Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
167
lượt xem
50
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm 3 chương gồm: chương 1 tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo có thu, chương 2 thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, chương 3 các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự án toán cấp 3 thuộc học viện chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð I H C ðÀ N NG ð I H C ðÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : PGS.TS. NGUY N CÔNG PHƯƠNG HOÀNG TH THANH TÚ HOÀN THI N CÔNG TÁC H CH TOÁN K TOÁN Ph n bi n 1 : PGS.TS NGUY N M NH TOÀN T I CÁC ðƠN V D TOÁN C P 3 THU C H C V N CHÍNH TR - HÀNH CHÍNH Ph n bi n 2 : GS.TS ð NG TH LOAN QU C GIA H CHÍ MINH Chuyên ngành : K toán Mã s : 60.34.30 Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i ð i h c ðà N ng vào ngày …. tháng …. năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u Lu n văn t i : - Trung tâm Thông tin – H c li u, ð i h c ðà N ng - Thư vi n trư ng ð i h c Kinh t , ð i h c ðà N ng ðÀ N NG – NĂM 2012
 2. 3 1 M ð U Tính c p thi t c a ñ tài H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh là ñơn v s nghi p có thu ñ ng th i là ñơn v giáo d c ñào t o mang tính ch t ñ c thù do ch y u ñ i tư ng ñào t o c a các ñơn v ñ u là cán b qu n lý, lý lu n, truy n thông c a ð ng và Nhà nư c. T năm 2007, H c vi n ñã t ch c tri n khai th c hi n cơ ch qu n lý tài chính theo Ngh ñ nh 43/2006/Nð-CP ngày 25/04/2006 và th c hi n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m tài chính cho các ñơn v d toán tr c thu c, trong ñó ñ c bi t chú tr ng hoàn thi n công tác h ch toán k toán. Tuy nhiên, công tác k toán c a các ñơn v v n còn nhi u b t c p, chưa ñáp ng ñư c yêu c u qu n lý. Do ñó, vi c ñánh giá th c tr ng và nghiên c u ñ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n t ch c công tác k toán t i các H c vi n thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh là m t yêu c u th c t , c p bách và lâu dài. Vì v y, tác gi ch n ñ tài “ Hoàn thi n công tác h ch toán k toán t i các ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành Chính Qu c gia H Chí Minh ” ñ làm ñ i tư ng nghiên c u cho Lu n văn Th c s c a mình. M c tiêu nghiên c u H th ng hóa các v n ñ lý lu n cơ b n v t ch c công tác k toán trong các ñơn v s nghi p công l p có thu nói chung và ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có thu nói riêng, mô t m t “b c tranh” khái quát v công tác k toán, qu n lý tài chính t i các ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh, qua ñó ñánh giá th c tr ng, làm rõ các nguyên nhân nh hư ng và ñ xu t nh ng phương hư ng và gi i pháp hoàn thi n công tác k toán,
 3. 2 3 qu n lý tài chính cũng như các ñi u ki n th c hi n các gi i pháp t i Chương 1: T ch c công tác k toán t i các ñơn v s nghi p các ñơn v này. giáo d c ñào t o có thu. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u Chương 2: Th c tr ng t ch c công tác k toán t i các ñơn v ð i tư ng nghiên c u là lý lu n t ch c công tác k toán t i d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H các ñơn v s nghi p công l p có thu và th c ti n công tác này t i các Chí Minh. ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia Chương 3: Các gi i pháp hoàn thi n t ch c công tác k toán H Chí Minh hi n nay. t i các ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính V i ph m vi nghiên c u là 2 ñơn v : H c vi n Chính tr - Qu c gia H Chí Minh. Hành chính khu v c I, III trong kho ng th i gian t 2007 – 2011. Phương pháp nghiên c u Chương 1 S d ng t ng h p các phương pháp nghiên c u, bao g m: T CH C K TOÁN T I CÁC ðƠN V S NGHI P Phương pháp nghiên c u lý lu n, kh o sát tư li u, phương pháp ñi u GIÁO D C – ðÀO T O CÓ THU tra, thu th p thông tin, phương pháp t ng h p, phân tích, so sánh và 1.1. ð c ñi m ñơn v s nghi p công l p có thu ch ng minh, phương pháp tham v n ý ki n chuyên gia ñ ñưa ra 1.1.1. Khái ni m nh ng n i dung c n hoàn thi n phù h p và có tính kh thi. ðơn v s nghi p công l p có thu là các ñơn v do Nhà nư c Ý nghĩa khoa h c và th c ti n thành l p ho t ñ ng trong các lĩnh v c y t , giáo d c ñào t o, văn - V lý lu n : Lu n văn trình bày h th ng và toàn di n v t hóa, th thao… Ngu n kinh phí ho t ñ ng c a các ñơn v này ch ch c công tác k toán t i các ñơn v s nghi p công l p có thu nói y u là do Ngân sách Nhà nư c c p. Ngoài ra, g n v i các ch c năng chung và ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o nói riêng và công tác này ho t ñ ng, các ñơn v này phép khai thác các ngu n thu ñ trang tr i ph i phù h p v i cơ ch t ch tài chính trong các ñơn v s nghi p. m t ph n chi phí ho c toàn b chi phí thư ng xuyên c a ñơn v . - V th c ti n : Lu n văn mô t th c tr ng v công tác h ch 1.1.2. ð c ñi m ho t ñ ng c a ñơn v s nghi p công l p có thu toán k toán ñ qu n lý ngu n tài chính t i các ñơn v d toán c p 3 1.1.3. Phân c p qu n lý tài chính t i các ñơn v s nghi p công l p thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh. T ñó có thu ñ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n hơn công tác k toán, qu n lý 1.2. ð c ñi m ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có thu tài chính t i các ñơn v này. 1.2.1. ð c ñi m ho t ñ ng ñơn v s nghi p ñào t o có thu B c c c a Lu n văn Là các ñơn v s nghi p công l p có thu thu c lĩnh v c giáo N i dung c a Lu n văn g m 03 chương (ngoài ph n m ñ u, d c ñào t o. Các ñơn v này có trách nhi m ñào t o nhân l c, b i k t lu n) : dư ng nhân tài, ñào t o b i dư ng ñ i ngũ trí th c, ñ i ngũ cán b
 4. 4 5 khoa h c, k thu t có trình ñ chuyên môn, nghiên c u khoa h c ñáp - T ch c l p ch ng t k toán : ðây là quá trình s d ng các ng yêu c u xây d ng và phát tri n kinh t c a ñ t nư c. ch ng t ñã ñư c l a ch n trong danh m c ch ng t c a ñơn v và 1.2.2. Qu n lý tài chính các ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có các phương ti n phù h p ñ ghi nh n các nghi p v kinh t phát sinh thu vào ch ng t . Hi n nay, các ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có thu ñang - T ch c ki m tra, x lý ch ng t k toán : ðây là vi c xác th c hi n tri n khai cơ ch qu n lý tài chính theo Ngh ñ nh ñ nh tính chính xác, ñúng ñ n c a thông tin ghi trên ch ng t k toán. 43/2006/Qð-CP ngày 25/4/2006. Công tác qu n lý tài chính t i các - T ch c b o qu n, lưu tr và h y ch ng t k toán : Khi ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có thu ph i th c hi n các công vi c k t thúc kỳ k toán năm, ch ng t ñư c chuy n sang lưu tr theo sau : t ng lo i và theo th t th i gian phát sinh. Khi h t th i gian lưu tr , 1.2.2.1. Công tác l p d toán thu chi ch ng t ñư c phép tiêu h y theo quy ñ nh. 1.2.2.2. Công tác ch p hành d toán thu chi * Chương trình luân chuy n ch ng t k toán: ðây là khâu 1.2.2.3. Công tác quy t toán thu chi thi t l p ñư ng ñi cho m i lo i ch ng t , t khâu l p, thu nh n, ki m 1.3. ð c ñi m t ch c k toán trong ñơn v s nghi p giáo d c ñào tra, hoàn ch nh, s d ng, b o qu n và lưu tr ch ng t nh m giúp cho t o có thu vi c ghi s k toán, thông tin kinh t n i b ñư c khoa h c, hi u qu . 1.3.1. Nguyên t c k toán chi ph i Xây d ng n i quy quy ñ nh v ch ng t k toán : ð qu n lý - K toán theo cơ s ti n. và s d ng h p lý tài s n, tăng cư ng công tác qu n lý tài chính, các - K toán theo t ng ngu n kinh phí ñư c giao. ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o c n ñưa công tác ch ng t k toán 1.3.2. T ch c công tác k toán vào n n p và duy trì k cương trong vi c th c hi n các khâu v 1.3.2.1.T ch c h th ng ch ng t k toán ch ng t . N i dung t ch c ch ng t k toán trong các ñơn v s 1.3.2.2.T ch c h th ng tài kho n k toán nghi p bao g m : Các ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o hi n nay căn c vào - Xác ñ nh danh m c k toán : Các ñơn v s nghi p giáo d c h th ng tài kho n k toán áp d ng cho các ñơn v HCSN t i Quy t ñào t o là m t trong nh ng ñơn v s nghi p công l p có thu nên h ñ nh s 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 c a B Tài chính và th ng ch ng t k toán ph i tuân theo quy ñ nh c a Lu t K toán, Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 ñ ch n h th ng tài Quy t ñ nh s 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006, Thông tư kho n áp d ng cho ñơn v và ñư c xây d ng h th ng tài kho n chi 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 c a B trư ng B Tài chính quy ti t các c p ñ h th ng hóa thông tin k toán chi ti t nh m c th hóa ñ nh ch ñ k toán HCSN. các ch tiêu kinh t , tài chính t ng h p ñã ph n ánh trong các tài kho n c p 1 ph c v cho yêu c u qu n lý.
 5. 6 7 1.3.2.3.T ch c l a ch n hình th c k toán và h th ng s k toán t i h i ngh giao ban, ñ i h i công nhân viên ch c và niêm y t trên Hi n nay, các ñơn v ñ u ph i m s k toán, ghi chép, qu n b ng thông báo c a ñơn v . lý, b o qu n, lưu tr s k toán theo quy ñ nh c a Lu t k toán, Ngh 1.3.2.5.T ch c công tác t ki m tra k toán ñ nh s 128/2004/Nð-CP ngày 31/5/2004 quy ñ nh chi ti t và hư ng Công tác t ki m tra k toán các ñơn v s nghi p do th d n thi hành m t s ñi u c a Lu t k toán, Quy t ñ nh s trư ng ñơn v và k toán trư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư 185/2010/TT-BTC theo Qð 67/2004/Qð-BTC ngày 13/8/2004 ban hành “Quy ch v t ngày 15/11/2010 c a B trư ng B Tài chính quy ñ nh ch ñ k ki m tra tài chính, k toán t i các cơ quan, ñơn v có s d ng kinh phí toán HCSN ngân sách nhà nư c”. H th ng s k toán áp d ng t ng ñơn v s nghi p ñư c 1.3.3. T ch c b máy k toán quy ñ nh g n li n v i hình th c k toán mà ñơn v ñó l a ch n áp T ch c b máy k toán chính là vi c t p h p các cán b k d ng trong th c ti n : (Ph l c s 01) toán ñ xác l p quan h phân chia công vi c k toán các ñơn v . - Hình th c k toán Nh t ký – S cái Các ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có th l a ch n m t trong hai - Hình th c k toán Nh t ký chung mô hình t ch c b máy k toán sau : - Hình th c k toán Ch ng t ghi s - ð i v i ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có quy mô l n 1.3.2.4. T ch c h th ng báo cáo tài chính v a có các ñơn v tr c thu c h ch toán ph thu c v a có các ñơn v * T ch c h th ng báo cáo tài chính : tr c thu c h ch toán ñ c l p, có tư cách pháp nhân thì có th l a ch n T ch c h th ng báo cáo tài chính t i các ñơn v s nghi p mô hình T ch c b máy k toán v a t p trung v a phân tán. giáo d c ñào t o có thu là vi c t o ra m t m i liên h ch t ch gi a - ð i v i ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o ñ c l p, có tư quá trình h ch toán k toán v i nhu c u thông tin v m i m t c a cách pháp nhân (ñơn v d toán c p 3) có ho c không có các ñơn v qu n lý giúp cơ quan ch qu n, cơ quan tài chính ki m tra, xem xét, tr c thu c h ch toán ph thu c thì có th l a ch n mô hình T ch c n m b t ñư c tình hình ch p hành ngân sách và xét duy t chi s b máy k toán t p trung. nghi p c a ñơn v trong năm báo cáo. Hi n nay, các ñơn v ñ u ph i l p báo cáo tài chính theo Quy t ñ nh 19/2006/QD-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 c a B trư ng B Tài chính. * Công khai tài chính : Các ñơn v s nghi p giáo d c ñào t o có thu ph i công khai d toán, quy t toán thu chi ngân sách năm và các kho n thu chi khác
 6. 8 9 Chương 2 - Công tác xây d ng d toán ngân sách TH C TR NG CÔNG TÁC T CH C K TOÁN T I CÁC Các ñơn v l p d toán thu chi NSNN theo m c l c NSNN, ðƠN V D TOÁN C P 3 THU C H C VI N CHÍNH TR - kèm theo các báo cáo thuy t minh cơ s và căn c tính toán, thuy t HÀNH CHÍNH QU C GIA H CHÍ MINH minh các nhi m v chi tr ng tâm, ñ t xu t, các ki n ngh g i v H c 2.1. ð c ñi m ho t ñ ng c a H c vi n Chính tr - Hành chính vi n trư c ngày 5/7 hàng năm. Qu c gia H Chí Minh hi n nay - Công tác ch p hành, th c hi n d toán ngân sách Nhà 2.1.1. ð c ñi m ho t ñ ng nư c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh th c Trên cơ s d toán ngân sách ñư c giao, các ñơn v ñã ch hi n các ch c năng ñào t o, b i dư ng cán b lãnh ñ o, qu n lý trung ñ ng qu n lý, chi tiêu ñúng ch ñ , chính sách nh m th c hi n t t c p, cao c p và các ñ i tư ng khác theo quy ñ nh c a c p có th m nhi m v chuyên môn ñư c giao. quy n; nghiên c u khoa h c lý lu n Mác - Lênin và tư tư ng H Chí * Ngu n kinh phí c a các ñơn v Minh, ñư ng l i c a ð ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, các * S d ng ngu n kinh phí t i các ñơn v khoa h c chính tr và khoa h c hành chính. - Công tác quy t toán ngân sách Nhà nư c 2.1.2. T ch c b máy t i H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c Các ñơn v th c hi n báo cáo quy t toán theo quy ñ nh t i gia H Chí Minh Quy t ñ nh s 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 c a B Tài chính 2.1.3. Cơ ch qu n lý tài chính t i H c vi n Chính tr - Hành chính và c a H c vi n. Ngoài ra, ñ ph c v công tác qu n lý mang tính Qu c gia H Chí Minh ch t ñ c thù, các ñơn v ph i l p thêm m t s báo cáo chi ti t theo 2.1.3.1. Phân c p qu n lý tài chính nh hư ng ñ n công tác k toán yêu c u c a V Tài chính – K ho ch. t i H c vi n Chính tr – Hành chính Qu c gia H Chí Minh 2.2. ð c ñi m t ch c công tác k toán t i các ñơn v d toán c p 2.1.3.2. Cơ ch qu n lý tài chính nh hư ng ñ n công tác k toán t i 3 thu c H c vi n Chính tr – Hành chính Qu c gia H Chí Minh các ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr – Hành chính 2.2.1. ð c ñi m t ch c công tác k toán t i các ñơn v d toán c p Qu c gia H Chí Minh 3 thu c H c vi n Chính tr – Hành chính Qu c gia H Chí Minh Cơ ch qu n lý tài chính c a H c vi n hi n nay ñư c xây T khi chuy n ñ i t cơ ch qu n lý tài chính ð ng sang cơ d ng trên cơ s các quy ñ nh hi n hành c a Nhà nư c. Trên cơ s ch qu n lý tài chính Nhà nư c thì công tác t ch c h ch toán k toán ñó, t ch c qu n lý tài chính trong các H c vi n chính là vi c t c a các ñơn v cũng thay ñ i mà ñi m rõ nh t là s thay ñ i trong ch c qu n lý các kho n thu, kho n chi theo hư ng d n th ng nh t t h ch toán ngu n hình thành kinh phí c a ñơn v t vi c c p phát kinh khâu l p, ch p hành và quy t toán ngân sách. Quy trình qu n lý tài phí theo hình th c l nh chi toàn b kinh phí c p sang th c hi n vi c chính c a H c vi n g m các bư c sau : chi ñư c ki m soát qua h th ng Kho b c, các n i dung chi ñư c
 7. 10 11 th m ñ nh, duy t thanh quy t toán ñư c công nh n là ngu n hình * Chương trình luân chuy n ch ng t : Các ñơn v chưa có thành c a ñơn v . k ko ch luân chuy n ch ng t ñ xác ñ nh t ng khâu, t ng giai ño n Trong ph m vi nghiên c u, Lu n văn s ch nghiên c u ñi n luân chuy n, xác ñ nh con ñư ng ñi riêng c a t ng lo i ch ng t . hình t ch c công tác k toán t i 2 ñơn v d toán c p 3 : H c vi n Các ñơn v chưa xây d ng n i quy ch ng t . Chính tr – Hành chính khu v c I và H c vi n Chính tr – Hành chính 2.2.2.2. Th c tr ng t ch c h th ng tài kho n khu v c III. Các ñơn v xây d ng h th ng tài kho n d a theo Quy t ñ nh 2.2.2. Th c tr ng t ch c công tác k toán t i các ñơn v d toán s 19/2006/Qð-BTC c a B Tài chính, th c t th c hi n có ñi u c p 3 thu c H c vi n Chính tr – Hành chính Qu c gia H Chí ch nh b sung thêm m t s tài kho n chi ti t song v n chưa ñáp ng Minh ñư c yêu c u qu n lý. 2.2.2.1. Th c tr ng t ch c h th ng ch ng t 2.2.2.3. Th c tr ng t ch c h th ng s k toán K t qu kh o sát cho th y, các ñơn v ñã căn c vào Quy t Qua kh o sát, các ñơn v áp d ng hình th c k toán Ch ng t ñ nh s 19/2006/Qð-BTC c a B Tài chính ñ xây d ng m t h ghi s và ti n hành h ch toán các nghi p v qua ph n m m k toán. th ng ch ng t k toán tương ñ i phù h p v i ñ c ñi m, quy mô Hình th c này tương ñ i phù h p v i mô hình t ch c, qu n lý c a ho t ñ ng và b máy k toán t i ñơn v . Vi c luân chuy n ch ng t các ñơn v và phù h p v i vi c áp d ng ph n m m trong công tác k c a các ñơn v còn th c hi n chưa t t : toán. Các ñơn v chưa m và in ñ y ñ các s ñ ph n ánh các ho t Khâu l p ch ng t : các ñơn v còn chưa v n d ng ñ y ñ ñ ng c a ñơn v . các m u bi u ch ng t ñ ki m soát chi ti t m i ho t ñ ng c a ñơn v 2.2.2.4. Th c tr ng t ch c h th ng báo cáo tài chính mình, n i dung ghi trên ch ng t chưa c th rõ ràng. H th ng báo cáo tài chính t i các ñơn v ñư c áp d ng theo Khâu ki m tra ch ng t : V n có ch ng t b t y xóa, thi u Quy t ñ nh 19/2006/Qð-BTC ngày 30/03/2006 c a B Tài chính, ch ký c a các ñ i tư ng liên quan, s ti n tính toán chưa chính xác, bao g m báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán ngân sách. Ngoài ra, các ch ng t v n còn nh m l n v s ti n, ñ nh kho n sai, nh m các ñơn v còn ph i l p các báo cáo ñ ph c v công tác t ng h p ngu n kinh phí, ghi sai m c l c ngân sách… thông tin và s li u v các ho t ñ ng t i các ñơn v cho V K ho ch Khâu phân lo i, s p x p ch ng t : Các ñơn v phân lo i s p – Tài chính (báo cáo t ng h p theo dõi ñ u tư xây d ng cơ b n và x p ch ng t chưa khoa h c, ch ng t s p x p không theo t ng s a ch a l n TSCð; báo cáo tình hình th c hi n ñ tài nghiên c u ngu n, không theo th t th i gian. khoa h c; báo cáo tình hình ñào t o, b i dư ng cán b công ch c). Khâu b o qu n và lưu tr ch ng t k toán: Các ñơn v chưa Các ñơn v có th c hi n công tác công khai tài chính theo có kho ñ lưu tr ch ng t , trong quá trình lưu tr x p ch ng t l n quy ñ nh t i Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 c a B Tài x n không theo trình t th i gian gây khó khăn trong vi c tìm ki m. chính v/v hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính.
 8. 12 13 c u qu n lý c a ñơn v mình, ñáp ng ñư c nh ng yêu c u và quy ñ nh c a B Tài chính và hư ng d n c a V K ho ch – Tài chính. 2.2.2.5. Th c tr ng t ch c t ki m tra k toán - Các ñơn v ñã áp d ng h th ng s k toán phù h p v i ñ c K t qu kh o sát cho th y, các ñơn v ñã nh n th c ñư c vai ñi m quy mô, ñi u ki n v t ch t hi n có c a mình ñ m b o thu n l i trò, ý nghĩa c a công tác ki m tra k toán theo Quy t ñ nh cho công tác ghi chép, ph n ánh các s li u, thông tin tài chính k 67/2004/Qð – BTC ngày 13/8/2004 v quy ch t ki m tra tài chính. toán d dàng, chính xác. Tuy nhiên, vi c t ki m tra tài chính, k toán c a các ñơn v không - Các báo cáo tài chính ñư c l p ñ y ñ theo ñúng quy ñ nh, ñư c ti n hành thư ng xuyên, liên t c. Các ñơn v cũng chưa l p b v cơ b n ñã cung c p k p th i thông tin tài chính và m t ph n thông ph n làm công tác ki m tra và th c hi n k ho ch ki m tra k toán. tin qu n lý n i b . 2.2.2.6. Th c tr ng t ch c ng d ng CNTT vào công tác k toán - Các ñơn v ñã tri n khai ng d ng tin h c trong công tác Các ñơn v ñã ng d ng công ngh thông tin vào công tác k h ch toán k toán. toán. Ngoài ra, ñ ph c v cho công tác k toán các ñơn v còn s - Các ñơn v ñã xác ñ nh ñư c kh i lư ng công tác k toán, d ng các ph n m m riêng l khác như ph n m m H tr kê khai thu ch t lư ng thông tin k toán và cơ c u, t ch t nghi p v c a lao thu nh p, ph n m m tính lương, theo dõi công trình, công n … ñ ng k toán, trên cơ s ñó ñã t ch c tương ñ i h p lý b máy k 2.2.3. Th c tr ng t ch c b máy k toán toán c a ñơn v mình. Mô hình t ch c công tác k toán t i các ñơn v là theo hình 2.3.2. Nh ng t n t i, vư ng m c th c mô hình t ch c b máy k toán t p trung. * Trình ñ chuyên môn c a cán b k toán và t ch c b 2.3. ðánh giá th c tr ng t ch c công tác k toán t i các ñơn v máy k toán: d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia ð i ngũ cán b k toán còn th ñ ng, làm theo l i mòn, chưa H Chí Minh chú tr ng và dành th i gian nghiên c u, c p nh t các ch ñ chính 2.3.1. Nh ng ưu ñi m sách m i, chưa ñào sâu, tìm tòi sáng t o trong công vi c. Vi c phân - Các ñơn v v cơ b n ñã tuân th t t ch ñ ch ng t k công ñ m nhi m các ph n hành k toán phù h p v i kh năng chuyên toán, các bi u m u theo ñúng hư ng d n c a B Tài chính. Ngoài các môn chưa ñư c chú tr ng và không rõ ràng, khoa h c. bi u m u theo quy ñ nh, các ñơn v cũng ñã v n d ng sáng t o các * V t ch c v n d ng h th ng ch ng t k toán : ch ng t k toán hư ng d n phù h p v i ñ c thù ho t ñ ng, ph c v Vi c l p, ghi chép, tính toán các s li u liên quan ñ n các y u cho công tác qu n lý tài chính trong t ng ñơn v . t c a ch ng t g c ñôi khi không chính xác, thông tin chưa ñ y ñ , - Các ñơn v ñã nghiên c u, t ch c v n d ng các tài kho n quá rút g n gây khó hi u, m t s ch ng t thanh toán chưa ki m tra t ng h p và chi ti t v cơ b n là h p lý, phù h p v i ñ c ñi m yêu ñư c thông tin giá c t th trư ng.
 9. 14 15 Các ñơn v chưa m s ñăng ký m u ch ký c a th qu , th m m riêng l chưa tích h p ñư c v i ph n m m k toán t ng h p ñã kho, các cán b k toán, k toán trư ng, th trư ng ñơn v theo quy gây ch ng chéo trong công tác c p nh t ch ng t , ki m tra, l p báo ñ nh c a B Tài chính. cáo. Công tác t ch c lưu tr ch ng t t i các ñơn v th c hi n * V công tác qu n lý tài chính t i các ñơn v : chưa t t, các ñơn v chưa có ñ a ñi m riêng dành cho vi c lưu tr Công tác xây d ng d toán : D toán các ñơn v v n l p theo ch ng t k toán, chưa x lý ch ng t h t th i h n b o qu n. phương pháp truy n th ng và thư ng n p ch m so v i th i gian quy Các ñơn v chưa l p ñư c k ho ch luân chuy n ch ng t và ñ nh. b trí con ngư i chưa th c s h p lý, khoa h c nên quy trình luân Công tác ch p hành d toán : Các ñơn v chưa ch ñ ng chuy n ch ng t chưa ñ m b o tính liên t c, khép kín. trong qu n lý ñi u hành ngân sách, còn b ñ ng, lúng túng trong công * V t ch c v n d ng h th ng tài kho n k toán : tác tri n khai, ñ c bi t ñ i v i ngu n kinh phí không thư ng xuyên. H th ng tài kho n c p 2,3,4 các ñơn v xây d ng còn thi u, Công tác quy t toán d toán : Công tác tri n khai, báo cáo chưa ñáp ng ñư c yêu c u qu n lý. quy t toán m t s ngu n kinh phí trong d toán ñư c giao c a ñơn v * V t ch c h th ng s sách k toán: chưa t t, s li u chưa chính xác v n ph i ch nh s a nhi u l n, n p H th ng s chi ti t còn thi u nhi u, chưa ñáp ng ñư c yêu báo cáo quy t toán không ñúng th i gian quy ñ nh. c u h th ng hoá thông tin ph c v cho vi c qu n lý t i các ñơn v . 2.3.3. Nh ng nguyên nhân * V t ch c h th ng báo cáo tài chính : - Cơ ch ki m soát chi qua KBNN quá ph c t p làm cho Các báo cáo ch mang tính ch t tuân th , pháp lý. Các ñơn v công tác theo dõi, ñ i chi u, thanh quy t toán kinh phí r t v t v , d l p báo cáo tài chính mang tính ñ i phó, ch l p các b ng bi u báo nh m l n, sai sót. cáo k toán tài chính thông d ng còn cơ quan qu n lý c p trên có yêu - Công tác ph i h p gi a V K ho ch - Tài chính, các ñơn c u thì ñơn v m i l p các báo cáo khác. v ch c năng khác có liên quan (V Qu n lý Khoa h c, V Qu n lý * V t ch c công tác t ki m tra k toán : ðào t o, V T ch c Cán b , V H p tác Qu c t ) và các ñơn v d Công tác t ki m tra tài chính chưa phát huy ñư c vai trò, toán trong tri n khai th c hi n nhi m v chưa ñ m b o theo yêu c u kh năng ki m tra, ki m soát, chưa th c s ñóng góp cho các ñơn v làm nh hư ng không nh ñ n công tác k toán c a các ñơn v d trong công tác qu n lý và minh b ch báo cáo tài chính, quy t toán. toán tr c thu c. *V ng d ng tin h c trong t ch c công tác k toán: - Ch ñ k toán m i ban hành, m c dù ñã s a ñ i nh ng Vi c v n d ng ph n m m k toán trong công vi c v n còn ñi m b t c p và b sung thêm nh ng n i dung m i nhưng v n còn nhi u sai sót, lúng túng nên chưa khai thác h t hi u qu s d ng c a nhi u ñi m chưa ñáp ng yêu c u th c ti n. ph n m m trong t ch c h ch toán k toán. Vi c s d ng các ph n
 10. 16 17 - Vi c t ch c các bu i t p hu n b i dư ng nghi p v , th i giúp cho ngư i qu n lý ñơn v ra các quy t ñ nh qu n lý phù h p chuyên môn các ch ñ chính sách m i cho k toán các ñơn v ñ m b o s công khai, minh b ch, dân ch . thư ng không k p th i, thư ng xuyên. Công tác ñào t o, b i dư ng 3.2. ð nh hư ng hoàn thi n t ch c công tác k toán t i các ñơn cho cán b k toán v ki n th c tin h c và ng d ng máy tính trong v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - hành chính Qu c gia công tác k toán chưa ñư c quan tâm ñúng m c. H Chí Minh - Năng l c, trình ñ c a các cán b làm công tác k toán nhìn - Hoàn thi n t ch c công tác k toán ph i ñ m b o tuân th chung còn h n ch , chưa ñ u tư th i gian ñ nghiên c u, tìm hi u cơ nghiêm ch nh các chính sách, quy ñ nh hi n hành c a Nhà nư c ch chính sách m i ñ nâng cao nh n th c phù h p v i tình hình m i. - Hoàn thi n t ch c công tác k toán ph i phù h p v i ñ c - Công tác phân công, phân nhi m trong b máy k toán ñi m c a ñơn v , ñáp ng yêu c u nâng cao hi u qu ch t lư ng công không rõ ràng, khoa h c. tác giáo d c và ñào t o. - S ph i h p gi a b ph n k toán và các b ph n khác - Hoàn thi n t ch c công tác k toán ph i ti n hành t tc trong toàn ñơn v chưa ch t ch d n ñ n v n ñ luân chuy n, ki m tra các khâu, các ph n hành, t t c các y u t nh m ñ m b o s ñ ng b và x lý ch ng t thư ng ch m tr . ñáp ng yêu c u c a ñơn v . - Gi i pháp hoàn thi n công tác t ch c k toán ph i ñ m b o Chương 3 tính kh thi, ti t ki m trong ñi u ki n c th c a ñơn v v cơ s v t CÁC GI I PHÁP HOÀN THI N T CH C CÔNG TÁC ch t, ñ i ngũ. K TOÁN T I CÁC ðƠN V D TOÁN C P 3 3.3. M t s gi i pháp hoàn thi n công tác t ch c k toán t i các THU C H C VI N CHÍNH TR - HÀNH CHÍNH ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính QU C GIA H CHÍ MINH Qu c gia H Chí Minh 3.1. S c n thi t ph i hoàn thi n t ch c công tác k toán t i các 3.3.1.Phân công lao ñ ng h p lý, nâng cao trình ñ chuyên môn, ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính nghi p v c a cán b k toán Qu c gia H Chí Minh - T ch c công tác rà soát, s p x p và phân công công vi c - Vi c áp d ng cơ ch qu n lý tài chính m i và không ng ng cho các cán b k toán m t cách khoa h c, h p lý, ñ m b o phù h p nâng cao hoàn thi n công tác t ch c k toán là m t y u t góp ph n v i trình ñ chuyên môn c a t ng ngư i. ñ m b o hi u qu ho t ñ ng c a các ñơn v . - Thư ng xuyên có s ki m tra ñánh giá ch t lư ng công tác - Hoàn thi n công tác t ch c k toán trong các ñơn v nh m c a t ng cán b v a có phương án xây d ng c ng c ñ i ngũ cán b m c tiêu ñ m b o thông tin k toán tin c y, ñ y ñ , chính xác, k p k c n.
 11. 18 19 - Tăng cư ng tính ch ñ ng h c h i c a các cán b k toán ch ng t , lo i b ñư c các bư c trùng l p trong khâu ki m tra, rà ñ ng th i khuy n khích cán b t ch ñ ng h c t p, nâng cao trình soát tính h p lý, h p l c a ch ng t k toán và th hi n ñư c s ñ nghi p v chuyên môn chuyên môn hóa trong t ng ph n hành k toán. Các ñơn v có th - ð i ngũ cán b k toán ph i ñư c xây d ng trên nguyên t c tham kh o m t s quy trình luân chuy n ch ng t l p riêng cho t ng chu n hoá v năng l c, nghi p v chuyên môn, ñ o ñ c ngh nghi p. lo i ch ng t như sau: 3.3.2. Hoàn thi n h th ng ch ng t k toán * Quy trình luân chuy n ch ng t thu b ng ti n m t Th nh t, Xác ñ nh ñúng ch ng t cho t ng nghi p v kinh * Quy trình luân chuy n ch ng t chi b ng ti n m t t phát sinh. Ch ng h n, khi thanh toán mua công c d ng c b h ng * Quy trình luân chuy n ch ng t thanh toán b ng chuy n cho các phòng ban thì các m u ch ng t c n thi t g m Gi y báo kho n h ng, m t công c d ng c (M u s C22-HD_Theo Qð 19/2006/QD- * Quy trình luân chuy n ch ng t mua s m v t tư, tài s n BTC), B ng kê mua hàng (M u s C24-HD_Theo Qð 19/2006/QD- Song song v i vi c l p k ho ch luân chuy n ch ng t các BTC), Phi u giao nh n nguyên li u, v t li u, công c d ng c (M u ñơn v ph i xây d ng n i quy v ch ng t k toán, tiêu chu n h p l s C26-HD_Theo TT 185/2010/TT-BTC); khi thanh toán thuê mư n c a ch ng t . lao ñ ng c n s d ng m u ch ng t là B ng thanh toán ti n thuê 3.3.3. Hoàn thi n h th ng tài kho n k toán ngoài (M u C09-HD_Theo Qð 19/2006/QD-BTC); … - S d ng ñ y ñ các tài kho n theo quy ñ nh phù h p v i Th hai, trong khâu l p ch ng t , các y u t n i dung trên ñ c thù ho t ñ ng c a ñơn v . b n ch ng t c n ghi c th , rõ ràng, trung th c, ñ y ñ các liên theo - Xây d ng tài kho n chi ti t k t h p v i vi c mã hóa các ñ i quy ñ nh, các liên ph i gi ng nhau v n i dung, g ch b ph n ñ tư ng k toán ñ i v i t ng ngu n kinh phí, ngu n thu s nghi p hi n tr ng, không ñư c t y xoá s a ch a trên ch ng t . có c a ñơn v ñ phát huy h t hi u qu c a vi c s d ng ph n m m Th ba, trong khâu ki m tra ch ng t , k toán c n ph i tăng k toán, ñáp ng nhu c u ngày càng cao c a công tác qu n lý. cư ng ki m tra t t c các nghi p v kinh t thu và chi trong ñơn v . Các ñơn v c n quy ñ nh b ng văn b n cách h ch toán th ng - Th tư, ñ i v i khâu phân lo i, s p x p ch ng t , các ch ng nh t trong ñơn v mình, ch p hành nghiêm ch nh ch ñ k toán, t ph i ñư c phân lo i h p lý, khoa h c ñ thu n ti n trong công tác nghiêm c m cách h ch toán t t, v n d ng ñ y ñ các tài kho n và xây qu n lý, tìm ki m. d ng cách h ch toán chi ti t cho t ng ph n hành k toán ñ ng th i - Th năm, ñ i v i khâu b o qu n và lưu tr ch ng t , các quy ñ nh rõ cách h ch toán n i b , tránh trùng l p tài kho n khi ph n ñơn v c n tuân th quy ñ nh v công tác lưu tr tài li u k toán . ánh cùng m t nghi p v kinh t phát sinh. - Th sáu, ñ i v i công tác xây d ng k ho ch luân chuy n 3.3.4. Hoàn thi n h th ng s k toán ch ng t , các ñơn v c n xây d ng c th k ho ch luân chuy n Các ñơn v ph i th c hi n khóa s , m và in ñ y ñ các s k
 12. 20 21 toán t ng h p, chi ti t theo quy ñ nh, ñóng d u giáp lai gi a các trang xác ñ có bi n pháp gi m b t các chi phí không c n thi t, ki m soát s , quy ñ nh trách nhi m c a ngư i gi s . Công tác in n s k toán các chi phí tr c ti p ph c v cho vi c tính toán hi u qu s d ng các ph i k p th i, k t thúc kỳ k toán ph i ñưa vào kho lưu tr ñ tránh ngu n l c tài chính trong ñơn v . Các ñơn v có th xây d ng thêm th t l c và d dàng trong vi c qu n lý, ki m tra, ki m soát. các báo cáo sau : Các ñơn v cũng c n nghiên c u thi t k các m u S chi ti t - Báo cáo t ng h p thu – chi ho t ñ ng ñào t o t i ch c trên cơ s các tài kho n chi ti t ñã xây d ng ñ ph n ánh chi ti t, ñ y - Báo cáo tình hình thu – chi các qu ñ các thông tin v các ngu n thu hi n có, các kho n chi phát sinh - Báo cáo chi ti t các kho n chi t qu Phúc l i tương ng, nâng cao công tác qu n lý tài s n ph c v cho quá trình - Báo cáo tình hình thu – chi các ho t ñ ng khác l p báo cáo tài chính và các báo cáo qu n lý n i b . C th , ngoài các * V công tác công khai tài chính : Nên trình bày rõ ràng s chi ti t các ñơn v c n m theo quy ñ nh, các ñơn v c n nghiên b ng ch , các b ng bi u theo ñúng tinh th n c a Thông tư tư c u m thêm các s : 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 c a B Tài chính v/v hư ng d n - S chi ti t các kho n thu các l p ñào t o không chính quy th c hi n quy ch công khai tài chính. - S chi ti t các kho n thu s nghi p khác 3.3.6. Hoàn thi n t ch c t ki m tra k toán - S chi ti t các kho n chi ñào t o không chính quy, s chi - Ti p t c tăng cư ng t ki m tra thư ng xuyên, toàn b ho t ti t các kho n chi t ngu n thu s nghi p ñ ng tài chính, k toán c a ñơn v . 3.3.5. Hoàn thi n h th ng báo cáo k toán - T ch c công tác t ki m tra thư ng xuyên theo k ho ch: - Các ñơn v c n ph i chi ti t hơn n i dung c a Báo cáo thu Th nh t, ph i thành l p b ph n làm công tác ki m tra n i b chi ho t ñ ng s nghi p và ho t ñ ng s n xu t kinh doanh theo ñúng Th hai, xây d ng k ho ch ki m tra k toán n i b . M u B03-H (ñư c b sung theo Thông tư s 185/2010/TT-BTC) ñ Th ba, xác ñ nh ñ i tư ng c a công tác ki m tra và ñ a ñi m t ñó ñánh giá hi u qu c a t ng ho t ñ ng c a ñơn v . ti n hành ki m tra. - C n t ch c b i dư ng cho các k toán v cách l p các báo Th tư, ki m tra xong ph i báo cáo và công khai k t qu ki m cáo, chú tr ng các tiêu chí như tính trung th c, chính xác c a s li u, tra. các ch tiêu v s li u trong báo cáo ph i th ng nh t, so sánh ñư c. 3.3.7. Hoàn thi n vi c ng d ng CNTT vào công tác k toán - Th i h n l p, n p báo cáo tài chính ph i ñúng theo quy ñ nh - Các ñơn v c n ch ñ ng ñ u tư cơ s v t ch t v thi t b c a nhà nư c. công ngh thông tin. Ngoài ra, các ñơn v cũng c n nghiên c u xây d ng h th ng - Các ñơn v c n xây d ng h th ng ph n m m ñáp ng ñư c báo cáo qu n lý n i b trên cơ s t ng h p thông tin t các s sách k nhu c u qu n lý và ñào t o cho t t c các h ñào t o ñ giúp cho công toán t ng h p và chi ti t nh m cung c p các thông tin c n thi t, chính tác k toán ñư c thu n l i trong vi c qu n lý ngu n thu chi trong vi c
 13. 22 23 ñào t o chính quy, t i ch c, b i dư ng, liên doanh, liên k t trong ñào K T LU N t o Trong ñi u ki n kinh t th trư ng ñ nh hư ng xã h i ch - Xây d ng và hoàn thi n ph n m m k toán trên cơ s tích nghĩa ngày càng phát tri n, cùng v i quá trình h i nh p c a n n kinh h p ñư c các ph n m m k toán (ph n m m k toán thu thu nh p cá t , các ho t ñ ng s nghi p nói chung và ho t ñ ng s nghi p trong nhân, ph n m m lương, ph n m m k toán tài s n c ñ nh...) vào m t lĩnh v c giáo d c ñào t o nói riêng ngày càng tr nên phong phú, ña ph n m m k toán t ng h p th ng nh t ñ d s d ng, qu n lý. d ng ñã và ñang góp ph n quan tr ng trong s nghi p phát tri n kinh 3.3.8. Hoàn thi n công tác qu n lý tài chính t - xã h i c a ñ t nư c. Tuy nhiên, ñ các ho t ñ ng s nghi p th c - Th c hi n t ch v biên ch s v n hành theo cơ ch th trư ng thì ph i có phương hư ng và gi i - ð i m i quy trình ngân sách và t ch c th c hi n trong t ng pháp phát tri n phù h p. M t trong nh ng bi n pháp ñư c quan tâm khâu t l p d toán, ch p hành, ñi u ch nh d toán ñ n quy t toán ñó là hoàn thi n t ch c công tác k toán t i các ñơn v . ðây cũng là tuân th theo Lu t NSNN. m t yêu c u c p thi t trong quá trình chuy n sang cơ ch t ch tài - Tăng cư ng huy ñ ng khai thác và qu n lý các ngu n thu chính. ngoài ngân sách nhà nư c (m r ng các chương trình gi ng d y, liên Vi c hoàn thi n t ch c công tác k toán là nh m nâng cao doanh, liên k t ñào t o, tư v n và th c hi n các nghiên c u theo ñơn ch t lư ng công tác qu n lý tài chính, ñ m b o qu n lý ñ y ñ và s ñ t hàng, nâng cao ch t lư ng bài vi t, m r ng m ng lư i phân ph i d ng có hi u qu các ngu n l c tài chính c a các ñơn v góp ph n và tăng cư ng khai thác qu ng cáo trên t p chí Sinh ho t lý lu n, nâng cao ch t lư ng gi ng d y ñào t o và hoàn thành nhi m v ñư c ch c ñ u th u và m r ng các ho t ñ ng d ch v ) . giao. - Tăng cư ng qu n lý, s d ng các ngu n tài chính thông qua V i k t qu nghiên c u, lu n văn ñã t p trung làm sáng t vi c hoàn thi n Quy ch chi tiêu n i b phù h p v i ñ c ñi m c a các các v n ñ lý lu n và th c ti n như sau: ñơn v . - Th nh t, lu n văn ñã h th ng hoá cơ s lý lu n v t ch c - Các th trư ng ñơn v ph i tìm hi u, n m b t ki n th c v công tác k toán t i các ñơn v s nghi p công l p nói chung và các qu n lý tài chính, v cơ ch chính sách m i c a Nhà nư c ñ tri n ñơn v giáo d c ñào t o có thu nói riêng. Hơn n a, lu n văn cũng khai v n d ng linh ho t, ñúng th i ñi m và hư ng vào th c ti n ho t ñưa ra v n ñ t ch c công tác k toán ñáp ng yêu c u qu n lý tài ñ ng c a ñơn v . chính m i – cơ ch t ch tài chính. 3.4. ði u ki n th c hi n các gi i pháp hoàn thi n - Th hai, trên cơ s lý lu n, lu n văn ñã ñi sâu phân tích th c tr ng công tác k toán, qu n lý tài chính t i các ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh hi n nay. Qua nghiên c u kh o sát, tác gi nh n th y, công tác t ch c k
 14. 24 toán t i các ñơn v m c dù ph n nào ñã ñáp ng ñư c yêu c u v cung c p thông tin tài chính trung th c, khách quan nhưng ñ cung c p thông tin cho yêu c u qu n lý thì các ñơn v v n chưa th c hi n ñư c, các báo cáo còn mang n ng hình th c, hơn n a, các ñơn v v n còn nhi u lúng túng b ng khi chuy n sang cơ ch qu n lý tài chính m i. T k t qu nghiên c u kh o sát, lu n văn ñã ph n ánh trung th c nh ng ưu ñi m, nh ng v n ñ còn t n t i trong công tác t ch c k toán t i t ng ñơn v ñ ng th i cũng nêu ra nh ng nguyên nhân c a tình tr ng trên. - Th ba, qua nghiên c u lý lu n, th c tr ng t ch c công tác k toán t i các ñơn v và kh năng áp d ng các gi i pháp vào th c ti n, lu n văn ñã nêu ra nh ng ñ nh hư ng, nguyên t c hoàn thi n và ñ xu t m t s gi i pháp kh thi hoàn thi n t ng n i dung c a công tác k toán ñ qu n lý t p trung các ngu n l c tài chính, s d ng ngu n kinh phí ch t ch , ti t ki m, hi u qu qua ñó góp ph n nâng cao công tác qu n lý tài chính t i các ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh. V i nh ng n i dung và ñ xu t ñã trình bày trong toàn b lu n văn, tác gi mong mu n ñư c góp m t ph n nh vào quá trình hoàn thi n t ch c công tác k toán t i các ñơn v d toán c p 3 thu c H c vi n. M c dù ñã có nhi u c g ng nhưng do kh năng và ñi u ki n nghiên c u còn h n ch nên lu n văn ch c ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi mong nh n ñư c nh ng ý ki n ñóng góp, b sung c a quý th y cô và nh ng ngư i quan tâm ñ nâng cao s hi u bi t và hoàn thi n hơn n a n i dung c a lu n văn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản