intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

luận văn: Phân tích thực trang sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phát triển sản phẩn việt

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
123
lượt xem
41
download

luận văn: Phân tích thực trang sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phát triển sản phẩn việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích thực trang sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phát triển sản phẩn việt', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn: Phân tích thực trang sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phát triển sản phẩn việt

 1. LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Phân tích th c trang s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n phát tri n s n ph n vi t.”
 2. 2 M cl c L im u.........................................................................................1 Chương I. chi n lư c kinh doanh trong doanh nghi p................................2 I. khái quát v chi n lư c kinh doanh...........................................................2 1. khái ni m chi n lư c.....................................................................................2 2. m t s quan ni m v chi n lư c kinh doanh................................................3 3. n i dung chính c a b n chi n lư c kinh doanh............................................4 4. t m quan tr ng c a chi n lư c kinh doanh..................................................5 4.1 xu th phát tri n c a n n kinh t th gi i...................................................5 4.2 chi n lư c kinh doanh trong doanh nghi p................................................5 II. quy trình xây d ng chi n lư c kinh doanh............................................6 1. xác nh m c tiêu.......................................................................................7 2. Phân tích môi trư ng bên ngoài.................................................................7 2.1 Phân tích môi trư ng vĩ mô.......................................................................8 2.1.1 phân tích môi trương kinh t qu c t ....................................................8 2.1.2 Phân tích môi trương kinh t qu c dân...............................................10 2.2 Phân tích môi trư ng ngành................................................................10 3. Phân tích môi trư ng bên trong - n i b doanh nghi p.........................15 4. Xác nh các phương án chi n lư c........................................................17 5. L a ch n chi n lư c c nh tranh..............................................................18 III. s c n thi t xây d ng chi n lư c kinh doanh c a công ty c ph n .phát tri n s n ph m vi t...............................................................................21 2
 3. 3 Chương II. Phân tích môi trư ng kinh doanh c a ngành nông s n trái cây................................................................................................................22 I. gi i thi u chung v ngành nông s n trái cây vVi t Nam..................22. 1. Th c tr ng ngành trái cây vi t nam...........................................................22 2. Các y u t c u trúc ngành nông nghi p trái cây vi t nam........................24. 3.nhu c u th trư ng c a ngành nông nghi p trái cây.....................................25 II.các y u t vĩ mô nh hư ng n ngành...................................................27 1.tác ng c a môi trư ng kinh t qu c t .....................................................27 2.tác ng c a n n kinh t qu c dân...............................................................28 III.các y u t c nh tranh ngành..................................................................30 chương III. Phân tích th c trang s n xu t kinh doanh c a công ty c ph n phát tri n s n ph n vi t.................................................................32 I.gi i thi u chung v công ty c ph n phát tri n s n ph m vi t................32 1. gi i thi u chung........................................................................................32 2.l ch s hình thành và phát tri n ....................................................... .........33 3. ch c năng nhi m v c a doanh nghi p.....................................................36. 4. cơ c u t ch c c a b máy công ty c ph n phát tri n s n ph m vi t 5.k t qu ho t ng 4 năm g n nh t..............................................................45 6..phương hư ng ho t ng c a công ty trong th i gian t i.........................47 II. phân tích kh năng c nh tranh c a công ty......................................48. 1.v i ngũ lãnh o công ty........................................................................48 2.v ho t ng qu n lý nhân s ......................................................................48 3.ThÞ phÇn cña C«ng ty..................................................................................50 3.1.C¸c ®¹i lý t¹i c¸c chî ®Çu mèi................................................................51 3.2. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh....................................................................52 III. §¸nh gi¸ chung.......................................................................................54 3
 4. 4 1. §¸nh gi¸ kinh doanh theo tõng lo¹i s¶n phÈm..........................................54 2. §¸nh gi¸ theo tõng thÞ tr−êng....................................................................58 2.1. ThÞ tr−êng trong n−íc.............................................................................58 2.2 ThÞ tr−êng n−íc ngoµi............................................................................60 3.xây d ng ma tr n swot.................................................................62 4. Phân tích các phương án chi n lư c..........................................................66 4.1. T n d ng i m m nh c a công ty nh m áp ng nhu c u th trư ngngày càng cao..........................................................................................................66 4.2. Phương án kh c ph c i m y u hư ng t i áp ng nhu c u ngày cà.ng cao c a th trư ng............................................................................................67 4.3. Phương án kh c ph c i m y u ương u v i thách th c.................68 4.4. Phương án c ng c i m m nh ương u v i thách th c..................68 Chương IV. xu t chi n lư c kinh doanh xu t nh p kh u trái cây cho công ty c ph n phát tri n s n ph m Vi t 1. l a ch n chi n lư c......................................................................................69 2 các phương án th c thi chi n lư c................................................................70 2.1. X©y dùng vµ qu¶n trÞ hÖ thèng kªnh ph©n phèi trong n−íc......................73 2.2. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c chî ®Çu mèi..................................................................74 2.3. C¸c ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh......................................................................76 KÕt luËn.........................................................................................................................82 Danh m c tài li u tham kh o...........................................................................84 4
 5. 5 L im u Trong th i gian v a qua, Vi t Nam t ư c nhi u thành t u quan tr ng trong phát tri n kinh t , ngày m t nâng cao v th c a mình trên trư ng qu c t . N n kinh t h i nh p ngày càng sâu vào n n kinh t th gi i mà vi c gia nh p WTO là m t bư c ti n quan tr ng. Trong môi trư ng m i, nhi u cơ h i mang l i như các rào c n thương m i gi m i, th trư ng ư c m r ng… i li n v i nó là m t môi trư ng y bi n ng và ph c t p. T t c nh ng i u ó t ra cho các ngành trong n n kinh t nói chung và t ng doanh nghi p nói riêng ph i xác nh hư ng i úng n cho mình t n t i và phát tri n. V i m t doanh nghi p i u quan tr ng là kh năng c nh tranh – tìm ki m l i nhu n trên th trư ng. có ư c i u ó doanh nghi p c n ch ra cho mình hư ng i và nh ng hành ng, nh ng quy t nh chính xác và k p th i. Xu t phát t vai trò quan tr ng c a chi n lư c kinh doanh trong doanh nghi p, t th c ti n s n xu t kinh doanh c a Công ty c ph n Phat Tri n S n Ph m Vi t, tác gi quy t nh nghiên c u tài: “ xu t chi n lư c kinh doanh c a Công ty c ph n Phát Tri n S n Ph m Vi t”. M c tiêu nghiên c u c a tài Trư c tiên trên cương v là m t sinh viên vi c v n d ng nh ng ki n th c ư c trang b là r t c n thi t. Góp ph n kh ng nh s úng nc an n t ng lý thuy t trong th c t . V i Công ty c ph n Phát Tri n s n ph m viêt, m t công ty m i ư c c ph n hoá. Chuy n i hình th c kinh doanh t công ty nhà nư c sang ho t ng theo mô hình công ty c ph n, vi c phát tri n g p nh ng khó khăn không nh . Tác gi mong r ng có th góp ph n ch ra ư c nh ng con ư ng 5
 6. 6 phát tri n kh thi c a công ty. Nh m hư ng t i s phát tri n m nh hơn c a công ty, kh ng nh nh hư ng úng n trong chính sách c ph n hoá c a nhà nư c. K tc uc a tài: tài ư c chia thành 3 chương Chương I: Chi n lư c kinh doanh và xây d ng chi n lư c kinh doanh trong công ty.. Chương II: Phân tích chi n lư c ho t ng kinh doanh c a Công ty c ph n phát tri n s n ph m vi t Chương III: xu t chi n lư c kinh doanh c a Công ty c ph n bán phát trj i n s n ph m viêt. 6
 7. 7 Chương I. chi n lư c kinh doanh trong doanh nghi p I. khái quát v chi n lư c kinh doanh 1. khái ni m chi n lư c thu t ng chi n lư c có ngu n g c t ti ng hy l p v i hai t “stratos” (quân i b y , oàn) và agos ( lãnh o, i u khi n) . chi n lư c ư c s d ng u tiên trong quân s dùng ch các k ho ch l n, dài h n ư c ưa ra trên cơ s tin ch c ư c cái gì i phương có th làm và cái gì i phương có th không làm . thông thư ng ngư i ta hi u chi n lư c là khoa h c ch huy quân s , ư c l p k ho ch c th và ti n hành nh ng chi n d ch có quy mô l n. chi n lư c kinh doanh theo cách ti p c n truy n th ng, chi n lư c là vi c xác nh nh ng m c tiêu cơ b n, dài h n c a doanh nghi p và th c hi n chương trình hành ng cùng v i vi c phân b ngu n l c c n thi t t ư c nh ng m c tiêu y . cũng có th hi u chi n lư c là phương th c mà các doanh nghi p áp d ng nh hư ng tương lai nh m t ư c nh ng thành công và duy trì nh ng thành công. Hay chi n lư c là m t chương trình hành ng t ng quát , dài h n hư ng ho t ng c a doanh nghi p t ư c m c tiêu ã xác nh chi n lư c kinh doanh theo cách ti p c n c a Mintzberg. Ông cho r ng chi n lư c là m t m u hình trong dòng ch y các quy t nh và chương trình hành ng vì v y theo ông chi n lư c có th có ngu n g c t b t kỳ v trí nào, nơi nào mà ngư i ta có kh năng h c h i và ngu n l c tr giúp cho nó. Theo ông trong th c t chi n lư c c a các doanh nghi p là s k t h p gi a d nh và t bi n. b n ch t c a chi n lư c kinh doanh dù ti p c n theo cách nào thì b n ch t c a chi n lư c kinh doanh là phác th o hình nh tương lai c a doanh nghi p trong khu v c ho t ng và các kh năng 7
 8. 8 khai thác, chi n lư c kinh doanh xác nh m c tiêu dài h n , các chính sách cũng như các gi i pháp c n thi t th c hi n các m c tiêu xác nh . 2. m t s quan ni m v chi n lư c kinh doanh Chi n lư c kinh doanh có vai trò r t quan tr ng, có th quy t nh n kh năng t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Nó ch ra cho doanh nghi p nh ng tác ng t môi trư ng bên ngoài, nh ng v n n i t i c a doanh nghi p. Trên cơ s ó ch ra doanh nghi p nên hành ng như th nào c nh tranh thành công trên th trư ng. M c dù chưa có m t khái ni m th ng nh t song chúng ta có th n m ư c nh ng v n quan tr ng, c t lõi c a m t b n chi n lư c kinh doanh qua m t vài quan ni m sau. Theo Michael Porter (t i i h c Harvard, M ) chi n lư c ương uv i c nh tranh là s k t h p gi a nh ng m c tiêu c n t t i và nh ng phương ti n c n thi t t ư c m c tiêu. Theo t p oàn tư v n Boston Consulting Group (BCG) chi n lư c là vi c s d ng các phương ti n s n có nh m làm thay i th cân b ng c nh tranh và chuy n l i th c nh tranh v phía doanh nghi p mình 3. n i dung chính c a b n chi n lư c kinh doanh Tóm l i chi n lư c kinh doanh c a m t doanh nghi p nh m m b o cho c nh tranh thành công c a doanh nghi p trên th trư ng. Trong ó doanh nghi p xác nh: m c tiêu ư c hi u khái quát nh t là cái ích c n t t i. m i doanh nghi p cũng như t ng b ph n c a nó u có m c tiêu c a mình. M c tiêu c a doanh nghi p có th ư c xác nh cho toàn b quá trình t n t i và phát tri n cũng có th ch g n v i t ng giai o n phát tri n nh t nh c a nó. 8
 9. 9 có nhi u nhân t khác nhau tác ng n m c tiêu chi n lư c , các nhân t tác ng m nh n m c tiêu chi n lư c như tri t lý kinh doanh và h th ng m c tiêu c a doanh nghi p, các cơ h i và e do i v i ho t ông kinh doanh c a doanh nghi p trong th i kỳ chi n lư c, các i m m nh và i m y u c a b n thân doanh nghi p trong th i kỳ chi n lư c...doanh nghi p c n xác nh các ngu n l c c n thi t th c hi n m c tiêu chi n lư c t ra. các gi i pháp t n dung i m m nh, i m y u cũng như tránh các c m b y và kh c ph c i m y u c a b n thân doanh nghi p. 4.t m quan tr ng c a chi n lư c kinh doanh 4.1 xu th phát tri n c a n n kinh t th gi i ThÕ giíi ®· b−íc vµo thÕ kû 21 thÕ kû cña c«ng nghÖ th«ng tin víi nh÷ng b−íc tiÕn v−ît bËc ®Õn kinh ng¹c, dï ®©u ®ã trªn thÕ giíi vÉn cßn nh÷ng tiÕng bom r¬i, nh÷ng b¹o lo¹n, khñng bè, dï nÒn kinh tÕ ThÕ giíi nh÷ng n¨m qua cßn nhiÒu diÔn biÕn vµ thay ®æi phøc t¹p. Nh−ng nh×n chung ®Òu lµ nh÷ng dÊu hiÖu tÝch cùc cña xu thÕ héi nhËp, cña xu h−íng “chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i”, cña nh÷ng cam kÕt b×nh th−êng hãa quan hÖ. Ngày nay xu th phát tri n c a n n kinh t th gi i là qu c t hoá và khu v c hoá. i u này th hi n tính qu c t trong phân công lao ng, tính th ng nh t và ph thu c l n nhau trong s n xu t kinh doanh ngày càng tăng. Vi c hình thành các khu v c m u d ch t do như: EU, AFTA… Và trên quy mô toàn c u là t ch c thương m i th gi i WTO cũng có nghĩa là thúc y nhanh quá trình toàn c u hoá và khu v c hoá. Trong quá trình ó các rào c n thương m i, k thu t ngày càng thông thoáng hơn, th trư ng ư c m r ng và ó chính là nh ng cơ h i ang m ra cho các qu c gia, các doanh nghi p. 4.2chi n lư c kinh doanh trong doanh nghi p 9
 10. 10 qu n lý chi n lư c giúp ta th y rõ ư c hư ng i c a mình . nó giúp các nhà lãnh o ph i xem xét và xác nh xem t ch c ph i i theo hư ng nào và khi nào thì t t i m t i m c th nh t nh. Vi c nh n th c k t qu mong mu n và m c ích trong tương lai giúp cho các nhà lãnh o cũng như nhân viên n m ư c vi c gì c n làm t ư c thành công. i u ki n môi trư ng mà t ch c g p ph i Môi trư ng kinh doanh bi n i, các y u t tác ng n ho t ng kinh doanh a d ng hơn, khó lư ng hơn. Th trư ng ư c m r ng và t t nhiên trong ó m i ch th ph i i m t v i nhi u v n hơn, nhi u cơ h i ưa n và nhi u thách th c an xen. M i doanh nghi p u tr i qua m t quá trình phát tri n nh t nh, trong xu th bi n i chung ó, m i doanh nghi p t n t i và phát tri n ph i có ư c quy t nh h p lý, k p th i. làm ư c i u này doanh nghi p ph i xác nh hư ng i cho mình, tìm ra gi i pháp nh m huy ng, s d ng hi u qu ngu n l c có th t ư c m c tiêu ra. Chi n lư c kinh doanh trong doanh nghi p giúp cho doanh nghi p th c hi n nh ng ho t ng ó. III. quy trình xây d ng chi n lư c kinh doanh nh n di n ư c nh ng nhân t t môi trư ng bên ngoài tác ng ns phát tri n c a doanh nghi p. Tìm ra ư c nh ng i m m nh, i m y u c a doanh nghi p. Xu t phát t tính nh hư ng c a chi n lư c, tính b t nh c a tương lai, vi c xây d ng chi n lư c kinh doanh trong doanh nghi p thư ng ư c ti n hành theo nh ng bư c sau. B ng 1: Xác nh m c tiêu (Tr l i câu h i doanh nghi p mu n gì?) 10 Phân tích môi trư ng bên ngoài (Tr l i câu h i doanh nghi p c n ph i làm gì?)
 11. 11 . 1.xác nh m c tiêu Xác nh m c tiêu, chính là vi c tr l i cho câu h i doanh nghi p mu n gì ? Trư c khi có th c th hoá nh hư ng phát tri n thành m c tiêu c th , doanh nghi p c n ch ra ư c n n t ng cho vi c xây d ng nh ng m c tiêu y. Chính vì v y ph i b t u b ng vi c nh hình t m nhìn và s m ng chi n lư c, r i m i xác nh m c tiêu chi n lư c. T m nhìn chi n lư c là nh ng hình nh tương lai mà doanh nghi p hư ng t i. Nó bao g m m c ích c t lõi và giá tr c t lõi – th hư ng d n hành ng c a doanh nghi p m i nơi m i lúc. S m ng chi n lư c tr l i câu h i doanh nghi p s làm gì? Và doanh nghi p s làm như th nào có th bi n t m nhìn thành hi n th c. 11
 12. 12 M c tiêu chi n lư c chính là nh ng cam k t v k t qu mà doanh nghi p c n t ư c t i m t th i i m nh t nh trong tương lai. Yêu c u m c tiêu ph i có tính kh thi, có th o lư ng ư c nhưng t o ra ng l c ph n u thì m c tiêu cũng c n ph i tham v ng. Nó có th là m c tiêu tài chính, th hi n qua nh ng cam k t v m t k t qu tài chính. M c tiêu mang tính chi n lư c, thư ng liên quan n vi c t o l p m t v th c nh tranh. ó chính là v trí c a doanh nghi p so v i các i th c nh tranh, có th thông qua th ph n, x p h ng gi a các doanh nghi p. Trong ph m vi doanh nghi p thư ng thì m c tiêu mang tính chi n lư c có vai trò quan tr ng hơn. 2. Phân tích môi trư ng bên ngoài Nh ng phân tích v môi trư ng bên ngoài hay môi trư ng kinh doanh s ch ra các y u t và s nh hư ng c a nó n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Căn c vào tính t ng quát c a các y u t và m c nh hư ng ó là tr c ti p hay gián ti p có th chia nh ng y u t ó thành các y u t thu c môi trư ng vĩ mô và các y u t thu c môi trư ng vi mô. T nh ng phân tích v các y u t này tr l i cho câu h i doanh nghi p c n ph i làm gì? 2.1. Phân tích môi trư ng vĩ mô 2.1.1. phân tích môi trương kinh t qu c t Các nhân t ch y u thu c môi trư ng vĩ mô bao g m: Y u t kinh t vĩ mô, y u t chính tr lu t pháp, y u t văn hóa xã h i, y u t khoa h c công ngh và y u t thu c môi trư ng qu c t . Các nhân t kinh t vĩ mô như t c tăng trư ng kinh t , thu nh p bình quân u ngư i, t l l m phát, t l th t nghi p, lãi su t, s bi n ng trên th trư ng ch ng khoán…Quá trình phân tích i vào xem xét s bi n i c a t ng y u t và tác ng c a nó t i ngành s n ph m mà ta nghiên c u. V i m i 12
 13. 13 ngành s n ph m s tác ng c a m i nhân t có th r t khác nhau. Ví như cùng là tác ng c a tăng trư ng kinh t cao, thư ng thì s t o thu n l i cho s phát tri n c a các ngành trong n n kinh t nói chung, nhưng nh ng ngành s n ph m c p th p l i có c i m khi thu nh p tăng lên nhu c u v nh ng s n ph m ó l i gi m i. Và như v y i v i nh ng ngành s n ph m th c p như th c ph m thì tăng trư ng kinh t càng m nh l i có th gây ra khó khăn cho s phát tri n c a ngành. Các nhân t chính tr lu t pháp như tình hình chính tr xã h i, h th ng pháp lu t và chính sách c a nhà nư c. Khi có ư c môi trư ng chính tr xã h i n nh, h th ng lu t pháp ngày càng hoàn thi n, ho t ng qu n lý nhà nư c minh b ch hơn. T t c nh ng i u ó là i u ki n quan tr ng thu hút u tư phát tri n c a các ch th trong n n kinh t , thúc y kinh t phát tri n. Các nhân t ch y u ph n ánh s thay i chính tr th gi i là các quan h hình thành trên th gi i và khu v c như v n toàn c u hoá, hình thành, phá b các hi p ư c liên minh a phương và song phương...gi i quy t các mâu thu n cơ b n c a th gi i cũng như c a t ng khu v c. Các nhân t này tác ng tích c c hay tiêu c c n ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p c a t ng qu c gia và c a nư c ta nói chung, tuy nhiên xu hư ng tác ng c a chúng n ho t ng kinh doanh c a t ng doanh nghi p l i không gi ng nhau. Không ch thay i chính tr c a th gi i mà ngay c s thay i th ch chính tr c a m t nư c cũng nh hư ng t i ho t ng kinh doanh c a nhi u nư c khác ang có quan h làm ăn v i nư c ó. Vì m i thay i v chính tr c a m t nư c ít nhi u d n n thay i quan h làm ăn v i các nư c khác. 13
 14. 14 Chi n tranh cũng nh hư ng n ho t ng kinh t c a các doanh nghi p có liên quan, m c tác ng c a noa tuỳ thu c vào quy mô và th i gian c a cu c chi n tranh. Các nhân t v khoa h c công ngh như trình khoa h c công ngh , kh năng ti p c n công ngh m i c a t nư c. V i s nh hư ng m nh m c a công ngh t i t t c các ngành và s n ph m, s phát tri n c a công ngh có th làm thay i cơ c u s n xu t c a m t ngành, s ra i c a ngành m i. Trong m t s trư ng h p s ti n b c a khoa h c công ngh còn làm nh hư ng t i s t n t i c a c m t ngành. Trong m t n n kinh t có ư c trang b công ngh hi n i, kh năng áp d ng công ngh m i, công ngh tiên ti n cao. Khi ó các ngành s n ph m do tác ng c a khoa h c công ngh s bi n i m nh hơn. Các y u t văn hóa xã h i như quy mô dân s , cơ c u, t l tăng dân s , nh ng phong t c t p quán c a t ng vùng và c i m tiêu dùng c a dân cư. V i b t kỳ doanh nghi p nào vi c n m b t nh ng c i m ó u có ý nghĩa r t quan tr ng. Có hi u ư c khách hàng c a mình m i tránh cho phép doanh nghi p tránh ư c nh ng t n th t ho c th t b i không áng, th c hi n thâm nh p thành công vào th trư ng m i. 2.1.2 Phân tích môi trương kinh t qu c dân các nhân t kinh t có vai trò quan tr ng và nh hư ng hàng u n ho t ông kinh doanh c a doanh nghi p. Các nhân t kinh t nh hư ng m nh nh t n hoatj ngr, kinh doanh c a doanh nghi p là tr ng thái phát tri n c a n n kinh t : tăng trư ng, n nh hay suy thoái. t n u n n kinh t qu c dân có t c phát tri n cao s tác ông tr c ti p n c u s n ph m c a ngư i tiêu dùng và xu hư ng chính là tăng c u, th hai 14
 15. 15 là tăng s n lư ng c a các doanh nghi p tăng kh năng phát tri n c a doanh nghi p. T giá h i oái, t l l m phát, m c th t nghi p trong nư c, ch t lư ng c a các ho t ng tài chính ngân hàng trong nư c cũng tác ng trưc ti p n s phát tri n c a các doanh nghi p ... 2.2. Phân tích môi trư ng ngành Nh ng phân tích này i vào xem xét ánh giá các y u t có tác ng tr c ti p n ho t ng và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p, ó chính là nh ng y u t thu c môi trư ng ngành. Công c s d ng ti n hành phân tích là mô hình 5 áp l c c nh tranh do giáo sư n i ti ng v chi n lư c kinh doanh Michael Porter ưa ra. Theo ó m i doanh nghi p trong m t ngành c th ch u áp l c c nh tranh t chính các doanh nghi p ang ho t ng trong ngành, t s n ph m thay th , t phía khách hàng, t các i th ti m n và t phía nhà cung c p. Mô hình 5 áp l c c nh tranh B ng 2: 15
 16. 16 C nh tranh t i th ti m n C nh tranh t s n C nh tranh n i b C nh tranh t nhà ph m thay th ngành cung c p C nh tranh t khách hàng C nh tranh n i b ngành C nh tranh n i b ngành: ó chính là áp l c c nh tranh t các i th hi n t i trong ngành, s c nh tranh gi a các doanh nghi p v i v th khác nhau trên th trư ng. S c ép t các i th ós nh hư ng tr c ti p t i kh năng tìm ki m l i nhu n và v th hi n t i c a doanh nghi p. ánh giá cư ng c nh tranh là m nh hay y u chúng ta xem xét các khía c nh sau. Th nh t là y u t c u trúc ngành: M t ngành có th có c u trúc t p trung hay phân tán. Trong m t ngành có c u trúc t p trung, có m t s lư ng tương i ít các i th thì s c ép c nh tranh ít kh c li t. B i s lư ng tương i ít các i th c nh tranh trong ngành nên m i m t hành ng c a m t doanh nghi p nào ó u ph i ư c cân nh c r t k . Ví như doanh nghi p mu n h giá s n ph m mà các i th còn l i m nh tay hơn, thì k t qu mà doanh nghi p thu ư c là s th t b i. Trong trư ng h p doanh nghi p tăng giá s n ph m c a mình trên th trư ng mà các doanh nghi p khác không tăng thì k t 16
 17. 17 qu c a hành ng này cũng là không thành công. Do ch có ít doanh nghi p nên quá trình àm phán, th a thu n t ư c m c tiêu chung cũng d dàng hơn. Và ngư c l i trong m t ngành có c u trúc phân tán v i m t s lư ng l n các i th thì s c ép c nh tranh r t l n. Th hai là y u t nhu c u th trư ng: N u nhu c u th trư ng càng tăng thì áp l c c nh tranh càng gi m, nhu c u th trư ng mà giai o n ang gi m ho c không tăng thì s c ép c nh tranh càng tăng. Trong m t th trư ng mà c u ang giai o n tăng, có nghĩa là th trư ng ư c m r ng m t cách tương i. Cơ h i cho m i doanh nghi p có ư c doanh thu cao hơn u l n hơn. Khi ó i u mà doanh nghi p quan tâm chính là kh năng chi m lĩnh, n m b t cơ h i ó. B i v y v n c nh tranh giành gi t th ph n s không gay g t. Th ba là y u t rào c n rút lui: Vi c m t doanh nghi p mu n rút lui kh i m t ngành nào ó còn ch u nh hư ng b i r t nhi u y u t gây c n tr cho doanh nghi p. ó có th là nh ng tr ng i do c trưng c a trang thi t b công ngh mà các doanh nghi p ã u tư hay nh ng cam k t c a doanh nghi p i v i ngư i lao ng, cũng có th là nh ng nh hư ng x u n v th c a doanh nghi p trên th trư ng n u doanh nghi p quy t nh rút lui kh i m t ngành. Rào c n rút lui càng cao nói lên doanh nghi p ph i i u v i áp l c cao trong c nh tranh, cũng có nghĩa là cư ng c nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngành là l n hơn. C nh tranh t phía khách hàng : Ngu n g c áp l c c nh tranh t phía khách hàng gây ra cho các doanh nghi p chính là quy n l c àm phán c a khách hàng. 17
 18. 18 Trư c tiên nó th hi n quy mô tương i c a khách hàng so v i doanh nghi p: N u là khách hàng “l n” i mua hàng h có nhi u kh năng l a ch n hơn và có nhi u ưu th trong àm phán vì h mua v i s lư ng l n ho c lư ng mua n nh. V i nh ng khách hàng như v y quy n l c àm phán c a h l n chính vì th mà áp l c mà h gây ra cho các doanh nghi p cũng l n. Th hai là kh năng thay th s n ph m: Nói cách khác là s s n có c a s n ph m thay th . M t khi s n ph m thay th là s n có, khách hàng có nhi u l a ch n th a mãn nhu c u c a mình, khi ó quy n àm phán c a h r t l n. Trong trư ng h p ó s c c nh tranh mà h gây ra l n, và ngư c l i khi mà s n ph m thay th là ít, khách hàng có ít l a ch n hơn, s c c nh tranh mà h gây ra th p hơn. C nh tranh t phía nhà cung c p Cũng gi ng như vi c phân tích s c ép c nh tranh t phía khách hàng, ngu n g c c a áp l c c nh tranh t phía nhà cung c p cũng là quy n l c àm phán. Nhưng trên t ng khía c nh s tác ng c a nh ng y u t có k t qu là ngư c l i v i k t qu phân tích trong ph n c nh tranh t phía khách hàng. N u quy mô tương i c a nhà cung c p so v i doanh nghi p là l n khi ó quy n l c àm phán c a nhà cung c p l n, s c ép c nh tranh mà h gây ra cho các doanh nghi p là l n. Tương t khi mà kh năng thay th nh ng s n ph m mà h cung c p là ít, chi phí chuy n i nhà cung c p – nh ng chi phí mà doanh nghi p ph i b ra có ư c nhà cung c p m i, càng l n khi ó quy n l c àm phán c a nhà cung c p và c s c ép c nh tranh t h là l n. C nh tranh t s n ph m thay th 18
 19. 19 : S n ph m thay th là các s n ph m c a các doanh nghi p trong ngành khác nhưng có kh năng th a mãn cùng m t nhu c u c a khách hàng so v i các s n ph m c a ngành. Áp l c c nh tranh t phía s n ph m thay th ư c ánh giá chung là khá cao. Nó còn ư c ánh giá là m t m i hi m h a i v i các doanh nghi p b i vi c d báo v s n ph m thay th thư ng r t khó khăn. c bi t có khi các doanh nghi p ã nh n di n ư c nh ng s n ph m thay th ó nhưng nó l i có ư c ưu th v ch t lư ng giá c so v i s n ph m c a ngành thì áp l c mà nó gây ra càng m nh hơn. C nh tranh t i th ti m n : i th ti m n là nh ng doanh nghi p hi n chưa có m t trong ngành nhưng trong tương lai s tham gia vào ngành. Áp l c c nh tranh t các i th ti m n là m nh hay y u căn c vào nh ng y u t sau. Th nh t là s c h p d n c a ngành: M t ngành ang trong giai o n tăng trư ng, i u ó h a h n nhi u cơ h i và tri n v ng cho s phát tri n c a doanh nghi p vì th nguy cơ xu t hi n nh ng doanh nghi p m i tăng lên. Th hai là các rào c n gia nh p ngành: Nó ư c hi u là nh ng tr ng i mà m t doanh nghi p g p ph i khi mu n tham gia vào m t ngành nào ó. Rào c n ó có th là nh ng tr ng i v m t k thu t, thương m i ho c tài chính. Rào c n càng cao ch ng t s gia nh p c a doanh nghi p m i là khó khăn hơn, áp l c c nh tranh t i th ti m n s gi m xu ng. Th ba là s ph n kháng c a các doanh nghi p trong ngành: Trong nhi u trư ng h p m t doanh nghi p m i tham gia vào ngành g p ph i s phán kháng m nh m c a các doanh nghi p hi n t i trong ngành, s ph n kháng ó e d a nhi u n kh năng t n t i c a doanh nghi p m i này. Chính vì v y 19
 20. 20 n u s ph n kháng c a các doanh nghi p trong ngành càng m nh thì nguy cơ i m t v i các i th ti m n gi m i, s c ép c nh tranh cũng gi m theo. 3 . Phân tích môi trư ng bên trong - n i b doanh nghi p Vi c th c hi n nh ng phân tích này nh m tr l i câu h i doanh nghi p có th làm gì ? Cơ s cho nh ng phân tích này là chu i giá tr , ó là t ng th các ho t ng tham gia vào vi c t o ra giá tr cho doanh nghi p. Căn c vào tính ch t các ho t ng, các ho t ng trong chu i giá tr bao g m các ho t ng tr c ti p và các ho t ng gián ti p. So do B ng 3: Sơ chu i giá tr trong doanh nghi p Ho t H t ng doanh nghi p ng Qu n lý nhân s gián Ho t ng nghiên c u và phát tri n ti p Ho t ng mua s m Ho t Cung ng Cung Ho t ng tr c ng ng s n bên Ho t ng D ch ti p n ib xu t ngoài marketing v . V h t ng doanh nghi p: Phân tích nh ng khía c nh liên quan t i ban lãnh o c a doanh nghi p v trình , tu i…Ch ra ư c nh ng i m phù h p, i m m nh và h n ch trong ho t ng này. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản