intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp Trường Đại học FPT và công ty TNHH phần mềm FPT)

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
74
lượt xem
17
download

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp Trường Đại học FPT và công ty TNHH phần mềm FPT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về mô hình dự án liên kết đào tạo nguồn nhân lực công nghệ giữa nhà trường với doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng mô hình dự án liên kết đào tạo nguồn nhân lực công nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp(nghiên cứu trường hợp trường đại học FPT và công ty TNHH phần mềm FPT). Chương 3. Hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhận lực công nghệ cho doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp Trường Đại học FPT và công ty TNHH phần mềm FPT)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGÔ QUANG ANH<br /> <br /> HOÀN THIỆN MÔ HÌNH DỰ ÁN LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƢỜNG<br /> VÀ DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO<br /> NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP<br /> (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPT VÀ<br /> CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGÔ QUANG ANH<br /> <br /> HOÀN THIỆN MÔ HÌNH DỰ ÁN LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƢỜNG<br /> VÀ DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO<br /> NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP<br /> (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TRƢỜNG ĐẠI HỌC FPT VÀ<br /> CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> Mã số: 60.34.04.12<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. VŨ CAO ĐÀM<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trước hết, tôi xin chân thành tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, quý<br /> Thầy/Cô Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia<br /> Hà Nội, đã giảng dạy và trang bị kiến thức cho tôi. Chân thành ghi ơn quý<br /> Thầy/Cô đã hết lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt<br /> thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ một cách<br /> hoàn chỉnh.<br /> Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy PGS.TS. Vũ Cao Đàm đã<br /> hết lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn<br /> này. Xin gởi lời tri ân của tôi đối với những điều mà Thầy đã dành cho tôi.<br /> Tôi cũng xin cảm ơn Lãnh đạo Nhà trường, quý Thầy/Cô, các đồng<br /> nghiệp của Trường Đại học FPT đã hỗ trợ cho việc cung cấp tài liệu giúp tôi<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Sau cùng tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị trong lớp cao học<br /> quản lý KH&CN Khóa 12, các đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ tôi hoàn<br /> thành khóa học này.<br /> Trân trọng cảm ơn!<br /> <br /> Ngô Quang Anh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................... 3<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 6<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 6<br /> 5. Mẫu khảo sát ............................................................................................. 7<br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................... 7<br /> 7. Giả thuyết nghiên cứu ............................................................................... 7<br /> 8. Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 8<br /> 9. Kết cấu của luận văn ................................................................................. 9<br /> Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH DỰ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO<br /> TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI<br /> DOANH NGHIỆP ......................................................................................... 10<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................... 10<br /> 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực .......................................................... 10<br /> 1.1.2. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ..................................... 11<br /> 1.1.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ........................................ 14<br /> 1.1.4. Mô hình dự án ............................................................................. 15<br /> 1.1.5. Khái niệm về chất lượng và chất lượng giáo dục trong đại học 17<br /> 1.1.6. Những tiếp cận khác nhau đối với vấn đề chất lượng ................ 21<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về mô hình dự án liên kết đào tạo nguồn nhân lực công<br /> nghệ giữa nhà trường và doanh nghiệp ....................................................... 25<br /> 1.2.1. Triết lý mô hình dự án liên kết .................................................... 25<br /> 1.2.2. Tiếp cận hệ thống về mô hình dự án liên kết .............................. 26<br /> 1.2.3. Môi trường của mô hình dự án liên kết ...................................... 26<br /> <br /> 1.3. Mối quan hệ biện chứng trong liên kết đào tạo nhân lực giữa nhà<br /> trường và doanh nghiệp............................................................................... 27<br /> 1.4. Tiêu chí hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường và doanh<br /> nghiệp .......................................................................................................... 28<br /> Tiểu kết chương 1............................................................................................ 29<br /> Chƣơng 2 THỰC TRẠNG MÔ HÌNH DỰ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ GIỮA NHÀ TRƢỜNG VÀ<br /> DOANH NGHIỆP (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TRƢỜNG ĐẠI<br /> HỌC FPT VÀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT) .............................. 30<br /> 2.1. Chính sách, chiến lược của nhà nước về hoạt động liên kết giữa trường<br /> đại học với doanh nghiệp ............................................................................ 30<br /> 2.1.1 Quan điểm của nhà nước về vấn đề liên kết giữa trường đại học<br /> với doanh nghiệp ................................................................................... 30<br /> 2.1.2. Thực trạng hoạt động liên kết đào tạo giữa trường đại học với<br /> doanh nghiệp ở nước ta hiện nay .......................................................... 35<br /> 2.2. Khái quát về Đại học FPT và công ty TNHH phần mềm FPT ............ 43<br /> 2.2.1. Về trường Đại học FPT .............................................................. 43<br /> 2.2.2. Công ty TNHH phần mềm FPT................................................... 45<br /> 2.3. Thực trạng mô hình dự án liên kết đào tạo nguồn nhân lực giữa trường<br /> đại học FPT và công ty TNHH phần mềm FPT ......................................... 47<br /> 2.3.1. Nhận thức và quyết tâm giữa nhà trường và doanh nghiệp ....... 47<br /> 2.3.2. Chiến lược phát triển của trường đại học FPT .......................... 48<br /> 2.3.3. Quyền tự chủ tại đại học FPT ..................................................... 51<br /> 2.3.4. Đánh giá chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ trong<br /> mô hình dự án liên kết giữa trường đại học FPT và công ty TNHH phần<br /> mềm FPT ............................................................................................... 53<br /> Tiểu kết chương 2............................................................................................ 56<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản