intTypePromotion=1

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
151
lượt xem
37
download

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

 1. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TRN KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P Tài: PHÂN TÍCH HI U QU HO T NG KINH DOANH T I XÍ NGHI P KINH DOANH V T LI U XÂY D NG S 2 C A CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN V T LI U XÂY D NG VĨNH LONG GIÁO VIÊN HƯ NG D N SINH VIÊN TH C HI N NGUY N THÚY H NG NG THN NG C QUYÊN MSSV: 4053617 L p: K toán T ng H p K31 C n Thơ 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p L IC MT  Trong th i gian h c t p t i trư ng i h c C n Thơ nh ư cs ng viên, giúp c a b n bè và gia ình cùng v i s ch d y t n tình c a Quý Th y, Cô Trư ng i h c C n Thơ, c bi t là quý Th y, Cô thu c Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh tôi m i t ư c k t qu như ngày hôm nay. Nh có s gi ng d y và giúp nhi t tình ó ã giúp tôi vư t qua nh ng khó khăn trong cu c s ng, h c t p cũng như trong quá trình làm lu n văn t t nghi p. Nh có s gi i thi u c a Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh và s ng ý c a Ban Lãnh o Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên V t li u xây d ng Vĩnh Long t nh Vĩnh Long ã t o i u ki n cho tôi ư c th c t p t i công ty, là d p tôi h c h i, ti p xúc th c t và t ki m tra l i ki n th c ã h c. ư c s hư ng d n, giúp t n tình c a các Th y Cô, Cô Chú và các Anh Ch trong cơ quan th c t p ã giúp tôi th c t p t t và hoàn thành bài lu n văn t t nghi p c a mình. Tôi xin chân thành c m ơn Quý Th y Cô ã t n tình giúp và gi ng d y, truy n t nh ng ki n th c quý báo cho tôi và t t c các b n sinh viên khác trong su t th i gian qua, c bi t là Cô Nguy n Thúy H ng ngư i ã t n tình hư ng d n tôi trong su t quá trình làm bài lu n văn này. Tôi xin g i l i cám ơn n gia ình và các b n tôi ã ng viên và giúp . Tôi xin c m ơn Ban Lãnh o Công ty và các Cô Chú, Anh Ch ã t n tình giúp tôi trong th i gian th c t p t i Công ty Sau cùng tôi xin chúc gia ình, Th y Cô, các b n và các Cô, Chú,Anh, Ch trong Công ty ư c d i dào s c kh e. Chúc Công ty t nhi u thành công trong ho t ng kinh doanh! Ngày … tháng … năm 2009 Sinh viên th c hi n ng Th Ng c Quyên http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p L I CAM OAN  Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày …tháng … năm 2009 Sinh viên th c hi n ng Th Ng c Quyên http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p NH N XÉT C A CƠ QUAN TH C T P  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày …. tháng …. năm 2009 Th Trư ng cơ quan http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p NH N XÉT C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N  - H và tên ngư i hư ng d n: -H cv: - Chuyên ngành: - Cơ quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã s sinh viên: - Tên tài: N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o: 2. V hình th c: 3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài: 4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn: 5. N i dung và k t qu t ư c: 6. Các nh n xét khác: 7. K t lu n: Ngày …. tháng …. năm 2009 Giáo viên hư ng d n Nguy n Thúy H ng http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N  - H và tên ngư i ph n bi n: -H cv: - Chuyên ngành: - Cơ quan công tác: - Tên sinh viên: - Mã s sinh viên: - Tên tài: N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o: 2. V hình th c: 3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài: 4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn: 5. N i dung và k t qu t ư c: 6. Các nh n xét khác: 7. K t lu n: Ngày …. tháng …. năm 2009 Giáo viên ph n bi n http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p M CL C ♣♣♣ Trang Chương 1: GI I THI U ........................................................................................ 1 1.1. tv n ................................................................................................. 1 1.1.1. S c n thi t c a tài ............................................................................ 1 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n ................................................................. 2 1.2. M c tiêu nghiên c u ....................................................................................... 2 1.2.1. M c tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. M c tiêu c th ....................................................................................... 2 1.3. Ph m vi nghiên c u ........................................................................................ 3 1.3.1. Không gian ............................................................................................. 3 1.3.2. Th i gian ................................................................................................ 3 1.3.3. i tư ng nghiên c u............................................................................. 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ....... 4 2.1. Phương pháp lu n .......................................................................................... 4 2.1.1. Khái ni m, ý nghĩa và nhi m v c a phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh .................................................................................................................... 4 2.1.1.1. Khái ni m phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh .................... 4 2.1.1.2. T m quan tr ng, ý nghĩa c a phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh ...................................................................................... 4 2.1.1.3. i tư ng c a phân tích hi u qu ho t ng ................................. 5 2.1.1.4. Nhi m v c a phân tích hi u qu ho t ng ................................. 6 2.1.2. Phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh ................................ 7 2.1.2.1. Phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh ....................... 7 2.1.2.2. Doanh thu....................................................................................... 8 2.1.2.3. Chi phí ........................................................................................... 9 2.1.2.4. L i nhu n ..................................................................................... 11 2.1.2.5. ánh giá hi u qu s d ng v n ................................................... 18 2.1.2.6. M t s t s tài chính .................................................................. 19 2.2. Phương pháp nghiên c u .............................................................................. 21 http://www.kinhtehoc.net n vùng nghiên c u .................................................... 21 2.2.1. Phương pháp ch
 8. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p 2.2.2. Phương pháp thu th p s li u ............................................................... 21 2.2.3. Phương pháp phân tích s li u ............................................................. 21 Chương 3: GI I THI U VÀ PHÂN TÍCH HI U QU KINH DOANH T I XÍ NGHI P KINH DOANH V T LI U XÂY D NG C A CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN V T LI U XÂY D NG VĨNH LONG .......................... 23 3.1. Gi i thi u v công ty TNHH m t thành viên v t li u xây d ng Vĩnh Long ........................................................................................................... 22 3.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty ....................................... 22 3.1.2. Cơ c u t ch c c a công ty .................................................................. 23 3.1.3. Ch c năng nhi m v c a các phòng ban .............................................. 23 3.2. Gi i thi u v xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng.................................. 27 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC Y U T NH HƯ NG N HI U QU HO T NG KINH DOANH C A XÍ NGHI P KINH DOANH V T LI U XÂY D NG .............................................................................................. 29 4.1. Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng qua 3 năm 2006, 2007, 2008 ................................................................ 29 4.2. Phân tích tình hình ho t ng kinh doanh t i xí nghi p ............................... 33 4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu và tiêu th ............................................. 33 4.2.1.1. Bi n ng doanh thu m t hàng xi măng ...................................... 35 4.2.1.2. Bi n ng doanh thu m t hàng s t............................................... 38 4.2.1.3. Bi n ng doanh thu nhóm các m t hàng khác ........................... 39 4.2.2. Phân tích chi phí kinh doanh c a xí nghi p ......................................... 40 4.2.3. Phân tích tình hình l i nhu n c a xí nghi p ......................................... 42 4.3. Phân tích các nhân t nh hư ng n doanh thu .......................................... 43 4.3.1. Cơ c u m t hàng .................................................................................. 44 4.3.2. Ch t lư ng c a s n phNm ..................................................................... 47 4.3.3. Th hi u c a ngư i tiêu dùng ............................................................... 47 4.3.4. i th c nh tranh ................................................................................ 48 4.4. Phân tích các nhân t nh hư ng n chi phí ............................................... 48 4.5. Phân tích các nhân t nh hư ng n l i nhu n ........................................... 48 4.5.1. nh hư ng c a nhân t kh i lư ng s n phNm tiêu th và giá v n hàng bán ........................................................................................................................ 50 http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p 4.5.2. nh hư ng c a nhân t chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p................................................................................................................... 55 4.6. M t s t s tài chính c a xí nghi p ............................................................. 61 Chương 5: BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU KINH DOANH C A XÍ NGHI P KINH DOANH V T LI U XÂY D NG .......................................... 67 5.1. Bi n pháp tăng doanh s bán ........................................................................ 67 5.2. Bi n pháp trích gi m chi phí ......................................................................... 67 5.3. Duy trì lư ng hàng t n kho h p lý ............................................................... 68 5.4. Gi m các kho n ph i thu .............................................................................. 68 Chương 6: K T LU N VÀ KI N NGHN ........................................................... 70 6.1. K t lu n ......................................................................................................... 70 6.2. Ki n ngh ....................................................................................................... 71 http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p DANH M C T VI T T T DDT: Doanh thu thu n KD: Kinh doanh H KD: Ho t ng kinh doanh CP: Chi phí CC: Cung c p CPBH: Chi phí bán hàng QLDN: Qu n lý doanh nghi p BHXH: B o hi m xã h i KPC : Kinh phí Công oàn TSC : Tài s n c nh http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p DANH M C BI U B NG Trang B ng 1: Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh năm 2006-2008. ................... 30 B ng 2: Tình hình doanh thu chung qua 3 năm 2006- 2008 ............................ 33 B ng 3: Tình hình tiêu th c a m t hàng xi măng năm 2006- 2008 ................ 36 B ng 4: Tình hình tiêu th m t hàng s t qua 3 năm 2006- 2008 ...................... 38 B ng 5: Tình hình chi phí chung 3 năm 2006- 2008 ........................................ 40 B ng 6: Tình hình l i nhu n chung qua 3 năm 2006- 2008 ............................. 42 B ng 7: Tình hình tiêu th theo cơ c u m t hàng năm 2006-2008................... 45 B ng 8: Các nhân t nh hư ng n l i nhu n ................................................. 48 B ng 9: Phân tích kh i lư ng tiêu th và giá v n hàng bán ............................. 52 B ng 10: Tình hình chi phí bán hàng và QLDN............................................... 56 B ng 11: Tình hình chi phí qu n lý doanh nghi p............................................ 59 B ng 12: Kh năng thanh toán ng n h n năm 2006-2008 ................................ 61 B ng 13: M c l i nhu n trên doanh thu năm 2006-2008 ................................. 62 B ng 14: T s ROA và ROE năm 2006 -2008 ............................................... 63 B ng 15: Phân tích hi u qu s d ng v n ........................................................ 64 http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p DANH M C SƠ & BI U Trang Sơ 1: i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh. ................................. 5 Sơ 2: Các khái ni m chi phí ........................................................................... 9 Sơ 3: Cơ c u t ch c c a công ty ................................................................ 23 Sơ 4: Cơ c u t ch c c a xí nghi p ............................................................. 28 Bi u 1: Doanh thu c a xí nghi p qua 3 năm 2006 -2008 ............................ 34 Bi u 2: Bi n ng doanh thu m t hàng xi măng năm 2006- 2008 .............. 37 Bi u 3: Bi n ng doanh thu m t hàng s t năm 2006- 2008 ....................... 38 Bi u 4: Bi n ng doanh thu nhóm các m t hàng khác năm 2006- 2008 ... 39 Bi u 5: Tình hình chi phí c a xí nghi p qua 3 năm 2006- 2008 ................. 41 Bi u 6: Tình hình l i nhu n c a xí nghi p qua 3 năm 2006- 2008 ............. 43 Bi u 7: Doanh s tiêu th c a xí nghi p theo m t hàng .............................. 46 Bi u 8: Tình hình chi phí bán hàng và… năm 2006- 2008 ......................... 56 http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.1. tv n 1.1.1. S c n thi t c a tài - Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh có tác d ng: Giúp doanh nghi p t ánh giá mình v m t m nh, m t y u c ng c , phát huy hay c n ph i kh c ph c, c i ti n. Thêm vào ó giúp cho doanh nghi p phát huy m i ti m năng và khai thác t i a m i ngu n l c, nh m t n hi u qu cao nh t trong kinh doanh. K t qu c a phân tích ho t ng kinh doanh là cơ s ra các quy t nh ng n và dài h n. Ngoài ra phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh còn giúp cho doanh nghi p d báo, phòng và h n ch nh ng r i ro b t nh trong kinh doanh. - Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh còn ph c v cho các i tư ng sau: Nhà qu n tr : S d ng ưa ra các quy t nh qu n tr . Nhà cho vay: S d ng ưa ra các quy t nh h p lý khi tài tr v n. Nhà u tư: S d ng ưa ra quy t nh u tư, liên doanh hay không. Các c ông: S d ng ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p (nơi h có ph n v n góp c a mình). S giao d ch ch ng khoán và y ban ch ng khoán nhà nư c: Xem xét trư c khi cho phép doanh nghi p phát hành trái phi u, c phi u. Các cơ quan khác như: Cơ quan thu , cơ quan th ng kê, cơ quan qu n lý c p trên và các Công ty phân tích chuyên nghi p. - Chính vì v y phân tích hi u qu ho t ng tr nên c n thi t và óng vai trò quan tr ng hơn bao gi h t i v i t t c các doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng, luôn ch a ng y nh ng c nh tranh kh c li t và ti m Nn chính trong lòng nó nhi u r i ro b t tr c. http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n N n kinh t nư c ta ã và ang h i nh p vào n n kinh t th gi i. Do ó, các doanh nghi p Vi t Nam ng v ng và phát tri n hơn thì h ph i s m nh n th c và tìm ra hư ng i riêng cho mình trong khía c nh s n xu t, qu n lý cũng như th trư ng. i u này s v t v và khó khăn hơn cho doanh nghi p nư c ta khi ph i ch y ua v i doanh nghi p nư c ngoài v m t khoa h c k thu t và v n ho t ng. Vì v y, Công ty Trách nhi m h u h n v t li u xây d ng Vĩnh Long cũng không ngo i l . vư t qua s c nh tranh gay g t c a th tru ng c bi t là i v i ngành hàng kinh doanh v t li u xây d ng. vư t qua quy lu t c nh tranh y kh c li t c a th trư ng nh m t n t i và phát tri n trư c các doanh nghi p khác, v a có i u ki n tích lũy, m r ng quy mô kinh doanh, m b o công ăn vi c làm cho ngư i lao ng, ban Giám c ph i thư ng xuyên ki m tra, ánh giá y và chính xác m i di n bi n, nh ng m t m nh, m t y u c a ơn v trong m i quan h v i môi trư ng kinh doanh tìm ra bi n pháp nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a mình. Xu t phát t nhu c u thông tin cho nhà qu n tr trong th c ti n, b ng nh ng ki n th c ã h c ư c t i trư ng và nh ng v n th c t phát sinh trong 3 tháng th c t p t i xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên v t li u xây d ng Vĩnh Long nên em ã ch n tài “ Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh t i xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng s 2 c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên v t li u xây d ng Vĩnh Long”. 1.2. M c tiêu nghiên c u 1.2.1. M c tiêu chung Phân tích hi n qu ho t ng kinh doanh t i xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên v t li u xây d ng Vĩnh Long”. 1.2.2. M c tiêu c th - Phân tích chung k t qu ho t ng kinh doanh c a xí nghi p t 2006- 2008. - Phân tích doanh thu, chi phí, l i nhu n c a Công ty qua 3 năm. http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p - Phân tích các nhân t nh hư ng n doanh thu, chi phí và l i nhu n. - Nêu lên m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh doanh. 1.3. Ph m vi nghiên c u 1.3.1. Không gian tài ư c th c hi n t i xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên v t li u xây d ng Vĩnh Long. 1.3.2. Th i gian tài ư c th c hi n t ngày 16 tháng 02 năm 2009 n ngày 10 tháng 04 năm 2009 và d a trên s li u thu th p ư c t i xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên v t li u xây d ng Vĩnh Long v tình hình ho t ng kinh doanh trong th i gian 3 năm g n ây là: 2006, 2007 và 2008 1.3.3. i tư ng nghiên c u i tư ng nghiên c u c a tài là k t qu ho t ng kinh doanh t i xí nghi p kinh doanh v t li u xây d ng c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên v t li u xây d ng Vĩnh Long. Nó ư c bi u hi n dư i d ng các ch tiêu kinh t như: kh i lư ng tiêu th , giá v n hàng bán…cho n k t qu kinh doanh ư c t ng h p như doanh thu, l i nhu n, chi phí. B ng vi c i sâu vào phân tích m t cách chi ti t nh ng i tư ng giúp tài tìm ra ư c nh ng ưu i m và như c i m trong chi n lư c kinh doanh c a xí nghi p. T ó ra nh ng gi i pháp phù h p cho chi n lư c kinh doanh c a xí nghi p. http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1. Phương pháp lu n 2.1.1. Khái ni m, ý nghĩa và nhi m v c a phân tích hi u qu do t ng kinh doanh 2.1.1.1. Khái ni m phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh là công c cung c p thông tin cho các nhà qu n tr doanh nghi p i u hành ho t ng kinh doanh. Nh ng thông tin có giá tr và thích h p c n thi t này thư ng không có s n trong các báo cáo tài chính ho c trong b t c tài li u nào doanh nghi p. có ư c nh ng thông tin này ph i thông qua quá trình phân tích. Trong i u ki n s n xu t kinh doanh ơn gi n v i qui mô nh , nhu c u thông tin cho các nhà qu n lý chưa nhi u thì quá trình phân tích cũng ư c ti n hành ơn gi n, có th ư c th c hi n ngay trong công tác h ch toán. Khi s n xu t kinh doanh ngày càng phát tri n v i qui mô l n, nhu c u thông tin cho các nhà qu n lý ngày càng nhi u, a d ng và ph c t p òi h i các thông tin h ch toán ph i ư c x lý thông qua phân tích, chính vì l ó phân tích ho t ng kinh doanh hình thành và phát tri n không ng ng. Như v y, phân tích ho t ng kinh doanh là i sâu nghiên c u n i dung k t c u và m i quan h qua l i gi a các s li u bi u hi n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p b ng nh ng phương pháp khoa h c. Nh m th y ư c ch t lư ng ho t ng, ngu n năng l c s n xu t ti m tàng, trên cơ s ó ra nh ng phương án m i và bi n pháp khai thác có hi u qu . 2.1.1.2. T m quan tr ng, ý nghĩa c a phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh là nh m ánh giá, xem xét vi c th c hi n các ch tiêu kinh t như th nào, nh ng m c tiêu t ra ư c th c hi n n âu, rút ra nh ng t n t i, tìm nguyên nhân khách quan, ch quan và ra bi n pháp http://www.kinhtehoc.net t cách tri t kh c ph c t n d ng m th m nh c a doanh nghi p. i u ó
 17. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p cũng có nghĩa r ng phân tích ho t ng kinh doanh không ch là i m k t thúc m t chu kỳ kinh doanh mà còn là i m kh i u c a ho t ng doanh nghi p. K t qu phân tích c a th i kỳ kinh doanh ã qua và nh ng d oán trong phân tích i u ki n kinh doanh s p t i là nh ng căn c quan tr ng doanh nghi p có th nh chi n lư c phát tri n và phương án kinh doanh có hi u qu . Phân tích ho t ng kinh doanh g n li n v i quá trình ho t ng c a doanh nghi p và có tác d ng giúp doanh nghi p ch o m i m t ho t ng s n xu t kinh doanh. Thông qua phân tích t ng m t ho t ng c a doanh nghi p như công tác ch o s n xu t, công tác t ch c ti n lương, công tác mua bán, công tác qu n lý, công tác tài chính…giúp doanh nghi p i u hành t ng m t ho t ng c th v i s tham gia c th c a t ng phòng ban ch c năng, t ng b ph n ơn v tr c thu c c a doanh nghi p. Nó là công c quan tr ng liên k t ho t ng c a các b ph n này làm cho ho t ng chung c a doanh nghi p ư c ăn kh p, nh p nhàng và t hi u qu cao. 2.1.1.3. i tư ng c a phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh là quá trình và k t qu ho t ng kinh doanh cùng v i s tác ng c a các nhân t nh hư ng n quá trình và k t qu ó, ư c bi u hi n thông qua các ch tiêu kinh t . Ta có th khái quát i tư ng c a phân tích qua sơ sau: Quá trình và k t qu kinh doanh i tư ng PTKD Ch tiêu kinh t Nhân t tác ng Sơ 1: i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p Phân tích nh m nghiên c u quá trình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Các k t qu do ho t ng kinh doanh mang l i, có th là k t qu c a quá kh ho c các k t qu d ki n có th t ư c trong tương lai. K t qu ho t ng kinh doanh mà phân tích nghiên c u có th là k t qu t ng h p c a nhi u quá trình hình thành, do ó k t qu ph i là riêng bi t và t ư c trong kho ng th i gian nh t nh, ch không th là k t qu chung chung. Các k t qu ho t ng kinh doanh ph i ư c nh hư ng theo các m c tiêu trong kinh doanh. Quá trình nh hư ng này ph i ư c lư ng hóa c th thành các ch tiêu kinh t và phân tích c n hư ng n các k t qu c a các ch tiêu ánh giá. Các ch tiêu kinh t ph i ư c xây d ng hoàn ch nh và không ng ng ư c hoàn thi n. 2.1.1.4. Nhi m v c a phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh tr thành m t công c quan tr ng c a quá trình nh n th c, ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p là cơ s cho vi c ra các quy t nh úng d n, phân tích ho t ng kinh doanh có nh ng nhi m v như sau: Ki m tra và ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh thông qua các ch tiêu kinh t ã xây d ng. Nhi m v trư c tiên c a phân tích là ánh giá và ki m tra khái quát gi a k t qu t ư c so v i các m c tiêu k ho ch, d toán, nh m c… ã t ra kh ng nh tính úng n và khoa h c c a ch tiêu xây d ng, trên m t s m t ch y u c a quá trình ho t ng kinh doanh. Ngoài quá trình ánh giá trên phân tích c n xem xét ánh giá tình hình ch p hành qui nh, các th l thanh toán, trên cơ s tôn tr ng pháp lu t c a nhà nư c ã ban hành và lu t trong kinh doanh qu c t . Thông qua quá trình ki m tra ánh giá, ngư i ta có ư c cơ s , là cơ s nh hư ng nghiên c u sâu hơn các bư c sau, nh m làm rõ các v n mà doanh nghi p c n quan tâm. Xác nh các nhân t nh hư ng c a các ch tiêu và tìm nguyên nhân gây nên các m c nh hư ng ó. http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p Bi n ng c a ch tiêu là do nh hư ng tr c ti p c a các nhân t gây nên, do ó ta ph i xác nh tr s c a nhân t và tìm nguyên nhân gây nên bi n ng c a tr s nhân t ó. Ví d : Khi nghiên c u tình hình th c hi n nh m c giá thành s n phNm, ta ph i xác nh tr s gây nên bi n ng giá thành. Căn c vào các kho n m c chi phí, xác nh s c a kho n m c nào là ch y u: nguyên li u, lao ng hay chi phí s n xu t chung? N u là chi phí nguyên li u tr c ti p, thì do lư ng nguyên li u hay do giá nguyên li u. N u là lư ng nguyên li u tăng lên thì do khâu qu n lý, do thi t b cũ hay do tình hình nh m c chưa h p lý…? su t các gi i pháp nh m khai thác các ti m năng và kh c ph c nh ng t n t i y u kém c a quá trình ho t ông kinh doanh. Phân tích ho t ng kinh doanh không ch ánh giá k t qu chung chung, mà cũng không ch d ng l i ch xác nh nhân t và tìm nguyên nhân mà ph i t cơ s nhân th c ó phát hi n các ti m năng c n ph i ư c khai thác, và nh ng ch t n t i y u kém nh m su t gi i pháp, phát huy th m nh và kh c ph c t n t i doanh nghi p c a mình. Xây d ng phương án kinh doanh căn c và m c tiêu ã nh Quá trình ki m tra và ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh là nh n bi t ti n th c hi n và nh ng nguyên nhân sai l ch x y ra, ngoài ra còn giúp cho doanh nghi p phát hi n nh ng thay i có th x y ra ti p theo. N u như ki m tra và ánh giá úng n, nó có tác d ng giúp cho doanh nghi p i u ch nh k ho ch và ra các gi i pháp ti n hành trong tương lai. nh kỳ kinh doanh ph i ti n hành ki m tra và ánh giá trên m i khía c nh ho t ng, ng th i căn c vào i u ki n tác ng bên ngoài như môi trư ng kinh doanh hi n t i và tương lai xác nh v trí c a doanh nghi p ang ng âu và hư ng i âu, các phương án xây ng chi n lu c kinh doanh có còn thích h p n a không? N u không phù h p thì c n ph i i u ch nh k p th i. Nhi m v c a phân tích nh m xem xét d báo, d toán có th t ư c trong tương lai r t thích h p v i ch c năng ho ch nh các m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p trong n n kinh t th tru ng. 2.1.2. Phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh 2.1.2.1. Phân tích hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net GVHD:Nguy n Thúy H ng Lu n văn t t nghi p * Khái ni m: Hi u qu là s so sánh m c chênh l ch gi a chi phí b ra và doanh thu t ư c qua m t quá trình c a cá nhân hay c a m t t p th . Hi u qu kinh doanh ch có th t ư c trên cơ s nâng cao năng su t lao ng và ch t lư ng công tác qu n lý. t ư c hi u qu kinh doanh ngày càng cao và v ng ch c, òi h i các nhà kinh doanh không nh ng ph i n m ch c các ngu n ti m năng v lao ng, v t tư, ti n v n mà còn ph i n m ch c cung c u hàng hoá trên th trư ng, các i th c nh tranh… Hi u m t cách ơn gi n, hi u qu kinh doanh là k t qu u ra t i a trên chi phí u vào. M t khác, hi u ư c th m nh, th y u c a doanh nghi p nh m khai thác h t m i năng l c hi n có, t n d ng ư c nh ng cơ h i vàng c a th trư ng, có ngh thu t kinh doanh doanh nghi p ư c v ng m nh và phát tri n không ng ng. 2.1.2.2. Doanh thu * Khái ni m: Doanh thu là toàn b s ti n bán s n phNm hàng hóa cung ng d ch v sau khi tr và ư c khách hàng ch p nh n thanh toán, không phân bi t là ã tr ti n hay chưa. Doanh thu hay còn g i là thu nh p doanh nghi p, ó là toàn b s ti n s thu ư c do tiêu th s n phNm, cung c p lao v và d ch v c a doanh nghi p. Doanh thu bao g m hai b ph n: 1. Doanh thu v bán hàng: là doanh thu v bán s n phNm hàng hoá thu c nh ng ho t ng s n xu t kinh doanh chính và doanh thu v các d ch v cho khách hàng theo ch c năng ho t ng và ch c năng s n xu t c a doanh nghi p. 2.Doanh thu t tiêu th khác bao g m: Doanh thu do liên doanh liên k t mang l i. Thu nh p t các ho t ng thu c các nghi p v tài chính như thu v ti n lãi g i ngân hàng, lãi v ti n vay các ơn v và các t ch c khác, thu nh p t u tư trái phi u, c phi u. Thu nh p b t thư ng như thu t ti n ph t, ti n b i thư ng, n khó òi ã chuy n vào thi t h i.Thu nh p t các ho t ng khác như thu v như ng bán, thanh lý tài s n c nh, giá tr v t tư, tài s n th a trong s n xu t, thu t b n quy n phát minh, sáng ch , tiêu th nh ng s n phNm ch bi n t ph li u, ph phNm. Ngoài ra, còn có m t s khái ni m khác có liên quan n doanh thu: http://www.kinhtehoc.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2