp nghiên c u ñ nh tính và ñ nh lư ng. Trong giai ño n ñ u, d a trên n n t ng nghiên c u t ng quan v cách ti p c n CðR c a EU, CDIO, ABET, các nghiên c u văn b n, tài li u c a các nhà nghiên c u, các Trư ng ðH nư c ngoài và trong nư c liên quan ñ n CðR. D a vào m c tiêu giáo d c c a lu t d y ngh và m c tiêu giáo d c c a chương trình ñào t o ngh QTMMT h Cð ngh . Xây d ng thành ph n, c u trúc c a CðR liên quan ñ n ch t lư ng SVTN bao g m: ki n th c, k năng, thái ñ . ð xu t vi t n i dung CðR chương trình ñào t o ngh QTMMT s d ng các ñ ng t trong lý thuy t Bloom ñ vi t CðR (có tham kh o ý ki n c a CBQL t i Trư ng CðNKTCN Tp.HCM và ý ki n c a chuyên gia). Xây d ng các tiêu chí liên quan ñ n t ng tiêu chu n. Xác ñ nh các ch s ñ c trưng c a t ng tiêu chí. Xây d ng các phi u h i d a vào các ch s ñ c trưng c a t ng tiêu chí ñ ti n hành ñánh giá. Giai ño n k ti p, tác gi th c hi n phương pháp ñ nh lư ng nh m ñánh giá ch t lư ng SVTN c a ngh QTMMT so v i CðR ñã ñ xu t. Th c hi n b ng cách kh o sát ý ki n c a SVNC, SVTN; nhà qu n lý và gi ng viên gi ng d y; NTD v ki n th c, k năng, thái ñ . Qua k t qu kh o sát, tác gi s ti n hành ñánh giá ch t lư ng SVTN so v i CðR ñ xu t và ñưa ra các gi i pháp ñ ðBCL cho chu n ñ u ra ngh QTMMT và ðBCL SVTN. 14
 15. 4.4.T ng th , m u nghiên c u 4.4.1. T ng th SVNC, c u SVTN ngh QTMMT; CBQL, gi ng viên gi ng d y Khoa CNTT c a Trư ng; NTD. 4.4.2. M u − Kh o sát toàn b SVNC (ñã h c xong chương trình ñào t o ngh QTMMT) và SVTN khóa 1, khóa 2 h Cð ngh QTMMT (143 phi u). − Kh o sát toàn b CBQL c a Trư ng CðNKTCN Tp.HCM và cán b làm vi c t i Khoa CNTT, gi ng viên gi ng d y, gi ng viên th nh gi ng c a Khoa CNTT (54 phi u). − Kh o sát kho ng 130 phi u h i dành cho CBQL, nhân viên là ñ ng nghi p c a SVTN làm vi c v i nhau t i cơ quan. Sau khi kh o sát thu v s phi u h p l (109 phi u). 4.4.3 . Công c thu th p, phân tích s li u Công c thu th p s li u : − Phi u h i thu th p thông tin dành cho SVNC, c u SV; CBQL, gi ng viên gi ng d y; NTD. Công c phân tích s li u : − Ph n m m SPSS phiên b n 17.0. 5. Gi i h n nghiên c u c a lu n văn − Xét v ph m vi, lu n văn ch nghiên c u xây d ng CðR ngh QTMMT ñây là 1 trong 3 ngh c a ngành CNTT thu c Trư ng CðNKTCN Tp.HCM ñang ñào t o chưa nghiên c u xây d ng h t v chu n ñ u ra t t c ngh còn l i c a ngành CNTT. − Xét v th i gian kh o sát, lu n văn th c hi n trong th i gian ng n t tháng 04 năm 2010 ñ n tháng 12 năm 2010. − V n i dung nghiên c u, lu n văn ch t p trung nghiên c u xây d ng CðR ngh QTMMT; lu n văn ch kh o sát m t s y u t tác ñ ng c a ñ u vào như h c l c c a h c sinh t t nghi p trung h c ph thông xét tuy n vào h c t i Trư ng và quá 15
 16. trình qu n lý, gi ng d y c a gi ng viên ñ n ch t lư ng SVTN ñ u ra làm cơ s ñ gi i thích t i sao ki n th c, k năng, thái ñ c a SVTN ñ t các m c ñ khác nhau t ñó ñưa ra các ki n ngh phù h p; lu n văn chưa nghiên c u h t tác ñ ng c a các y u t ñ u vào, quá trình giáo d c và th trư ng lao ñ ng ñ n ch t lư ng SVTN c a Trư ng. 16
 17. Chương 1. T NG QUAN VÀ CƠ S LÝ LU N Trong chương này, tác gi s trình bày t ng quan nghiên c u c a các t ch c EU, ABET, CDIO, các trư ng ðH và các nhà nghiên c u trong và ngoài nư c liên quan ñ n CðR ñ chúng ta có m t cái nhìn t ng quan v cu c nghiên c u. Sau ñó, tác gi s trình bày m t s khái ni m, quan ñi m v ch t lư ng giáo d c, ñ nh nghĩa v CðR, ñ nh nghĩa v chu n, tiêu chí, ch s và t m quan tr ng c a s m ng, m c tiêu giáo d c ñ chúng ta hi u v CðR c a chương trình ñào t o. K ñ n, tác gi s gi i thi u v m c tiêu giáo d c c a chương trình ñào t o ngh QTMMT h Cð ngh yêu c u SVTN c n ph i ñ t ñư c nh ng ki n th c, k năng và thái ñ ngh nghi p sau khi h c xong chương trình ñào t o. M t lý thuy t không th b qua khi nghiên c u v giáo d c ñó là lý thuy t Bloom liên quan ñ n ki n th c, k năng, thái ñ c a SVTN. Tác gi v n d ng nh ng ñ ng t trong lý thuy t này ñ vi t CðR ñ xu t cho ngh QTMMT h Cð ngh . 1.1. T ng quan v n ñ nghiên c u V n ñ nghiên c u xây d ng CðR t i các trư ng ðH, Cð... ñã ñư c quan tâm nghiên c u nhi u nư c trên th gi i và Vi t Nam. Nh ng nghiên c u trong lĩnh v c này ch y u thư ng t p trung vào vi c gi i quy t các v n ñ v khái ni m CðR, ñưa ra nh ng tiêu chu n, tiêu chí và nh ng ch s mà m t SVTN c n ph i có v ki n th c, k năng, thái ñ và nh ng v n ñ lý lu n có liên quan ñ n CðR c a chương trình ñào t o. 1.1.1. T ng quan nghiên c u nư c ngoài v CðR Theo tác gi Stephen Adam trong tài li u “Gi i thi u v m c tiêu và công c c a ti n trình Bologna” thì CðR ñư c bi t ñ n t th k 19 ñ n th k 20 trong tác ph m “Các trư ng d y hành vi” c a Ivan Pavlov (1849-1936). Pavlov ñã th c hi n thí nghi m ph n x có ñi u ki n. Sau ñó, nhà tâm lý h c J.Watson (1878 – 1958) và BF Skinner (1904 – 1990) là nh ng ngư i ñ u tiên ti p c n hành vi ñ gi i thích các hành vi c a con ngư i có liên quan ñ n các nhân t bên ngoài. Theo ông, CðR “là phát bi u v nh ng gì ngư i h c ñư c d ki n s bi t, hi u ho c có th ch ng minh vào th i ñi m cu i c a quá trình h c t p”. 17
 18. D a vào tài li u “To Greater Heights” c a Trư ng ðH Windsor, thông qua tài li u này cung c p cho chúng ta m t n n t ng t ng quát v CðR mong ñ i mà chúng ta có ñư c t k t qu ñi u tra, kh o sát SVTN; CBQL; NTD c a trư ng ðH Windsor. CðR c a ðH Windsor chú tr ng vào: t ng k t các ki n th c mà SV ñã h c ñư c trong quá trình ñào t o, m i SVTN bi t ñư c k năng như sau: Kh năng: Áp d ng và t ng h p ki n th c; K năng nghiên c u bao g m: xác ñ nh v n ñ , gi i quy t v n ñ , ñánh giá v n ñ ñó; Suy nghĩ sáng t o và có trách nhi m v i b n thân mình; K năng thuy t trình và tính toán; Có trách nhi m ñ i v i b n thân, ngư i khác và xã h i; K năng giao ti p và k năng hòa ñ ng; K năng lãnh ñ o nhóm và k năng làm vi c theo nhóm; ðánh giá m t cách sáng t o và th c t ; K năng và ư c mu n ti p t c h c t p [15]. Theo nghiên c u c a trư ng ðH Warwick v chu n ñ u ra thì SVTN ðH ph i ñ t ñư c các ki n th c và k năng ñư c chia thành 04 nhóm sau: 1/. ð t ñư c các ki n th c và hi u bi t v các chuyên ñ ñã h c; 2/. ð t ñư c các k năng c th là k năng th c hành trong quá trình h c t p. Ví d : k năng th c hành phòng thí nghi m, k năng di n ñ t ngôn ng , k năng tư v n; 3/. K năng nh n th c, k năng trí tu . Ví d : hi u bi t v phương pháp nghiên c u khoa h c, ñánh giá, t ng h p, phân tích; 4/. ð t các k năng chính là nh ng k năng mà có th áp d ng d dàng vào trong công vi c trong các ng c nh khác nhau. Ch n h n: k năng giao ti p, k năng làm vi c nhóm, k năng gi i quy t v n ñ , k năng tính toán và k năng s d ng công ngh thông tin [36]. ABET là m t t ch c ki m ñ nh ch t lư ng chương trình k thu t có uy tín trong c ng ñ ng qu c t . Ti n thân c a t ch c ABET là h i ñ ng phát tri n ngh nghi p k sư. Ch c năng chính c a ABET: th c hi n các ki m ñ nh chương trình giáo d c, thúc ñ y ch t lư ng và s ñ i m i các chương trình giáo d c… T ch c ABET ñưa ra 09 tiêu chí ki m ñ nh chương trình k thu t bao g m: 1/. Sinh viên; 2/. Các m c tiêu giáo d c c a chương trình; 3/. Các k t qu kỳ v ng c a chương trình; 4/. S c i ti n liên t c; 5/. Các môn h c; 6/. Ban gi ng hu n; 7/. Cơ s v t ch t; 8/. S h tr ; 9/. Các tiêu chí chương trình. 18
 19. Trong ñó, tiêu chí th 3 là các k t qu kỳ v ng c a chương trình ñào t o. Các chương trình k thu t ph i ch ng t r ng các SV s ñ t ñư c các k t qu kỳ v ng sau: Kh năng ng d ng nh ng ki n th c v toán, khoa h c và k thu t [ABET, 3a]. Kh năng thi t k và làm các thí nghi m, phân tích và gi i thích s li u, và l p báo cáo các k t qu ñ t ñư c [ABET, 3b]. Kh năng thi t k m t h th ng, m t b ph n ho c m t quá trình ñ ñáp ng các yêu c u k thu t [ABET, 3c]. Kh năng làm vi c trong các nhóm ña ngành [ABET, 3d]. Kh năng nh n bi t, l p công th c và gi i quy t các v n ñ k thu t [ABET, 3e]. Có hi u bi t v ngh nghi p và ñ o ñ c t t [ABET, 3f]. Có kh năng giao ti p hi u qu , bao g m giao ti p nói, vi t và các d ng khác [ABET, 3g]. Có ki n th c r ng ñ t ñó hi u ñư c tác ñ ng c a nh ng gi i pháp k thu t trong b i c nh xã h i, kinh t toàn c u [ABET, 3h]. Có nh n th c v s c n thi t và kh năng tham gia vào vi c h c su t ñ i ñ có th làm vi c hi u qu trong b i c nh nh ng công ngh m i liên t c xu t hi n [ABET 3i]. Có hi u bi t v các v n ñ ñương th i [ABET 3j]. Kh năng s d ng nh ng k thu t, k năng và công c hi n ñ i c n thi t cho th c ti n k thu t [ABET, 3k] [16]. Qua các k t qu kỳ v ng trên, khi SVTN ngành k thu t ph i ñ t ñư c: kh năng ng d ng ki n th c v toán, khoa h c k thu t và ki n th c nh t ñ nh v chuyên ngành. Bên c nh ñó, SVTN còn ph i ñ t ñư c nh ng k năng như sau: phán ñoán, nh n bi t, gi i quy t các v n ñ có liên quan; kh năng s d ng nh ng k thu t, k năng và công c hi n ñ i; kh năng làm vi c nhóm; kh năng giao ti p; kh năng t h c; có hi u bi t ngh nghi p và ph m ch t ñ o ñ c t t. Trên trang web c a ABET, tác gi Gloria Rogers (2003) v i tài li u “ðánh giá ñ ñ m b o ch t lư ng” cung c p cho chúng ta nhi u tài li u v CðR. Theo Bà, 19
 20. ñ nh nghĩa CðR là “phát bi u mô t nh ng gì sinh viên bi t ñư c ho c có th làm ñư c sau th i gian h c t i trư ng. N u sinh viên ñ t ñư c nh ng k t qu ñ u ra ñó thì ñi u ñó có th cho th y ñư c mình ñã thành công v i m c tiêu giáo d c c a mình”. Qua ñó, Bà ñưa ra mô hình ñánh giá ðBCL như sau: T m nhìn/ S m ng M c tiêu giáo d c Chu n ñ u ra Các tiêu chí ðánh giá Thành t Ý ki n ph n h i c a Chi n lư c th c hi n liên quan chu n ñ u các ñ i tư ng liên quan ra ðo lư ng : thu th p, phân ðánh giá: di n gi i tích b ng ch ng các b ng ch ng Hình 1.1: Mô hình ñánh giá nh m ðBCL c a Gloria Rogers Qua sơ ñ trên ta th y ñư c ñ xây d ng CðR c a chương trình ñào t o chúng ta ph i d a vào 2 thông tin quan tr ng là t m nhìn/s m ng và m c tiêu giáo d c ñ ñ xu t CðR. T CðR, Bà ñưa ra các tiêu chí, ch s ñ t ñó có chi n lư c c th ñ th c hi n. Qua ñó, giúp ta có k ho ch ñ thu th p, phân tích d li u và ñánh giá phù h p. Ngoài ra, theo Gloria Rogers thì ý ki n ph n h i c a các ñ i tư ng có liên quan (ví d : chuyên gia, NTD, gi ng viên, c u SV...) cũng ñóng vai trò r t quan tr ng trong vi c xây d ng CðR, xác ñ nh các tiêu chí, các chi n lư c th c hi n, cách thu th p d li u, ñánh giá ... [17]. D án qu c t có tên g i Sáng ki n CDIO bao g m các chương trình v lĩnh v c giáo d c k thu t ñã ñư c kh i xư ng vào tháng 10 năm 2000 nh m giúp c i 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản