Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc (qua nghiên cứu ở Bắc Cạn, Thái Nguyên)

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
19
lượt xem
0
download

Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc (qua nghiên cứu ở Bắc Cạn, Thái Nguyên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa các tài nguyên có thể khai thác để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc. Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc. Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc (qua nghiên cứu ở Bắc Cạn, Thái Nguyên)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> LƢƠNG THỊ THU HÀ<br /> <br /> KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC<br /> (QUA NGHIÊN CỨU Ở BẮC CẠN, THÁI NGUYÊN)<br /> <br /> Chuyên ngành: Du lịch học<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phạm Hùng<br /> <br /> HÀ NỘI 2009<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .......................................................................................... 4<br /> CHƢƠNG 1: TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC<br /> ....................................................................................................................... 8<br /> 1.1 Một số khái niệm ................................................................................ 8<br /> 1.1.1 Vùng Việt Bắc ............................................................................... 8<br /> 1.1.1.1 Khái niệm vùng Việt Bắc ........................................................ 8<br /> 1.1.1.2 Điều kiện tự nhiên vùng Việt Bắc ......................................... 10<br /> 1.1.1.3 Điều kiện lịch sử, xã hội vùng Việt Bắc ................................ 11<br /> 1.1.1.4 Đặc điểm văn hóa vùng Việt Bắc.......................................... 13<br /> 1.1.2 Tài nguyên du lịch văn hóa ....................................................... 17<br /> 1.1.2.1 Khái niệm tài nguyên du lịch văn hóa .................................. 17<br /> 1.1.2.2 Các loại tài nguyên du lịch văn hóa ..................................... 18<br /> 1.1.3 Sản phẩm du lịch văn hoá ......................................................... 20<br /> 1.1.3.1 Khái niệm sản phẩm du lịch ................................................. 20<br /> 1.1.3.2 Khái niệm sản phẩm du lịch văn hóa ................................... 21<br /> 1.1.3.3 Các loại sản phẩm du lịch văn hóa ...................................... 21<br /> 1.2 Giới thiệu khái quát Thái Nguyên, Bắ c Ka ̣n................................. 23<br /> 1.2.1 Điều kiện tự nhiên ...................................................................... 23<br /> 1.2.2 Điều kiện xã hội, nhân văn ........................................................ 25<br /> 1.2.3 Lịch sử hình thành và phát triển Thái Nguyên, Bắ c Kan........ 27<br /> ̣<br /> 1.2.3.1 Thái Nguyên .......................................................................... 27<br /> 1.2.3.2 Bắc Cạn................................................................................. 28<br /> 1.3 Tài nguyên du lịch văn hóa tiêu biểu của Thái Nguyên và Bắc<br /> Cạn .......................................................................................................... 30<br /> 1.3.1 Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể ........................................... 30<br /> 1.3.1.1 Thái Nguyên .......................................................................... 30<br /> 1.3.1.2 Bắc Cạn................................................................................. 35<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.3.2 Tài nguyên du lịch văn hoá phi vật thểError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.3.2.1 Phong tục, tập quán tiêu biểu: Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH<br /> VĂN HÓA TẠI HAI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BẮC CẠN ..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1 Công tác tổ chức, quản lý kinh doanh sản phẩm du lịch văn hóa<br /> của Thái Nguyên và Bắc Cạn.................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Nhân lực ngành du lịch Thái Nguyên và Bắc CạnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịchError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.4 Quảng bá và xúc tiến du lịch .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1 Các hoạt động xúc tiến như năm du lịch, lễ hội du lịch ....Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.5 Các sản phẩm du lịch văn hóa ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.5.1 Các sản phẩm du lịch đã được khai thácError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.5.2 Các sản phẩm du lịch văn hóa đã được khai thác tại Thái<br /> Nguyên và Bắc Cạn ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.6 Thị trƣờng khách và kết quả khai thácError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> Lƣợt ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> “”.................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> “”.................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.7 Nhận xét và đánh giá ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC<br /> ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2<br /> <br /> 3.1 Những căn cứ, cơ sở đề xuất ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Cơ sở lý luận ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2 Quan điểm, đường lối chính sách chiến lược phát triển ...Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.1 Quan điểm bảo tồn và khai thác các tài nguyên du lịch nhân<br /> văn ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.2 Quan điểm phát triển sản phẩm du lịch văn hoá ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.3 Cơ sở thực tiễn................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2 Đề xuất giải pháp khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt<br /> Bắc ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch văn hoá vùng Việt Bắc<br /> .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.1 Chuyên môn hóa trong nghiên cứu, xây dựng sản phẩm<br /> ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.2 Thúc đẩy hiệu quả của hoạt động triển khai sản phẩm Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.3 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến bán sản phẩm Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1.4. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản lý và khai thác sản phẩm<br /> du lịch văn hoá vùng Việt Bắc ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2 Đầu tư nâng cao chất lượng của cơ sở vật chất kỹ thuật phục<br /> vụ du lịch vùng Việt Bắc ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.1 Các khách sạn, nhà nghỉ ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2.2 Các loại hình dịch vụ .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.3.1 Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch<br /> trong doanh nghiệp ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3<br /> <br /> 3.2.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.3.3 Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất<br /> lượng nguồn nhân lực ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản