intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
23
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận chung về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở, thực trạng nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay, giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THƢƠNG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC<br /> LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ<br /> HUYỆN NHO QUAN TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THƢƠNG<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC<br /> LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ<br /> HUYỆN NHO QUAN TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY<br /> <br /> Ngành: Chính trị học<br /> Mã số: 83102 01<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. VŨ MẠNH TOÀN<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam kết luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập<br /> của tôi. Các tài liệu, tư liệu được sử dụng trong luận văn có trích dẫn nguồn<br /> gốc rõ ràng, trung thực.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thƣơng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN<br /> CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ ..............................................................8<br /> 1. 1. Khái niệm lý luận chính trị, giáo dục lý luận chính trị, cán bộ cấp cơ sở .......8<br /> 1.2. Nội dung cơ bản của nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị và những<br /> nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị<br /> cho cán bộ cấp cơ sở hiện nay ...............................................................................16<br /> 1.3. Vai trò của giáo dục lý luận chính trị đối với hoạt động của cán bộ cấp cơ sở<br /> ...............................................................................................................................21<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC LÝ LUẬN<br /> CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ HUYỆN NHO QUAN TỈNH NINH<br /> BÌNH HIỆN NAY ....................................................................................................26<br /> 2.1. Khái quát về huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở<br /> huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay ............................................................26<br /> 2.2. Thực trạng nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở<br /> huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay ............................................................31<br /> 2.3. Vấn đề đặt ra trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho cán<br /> bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình hiện nay ......................................40<br /> Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC LÝ LUẬN<br /> CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ HUYỆN NHO QUAN TỈNH NINH<br /> BÌNH HIỆN NAY ....................................................................................................51<br /> 3.1. Đổi mới về nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị phù hợp với tình<br /> hình mới và phù hợp với đặc điểm của người học ở huyện Nho Quan tỉnh Ninh<br /> Bình .......................................................................................................................51<br /> 3.2. Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở ở<br /> huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay ............................................................55<br /> 3.3. Nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của cơ sở ở huyện<br /> Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay .......................................................................57<br /> 3.4. Phát huy tính tích cực, ý thức tự học tập, rèn luyện của cán bộ cấp cơ sở<br /> huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình hiện nay ............................................................61<br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................64<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................67<br /> PHỤ LỤC .................................................................................................................73<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1. Tình hình đội ngũ cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan .............................30<br /> tỉnh Ninh Bình hiện nay ............................................................................................30<br /> Bảng 2.2. Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan<br /> tỉnh Ninh Bình đến hết tháng 12/2017 ......................................................................30<br /> Bảng 2.3. Kết quả học tập lý luận chính trị của cán bộ cấp cơ sở huyện Nho Quan<br /> giai đoạn 2010 - 2017 ................................................................................................38<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản