Luận văn: Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
39
lượt xem
11
download

Luận văn: Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phƣơng tiện không thể thiếu dƣợc trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính dƣợc khai thácmột cách triệt để. Nếu nhƣ vài ba năm truóc máy tính ở nƣớc ta máy tính dƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ là một công cụ đẻ soạn thảo văn bản thông thƣờng ,hoặc các công ciệc lập trình , quản lý phức tạp ,xử lý dữ liệu biểu bảng, thƣơng mại, khoa học v.v… thì giờ đây, cùng với sụ vƣơn xa của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG………….. Luận văn Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng
 2. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... 3 LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 4 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ......................................... 5 1.1 Giới thiệu bảo hiểm xã hội Hồng Bàng ................................................... 5 1.2. Mô tả hoạt động .......................................................................................... 6 1.2.1. Mô tả bằng lời ..................................................................................... 6 1.2.2. Hoạt động nghiệp vụ ........................................................................... 7 1.3. Giải pháp ..................................................................................................... 9 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .............................. 10 2.1 MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ ........................................................................... 10 2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh ................................................................................ 10 2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng .................................................................... 11 2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu ..................................................................... 12 2.1.4. Ma trận thực thể chức năng ............................................................... 13 2.2. SÔ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU ...................................................................... 14 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ................................................................. 14 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ................................................................. 15 2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ................................................................... 17 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể( ER)........................................................... 17 2.3.2 Mô hình quan hệ .................................................................................. 20 2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý ....................................................................... 22 2.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN ........................................................................... 26 2.4.1. Giao diện chính .................................................................................. 26 2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu ........................................................... 27 2.4.3. Các giao diện xử lý dữ liệu ................................................................ 30 2.4.4. Các mẫu báo cáo................................................................................. 30 2.4.3. Giao diện xử lý ................................................................................... 32 2.4.4. Các mẫu báo cáo................................................................................. 32 2.4.4. Các mẫu báo cáo................................................................................. 33 Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 1
 3. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng CHƢƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................. 35 3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÖC ................ 35 3.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin ............................................................. 35 3.1.2. Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống ............................................... 35 3.1.3. Phân tích hệ thống hƣớng cấu trúc ..................................................... 36 3.2. Thiết kế CSDL quan hệ ............................................................................ 36 3.3. Công cụ để cài đặt chƣơng trình ............................................................... 39 3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER .............................................................. 39 3.3.2. Ngôn ngữ VISUAL BASIC ............................................................... 41 CHƢƠNG 4 CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH .................................................... 45 4.1. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH ................................................................ 45 4.1.1. Giao diện chính .................................................................................. 45 4.1.2. Giao diện cập nhật dữ liệu.................................................................. 46 4.1.3. Giao diện xử lý ................................................................................... 51 4.1.4. Một số báo cáo ................................................................................... 52 4.2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ........................................................................ 54 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 56 Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 2
 4. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng LỜI CẢM ƠN Ngƣời xƣa có câu: “Uống nƣớc nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Với em sinh viên khoá 4 của trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng luôn luôn ghi nhớ những công lao to lớn của các thầy giáo, cô giáo. Những ngƣời đã dẫn dắt chúng em từ khi mới bƣớc chân vào giảng đƣờng đại học những kiến thức, năng lực và đạo đức chuẩn bị hành trang bƣớc vào cuộc sống để xây dựng đất nƣớc khi ra trƣờng sau 4 năm học. Em xin hứa sẽ lao động hết mình đem những kiến thức học đƣợc phục vụ cho Tổ quốc. Em xin chân thành cảm ơn đến: Cha, mẹ ngƣời đã sinh thành và dƣỡng dục con, hỗ trợ mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho con trên con đƣờng học tập lòng biết ơn sâu sắc nhất. Thầy cô của trƣờng và các thầy cô trong Ban giám hiệu, thầy cô trong Bộ môn Tin học của trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình giảng dạy và tạo mọi điều kiện cho chúng em học tập trong suốt thời gian học tập tại trƣờng. Thầy Vũ Anh Hùng – Giáo viên hƣớng dẫn đồ án tốt nghiệp đã tận tình, hết lòng hƣớng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Em mong thầy luôn luôn mạnh khoẻ để nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2009 Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Duyên Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 3
 5. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phƣơng tiện không thể thiếu dƣợc trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính dƣợc khai thácmột cách triệt để. Nếu nhƣ vài ba năm truóc máy tính ở nƣớc ta máy tính dƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ là một công cụ đẻ soạn thảo văn bản thông thƣờng ,hoặc các công ciệc lập trình , quản lý phức tạp ,xử lý dữ liệu biểu bảng, thƣơng mại, khoa học v.v… thì giờ đây, cùng với sụ vƣơn xa của mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính còn là phƣơng tiện bạn có thể ngồi trên bàn làm việc cá nhân tại gia dình mà trao đổi thông tin liên lạc đi khắp toàn cầu. Nền tin học càng phát triển thì con ngƣời càng có nhiều những phƣơng pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt đƣợc nhiều thông tin hơn. tin học đƣợc ứng dụng trong mọi nghành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Việc áp dụng Tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hƣớng tất yếu. Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệuvà cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu hệ thống đó. ở nƣớc ta hiện nay trong những năm gần đây các ứng dụng tin học vào quản lý đang ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn. Hệ thống thông tin đƣợc đề cập đến trong đồ án này là hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội Hồng Bàng (BHXH Hồng Bàng). Nếu việc quản lý BHXH đều làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn và phức tạp, không hiệu quả, tốn nhiều thời gian vào việc phân tích và xử lý dữ liệu mà kết quả đƣa ra lại có độ chính xác không cao trông quá trình tính toán và thống kê. Nhất là số ngƣời tham gia của mỗi đơn vị là rất đông và hàng tháng nhân viên các bộ phận tốn rất nhiều thời gian để cập nhật và thống kê… Đẻ giải quyết công việc khó khăn này một cách nhanh chóng và thuận lợi thì tin học đã cung cấp cho ta các phƣơng pháp và công cụ để xây dựng chƣơng trình ứng dụng gần nhƣ tự động hóa đƣợc các công việc của nhân viên. Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 4
 6. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng CHƢƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1Giới thiệu bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của ngƣời lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng ra đời trên cơ sở đó dƣới sự chỉ đạo của bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.bảo hiểm xã hội Hồng Bàng đi vào hoạt động tổ chức trên 10 năm đặt tại 40 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.Cơ cấu tổ chức quản lý hết sức quy củ với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trách nhiệm và đƣợc đối tƣợng tham gia tin tƣởng. Mô hình tổ chức: Ban giám đốc Bộ phân Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận Mở cửa giám định thu kế toán Chính sách Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng giải quyết chế độ cho: - Chế độ ốm đau - Chế độ thai sản - Chế độ tai nạn lao động - Chế độ bệnh nghề nghiệp - Chế độ hƣu trí - Chế độ tử tuất Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 5
 7. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 1.2. Mô tả hoạt động 1.2.1. Mô tả bằng lời Khi tham gia bảo hiểm xã hội thì đối tƣợng sẽ tiến hành đóng bảo hiểm xã hội. Hàng tháng Đơn vị sử dụng lao động sẽ đại diện cho đối tƣợng đóng tiền bảo hiểm xã hội qua ngân hàng. Chứng từ do ngân hàng chuyển đến sẽ đƣợc kế toàn ghi vào sổ chi tiết thu. Cuối tháng sẽ lập bản thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng lao động. Nếu đóng thiếu, đóng không đúng quy định hoặc không đóng thì đơn vị sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo luật bảo hiểm xã hội Việt Nam và khi đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội sẽ không giải quyết chế độ cho đối tƣợng tƣơng ứng với thời gian mà đơn vị sử dụng lao động đã không đóng tiền bảo hiểm xã hội hoặc chƣa đóng. Hàng tháng sẽ lập báo cáo thu BHXH. Khi đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội thì đối tƣợng làm hồ sơ. Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ và bộ phận chính sách sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ hợp lệ nhƣ quy định của luật bảo hiểm xã hội Việt Nam thì đối tƣợng sẽ đƣợc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Hố sơ bao gồm: hồ sơ giả quyết chế độ và bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Bộ phận chính sách kiểm tra hồ sơ thấy hợp lệ sẽ giải quyết chế độ cho đối tƣợng bằng việc lập danh sách giải quyết chế độ và bảng thống kê đối tƣợng giải quyết hƣởng chế độ . Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 6
 8. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 1.2.2. Hoạt động nghiệp vụ a) Hoạt động theo dõi đóng bảo hiểm xã hội Ngân hàng Bộ phận thu và kế toán Hồ sơ tài liệu Chứng từ Chứng từ Sổ chi tiết thu Sổ chi tiết thu Thông báo kết Thông báo kết quả đóng BHXH quả đóng BHXH đóng không đúng quy định Báo cáo thực hiện thu Xử phạt đóng đúng quy Báo cáo thu định Hình 1.1: Sơ đồ theo dõi tiến trình nghiệp vụ theo dõi quá trình đóng BHXH Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 7
 9. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng b) Hoạt động giải quyết chế độ trình nghiệp vụ Bộ phận chính sách Đối tƣợng Hồ sơ tài liệu đƣợc hƣởng chế Văn bản đi kèm độ ốm đau Kiểm tra hồ làm hồ sơ sơ Danh sách đƣợc giải quyết hợp lệ Lập danh sách ngƣời lao động đƣợc hƣởng chế thống kê đối độ tƣợng đƣợc giải quyết chế độ không hợp lệ Hình 1.2 : Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ giải quyết chế độ Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 8
 10. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng c) Hoạt đông báo cáo Các bộ phận Ban giám đốc Hồ sơ tài liệu Báo cáo thực Yêu cầu gửi báo hiện thu cáo Báo cáo thu Báo cáo thống kê đối tƣợng đƣợc giải quyết chế độ Hình 1.3: Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ báo cáo 1.3. Giải pháp Xây dựng một phần mềm giúp cho việc theo dõi cũng nhƣ quản lý BHXH Hồng Bàng trở nên nhanh hơn về mặt thời gian, chính xác hơn về việc xử lý dữ liệu. Giúp cho đội ngũ nhân viên của cơ quan làm việc có chất lƣợng và đạt kết quả cao. Đồng thời cũng giảm bớt công viêc cho nhân viên. Hệ thống sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu thu thập đƣợc từ các đơn vị sử dụng lao động và từ chi nhánh ngân hàng đầu tƣ và phát triển nông thôn quận Hồng Bàng gửi đến. Sau đó phần mềm sẽ tính toán và đƣa ra thông báo đóng BHXH cho từng đơn vị sử dụng lao động đã tham gia BHXH ở quận Hồng Bàng Hải Phòng. Đồng thời tính toán và giải quyết chế độ BHXH cho đối tƣợng của từng đơn vị đã tham gia BHXH. Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 9
 11. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh a) Biểu đồ Kết quả đóng BHXH Chứng từ 0 NGÂN HÀNG ĐƠN VỊ SỬ HỆ Hồ sơ giải quyết Báo cáo DỤNG LAO THỐNG ĐỘNG QUẢN LÝ BAN LÃNH BHXH Báo cáo ĐẠO Kết quả giải quyết HỒNG BÀNG Hình 2.1: Biểu đồ ngữ cảnh b) Mô tả hoạt động Sau khi đối tƣợng tham gia bảo hiểm xã hội thì đốii tƣợng tiến hành đóng bảo hiểm xã hội và dơn vị sử dụng lao động sẽ trích một phần lƣơng trong tổng số lƣơng của đối tƣợng đóng bảo hiểm xã hội cho ngân hàng. Khi đơn vị sử dụng lao động nộp tiền bảo hiểm xã hội cho ngân hàng, ngân hàng sẽ chuyển chứng từ về hệ thống để hệ thống tiến hành theo dõi đóng bảo hiểm xã hội của đối tƣợng và hệ thông đƣa ra kết quả đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng lao động. Khi đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội thì đơn vị sử dụng lao động đƣa ra yêu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho hệ thông. Hệ thống sẽ kiểm tra và đƣa ra kết quả. Đến kỳ hoặc ban lãnh đạo yêu cầu báo cáo gửi đến hệ thống thì hệ thống sẽ lập báo cáo và gửi cho ban lãnh đạo. Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 10
 12. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng a) Sơ đồ 1. Cập nhật 2. Quá trình đóng BHXH 1.1 Cập nhật đối tuợng 1.2. Cập nhật chứng từ BHXH 1.3 Hồ sơ giải quyết chế độ b) Mô tả chi tiết các chức năng lá 1.1. Cập nhật đối tuợng: Đối tuợng chuyển hồ sơ thì bộ phận mở cửa cập nhật hồ sơ đối tuợng 1.2. Cập nhật chứng từ: Ngân hàng chuyển chứng từ về. Bộ phận kế toán có trách nhiệm cập nhật chứng từ. 1.3. Hồ sơ giải quyết chế độ: Khi đối tƣợng đƣơc hƣởng chế độ thì đối tƣợng lập hồ sơ và đơn vị sử dụng lao động gửi hồ sơ đền bảo hiểm xã hội và bộ phận chính sách có trách nhiệm cập nhật tất cả hồ sơ hƣởng chế độ của đối tƣợng. 2.1. Theo dõi đóng bảo hiểm xã hội: Chứng từ đuợc bộ phận thu theo dõi việc đóng BHXH của đơn vị sử dụng lao động cũng nhƣ của đối tƣợng. 2.2. Kết quả đóng bảo hiểm xã hội: Cuối tháng bộ phận thu sẽ ra thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội cho đơn vị sử dụng biết tình hình đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị. Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 11
 13. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 3.1. Kiểm tra hồ sơ: Bộ phận chính sách sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xem hợp lệ hay không. 3.2. Giải quyết chế độ: Hồ sơ hợp lệ bộ phận chính sách tiến hành giải quyết chế độ cho đối tƣợng và lập danh sách đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ. 4.1. Báo cao thu: Hàng quý bộ phận thu lập báo cáo thu và gửi lên ban lãnh đạo. 4.2. Thống kê đối tƣợng hƣởng chế độ: Hàng tháng bộ phận chính sách sẽ lập ra bản thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ để gửi cho ban lãnh đạo. 2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu D1. Hồ sơ đối tƣợng D2. Chứng từ D3. Bản quá trính đóng BHXH D4.Thông báo đóng BHXH D5. Báo cáo thu D6. Quy định D7. Hồ sơ hƣởng chế độ D8. Danh sách đƣợc hƣởng chế độ D9. Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 12
 14. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 2.1.4. Ma trận thực thể chức năng Các thực thể D1. Hồ sơ đới tƣợng D2 Chứng từ. D3. Bản qúa trình đóng BHXH D5. Báo cáo thu D6. Quy định D7. Hồ sơ huởng chế độ D8. Danh sách đƣợc hƣởng chế độ D9. Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ Các chức năng D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 1. Cập nhật C C C 2. Theo dõi quá trình đóng BHXH R U C 3. Giải quyết chế độ R R R R C 4. Báo cáo R C R C Hình 2.3: Ma trận thực thể chức năng Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 13
 15. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 2.2. SÔ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ĐỐI TUỢNG Hồ sơ 1.0 2.0 Cập nhật D2 Chứng từ Chứng từ NGÂN HÀNG Theo dõi đóng BHXH D4 Thông báo đóng BHXH Thông báo D1 Hồ sơ đối tƣợng D3 Quá trình đóng BHXH ĐƠN VỊ SDLĐ Báo cáo 4.0 3.0 Hồ sơ BAN ĐỐI TUỢNG LÃNH D6 Quy đinh Giải Kết quả Báo cáo quyết chế ĐẠO Báo cáo độ D8 Danh sáchsách gigir quyết chế Danh giải quyết chế độ D5 Báo cáo thu D9 Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ D7 Hố sơ hƣởng chế độ Hình 2.4: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 14
 16. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 1.1 D1 Hồ sơ đối tuợng ĐỐI TUỢNG Hồ sơ Cập nhật đối tuợng Chứng từ 1.2 D2 NGÂN HÀNG Chứng từ Cập nhật chứng từ 1.3 D7 hồ sơ huởng chế độ Hồ sơ cập nhật hồ sơ huởng chế độ Hình 2.5: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “ Cập nhật” 2.1 Theo dõi Yêu cầu theo d õi đóng BHXH D3 Quá trình đóng BHXH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO D1 chứng từ ĐỘNG D4 Thông báo đóng BHXH 2.2 Thông báo đóng BHXH Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 15
 17. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng Không hợp lệ 3.1 D6 Quy đinh ĐỐI TUỢNG Hồ sơ hƣởng chế độ Kiểm tra hồ sơ D7 Hồ sơ huởng chế độ Danh sách Hợp lệ D3 Quá trình đóng BHXH 3.2 D1 Hồ sơ đối tƣợng Giải quyết chế độ D8 Danh sách đƣợc hƣởng chế độ Hình 2.7: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “Giải quyết chế độ” Yêu cầu báo cáo 4.1 D4 Thông báo đóng BHXH Báo cáo BAN LÃNH báo cáo thu ĐẠO báo cáo D5 Báo cáo thu Yêu cầu báo cáo 4.2 Thống kê đối D8 tƣợng hƣởng chế độ D9 Thống kê đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ Hình 2.8: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “Báo cáo” Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 16
 18. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng 2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể( ER) a) Các kiểu thực thể 1. ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (ĐƠN VỊ SDLĐ)là kiểu thực thể với các thuộc tính Mã đơn vị, tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại là các thuộc tính mô tả đơn vị sử dụng lao động. Thuộc tính mã đơn vị là thuộc tính khóa. 2. NGÂN HÀNG là kiểu thực thể với các thuộc tính số tài khoản, tên ngân hàng, địa chỉ, số điện thoại là các thuộc tính mô tả ngân hàng. Trong dó thuộc tính số tài khoản là thuộc tính khóa. 3. ĐỐI TƢỢNG là kiểu thực thể với các thuộc tính số sổ bảo hiểm, họ tên, địa chỉ, giới tính, năm sinh, chứng minh thư nhân dân, tiền lương, ghi chú là các thuộc tính mô tả đối tƣợng. Trong đó thuộc tính số sổ bảo hiểm là thuộc tính khóa. 4. VĂN BẢN ĐI KÈM là kiểu thực thể với các thuộc tính Mã văn bản, tên văn bản, tên người xác nhận, địa chỉ xác nhận, mức giảm khả năng lao động, ngày xác nhận là các thuộc tính mô tả văn bản đi kèm. Trong đó Mã văn bản là thuộc tính khóa. 5. NHÂN VIÊN là kiểu thực thể với các thuộc tính mô tả nhân viên chứng minh thư nhân dân, họ tên, địa chỉ, bộ phận công tác, số điện thoại. Trong đó thuộc tính chứng minh thư nhân dân là thuộc tính khóa. 6. CHẾ ĐỘ là kiểu thực thể vói các thuộc tính Mã chế độ, tên chế độ, lý do đượ chưởng, thời gian hưởng, tỷ lệ hưởng là các thuộc tính mô tả chế độ. Trong đó thuộc tính Mã chế độ là thuộc tính khóa. 7. PHỤ THUỘC là kiểu thực thể với các thuộc tính họ tên, năm sinh, địa chỉ, giới tính, quan hệ. kiểu thực thể PHỤ THUỘC là kiểu thực thể yếu. Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 17
 19. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng b) Các kiểu liên kết 1. n 1 ĐƠN VỊ SDLĐ ĐỐI TƢỢNG Thuộc Tên chứng từ Ký hiệu chứng từ 2 Tháng đóng ĐƠN VỊ SDLĐ Đóng tiền NGÂN HÀNG n m Số chứng từ Năm đóng Ngày nộp Số tiền Số chứng từ Ngày chuyển 3. NGÂN HÀNG Chuyển NHÂN VIÊN n m 4. VĂB BẢN ĐỐI TƢỢNG có 1 n ĐI KÈM Ngày nộp Ngày hẹn trả 5. Nộp ĐƠN VỊ SDLĐ NHÂN VIÊN 1 m n Nội dung nộp VĂB BẢN ĐI KÈM Ngày giải quyết 6 NHÂN VIÊN Giải quyết ĐỐI TƢƠNG 1 m n CHẾ ĐỘ 7. ĐỐI TƢƠNG có PH Ụ THUỘC 1 n Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 18
 20. Đồ án tốt nghiệp Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng TênCT Ngày nộp b) Mô hình ER Giới tính Ký hiệu CT Tháng đóng cmtnddt Họ tên đóng Tên NH Số sổ BH SốCT Địa chỉ Địa chỉ m ĐỐI TƢỢNG Số tiền Tiền lƣơng tênĐV Năm đóng NGÂN HÀNG Năm sinh Tên ngƣời nhận m 1 n 1 n Số lđ Ngày nộp n 1 Số TK thuộc ĐVSDLĐ Số đt SốCT Ghi chú 1 Số đt MãĐV ND nộp Ngày hen trả Địachỉ Chuyển TênVB nộp ngàyxácnhận MãVB Ngày chuyển n có VB ĐI KÈM n Tên ng xác nhận có địa chỉ xác nhận Ngày giải quyết Họ tên Mức giảm khả năng lao động CMTND m m giải quyết NHÂN VIÊN 1 Địa chỉ n Bộ phận CT Đia chi Số đt MãCĐ Tên CĐ n Họtên PHỤ THUỘC Lý do hƣởng n CHẾ ĐỘ Quan hệ Tỷ lệ hƣởng Giới tính thời gian hƣởng Hình 2.9: Mô hình ER Sinh viên: Hoàng Thị Duyên, Khóa 9, Ngành Công nghệ thông tin 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản