intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
310
lượt xem
114
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2 nhằm trình bày về 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chương 2 thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2, chương 3 những giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin 2

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG VŨ TH H NH NGUYÊN Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Đ NG C M HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I TRƯ NG TRUNG H C BƯU CHÍNH VI N THÔNG VÀ CÔNG NGH THÔNG TIN 2 Ph n bi n 1: TS. Ph m Th Lan Hương Ph n bi n 2: TS. Nguy n T Chuyên ngành: Qu n tr Kinh doanh Mã s : 60. 34. 05 Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ tháng 10 năm 2010. QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2010
 2. 3 4 M Đ U tài “Hoàn thi n công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c t i trư ng trung h c Bưu chính vi n thông và Công ngh thông tin 2” 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI làm lu n văn t t nghi p c a mình. Trong th i ñ i khoa h c k thu t phát tri n như vũ bão, cu c c nh 2. M C TIÊU NGHIÊN C U C A Đ TÀI tranh gi a các nư c và các công ty ngày càng kh c li t. Cu c c nh - Trình bày nh ng v n ñ lý lu n chung v ñào t o và phát tri n tranh ñó th hi n t t c trên các m t: công ngh , tài chính, ch t lư ng, ngu n nhân l c. Nêu lên kinh nghi m v ñào t o và phát tri n ngu n giá c ,… Nhưng trên h t, y u t ñ ng ñ ng sau m i cu c c nh tranh nhân l c c a m t s trư ng ñ i h c và cao ñ ng. là con ngư i. Th c t ñã ch ra r ng ñ i th c nh tranh có th copy m i bí quy t c a công ty v s n ph m, công ngh , v.v…Duy ch có - Phân tích và ñánh giá th c tr ng công tác ñào t o và phát tri n ñ u tư vào y u t con ngư i là ngăn ch n ñư c ñ i th c nh tranh sao ngu n nhân l c t i trư ng TH BCVT và CNTT 2. Làm rõ nh ng t n chép bí quy t c a mình. Đ có th c nh tranh thành công, vi c ñ u tư t i trong công tác này và s c n thi t ph i thay ñ i nó cho phù h p vào công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c là ñi u t t y u. v i xu th SXKD hi n nay. Vi t Nam ñang trong giai ño n h i nh p sâu r ng v i th gi i, ñòi - Đ xu t các gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o và phát tri n h i các doanh nghi p trong nư c ph i n l c nâng cao hi u qu ho t ngu n nhân l c. ñ ng hơn. Ngành Bưu chính vi n thông ñang t ng bư c ñ i m i ñ 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U hư ng ñ n m t th trư ng c nh tranh. Ho t ñ ng ñào t o, cung c p - Đ i tư ng nghiên c u c a lu n văn này là trư ng TH BCVT & ngu n nhân l c cho các ñơn v trong ngành BCVT và CNTT là ch c CNTT 2, tr c thu c T p ñoàn BCVT Vi t Nam. năng, nhi m v c a trư ng TH BCVT & CNTT 2, bên c nh ñó trư ng còn tham gia t ch c công tác thi nâng b c cho các Bưu ñi n - Ph m vi nghiên c u c a lu n văn là nh ng v n ñ v cơ s lý T nh khu v c mi n Trung và Tây nguyên ñ ñánh giá ch t lư ng làm lu n và th c tr ng v công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c vi c c a công nhân ngành Bưu ñi n. t i trư ng TH BCVT ñ ñưa ra m t s gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c. Đ ñáp ng ñư c yêu c u h i nh p kinh t trong tình hình m i c n ph i cung c p cho các ñơn v trong ngành BCVT nh ng con ngư i có 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U k năng ngh nghi p cao, ñòi h i ph i có nh ng thay ñ i trong công Phương pháp duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s là phương tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c, ñ c bi t là ñ i ngũ lao ñ ng pháp lu n chung nghiên c u lu n văn. Trên cơ s ñó Lu n văn s tr c ti p c a trư ng ñ nâng cao ch t lư ng gi ng d y và tăng thêm d ng nhi u phương pháp c th như: Phương pháp phân tích, phương giá tr cho nhà trư ng. Xu t phát t nh ng v n ñ trên, tôi ch n ñ
 3. 5 6 pháp th ng kê, phương pháp so sánh ñ i chi u, phương pháp ñi u tra Chương 1: kh o sát th c t … CƠ S LÍ LU N V ĐÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG T CH C 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI Trong xu th h i nh p qu c t , cu c c nh tranh gi a các công ty 1.1. KHÁI NI M VÀ Ý NGHĨA C A ĐÀO T O VÀ PHÁT ngày càng kh c li t và khó khăn hơn. Ngành bưu chính vi n thông TRI N NGU N NHÂN L C không ch c nh tranh v i các công ty trong nư c, mà khó khăn hơn 1.1.1. Ngu n nhân l c trong t ch c ph i c nh tranh v i nhi u công ty nư c ngoài có kinh nghi m hơn Ngu n nhân l c là ngu n tài nguyên c a t ch c, ñó là t p h p trong kinh t th trư ng. Trư ng Trung h c BCVT & CNTT 2 th c c a r t nhi u cá nhân có nhân cách khác nhau v i nh ng nhu c u và hi n nhi m v ñào t o, cung c p ngu n nhân l c cho ngành BCVT tâm lý khác nhau, là toàn b ñ i ngũ nhân viên c a t ch c, v a có tư c n thi t ph i có nh ng gi i pháp ñ hoàn thi n công tác ñào t o và cách là khách th c a ho t ñ ng qu n lý v a là ch th ho t ñ ng và phát tri n ngu n nhân l c (ñ c bi t là ñ i ngũ giáo viên) ñ ñ m b o là ñ ng l c c a t ch c ñó. năng l c ñáp ng các yêu c u m i trong quá trình h i nh p kinh t 1.1.2. Đào t o và phát tri n ngu n nhân l c qu c t . - Đào t o ngu n nhân l c là m t lo i ho t ñ ng có t ch c, ñư c 6. C U TRÚC C A LU N VĂN th c hi n trong m t th i gian nh t ñ nh và nh m ñem ñ n s thay ñ i Ngoài ph n m ñ u, ph n k t lu n, tài li u tham kh o và ph l c, nhân cách. Là quá trình h c t p nh m m ra cho cá nhân m t công lu n văn g m 3 chương: vi c m i d a trên nh ng ñ nh hư ng tương lai c a t ch c Chương 1: Cơ s lý lu n v ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c - Phát tri n ngu n nhân l c là t ng th các hình th c, phương trong doanh nghi p pháp, chính sách và bi n pháp nh m hoàn thi n và nâng cao ch t Chương 2: Th c tr ng công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân lư ng c a ngu n nhân l c (trí tu , th ch t và ph m ch t tâm lý xã l c t i trư ng TH BCVT & CNTT 2. h i), nh m ñáp ng ñòi h i v ngu n nhân l c cho s phát tri n kinh Chương 3: Nh ng gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o và phát t - xã h i trong t ng giai ño n phát tri n. tri n ngu n nhân l c t i trư ng TH BCVT & CNTT 2. 1.1.3. Ý nghĩa c a ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c Đào t o và phát tri n ngu n nhân l c là m t trong nh ng ho t ñ ng quan tr ng c a qu n lý ngu n nhân l c, nh m s d ng t i ña ngu n nhân l c hi n có và nâng cao tính hi u qu c a doanh nghi p, thông qua vi c giúp ngư i lao ñ ng hi u rõ hơn v công vi c, n m v ng hơn ngh nghi p c a mình và th c hi n các ch c năng, nhi m
 4. 7 8 v c a mình m t cách t giác hơn, ñ ng cơ làm vi c t t hơn, cũng 1.2.1.4. Xây d ng chương trình ñào t o và l a ch n phương pháp như nâng cao kh năng thích ng c a h trong tương lai. Có tác d ng ñào t o và ý nghĩa nh t ñ nh ñ i v i c doanh nghi p và ngư i lao ñ ng: - Xây d ng chương trình ñào t o 1.2. N I DUNG C A CÔNG TÁC ĐÀO T O VÀ PHÁT TRI N M t chương trình ñào t o có th áp d ng nhi u phương pháp NNL ñào t o khác nhau cho nh ng ñ i tư ng khác nhau. 1.2.1. N i dung c a công tác ñào t o NNL - L a ch n phương pháp ñào t o 1.2.1.1. Xác ñ nh nhu c u ñào t o Các phương pháp ñào t o bao g m các phương pháp ñào t o Xác ñ nh nhu c u ñào t o là xác ñ nh khi nào, b ph n nào c n trong công vi c và ngoài công vi c. ph i ñào t o, ñào t o k năng nào, cho lo i lao ñ ng nào,bao nhiêu Ðào t o trong công vi c: là các phương pháp ñào t o tr c ti p ngư i. t i nơi làm vi c. Nhóm này bao g m các phương pháp ñào t o: Kèm Xác ñ nh nhu c u ñào t o s lo i tr nh ng chương trình ñào t o c p, hư ng d n t i ch , Luân phiên thay ñ i công vi c. không thích h p, nh n bi t nh ng nhu c u ñào t o thích h p còn Ðào t o ngoài công vi c: là các phương pháp ñào t o tách kh i chưa ñư c ñáp ng và hoàn thành m c tiêu ñào t o ñư c v ch ra. s th c hi n công vi c ñ cung c p các ki n th c và k năng cho Đ xác ñ nh nhu c u ñào t o c n th c hi n các phân tích liên ngư i lao ñ ng. Nhóm này bao g m các phương pháp: phương pháp quan, ñó là: phân tích doanh nghi p, phân tích tác nghi p và phân nghiên c u tình hu ng, phương pháp h i th o, phương pháp nh p tích nhân viên. vai, hu n luy n theo mô hình m u, chương trình liên h v i các 1.2.1.2. Xác ñ nh m c tiêu ñào t o trư ng ñ i h c, phương pháp trò chơi qu n tr . Xác ñ nh m c tiêu ñào t o là xác ñ nh cái ñích ñ n, tiêu chu n 1.2.1.5. D tính chi phí ñào t o c n ñ t, nh ng k t qu c n ñ t ñư c c a ngư i tham gia ñào t o khi Chi phí ñào t o là toàn b nh ng chi phí di n ra trong quá trình k t thúc quá trình ñó. ngư i lao ñ ng tham gia khóa h c và nh ng chi phí khác liên quan 1.2.1.3. L a ch n ñ i tư ng ñào t o ñ n quá trình ñào t o. Xác ñ nh ñ i tư ng ñào t o là l a ch n nh ng ngư i c th , b Chi phí ñào t o bao g m các chi phí h c t p và chi phí ñào t o ph n nào và ñang làm công vi c gì ñ ñào t o. h c, ngoài ra còn có chi phí cơ h i và kho n chi phí b l cho h c L a ch n ñ i tư ng ñào t o ph i căn c vào nhu c u ñào t o và viên khi không tham gia lao ñ ng. ph i ñánh giá ñư c ch t lư ng công vi c hi n có, ñánh giá vi c th c 1.2.1.6. Th c hi n chương trình ñào t o hi n công vi c c a t ng ngư i lao ñ ng, d a vào ñó xác ñ nh ñ i Vi c ti n hành ti n trình ñào t o ñư c phân rõ trách nhi m cho tư ng ñào t o là nh ng ngư i chưa ñ yêu c u ñáp ng công vi c. m t ñ i tư ng tr c ti p qu n lý, báo cáo và ch u trách nhi m trư c c p trên. Trong quá trình th c hi n ti n trình n u có ñi u không phù
 5. 9 10 h p x y ra thì ph i k p th i báo ngay v i lãnh ñ o c p trên ñ tr c Đ ng cơ thúc ñ y ám ch nh ng n l c c bên trong l n bên ti p xem xét, thay ñ i, ñi u ch nh cho phù h p. ngoài c a m t con ngư i có tác d ng khơi d y lòng nhi t tình và s 1.2.1.7. Đánh giá k t qu ñào t o kiên trì theo ñu i m t cách th c hành ñ ng ñã xác ñ nh. Ho t ñ ng ñào t o c n ñư c ñánh giá ñ xem k t qu thu ñư c 1.2.3. M i quan h gi a ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c là gì và rút ra bài h c kinh nghi m cho các l n ñào t o ti p theo. Đào t o và phát tri n ngu n nhân l c có m i quan h g n bó v i Đánh giá k t qu ñào t o có th thông qua k t qu h c t p c a nhau. Phát tri n ngu n nhân l c ch có th d a trên ñào t o m i b n h c viên, và tình hình th c hi n công vi c c a h c viên sau ñào t o. v ng, ngư c l i ñào t o ñ ñáp ng nh ng tình hu ng m i ñư c rút - Đánh giá k t qu h c t p c a h c viên: Vi c ñánh giá này có th ra t quá trình phát tri n ngu n nhân l c. Đào t o b sung nh ng v n th c hi n qua các cu c ki m tra như: Ph ng v n, tr c nghi m, báo ñ còn thi u c a nhân l c và nó là cơ s , n n t ng cho s phát tri n cáo dư i d ng m t chuyên ñ , d án, x lý các tình hu ng,... ngu n nhân l c trong tương lai - Đánh giá tình hình th c hi n công vi c c a h c viên sau ñào t o: 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC ĐÀO Có th ñánh giá qua các tiêu chí cơ b n sau ñây: Năng su t lao ñ ng, T O VÀ PHÁT TRI N NNL ch t lư ng công vi c, tinh th n trách nhi m, hi u su t s d ng máy 1.2.1. Nhân t thu c môi trư ng bên trong doanh nghi p móc, thi t b , tác phong làm vi c, tinh th n h p tác, hành vi ng Bao g m các nhân t : chi n lư c, chính sách; quy mô, cơ c u t x ,… ch c, ngu n nhân l c, ñ c ñi m s n xu t kinh doanh, kh năng tài Ngoài vi c ñánh giá k t qu t phía ngư i h c, doanh nghi p còn chính c a doanh nghi p và quan ñi m c a nhà qu n tr . ph i ñánh giá c chương trình ñào t o. 1.3.2. Nhân t thu c môi trư ng bên ngoài doanh nghi p 1.2.2. Phát tri n ngu n nhân l c Bao g m các nhân t : Môi trư ng kinh t , chính tr , xã h i, chi n 1.2.2.1. Năng l c c a ngư i lao ñ ng lư c c ñ i th c nh tranh Năng l c là s t ng hòa các y u t ki n th c, k năng, hành vi 1.4. TRƯ NG ĐÀO T O TRONG CÁC T P ĐOÀN KINH T và thái ñ c a ngư i lao ñ ng. Như v y, năng l c ñư c th hi n VÀ NH HƯ NG C A NÓ Đ N CÔNG TÁC ĐÀO T O VÀ thông qua ki n th c, k năng, hành vi và thái ñ c a ngư i lao ñ ng PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C khi th c hi n công vi c. 1.4.1. Trư ng ñào t o trong các t p ñoàn kinh t Năng l c c a ngư i lao ñ ng chia thành các lo i: năng l c t ng Các trư ng ñào t o trong các T p ñoàn kinh t ñư c thành l p h p, năng l c chuyên môn và năng l c ñ c thù cho t ng công vi c nh m m c tiêu th c hi n nh ng nhi m v chính tr , chuyên môn nh t c th . ñ nh ñ ph c v gián ti p cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a T p 1.2.2.2. Đ ng cơ c a ngư i lao ñ ng ñoàn ñó và ñáp ng nhu c u c a xã h i. 1.4.2. Đ c ñi m c a trư ng ñào t o trong các T p ñoàn kinh t nh
 6. 11 12 hư ng ñ n công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c - Nhi m v : Đào t o h c sinh có trình ñ trung c p các ngành v - Th c hi n ñào t o, b i dư ng v chuyên môn mang ñ c thù bưu chính, vi n thông; b i dư ng nâng cao trình ñ ngh cho ñ i ngũ ngành ñáp ng ngu n nhân l c cho các ñơn v trong ngành... công nhân bưu chính, vi n thông, nghiên c u ng d ng ti n b khoa - Ngu n kinh phí ch y u c a các trư ng trong T p ñoàn. h c và công ngh vào công tác t ch c, qu n lý ñào t o và ñào t o. 1.5. KINH NGHI M TRONG CÔNG TÁC ĐÀO T O VÀ 2.1.2. Cơ c u t ch c c a Trư ng PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C M T S DOANH Cơ c u t ch c theo mô hình tr c tuy n ch c năng, th c hi n NGHI P. nguyên t c m t th trư ng. 1.5.1. H c vi n công ngh Bưu chính vi n thông 2.1.3. Cơ s v t ch t c a trư ng 1.5.2. Trư ng cao ñ ng Đi n l c Thành ph H Chí Minh Cơ s v t ch t c a trư ng ñ y ñ , hi n ñ i t o ñi u ki n thu n l i cho quá trình ñào t o ngu n nhân l c trong th i gian t i t i trư ng, Chương 2: v a áp d ng ñư c lý thuy t, v a áp d ng th c hành TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÀO T O VÀ PHÁT TRI N 2.1.4. Đ c ñi m tài chính NGU N NHÂN L C C A TRƯ NG TH BCVT VÀ CNTT2 2.1.5. Đ c ñi m ngu n nhân l c c a trư ng 2.1.5.1. S lư ng lao ñ ng c a nhà trư ng 2.1. T NG QUAN V TRƯ NG TH BCVT VÀ CNTT 2 S lư ng lao ñ ng c a trư ng có tăng nhưng không ñáng k . Đi u 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n này ñư c ch ng minh qua b ng: 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n B ng 2.1 - S lư ng và cơ c u lao ñ ng c a trư ng Trư ng Trung h c Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông Ch tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 tin II ti n thân là trư ng Công nhân Bưu ñi n 2 (Đư c thành l p ngày 1. T ng s lao ñ ng Ngư i 90 92 96 98 13/10/1975). 2. Lao ñ ng tr c ti p Ngư i 44 45 45 46 Trư ng chính th c mang tên là Trư ng Trung h c Bưu chính 3. Lao ñ ng gián ti p Ngư i 46 47 51 52 Vi n thông và Công ngh thông tin 2 t ngày 18/11/2005 theo quy t - T c ñ tăng % - 2,22 4,35 2,08 ñ nh s 32/2005/QĐ-B trư ng B Bưu Chính Vi n Thông.. ( Ngu n: Phòng T ng h p) 2.1.1.2. Ch c năng, nhi m v - T c ñ tăng lao ñ ng bình quân là 8,9%, th p và chưa phù h p - Ch c năng: ñào t o, b i dư ng h c sinh có trình ñ trung c p v i quy mô ñào t o ngày càng m r ng. các ngh chuyên ngành BCVT trong ph m vi các t nh, thành ph ñã - Cơ c u lao ñ ng không phù h p gi a t l lao ñ ng gián ti p và ñư c phân vùng ñào t o theo qui ch t ch c và ho t ñ ng c a các lao ñ ng tr c ti p. trư ng. 2.1.5.2. Cơ c u tu i và gi i tính c a lao ñ ng trong nhà trư ng
 7. 13 14 - T l lao ñ ng n là chi m t l > 50% t ng s lao ñ ng, cơ c u Vi c xác ñ nh nhu c u ñào t o c a trư ng ch ñư c ti n hành theo này chưa phù h p v i ñ c ñi m c a nhà trư ng. t ng năm ch chưa d a vào k ho ch dài h n. Ph n l n vi c c ngư i - Cơ c u lao ñ ng theo ñ tu i khá thu n l i cho công tác ñào t o ñi ñào t o ñ u do T p ñoàn thông báo có l p ñào t o k năng, công và phát tri n c a trư ng, ch y u là l c lư ng lao ñ ng tr , ñ tu i 30 ngh m i, ho c b i dư ng nghi p v sau ñó b ph n qu n lý ñào t o chi m 12,2%, ñ tu i t 30-50 chi m 74,5%. V i t tr ng này, lao c ngư i có liên quan ñ n ñ n n i dung ñào t o tham gia ch không ñ ng ph n ñông là còn tr . xu t phát t yêu c u th c ti n c a công vi c. 2.1.5.3. Cơ c u lao ñ ng theo trình ñ ñào t o M t khác, các cán b , giáo viên t tham gia các khóa ñào t o ñ - Tính ñ n năm 2009, toàn trư ng có 20 ngư i ñ t trình ñ sau ñ i nâng cao trình ñ chuyên môn c a mình như h c Đ i h c t i ch c h c, chi m t l 20,4%; trình ñ ñ i h c là 44 ngư i, chi m t tr ng b ng 2, h c cao h c. Sau ñó h làm ñơn xin ñi h c, nhà trư ng xem 44,9% trong t ng s lao ñ ng. Nhìn chung, t l lao ñ ng trình ñ xét các khía c nh thâm niên, v trí công tác ñ quy t ñ nh t o ñi u cao c a ñơn v trư ng h c là còn th p. C n ph i chú tr ng ñào t o ki n v m t th i gian hay tài chính cho h tham gia khóa h c. nâng cao trình ñ cho ñ i ngũ lao ñ ng có trình ñ cao ñ ng, trung Nhà trư ng chưa s d ng các phương pháp khoa h c ñ tìm hi u c p và xác ñ nh nhu c u ñào t o, chưa xu t phát t k t qu phân tích công 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÀO T O VÀ PHÁT TRI N vi c c a cán b CNV ñ xác ñ nh nhu c u ñào t o. Vì v y, s lư ng NNL C A TRƯ NG TH BCVT VÀ CNTT 2 ngư i lao ñ ng ñư c ñào t o còn h n ch và chưa ñúng v i yêu c u 2.2.1. Th c tr ng công tác ñào t o ngu n nhân l c c a trư ng công vi c. TH BCVT và CNTT 2 2.2.1.2.3. Xác ñ nh m c tiêu ñào t o c a nhà trư ng 2.2.1.1. Tình hình th c hi n công tác ñào t o ngu n nhân l c c a - M c tiêu ñào t o c a trư ng nêu ra ch d ng l i m t cách khái trư ng trong th i gian qua quát như nh m nâng cao ch t lư ng lao ñ ng, kh năng làm vi c cho Trong chi n lư c phát tri n nhà trư ng luôn có ch trương ñào ngư i lao ñ ng, tho mãn nhu c u h c t p và nhu c u thăng ti n c a t o, b i dư ng cho nhi u lư t cán b , giáo viên thông qua các ngư i lao ñ ng chương trình ñào t o ng n h n, dài h n trong và ngoài nư c, coi ñó là Trư ng chưa xác ñ nh ñư c m c tiêu ñào t o c th cho t ng khóa chi n lư c quan tr ng trong chi n lư c phát tri n c a nhà trư ng. ñào t o mà còn ñang d ng chung chung, chưa c th chi ti t, thi u 2.2.1.2. Th c tr ng t ch c ñào t o ngu n nhân l c cán b chuyên trách v vi c xây d ng h th ng m c tiêu ñào t o. 2.2.1.2.1. Quy trình ñào t o ngu n nhân l c t i trư ng 2.2.1.2.4. Vi c xác ñ nh ñ i tư ng ñào t o ngu n nhân l c Quy trình ñào t o t i trư ng TH BCVT và CNTT 2 cơ b n ñáp Tùy vào m c ñích, yêu c u c a chương trình ñào t o mà nhà ng ñư c yêu c u c a ho t ñ ng chung. trư ng l a ch n ñ i tư ng tham gia ñào t o. C th như: 2.2.1.2.2. Vi c xác ñ nh nhu c u ñào t o ngu n nhân l c
 8. 15 16 - Nhu c u b i dư ng các l p lý lu n cao c p thì ñ i tư ng là lãnh B ng 2.5. Chi phí ñào t o c a trư ng qua các năm ñ o nhà trư ng. Năm N i dung ĐVT - Nhu c u ñào t o b i dư ng nghi p v , nâng cao trình ñ chuyên 2007 2008 2009 môn, b sung nh ng phương th c m i trong ho t ñ ng s n xu t kinh T ng chi phí ñào t o Tri u 175,5 211,2 235 doanh c a ngành BCVT thì ñ i tư ng là giáo viên, chuyên viên c a ñ ng các phòng, khoa. T ng s lao ñ ng Ngư i 92 96 98 2.2.1.2.5. Chương trình ñào t o và phương pháp ñào t o Chi phí ñào t o bình Tri u 1,9 2,2 2,4 * Chương trình ñào t o: quân/ngư i ñ ng Các chương trình h u như ñ u do Trung tâm ñào t o c a T p ñoàn T ng qu lương và thư ng Tri u 276 297,6 313,6 thi t k nên mang tính ch t chung chung, d a trên yêu c u th c t ñ ng c a toàn ngành mà không căn c vào tình hình th c t c a m t ñơn v T ng CP ñào t o/t ng qu 0,64 0,71 0,75 nào, nên các chương trình ñào t o chưa th c s ñáp ng ñư c nhu % lương và thư ng c u th c t c a trư ng. Do ñó trư ng chưa th c s ch ñ ng trong (Ngu n: Phòng Tài chính k toán) vi c xây d ng chương trình ñào t o cho mình. Qua bi u 2.5 cho th y chi phí ñào t o/ngư i và chi phí ñào * L a ch n phương pháp ñào t o t o/t ng qu lương, thư ng c a trư ng qua các năm có tăng lên và Phương pháp mà nhà trư ng áp d ng ch y u ñó là ñào t o t c ñ này ngày càng l n, ñi u ñó th hi n s quan tâm và coi tr ng thư ng xuyên và ñào t o b t thư ng. ho t ñ ng ñào t o c a lãnh ñ o nhà trư ng. Vi c áp d ng các phương pháp ñào t o còn h n ch , các phương M t th c t hi n nay, trư ng v n là c p h ch toán ph thu c pháp m i ch d ng l i ch là t ch c các khóa ñào t o v i mô hình VNPT, h u h t các kho n chi ñ u l thu c vào c p ch qu n nên ñ u như các l p h c có giáo viên ñ n gi ng d y và h c viên nghe. Do ñó có tư kinh phí cho ho t ñ ng ñào t o s có nh hư ng nh t ñ nh b i cơ th làm cho vi c d y và h c nhàm chán, kém phong phú. Nhà trư ng ch này. c n có nh ng bi n pháp ñ áp d ng nhi u hơn n a các phương pháp ñào 2.2.1.2.7. Th c hi n chương trình ñào t o t o cho linh ho t và phù h p. Phòng t ng h p căn c vào nhu c u ñào t o, k ho ch ñào t o ñã 2.2.1.2.6. Phân tích ngu n kinh phí dành cho ñào t o. ñư c phê duy t ti n hành tri n khai chương trình ñào t o. Kinh phí ñào t o ngu n nhân l c c a nhà trư ng qua các năm có K t qu h c t p ñư c phòng T ng h p lưu vào h sơ ñào t o tăng lên. C th qua b ng sau: 2.2.1.2.8. Đánh giá chương trình ñào t o Công tác ñánh giá chương trình ñào t o và hi u qu c a khoá ñào t o v n chưa th c s ñư c nhà trư ng quan tâm. Trư ng ch t ch c
 9. 17 18 ñánh giá hi u qu m t cách chung chung, ch y u ñánh giá b ng các hi u qu s d ng các ngu n l c, t ñ c ñi m ho t ñ ng, ch c năng, kỳ thi cu i khoá và l y ý ki n c a h c viên v khoá ñào t o (n i nhi m v c a trư ng mà chu n b cơ c u ngu n nhân l c cho phù dung, th i gian, gi ng d y) b ng phi u góp ý. Và trư ng ch d a vào h p. nh ng ch ng ch , b ng ñư c c p và báo cáo k t thúc khoá h c c a V n ñ năng l c ngư i lao ñ ng ñư c xem xét qua t l v trình các h c viên ñ ñánh giá hi u qu công tác. Đ ñánh giá k t qu ñào ñ chuyên môn c a h ñư c ñào t o. Lao ñ ng có trình ñ th c s , t o thì nhà trư ng có ñưa ra các căn c sau: ti n sĩ năm 2006 chi m 13,3% t ng s lao ñ ng, ñ n năm 2009 là - Đ i v i lao ñ ng t nguy n tham gia các khóa ñ i h c t i 20,4%. Lao ñ ng có trình ñ trung c p năm 2006 chi m 24,5%, còn ch c (văn b ng 2), cao h c thì trư ng căn c vào b ng ñi m và x p năm 2009 chi m 20,4%. Cơ c u trình ñ th hi n năng l c b ng k lo i h c t p t ng kỳ c a nơi ñào t o cung c p. năng lao ñ ng c a h . - Đ i v i nh ng ngư i ñư c ñào t o b i dư ng do T p ñoàn t b. Phát tri n trình ñ chuyên môn c a ngư i lao ñ ng ch c thì căn c vào gi y ch ng nh n ñào t o. Năng l c c a ngư i lao ñ ng th hi n qua trình ñ chuyên môn Nhà trư ng v n chưa v n d ng các phương pháp khoa h c như ñào t o c a h . S phát tri n trình ñ chuyên môn ngu n nhân l c so sánh, phân tích t ng chi phí và t ng l i ích do ñào t o mang l i mà c a nhà trư ng ñã ñư c chú ý và t l qua ñào t o/t ng s lao ñ ng ch d a vào k t qu h c t p ñ ñánh giá như ch ng ch , b ng c p, ngày càng tăng. C th , năm 2006, t l này 33,3%, ñ n năm 2009 là phi u ñi m,.. 35,7%. Đi u này ñư c minh h a qua b ng sau: 2.2.2. Th c tr ng công tác phát tri n ngu n nhân l c c a trư ng B ng 2.8 - S lư ng và t l lao ñ ng ñư c ñào t o c a trư ng 2.2.2.1. Năng l c c a ngư i lao ñ ng qua các năm Ph n l n lao ñ ng c a nhà trư ng trong ñ tu i r t tr và mong Ch tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 mu n ñư c kh ng ñ nh mình trong chính công vi c c a mình, ñ c T ng s lao ñ ng Ngư i 90 92 96 98 bi t là ñ i ngũ giáo viên. Năng l c c a ngư i lao ñ ng ñã nâng cao Lao ñ ng ñào t o Ngư i 30 30 33 35 sau th i gian làm vi c ñư c th hi n qua hành vi, thái ñ mà h ñ m T l lao ñ ng qua % 33,3 32,6 34,3 35,7 nh n công vi c. Năng l c ñó th hi n qua các v n ñ ñó là phát tri n ñào t o trình ñ chuyên môn k thu t ngu n nhân l c và m c ñ yêu thích (Ngu n: Phòng T ng h p) g n bó v i ngh nghi p. a. Cơ c u ngu n nhân l c c. M c ñ phù h p gi a b trí công vi c v i trình ñ ñào t o Cơ c u ngu n nhân l c ñư c xác ñ nh theo yêu c u c a chi n lư c Vi c b trí công vi c phù h p v i trình ñ ñào t o c a nhân viên c a nhà trư ng ñ t ra. Nói cách khác, ph i xu t phát t m c tiêu c a s t o ñi u ki n cho ngu n nhân l c phát huy h t kh năng chuyên t ch c, t yêu c u công vi c ph i hoàn thành, t yêu c u nâng cao môn c a mình cũng như cho s phát tri n ngh nghi p trong tương
 10. 19 20 lai. Qua k t qu ñi u tra cho th y, có t i 80% ngư i ñư c h i tr l i h sơ lý l ch, thâm niên công tác, và ph n l n do cơ c u t T p ñoàn. r ng: công vi c hi n t i phù h p v i trình ñ chuyên môn ñư c ñào Đi u này nh hư ng ñ n ñ ng cơ ph n ñ u c a nh ng ngư i gi i, t o t o. Đi u này ñư c minh h a qua b ng sau: ra rào c n ñ i v i h . B ng 2.9 - M c ñ phù h p gi a trình ñ ñào t o c a CB, GV 2.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC ĐÀO trư ng v i công vi c ñang làm hi n t i T O VÀ PHÁT TRI N NNL C A TRƯ NG 2.3.1. Các nhân t bên trong M cñ S ý ki n ñi u tra T l (%) 2.3.1.1. Quan ñi m c a lãnh ñ o v ñào t o và phát tri n ngu n R t phù h p 11 20 nhân l c Phù h p 33 60 - Đ u tư cho con ngư i là ñ u tư cơ b n nh t c n ñư c ưu tiên Ít phù h p 08 14,5 hàng ñ u. Không phù h p 03 5,5 - C n th c hi n tuy n ch n nhân viên ñúng v i ch c năng thu 2.2.2.2. Đ ng cơ thúc ñ y ngư i lao ñ ng hút nhân tài, thu hút ngu n nhân l c cho nhà trư ng Nhà trư ng ñã c g ng nâng cao nh n th c c a ngư i lao ñ ng, - C n coi ñào t o là b n l c a vi c nâng cao trình ñ , năng l c k t h p v i chính sách ti n lương và ñào t o v i vi c b trí s d ng. c a nhân viên nên ph i ñ u tư thích ñáng. a. Nâng cao nh n th c cho ngư i lao ñ ng - C n có chính sách lương, thư ng thích h p ñ duy trì ñ i ngũ Nh n th c c a ngư i lao ñ ng ñư c coi là tiêu chí ñánh giá trình nhân viên hi n t i và thu hút nhân tài cho trư ng. ñ phát tri n ngu n nhân l c. Nhà trư ng ñã r t chú tr ng ñ n công - Xây d ng ñ i ngũ cán b và giáo viên có trình ñ và k năng tác này thông qua các ho t ñ ng ñ nâng cao hi u bi t v xã h i, ñào nghi p v cao ñáp ng yêu c u phát tri n c a trư ng. t o cao c p chính tr , công tác chính tr Đ ng, ñoàn th luôn ñư c ñ y 2.3.1.2. Đ nh hư ng c a trư ng trong th i gian t i m nh. Vì th kh năng nh n th c c a ngư i lao ñ ng r t cao. - Hoàn thành l trình nâng c p trư ng thành trư ng cao ñ ng b. Chính sách ti n lương và ch ñ ñãi ng Thông tin và truy n thông Đà n ng vào tháng 11/2010 và ña d ng Có th nói các chính sách lương và ch ñ ñãi ng ñ i v i cán b , ngành ngh ñào t o. giáo viên, công nhân viên có quan tâm nhưng chưa th c s là ñòn - Xây d ng m t cơ ch , t o m t th h cán b , giáo viên h u ích, b y khuy n khích CB CNV quan tâm, t n l c v i công vi c phát tri n toàn di n s n có ti m tàng trong m i con ngư i c. Chính sách ñ b t, b nhi m 2.3.2. Các nhân t bên ngoài Hi n nay, nhà trư ng chưa có ch tiêu rõ ràng và nh t quán trong Nhân t th trư ng và xã h i vi c ñ b t nhân viên qu n lý. Cách ñ b t, b nhi m chưa th c s S phát tri n kinh t xã h i ñ t ra nh ng yêu c u m i v con công khai và minh b ch ñ m i ngư i cùng ph n ñ u, còn nghiêng v ngư i, vì th nhà trư ng ph i có m t ñ i ngũ giáo viên có trình ñ
 11. 21 22 cao, giàu kinh nghi m ñ hoàn thành t t nhi m v ñào t o ngu n -T p hu n cán b qu n lý theo mô hình t ch c qu n lý m i, có nhân l c ch t lư ng cao cung c p cho 30 bưu ñi n và vi n thông chương trình h c t p cho t ng c p qu n lý. trong khu v c, ñáp ng ñư c yêu c u trong ñi u ki n c nh tranh gay -Đáp ng ñ y ñ các yêu c u v s lư ng giáo viên ñ t chu n. g t như hi n nay 3.2. GI I PHÁP HOÀN THI N CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO Y u t xã h i: ñ i s ng c a ngư i dân ngày càng nâng cao nên T O VÀ PHÁT TRI N NNL C A TRƯ NG TH BCVT VÀ nhu c u v nh ng s n ph m, d ch v bưu chính vi n thông ch t lư ng CNTT 2 và ña d ng cũng như nh ng d ch v chu ñáo là t t y u 3.2.1. Tăng cư ng tính ch ñ ng trong công tác ñào t o và phát Chương 3: tri n ngu n nhân l c GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC 3.2.2. Các gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c ĐÀO T O VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 3.2.2.1. Hoàn thi n cách xác ñ nh nhu c u ñào t o T I TRƯ NG TH BCVT VÀ CNTT 2 Ph i căn c vào m t s các tiêu th c sau: ñánh giá ch t lư ng cán b , giáo viên, kh năng th c hi n k ho ch c a Trư ng. 3.1. CƠ S Đ XU T GI I PHÁP Nhà trư ng ph i ti n hành phân tích nhân viên xem h có ñ ñi u 3.1.1. M c tiêu và xu hư ng phát tri n c a T p ñoàn Bưu chính ki n ñ tham gia các khoá ñào t o ñó không b ng cách ti n hành các vi n thông cu c ñi u tra b ng hình th c tr c ti p ph ng v n ho c b ng h i ñ Năm 2010, ñ t ch tiêu v năng su t, ch t lư ng lao ñ ng ph c v kh o sát nhu c u ñào t o. bưu chính vi n thông Vi t Nam ngang b ng trình ñ các nư c tiên Phân tích, t ng h p k t qu ñánh giá nhu c u ñào t o ti n trong khu v c. Nhà trư ng có th s d ng phi u ñánh giá lao ñ ng hàng kỳ có 3.1.2 Phương hư ng phát tri n c a trư ng TH BCVT và CNTT2 các ch tiêu như sau: Phi u ñánh giá nhân viên (Ph l c 3) -Nâng c p trư ng lên cao ñ ng và ña d ng các ngành ngh ñào t o 3.2.2.2. Hoàn thi n xác ñ nh m c tiêu ñào t o c a trư ng phù h p v i yêu c u trong tình hình kinh doanh m i. M c tiêu ñào t o, phát tri n ph i ñư c xác ñ nh m t cách c th 3.1.3. Phương hư ng ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c trong và chi ti t. Các m c tiêu ñó ph i rõ ràng, chính xác, có tính kh thi,... nh ng năm t i - M i m c tiêu ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ph i ñư c -Tăng cư ng xây d ng ñ i ngũ hi n có, ñào t o ñón ñ u thích h p xác ñ nh trên cơ s ph c v cho m c tiêu c a chung c a Nhà trư ng. v i các m c tiêu phát tri n, ña d ng hoá các lo i hình ñào t o, b i Nhà trư ng ph i xu t phát t chi n lư c phát tri n trong tương lai dư ng. Tăng cư ng h p tác qu c t trong ñào t o ngu n nhân l c. và ñánh giá ngu n nhân l c hi n có ñ xác ñ nh m c tiêu ñào t o cho -K t h p gi a ñào t o m i, ñào t o l i, v a t ch c tuy n d ng ngư i lao ñ ng trong nh ng năm t i. theo yêu c u, nhi m v c a nhà trư ng. 3.2.2.3. Hoàn thi n chương trình và phương pháp ñào t o
 12. 23 24 Chương trình ñào t o ph i ñư c xây d ng m t cách có h th ng Hoàn thi n công tác ñào t o s phát tri n trình ñ chuyên môn và và khoa h c g m: h th ng ki n th c, k năng c n ñư c ñào t o, th i làm thay ñ i cơ c u trình ñ chuyên môn nghi p v ngu n nhân l c gian, ñ a ñi m ti n hành ho t ñ ng ñào t o. t i Trư ng. Căn c vào t ng chương trình ñào t o c th , Trư ng c n ph i l a 3.2.3.1. Gi i pháp tăng cư ng ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng ch n phương pháp ñào t o cho phù h p v i ñ i tư ng ñào t o, th i a. Hoàn thi n ch ñ ti n lương, ñánh giá thi ñua khen thư ng gian ñào t o và lo i ki n th c, k năng c n ñào t o. Hoàn thi n ch ñ ñãi ng , chính sách ti n lương, ñánh giá và khen Áp d ng phương pháp ñào t o theo khe h năng l c cho t ng v thư ng trí công vi c ñ ñào t o b sung nh ng năng l c y u nh t. b. Hoàn thi n ch ñ ñ b t, b trí và b nhi m nhân viên 3.2.2.4. S d ng hi u qu kinh phí ñào t o Nhà trư ng c n xây d ng tiêu chí rõ ràng và nh t quán trong vi c Ph i ñ m b o ñ kinh phí, s d ng ñúng m c ñích, ñúng ñ i ñ b t nhân viên qu n lý. Vi c ñ b t cán b ph i g n v i k t qu và tư ng và chú tr ng kh u qu n lý, phân b kinh phí ñào t o ch p lý. hi u qu công vi c hoàn thành. S d ng hi u qu kinh phí ñã có, ñ u tư ñúng ch , ñúng các khoá 3.2.4. Các gi i pháp khác ñào t o c n thi t và ñúng ñ i tư ng c n thi t ph i ñào t o. 3.2.4.1. Đ i m i trong công tác tuy n d ng Tăng cư ng kinh phí cho công tác ñào t o ngu n nhân l c, khai 3.2.4.2. Áp d ng thành t u công ngh thông tin thác các ngu n khác nhau. 3.2.4.3. Nâng cao nh n th c cho ngư i lao ñ ng 3.2.2.5. Tăng cư ng công tác ñánh giá k t qu ñào t o, hoàn thi n 3.2.4.4. Ph i h p v i t ch c công ñoàn ñ ng viên ngư i lao ñ ng và nâng cao ch t lư ng ñào t o phát huy m i năng l c, ñ i s ng v t ch t và tinh th n ñ i v i ngư i - Nhà trư ng ph i t ch c ñánh giá ngay khi ñào t o và c sau khi lao ñ ng ñào t o b ng các mô hình ñánh giá hi u qu ñào t o. 3.2.4.5. Phát tri n văn hóa t ch c phù h p v i môi trư ng làm - Nhà trư ng nên ch ñ ng t ch c và ki m soát quá trình áp d ng vi c. ki n th c vào th c t công vi c sau khi ñào t o k t thúc. Đ ñánh giá 3.3. M T S KI N NGH nhà trư ng thi t l p phi u ñánh giá. 3.4.1. Ki n ngh ñ i v i t p ñoàn BCVT - V n d ng các mô hình ñánh giá k t qu và hi u qu trong ñào 1- Tăng thêm ñ nh m c chi phí ñào t o c a t ng ngư i/năm t o 2- Khi duy t qu lương, thư ng, khen thư ng, phúc l i,... c n xem 3.2.3. Các gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c xét ñ n y u t CPI ñ c i thi n ñư c thu nh p th c cho ngư i lao 3.2.3.1. Gi i pháp nâng cao năng l c ngư i lao ñ ng ñ ng. Nhà trư ng ph i làm t t công tác ñào t o như ñã trình bày ph n trên s nâng cao năng l c c a ngư i lao ñ ng
 13. 25 26 3- Các chương trình ñào t o, các h c b ng c p qu c gia và qu c t K T LU N thư ng ñ u m i ti p nh n là VNPT. Chính vì v y, VNPT nên có Đ t ch c ngày nay có th t n t i và phát tri n trên th trư ng thông báo k p th i nh ng v n ñ này cho các ñơn v thành viên. thì t ch c ñó luôn ph i t o ra ñư c nh ng l i th c a riêng mình và 3.4.2. Ki n ngh ñ i v i các trư ng, trung tâm ñào t o ph i t n d ng ñư c nh ng l i th y. Đ i v i trư ng TH BCVT và 1- Đào t o ngu n nhân l c ñáp ng nhu c u c a trư ng nên có s CNTT 2 nh ng l i th c a trư ng có th ñư c th hi n thương ph i h p v i nhà trư ng ho c ñào t o theo ñơn ñ t hàng c a trư ng. hi u, ngu n v n, thi t b máy móc khá hi n ñ i. Tuy nhiên m t l i 2- C n ph i có s h p tác gi a các Trư ng, Trung tâm ñào t o th quan tr ng nh t mà nhà trư ng c n ph i phát huy ñó chính là trong và ngoài ngành BCVT và CNTT ñ t n d ng ñư c th m nh ngu n l c con ngư i trong trư ng, ch khi ngu n l c này phát tri n c a nhau, góp ph n nâng cao ch t lư ng ñào t o. thì nh ng ngu n l c còn l i trong trư ng m i có th ñư c phát huy 3- Th c hi n nhi u hình th c ñào t o ña d ng ñ thu hút nhi u ñ i và t o ñư c v th cho nhà trư ng. Do v y, ñ u tư vào ngu n l c con tư ng tham gia. ngư i ñ i v i nhà trư ng ph i là m c tiêu hàng ñ u, vi c ñ u tư vào 3.4.3. Ki n ngh v i nhà trư ng v n con ngư i c a trư ng ch có th có hi u qu nh t khi thông qua - C n xây d ng chi n lư c dài h n v công tác ñào t o, phát tri n công tác ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c c a trư ng. Công tác ngu n nhân l c. ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c giúp nhà trư ng có th không - Xây d ng chương trình ñào t o h p lý cung c p ñ y ñ các ki n ng ng nâng cao năng l c và trình ñ c a ñ i ngũ cán b , giáo viên, th c theo yêu c u c a công vi c.. công nhân viên c a trư ng qua ñó ngu n nhân l c c a trư ng s tr - Có k ho ch phát tri n qu ñào t o, phát tri n m t cách h p lý thành m t vũ khí s c bén ñ giúp nhà trư ng hoàn thành t t nhi m v và xây d ng m t h th ng h ch toán dài h n ñ có th s d ng t t c a mình v i T p ñoàn BCVT và ñào t o ñư c ngu n nhân l c ch t ngu n kinh phí dành cho ñào t o, phát tri n và ñ nh hư ng ñào t o lư ng cao cho ngành BCVT. theo các m c tiêu phát tri n c a trư ng. M c dù h t s c c g ng, nhưng do h n ch v kh năng và - C n có m t cán b ph trách theo dõi s có m t c a các h c viên th i gian nên Lu n văn này ch c ch n có nhi u khi m khuy t. R t và quá trình gi ng d y c a các gi ng viên. mong ñư c s góp ý c a quý th y cô và nh ng ai quan tâm ñ n v n - Nhà trư ng nên t o ñ ng l c cho ngư i lao ñ ng trong và sau ñ này ñ Lu n văn ngày càng tr nên hoàn thi n và có th áp d ng khoá h c. có hi u qu nh t vào trư ng TH BCVT và CNTT 2. - Nhà trư ng nên xác ñinh rõ các m c tiêu, th t ưu tiên các nhu c u ñào t o d a trên yêu c u c a tình hình ho t ñ ng trong năm t i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2