intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Khai thác du lịch MICE đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành - Saigontourist, Indochina Service và Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

74
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở luận giải có căn cứ lý luận và thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng khai thác du lịch MICE của các công ty lữ hành tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác du lịch MICE của các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Khai thác du lịch MICE đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành - Saigontourist, Indochina Service và Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ THU TRANG<br /> <br /> KHAI THÁC DU LỊCH MICE ĐỐI VỚI CÔNG TY LỮ HÀNH TẠI<br /> VIỆT NAM QUA THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA 3 CÔNG TY<br /> LỮ HÀNH: SAIGONTOURIST, INDOCHINA SERVICE VÀ<br /> CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ DU LỊCH<br /> <br /> Hà Nội – 2009<br /> <br /> 0<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ THU TRANG<br /> <br /> KHAI THÁC DU LỊCH MICE ĐỐI VỚI CÔNG TY LỮ HÀNH TẠI<br /> VIỆT NAM QUA THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA 3 CÔNG TY<br /> LỮ HÀNH: SAIGONTOURIST, INDOCHINA SERVICE VÀ<br /> CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Du lịch<br /> <br /> (Chương trình đào tạo thí điểm)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ DU LỊCH<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phú Đức<br /> <br /> Hà Nội – 2009<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ MÔ HÌNH<br /> MỞ ĐẦU........................................................................................................ 5<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH<br /> MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH ...................................................... 8<br /> 1.1. Du lịch MICE: ......................................................................................... 8<br /> 1.1.1. Khái niệm du lịch MICE: ....................................................................... 8<br /> 1.1.2. Triển vọng phát triển du lịch MICE: ...................................................... 9<br /> 1.2. Đặc thù của du lịch MICE đối với công ty lữ hành: ................................. 10<br /> 1.2.1. Đối tượng khách: ................................................................................ 10<br /> 1.2.2. Điểm đến: ........................................................................................... 10<br /> 1.2.3. Phương tiện vận chuyển: ..................................................................... 12<br /> 1.2.4. Chương trình du lịch MICE: ................................................................ 13<br /> 1.2.5. Nguồn nhân lực: .................................................................................. 13<br /> 1.2.6. Các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển của du lịch MICE: ..................... 15<br /> 1.3. Các điều kiện để các công ty lữ hành khai thác và phát triển du lịch<br /> MICE .................................................................................................. 15<br /> 1.3.1. Điều kiện khách quan : ........................................................................ 15<br /> 1.3.2. Điều kiện chủ quan: ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2.1. Nguồn lực, định hướng phát triển của công ty:Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2.2. Khả năng tiếp cận và khai thác thị trường khách MICE:Error! Bookmark not def<br /> 1.3.2.3. Xây dựng được sản phẩm MICE đặc thù:Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2.4. Tổ chức và thực hiện chương trình du lịch:Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Sự phát triển du lịch MICE trên thế giới hiện nay:Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.1. Vai trò của du lịch MICE đối với ngành du lịch của các quốc gia:Error! Bookmark<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.4.2. Các quốc gia phát triển du lịch MICE trên thế giới:Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.3. Xu hướng mới của du lịch MICE trên thế giới:Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC DU LỊCH MICE CỦA CÁC<br /> CÔNG TY LỮ HÀNH Ở VIỆT NAM ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Tình hình phát triển du lịch tại Việt Nam hiện nay:Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật cho du lịch:Error! Bookmark no<br /> 2.1.2. Đào tạo nguồn nhân lực: ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Tình hình lượng khách quốc tế đến Việt Nam:Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.Vai trò của các Công ty lữ hành đối với sự phát triển du lịch MICE tại Việt<br /> Nam ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Nghiên cứu thực tế khai thác du lịch MICE của một số Công ty lữ hành tại<br /> Việt Nam ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Công ty du lịch Saigontourist ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty: ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành:Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:Error! Bookmark n<br /> 2.3.2. Công ty du lịch Indochina Service: ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty: ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công tyError! Bookmark no<br /> 2.3.3. Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội: ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3.1. Giới thiệu khái quát về công ty: ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:Error! Bookmark n<br /> 2.4. Thuận lợi và khó khăn đối với các doanh nghiệp lữ hành khai thác du lịch<br /> MICE tại Việt Nam: ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Thuận lợi: .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Khó khăn: .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KHAI THÁC DU<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỊCH MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH TẠI VIỆT NAMError! Bookmark not d<br /> 3.1. Xu hướng phát triển du lịch MICE ở Việt Nam:Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Nâng cao các điều kiện nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch MICE của các<br /> công ty lữ hành tại Việt Nam: .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Nâng cao các điều kiện khách quan: ....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1.1. Xác lập điểm đến của du lịch MICE tại Việt Nam:Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.2. Sự liên kết giữa các nhà cung ứng dịch vụ:Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.3. Quản lý và điều hành của nhà nước: .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Nâng cao các điều kiện chủ quan: .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.1.Giải pháp về thị trường, marketing: ...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2.2. Giải pháp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ lữ hành:Error! Bookmark not defin<br /> <br /> 3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:Error! Bookmark not define<br /> <br /> 3.2.2.4.Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho du lịch MICE:Error! Bookmark not d<br /> 3.2.2.5.Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ:Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2.6.Giải pháp về tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp:Error! Bookmark not de<br /> KẾT LUẬN..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 16<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2