intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam

Chia sẻ: Quang Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
4
lượt xem
0
download

Luận văn Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoá luận có kết cấu khoa học và hợp lý, được chia thành 3 chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO9001:2008 KHÓALUẬNTỐTNGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên :Trƣơng Thị Thảo Giảng viên hƣớng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢIPHÒNG - 2015
 2. BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠIHỌCDÂNLẬPHẢIPHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM KHÓALUẬNTỐT NGHIỆPĐẠIHỌCHỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên :Trƣơng Thị Thảo Giảng viên hƣớng dẫn:ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢIPHÒNG - 2015
 3. BỘ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠIHỌCDÂNLẬPHẢIPHÒNG -------------------------------------- NHIỆMVỤ ĐỀ TÀITỐT NGHIỆP Sinhviên:Trương Thị Thảo MãSV: 1112401096 Lớp:QT1502K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tênđềtài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam
 4. NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆP 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ): - Nghiên cứu lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. - Khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập. - Đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán: Số liệu năm 2013 3. Địa điểm thực tập: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM
 5. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Hồng Học hàm, học vị: Thạc sỹ. Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ….. tháng ….. năm 2015. Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ….tháng …. năm 2015. Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Trương Thị Thảo Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2015 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm tốt nghiệp: - Tinh thần thái độ nghiêm túc trong quá trình làm tốt nghiệp, - Hoàn thành đúng thời gian quy định 2. Đánh giá chất lƣợng của khoá luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ ĐTTN trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu) Khoá luận có kết cấu khoa học và hợp lý, được chia thành 3 chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: Tác giả đã thu thập, tổng hợp và khái quát những vấn đề lý luận chung liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài một cách rõ ràng, chi tiết và khoa học. Đối với việc hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được hạch toán bằng sơ đồ kế toán rất ngắn gọn và khoa học. - Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam: Tác giả trình bày tương đối khoa học và hợp lý phần hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại đơn vị thực tập theo hình thức kế toán Nhật ký chung số liệu minh họa năm 2013. Số liệu được dẫn dắt từ chứng từ vào đến sổ sách tương đối logic và hợp lý. - Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam: Tác giả đã đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán theo đề tài nghiên cứu. Các ý kiến đưa ra đều có cơ sở khoa học, hợp lý. 3. Cho điểm của giáo viên hƣớng dẫn (ghi cả bằng số và chữ): Bằng số : Bằng chữ: Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2015 Giáo viên hƣớng dẫn Ths.Nguyễn Thị Thuý Hồng
 7. MỤC LỤC LỜI MỞĐẦU ...............................................................................................................................1 CHƯƠNG 1.NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠBẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP ...........................................................................2 1.1Mộ t số vấ n đề chung về công tác kế toán vố n bằ ng tiề n trong doanh nghiệ p. ..........................................................................................................................................2 1.1.1 Khái niệ m và phân loạ i vố n bằ ng tiề n...............................................................2 1.1.2 Nhiệ m vụ kế toán vố n bằ ng tiề n .........................................................................2 1.1.3 Nguyên tắc kế toán vố n bằ ng tiề n ......................................................................2 1.2 Tổ chức kế toán vốn băng tiề n trong doanh nghiệ p ....................................4 1.2.1 Kế toán tiề n mặ t tạ i quỹ .........................................................................................4 1.2.1.1 Chứng từ sử dụ ng .....................................................................................................4 1.2.1.2 Tài khoả n sử dụ ng ...................................................................................................4 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán. .......................................................................................6 1.2.2 Kế toán tiề n gửi ngân hàng trong doanh nghiệ p ...........................................9 1.2.2.1 Nguyên tắ c kế toán tiề n gửi ngân hàng .........................................................9 1.2.2.3 Chứng từ sử dụ ng. ................................................................................................. 10 1.2.2.4 Tài khoả n sử dụ ng ................................................................................................ 10 1.2.2.5Phương pháp hạch toán....................................................................................... 12 1.2.3 Kế toán tiề n đang chuyể n ..................................................................................... 15 1.2.3.1 Nộ i dung chủ yế u củ a kế toán tiề n đang chuyể n .................................. 15 1.2.3.2 Chứng từ sử dụ ng .................................................................................................. 15 1.2.3.3 Tài khoả n sử dụ ng ................................................................................................ 15 1.2.3.4 Phương thức hạch toán ...................................................................................... 17 1.3 Tổ chức vậ n dụ ng sổ sách trong công tác kế toán vố n bằ ng tiề n trong doanh nghiệ p .......................................................................................................................... 18 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM ........................................................... 20 2.1 Khái quát chung về công ty TNHH quố c tế Vĩnh Chân Việ t Nam. .......... 20 2.1.1 Lị ch sử hình thành và phát triể n củ a công ty .............................................. 20 2.1.2 Đặc điể m sả n xuất kinh doanh của công ty.................................................. 22 2.1.3 Đặc điể m bộ máy quả n lí củ a công ty ............................................................. 24 2.1.4 Đặ c điể m bộ máy kế toán ..................................................................................... 26
 8. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng 2.2 Thực trạ ng tổ chức công tác kế toán vố n bằ ng tiề n tạ i công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam ........................................................................................... 30 2.2.1 Đặc điể m vố n bằ ng tiề n tại công ty ................................................................ 30 Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 2
 9. 2.2.2 Thực trạ ng tổ chức kế toán tiề n mặ t tạ i công ty ...................................... 30 2.2.2.1 Chứng từ và tài khoả n sử dụ ng ....................................................................... 30 2.2.2.2 Quy trình hạch toán .............................................................................................. 31 2.2.3 Thực trạ ng tổ chức kế toán tiề n gửi ngân hàng tại công ty.................. 43 2.2.3.1 Chứng từ và TK sử dụ ng ..................................................................................... 43 2.2.3.2 Quy trình hạch toán .............................................................................................. 43 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨNH CHÂN VIỆT NAM ............................................................................................................................................ 54 3.1 Đánh giá chung về tổ chức kế toán tạ i công ty TNHH quố c tế Vĩnh Chân Việ t Nam ....................................................................................................................... 54 3.2 Nhậ n xét cụ thể về công tác kế toán vố n bằ ng tiề n tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam ........................................................................................... 54 3.2.1 Mộ t số ưu điểm ......................................................................................................... 54 3.2.2 Mộ t số hạ n chế .......................................................................................................... 56 3.3 Một số ý kiế n nhằ m hoàn thiệ n công tác kế toán vố n bằ ng tiề n tại công ty TNHH quố c tế Vĩnh Chân Việ t Nam ............................................................. 57 3.3.1 Sự cầ n thiết củ a việ c hoàn thiệ n ...................................................................... 57 3.3.2 Mộ t số biệ n pháp nhằ m hoàn thiệ n công tác kế toán Vố n bằ ng tiề n củ a Công ty............................................................................................................................... 58 KẾT LUẬN ................................................................................................................................ 66
 10. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng LỜI MỞ ĐẦU Vốn bằng tiền giữ một vị trí hết sức quan trọng trong danh nghiệp. Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Hạch toán Vốn bằng tiền cho biết số hiện có, tình hình biến động tăng giảm các loại Vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác tổ chức kế toán Vốn bằng tiền vì nếu làm tốt công tác này sẽ giúp quản lý nắm được vốn của doanh nghiệp nói chung, vốn bằng tiền nói riêng của đơn vị mình, để có các biện pháp sử dụng vốn phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí vốn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình. Xuất phát từ thực tế trên và thông qua một thời gian thực tập em xin chọn đề tài:"Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam" làm tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương: Chƣơng 1: Những vấn đề lí luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong DN. Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam. Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằmhoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam. Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 1
 11. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. 1.1.1 Khái niệm và phân loại vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền của các đơn vị là một bộ phận tài sản lưu động làm chức năng ngang giá chung trong mối quan hệ mua bán trao đổi được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ và có tính thanh khoản cao nhất. Nó được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán. Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:  Tiền mặt tại quỹ: giấy bạc Việt Nam, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ, kim khí quý, ngân phiếu hiện đang giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh  Tiền gửi ngân hàng: là tiền Việt Nam, vàng bạc, ngoại tệ, kim đá quý, ngân phiếu của doanh nghiệp gửi tại các tài khoản của doanh nghiệp.  Tiền đang chuyển: là tiền đang trong quá trình vận động để hoàn thành chức năng phương tiện thanh toán hoặc đang trong quá trình vận động từ trạng thái này sang trạng thái khác. 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền Theo dõi tình hình thu , chi, tăng, giảm, thừa, thiếu số hiện có của từng loại vốn bằng tiền. Hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, thường xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu của thủ quỹ và kế toán tiền mặt nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ. Giám đốc việc thực hiên nguyên tắc quản lí, thu, chi tiền mặt và chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. Phản ánh và thực hiện kịp thời các khoản tiền đang chuyển để tránh thất thoát. Thực hiện kịp thời công tác lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo yêu cầu của nhà quản lí. 1.1.3 Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền Kế toán vốn bằng tiền phải tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc, các chế độ Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 2
 12. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng quản lí và lưu thông tiền tệ hiện hành. Cụ thể: 1. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất, tồn quỹ. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của doanh nghiệp) thì không ghi vào bên Nợ TK 111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ TK 113 “ Tiền đang chuyển ” 2. Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm. 3. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp. 4. Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm. 5. Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. 6. Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán. Trường hợp mua ngoại tệ và nhập quỹ tiền mặt ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. Bên có các TK 1112 được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112 theo một trong các phương pháp: Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, thực tế đích danh (như một loại hàng hóa đặc biệt). Tiền mặt bằng ngoại tệ được hạch toán chi tiết theo từng loại nguyên tệ trên Tài khoản 007 “ngoại tệ các loại” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán) 7. Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Ở các doanh nghiệp có vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 3
 13. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng nhập quỹ tiền mặt thì việc nhập, xuất được hạch toán như các loại hàng tồn kho, khi sử dụng để thanh toán chi trả được hạch toán như ngoại tệ. Nếu thực hiện đúng các nhiệm vụ và nguyên tắc trên thì hạch toán vốn bằng tiền sẽ giúp doanh nghiệp quản lí vốn bằng tiền, chủ động trong việc thực hiện thu chi và sử dụng hiệu quả cao. 1.2 Tổ chức kế toán vốn băng tiền trong doanh nghiệp 1.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm : Tiền Việt Nam, vàng bạc, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý. Mọi nhiệm vụ thu chi bằng tiền mặt và quản lí tiền mặt tại doanh nghiệp đều do thủ quỹ thực hiện. 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng Các chứng từ sử dụng bao gồm: - Phiếu thu ( Mẫu số 01- TT) - Phiếu chi ( Mẫu số 02- TT) - Giấy đề nghị thanh toán ( Mẫu số 05- TT) - Giấy đề nghị tạm ứng ( Mẫu số 03-TT) - Giấy thanh toán tiền tạm ứng ( Mẫu số 04- TT) - Biên lai thu tiền ( Mẫu số 06- TT) - Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý ( Mẫu số 07- TT) - Bảng kiểm kê quỹ ( Mẫu số 08- TT) - Bảng kê chi tiền ( Mẫu số 09- TT) Phiếu thu, phiếu chi được kế toán lập từ 2 đến 3 liên đặt giấy than viết một lần, sau khi ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và ký vào phiếu chuyển cho kế toán trưởng duyệt( và cả thủ trưởng đơn vị - đối chiếu với chi ), sau đó chuyển cho thủ quỹ làm căn cứ nhập xuất quỹ. Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ, một liên giao cho người nộp tiền( hoặc người nhận tiền), một liên lưu lại nơi lập phiếu. Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu, phiếu chi được thủ quỹ chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán. 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng Để hạch toán tiền mặt tại quỹ kế toán sử dụng TK “111” để phản ánh số hiện có và tình hình thu, chi và tồn quỹ của các loại tiền mặt trong doanh nghiệp. TK 111 có 3 tài khoản cấp 2:  TK 1111-“ Tiền Việt Nam”: phản ánh tình hình thu, chi, thừa, thiếu, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt. Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 4
 14. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng  TK 1112-“ Ngoại tệ”: phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỉ giá và tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo tỉ giá quy đổi ra đồng Việt Nam  TK 1113-“ Vàng bạc, đá quý, kim khí quý”: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.  Kết cấu và nội dung phản ánh TK 111- Tiền mặt NỢ TK 111 CÓ Số dƣ đầu kì Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý còn tồn quỹ tiền mặt từ kì trước. Số phát sinh tăng Số phát sinh giảm Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý vàng bạc, đá quý, kim khí quý xuất quỹ nhập quỹ Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ giảm Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ tăng khi khi điều chỉnh tỉ giá điều chỉnh tỉ giá Số tiền thiếu phát hiện khi kiểm Số tiền thừa phát hiện khi kiểm kê kê tại quỹ tại quỹ … … Số dƣ cuối kì Các khoản tiền mặt, ngoại tệ,vàng bạc, đá quý, kim khí quý còn tồn quỹ tiền mặt. Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 5
 15. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán. a) Kế toán tổng hợp thu chi tiền mặt bằng tiền Việt Nam Sơ đồ 1.1 : Kế toán tiền Việt Nam 112(1121) 111(1111) 112(1121) Rút TGNH nhập Gửi tiền mặt quỹ tiền mặt vào ngân hàng 131,136,138 141,144.244 Thu hồi các Chi tạm ứng,kí cược khoản nợ phải thu kí quỹ bằng tiền mặt 141,144,244 121,128,221,222,228 Thu hồi các khoản kí cược Đầu tư ngắn hạn kí quỹ bằng tiền mặt dài hạn bằng tiền mặt 121,128,221,222,228 152,153,156 Thu hồi các khoản đầu tư TC Mua vật tư, hàng hóa bằng tiền mặt 311,331,333,334,341 133 Vay ngắn hạn Thuế GTGT được KT Vay dài hạn 411,441 627,641,642 Nhận vốn góp, vốn cấp Chi phí phát sinh bằng tiền mặt bằng tiền mặt 511,512,515,711 311,331,333,334,341 Doanh thu HĐSXKD Thanh toán nợ và các HĐ khác bằng tiền mặt bằng tiền mặt 3331 Thuế GTGT phải nộp Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 6
 16. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng b) Kế toán tổng hợp thu chi tiền mặt bằng ngoại tệ Sơ đồ 1.2:Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ 131,136,138 111 (1112) 311,331,336,338,341 Thu nợ bằng ngoại tệ Thanh toán nợ bằng ngoại tệ Tỉ giá thực tế Tỉ giá ghi sổ hoặc BQ liên Tỉ giá ghi sổ Tỉ giá ghi sổ NH 515 635 515 635 lãi lỗ lãi lỗ 511,512,515,711 152,153,156,133… Doanh thu, TN tài chính mua vật tư, hàng hóa TN khác bằng ngoại tệ công cụ… bằng ngoại tệ ( Tỉ giá thực tế hoặc BQLNH Tỉ giá ghi sổ Tỉ giá thực tại thời điểm phát sinh NV) tế tại thời điểm PS NV 3331 515 635 Thuế GTGT phải nộp lãi lỗ 413 413 Chênh lệch tỉ giá tăng do đánhChênh lệch tỉ giá giảm do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm giá lại số dư ngoại tệ cuối năm Tất cả các nghiệp vụ trên đều phải đồng thời ghi đơn vào TK 007- ngoại tệ các loại TK 007 Thu nợ bằng ngoại tệ Thanh toán nợ bằng ngoại tệ Doanh thu TN tài chính Mua vật tư, hàng hóa,CCDC, Thu nhập khác bằng ngoại tệ TSCD … bằng ngoại tệ Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 7
 17. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng c) Kế toán tổng hợp vàng bạc, đá quý, kim khí quý Sơ đồ 1.3 : Kế toán vàng bạc, đá quý, kim khí quý 131,136,138 111(1113) 311,331,336,338,341 Thu nợ bằng vàng bạc, đá quý Thanh toán nợ bằng vàng bạc, kim khí quý đá quý, kim khí quý giá ghi sổ giá thực tế hoặc giá ghi sổ giá thực tế hoặc BQLNH BQLNH 515 635 515 635 lãi lỗ lãi lỗ 141 ,144,244 141,144,244 Thu hồi các khoản kí cược Chi kí cược, kí quỹ bằng vàng kí quỹ bằng vàng bạc, đá quý bạc, đá quý, kim khí quý kim khí quý 511,512,515,711,3331 Doanh thu HĐSXKD và HĐ Khác bằng vàng bạc, đá quý, kim khí quý ( giá thực tế thị trường) 411,441 Nhận vốn góp, vốn cấp bằng vàng bạc, đá quý, kim khí quý 413 413 Chênh lệch tỉ giá tăng do đánh giá Chênh lệch tỉ giá giảm do lại số dư vàng bạc, đá quý, kim khí đánh giá lại số dư vàng bạc, đá quý quý, kim khí quý Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 8
 18. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng 1.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp 1.2.2.1 Nguyên tắc kế toán tiền gửi ngân hàng Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi,…). Theo chế độ quản lý tiền mặt và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ số tiền của doanh nghiệp trừ số được giữ tại quỹ tiền mặt (theo thoả thuận của doanh nghiệp với Ngân hàng) đều phải gửi vào tài khoản tại Ngân hàng. Các khoản tiền của doanh nghiệp tại Ngân hàng bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc,kim khí quý, đá quý, trên các tài khoản tiền gửi chính, tiền gửi chuyên dùng cho các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như séc bảo chi, séc định mức, séc chuyển tiền, thẻ tín dụng. Để chấp hành tốt kỷ luật thanh toán đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ tình hình biến động và số dư của từng loại tiền gửi. 1.2.2.2Nguyên tắc về kế toán tiền gửi ngân hàng : Căn cứ để hạch toán trên TK 112 “ tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo có, giấy báo nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc ( Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc báo chi). Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiểu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có chênh lệch về số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu của chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì phải thông báo cho Ngân hàng biết để đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, nếu chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên Giấy báo có, Giấy báo nợ hoặc bản sao kê. Số chênh lệch nếu có ghi vào bên Nợ TK 138- “ Phải thu khác” (1388) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn của Ngân hàng) hoặc ghi vào nên Có TK 338- “ Phải trả, phải nộp khác” (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn của Ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi trên sổ. Ở những Doanh nghiệp có các tổ chức, bộ phận không tổ chức kế toán riêng có thể mở TK chuyên thu, chuyên chi hoặc mở TK thanh toán phù hợp để thuận tiện cho việc thanh toán, giao dịch. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 9
 19. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng tiền gửi ( Đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại). Phải tổ chức hạch toán chi tiết sổ tiền gửi theo từng TK ở Ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng. Trường hợp gửi tiền vào Ngân hàng bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh. Trường hợp mua ngoại tệ gửi vào Ngân hàng được phản ánh theo tỷ giá mua thực tế phải trả.Trường hợp rút tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra ĐồngViệt Nam theo tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán TK 1122 theo một trong các phương pháp: Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá thực tế đích danh. Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh (Kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp SXKD vừa có hoạt động đầu tư XDCB) các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ngoại tệ nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản chênh lệch này được hạch toán vào bên Có TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” (Lãi tỷ giá) hoặc vào bên Nợ TK 635 “Chi phí tài chính” (Lỗ tỷ giá).Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái thì các khoản chênh lệch tỷ giá liên quan đến tiền gửi ngoại tệ này được hạch toán vào TK 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” 1.2.2.3 Chứng từ sử dụng. Các chứng từ được sử dụng làm căn cứ hạch toán TK 112- Tiền gửi Ngân hàng bao gồm : - Giấy báo Nợ: là thông báo của Ngân hàng ghi giảm cho tài khoản tiền gửi - Giấy báo Có: là thông báo của Ngân hàng ghi tăng cho tài khoản tiền gửi - Bản sao kê của ngân hàng: là thông báo của Ngân hàng về tiền gửi hàng ngày tại ngân hàng ( kèm theo các chứng từ có liên quan như: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc chuyển tiền,…) 1.2.2.4 Tài khoản sử dụng Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam. Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 10
 20. Khóa luận tố t nghiệp Trường ĐH dân lậ p Hả i Phòng - Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam. - Tài khoản 1123 – Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo  Kết cấu và nội dung phản ánh TK 112 NỢ 112 CÓ Số dƣ đầu kì Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý còn tồn tại Ngân hàng từ kì trước. Số phát sinh tăng Số phát sinh giảm Các khoản tiền Việt Nam, ngoại Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý gửi vào Ngân hàng xuất quỹ Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ tăng do Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ giảm đánh giá lại số dư tài khoản tiền do đánh giá lại số dư tiền gửi gửi ngoại tệ cuối kì ngoại tệ cuối kì … … Số dƣ cuối kì Các khoản tiềnViệt Nam, ngoại tệ,vàng bạc, đá quý, kim khí quý hiện còn gửi tại Ngân hàng. Sinh viên: Trương Thị Thả o – Lớp : QT1502K 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản