intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
28
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức, thực trạng văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT GIAO<br /> <br /> VĂN HÓA CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC<br /> HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN VIỆT GIAO<br /> <br /> VĂN HÓA CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC<br /> HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Ngành: Chính trị học<br /> Mã số: 8 31 02 01<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. VŨ ANH TUẤN<br /> <br /> HÀ NỘI, 2018<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ ĐỐI<br /> VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC ........................................................... 8<br /> 1.1. Khái niệm văn hóa chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ............................. 8<br /> 1.2. Các nhân tố cấu thành văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức 16<br /> 1.3. Chức năng của văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức ............20<br /> Chƣơng 2.THỰC TRẠNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN<br /> BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ........................24<br /> 2.1. Khái quát về huyện Ba Vì và những nhân tố tác động đến văn hóa chính trị<br /> đối với cán bộ công chức huyện Ba Vì ................................................................24<br /> 2.2. Thực trạng văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì<br /> ..............................................................................................................................33<br /> Chƣơng 3.PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO<br /> VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN<br /> BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI ..........................56<br /> 3.1. Những phương hướng cơ bản nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ<br /> công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội .........................................................56<br /> 3.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ<br /> công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội .........................................................60<br /> KÊT LUẬN .........................................................................................................74<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 75<br /> PHỤ LỤC ............................................................................................................ 82<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TĂT<br /> CNH, HĐH<br /> <br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CNXH<br /> <br /> Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> Hội đồng nhân dân<br /> <br /> KT-XH<br /> <br /> Kinh tế - xã hội<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> Bảng 2.1.Dân số huyện Ba Vì theo đơn vị hành chính năm 2015 .................. 29<br /> Bảng 2.2. Kết quả khảo sát về tri thức và trình độ hiểu biết về chính trị đối với<br /> đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì .......................................................... 34<br /> Bảng 2.3. Kết quả khảo sát về niềm tin, sự thuyết phục về chính trị và lý<br /> tưởng chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì ..................... 36<br /> Bảng 2.4. Kết quả khảo sát, đánh giá về năng lực công tác của đội ngũ cán bộ<br /> công chức huyện Ba Vì ................................................................................... 37<br /> Bảng 2.5. Kết quả khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán<br /> bộ công chức huyện Ba Vì .............................................................................. 38<br /> Bảng 2.6. Kết quả khảo sát, đánh giá về kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ<br /> công chức huyện Ba Vì ................................................................................... 40<br /> Bảng 2.7. Kết quả khảo sát về chức năng điều chỉnh, định hướng cho hành vi<br /> và các quan hệ xã hội, nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị của văn hóa<br /> chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì ............................... 41<br /> Bảng 2.8. Kết quả khảo sát về chức năng tổ chức hoạt động quản lý xã hội của<br /> văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì .................. 43<br /> Bảng 2.9. Kết quả khảo sát văn hóa chính trị về chức năng đánh giá và dự báo<br /> đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì .............................................. 45<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản