intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Chia sẻ: Ssaczcz Czczxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
423
lượt xem
158
download

Luận văn thạc sĩ kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tư là hoạt động chính quyết định sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp, trong đó công tác quản lý dự án đầu tư là khâu then chốt trong việc đảm bảo hiệu quả đầu tư. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả thì việc hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư trong các doanh nghiệp ngày càng chú trọng và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 1 Đ I H C ĐÀ N NG PH M H U VINH HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS NGUY N TRƯ NG SƠN Ph n bi n 1: TS. Đoàn Gia Dũng Ph n bi n 2: GS. TSKH. Lương Xuân Quỳ Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m lu n văn Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 9 năm 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin- H c li u, Đ i h c Đà N ng. - Thư vi n Trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI. Đ u tư là ho t ñ ng chính quy t ñ nh s tăng trư ng và phát tri n c a doanh nghi p, trong ñó công tác QLDAĐT là khâu then ch t trong vi c ñ m b o hi u qu ñ u tư. Vì vây, ñ ñ m b o ho t ñ ng ñ u tư có hi u qu thì vi c hoàn thi n công tác QLDAĐT trong các doanh ngi p ngày càng chú tr ng và có ý nghĩa h t s c quan tr ng. Qua tìm hi u, tôi nh n th y công tác QLDAĐT T ng công ty XDCTGT5 trong nh ng năm qua bên c nh nh ng k t qu ñ t ñư c cũng còn nhi u t n t i, h n ch . Nh ng h n ch là nguyên nhân chính làm cho hi u qu ñ u tư các d án c a T ng công ty ñem l i chưa cao, nhưng hi n t i chưa có ñ tài nào nghiên c u ñ tìm gi i pháp cho v n ñ này. Xu t phát t tình hình ñó, b ng nh ng ki n th c ñã ñư c h c tôi ch n ñ tài “Hoàn thi n công tác QLDAĐT t i T ng công ty XDCTGT5” làm ñ tài nghiên c u cho b n lu n văn c a mình. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U. H th ng hóa và làm sáng t nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v QLDAĐT doanh nghi p trong ñi u ki n hi n nay. Trên cơ s ñó, ñánh giá th c tr ng công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT5, rút ra nh ng t n t i h n ch và nguyên nhân c a t n t i h n ch ñó. Xây d ng h th ng nh ng quan ñi m cơ b n và ñ xu t nh ng gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n công tác QLDAĐT c a TCT XDCTGT5. Qua ñó góp ph n nâng cao hi u qu ñ u tư. 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U. Lu n văn t p trung vào nghiên c u công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT 5 trong giai ño n 2005 -2010 trên các lĩnh v c: L p DAĐT; Th m ñ nh DAĐT; L a ch n nhà th u; Giám sát & ki m soát thi công XDCT (trong ñó: ñi sâu vào ki m soát ti n ñ ). 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U.
 4. 4 Lu n văn s d ng các phương pháp ch y u: duy v t bi n ch ng, phân tích, so sánh, t ng h p, khái quát hóa….. 5. ĐÓNG GÓP C A LU N VĂN. ♦V cơ s khoa h c: H th ng hóa và làm sáng t nh ng v n ñ lý lu n v QLDAĐT t i các doanh nghi p trong giai ño n hi n nay. ♦V cơ s th c ti n: Phân tích và ñánh giá th c tr ng công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT 5. Đưa ra nh ng t n t i trong công tác QLDAĐT T ng công ty và nguyên nhân c a nh ng t n t i ñó. ♦Trên cơ s lý lu n và th c ti n, lu n văn ñã xây d ng h th ng các quan ñi m và ñ xu t nh ng gi i pháp phù h p nh m hoàn thi n công tác QLDAĐT c a T ng công ty XDCTGT 5 trong ñi u ki n hi n nay. Các quan ñi m ñư c xây d ng cùng v i nh ng t n t i ñã phân tích là ñ nh hư ng ñ hoàn thi n công tác QLDAĐT. Các gi i pháp ñ xu t là nh ng gi i pháp tr c ti p ñ i v i T ng công ty XDCTGT 5 t hoàn thi n v nh n th c ñ n t ch c, n i dung và phương pháp QLDAĐT. 6. K T C U C A LU N VĂN: Chương 1: Cơ s lý lu n chung v DAĐT và QLDAĐT c a doanh nghi p. Chương 2: Th c tr ng công tác QLDAĐT t i TCT XDCTGT5. Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác QLDAĐT t i T ng công ty XDCTGT5. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N CHUNG V D ÁN Đ U TƯ VÀ QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A DOANH NGHI P 1.1. Đ U TƯ VÀ D ÁN Đ U TƯ. 1.1.1. Đ u tư. Đ u tư là m t quy t ñ nh b v n (ti n, trí tu ,...) trong hi n t i nh m m c ñích thu ñư c nh ng l i ích lâu dài trong tương lai. L i ích ñây ñư c hi u là m t ph m trù r t r ng, song suy cho cùng thì l i ích ñó không ngoài l i ích tài chính và l i ích kinh t xã h i. Đ i v i các cá nhân và doanh nghi p thì ñ u tư ch y u là nh m m c ñích l i nhu n;
 5. 5 còn ñ i v i Nhà nư c thì ñ u tư ph i ñ ng th i nh m c m c ñích l i nhu n l n kinh t xã h i, ñôi khi m c ñích kinh t xã h i còn ñư c xem tr ng hơn. Ho t ñ ng ñ u tư có nh ng ñ c trưng cơ b n sau:là ho t ñ ng b v n; th i gian tương ñ i dài; l i ích c a ñ u tư mang l i ñư c bi u hi n trên hai m t tài chính và kinh t xã h i; ñ u tư ph i di n ra theo m t quá trình“Chu n b ñ u tư – Th c hi n ñ u tư – V n hành khai thác k t qu ñ u tư”; ñ u tư luôn g n li n v i r i ro, m o hi m. Theo Lu t ñ u tư 2005, thì Đ u tư ñư c chia thành hai lo i chính: Đ u tư tr c ti p và Đ u tư gián ti p. 1.1.2. D án ñ u tư. 1.1.2.1. Khái ni m D án ñ u tư. DAĐT là t p h p nh ng ñ xu t có liên quan ñ n vi c b v n ñ t o m i, m r ng ho c c i t o nh ng cơ s v t ch t nh t ñ nh nh m ñ t ñư c s tăng trư ng v s lư ng, duy trì, c i ti n ho c nâng cao ch t lư ng c a s n ph m hay d ch v nào ñó trong kho n th i gian xác ñ nh. 1.1.2.2. Yêu c u cơ b n c a m t D án ñ u tư. M t DAĐT ñòi h i ph i ñ m b o yêu c u ch y u: Tính pháp lý; Tính khoa h c; Tính kh thi; Tính hi u qu ; Tính ph ng ñ nh. 1.1.2.3. Các giai ño n hình thành DAĐT: Chu kỳ ho t ñ ng c a d án tr i qua 3 giai ño n: Chu n b ñ u tư – Th c hi n ñ u tư – Khai thác. 1.2. QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A DOANH NGHI P. 1.2.1. Khái ni m v Qu n lý d án: Qu n lý d án là quá trình l p k ho ch, ñi u ph i th i gian, ngu n l c và giám sát quá trình phát tri n c a DA nh m ñ m b o cho DA hoàn thành ñúng th i h n, trong ph m vi ngân sách ñư c duy t và ñ t ñư c các yêu c u ñã ñ nh v k thu t và ch t lư ng s n ph m d ch v , b ng nh ng phương pháp và ñi u ki n t t nh t cho phép.
 6. 6 1.2.2. Đ c trưng c a QLDA: Là t m t ch c t m th i, ho t ñ ng trong môi trư ng có s "va ch m”, tương tác ph c t p, thư ng xuyên ñ i m t v i s thay ñ i. Vì v y, có th nói QLDA là qu n lý s thay ñ i. 1.2.3. M c tiêu cơ b n c a QLDA: Hoàn thành các công vi c d án theo ñúng yêu c u k thu t và ch t lư ng, trong ph m vi ngân sách và ti n ñ th i gian cho phép. 1.2.4. Tác d ng và h n ch c a QLDA. 1.2.4.1. Tác d ng: Liên k t t t c các ho t ñ ng c a d án, t o ñi u ki n thu n l i cho vi c gi i quy t m i quan h gi a nhóm QLDA v i các bên h u quan; tăng cư ng h p tác và ch rõ trách nhi m c a các thành viên tham gia d án; s m phát hi n nh ng vư ng m c n y sinh ñ ñi u ch nh k p th i. T ñó t o ra s n ph m và d ch v có ch t lư ng cao. 1.2.4.2. H n ch : D làm n y sinh mâu thu n; Trong th c t , các nhà QLDA thư ng thi u quy n h n so v i m c ñ trách nhi m ñư c giao. Do v y, QLDA ph thu c vào thi n chí c a nhà qu n lý trong t ch c m ; V n ñ h u c a d án như: b trí l i lao ñ ng, gi i phóng ngu n l c.. . 1.2.5. Ti n trình Qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình Ph n h i, Thay ñ i, Hành ñ ng ñi u ch nh L p d án Th m Thi t Đ u th u, L p Giám K t Cơ ñ u tư ñ nh k - l a ch n k thúc, quan sát, v n - Nghiên và ra D nhà th u ho ch ñánh nghi m hành c u cơ h i quy t toán XD và ñàm tri n thu bàn giá khai ñ u tư ñ nh phán ký khai và giao thác - Nghiên ñ u k th p th c ki m quy t c u ti n tư ñ ng th c hi n soát toán kh thi hi n d án d án - Nghiên c u kh thi Qu n lý r i ro Qu n lý ch t lư ng Hình 1.5. Ti n trình qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình 1.2.6. N i dung QLDAĐT XDCT t i các Doanh nghi p. 1.2.6.1. L p d án ñ u tư. Đây là giai ño n ñ u tiên c a công tác QLDAĐT. Là công vi c h t s c ph c t p, mang tính t ng h p cao, ñòi h i nhi u ki n th c sâu, r ng trên t ng lĩnh v c t ch c – kinh t - k thu t. Vì v y, khi
 7. 7 l p DAĐT ñòi h i ph i có nhi u chuyên gia am hi u t ng lĩnh v c c th , trong trư ng h p c n thi t có th có s giúp ñ và tư v n c a các cơ quan chuyên môn v d ch v ñ u tư. Đ m t DAĐT h n ch ñư c r i ro và ñ t k t qu cao nh t có th , bu c nhà các nhà ñ u tư ph i tính toán-cân nh c nhi u phương án. Quá trình so n th o DAĐT ñư c ti n hành nghiên c u qua 3 m c ñ : - Nghiên c u các cơ h i ñ u tư - Nghiên c u ti n kh thi - Nghiên c u kh thi 1.2.6.2. Th m ñ nh d án ñ u tư và ra quy t ñ nh ñ u tư. Th m ñ nh d án th c ch t là là quá trình xem xét, phân tích, so sánh, ñánh giá d án l i m t cách ñ c l p khách quan, có cơ s khoa h c và toàn di n trên các n i dung c a DAĐT ñã l p ho c so sánh, ñánh giá các phương án c a m t hay nhi u d án nh m xem xét tính h p lý, tính hi u qu và tính kh thi c a d án ñ Ch ñ u tư ñ cơ s ra quy t ñ nh. Th m ñ nh DAĐT thư ng s d ng các phương pháp: trình t ; so sánh các ch tiêu; d a trên s phân tích ñ nh y c a d án; xem xét r i ro. 1.2.6.3. Qu n lý ñ u th u. Đ u th u là cách th c l a ch n nhà th u t t nh t các yêu c u c a Bên m i th u thông qua kh năng c nh tranh c a các nhà th u, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n ñ u tư xây d ng. N i dung qu n lý ñ u th u bao g m các ho t ñ ng liên quan ñ n ñ u th u như: cơ s pháp lý cho ñ u th u, k ho ch cho ho t ñ ng ñ u th u, t ch c ñ u th u, ch ñ o ñ u th u, ki m tra–thanh tra ñ u th u... 1.2.6.4. Giám sát và ki m soát th c hi n thi công XDCT. Quá trình giám sát và ki m soát d án là m t quá trình th ng nh t, g m các giai ño n: theo dõi, ño lư ng, phân tích, ñi u ch nh tình hình th c hi n cho phù h p v i k ho ch ñ ra nh m ñ t ñư c các m c tiêu d án. N i dung giám sát & ki m soát d án g m nhi u n i dung, nhưng trong QLDA thì nh ng n i dung quan tr ng nh t c n ñư c theo dõi ki m soát là: Ti n ñ thi công; Chi phí; Ch t lư ng và R i ro d án.
 8. 8 1.2.7. Mô hình t ch c Qu n lý d án ñ u tư. 1.2.7.1. M t s nguyên t c cơ b n khi xây d ng b máy t ch c QLDA. Đ b o ñ m tính khoa h c và hi u qu c a b máy qu n lý, c n ñư c tuân th các nguyên t c: Th ng nh t v m t ch c năng; Tinh g n; M i quan h gi a quy n h n và trách nhi m; Báo cáo m t th trư ng; Giám sát và lãnh ñ o; T m h n ki m soát; Linh ho t..... 1.2.7.2. Các mô hình t ch c qu n lý d án ñ u tư. 1.2.7.2.1. Mô hình QLDA t ng quát theo quy ñ nh Lu t Xây d ng 2003: Ch ñ u tư tr c ti p QLDA và Ch ñ u tư thuê t ch c tư v n QLDA. 1.2.7.2.2. Mô hình QLDA c th trong các doanh nghi p: Mô hình t ch c QLDA theo ch c năng; chuyên trách; ma tr n. 1.2.8. M T S CÔNG C QU N LÝ NG D NG TRONG QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I CÁC DOANH NGHI P. 1.2.8.1. Các công c qu n lý ng d ng ñánh giá hi u qu tài chính trong l p và th m ñ nh D án ñ u tư (ñ l a ch n d án). 1.2.8.1.1. Các ch tiêu ñ nh lư ng ñánh giá hi u qu tài chính trong ñi u ki n bình thư ng: Ch tiêu NPV, IRR, B/C, T, ...... 1.2.8.1.2. Phương pháp phân tích ñ nh lư ng r i ro ñ l a ch n d án: Phân tích ñ nh y, Phân tích xác su t, T su t chi t kh u ñi u ch nh........ 1.2.8.2. Các công c qu n lý ng d ng trong ñánh giá năng l c tài chính nhà th u: S d ng các ch tiêu tài chính như: Kh năng thanh toán; Các t s v cơ c u v n; Các t s v ho t ñ ng; T s sinh l i..... 1.2.8.3. Các công c qu n lý ng d ng trong ki m soát ti n ñ , chi phí và kh i lư ng công vi c hoàn thành th c hi n d án: Phương pháp EVM (EVM- Earned Value Management), Bi u ñ xương cá,..... 1.2.8.4. Công c ng d ng trong ki m soát r i ro: Phương pháp EVM. 1.2.8.5. Công c qu n lý ng d ng trong ki m soát ch t lư ng XDCT: Bi u ñ ki m soát, bi u ñ xương cá, bi u ñ Pareto......... CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XDCTGT5
 9. 9 2.1. KHÁI QUÁT V T NG CÔNG TY XDCTGT 5. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a T ng công ty XDCTGT 5: T ng công ty XDCTGT5 (Tên vi t t t: CIENCO 5) ñư c thành l p t năm 1996, có tr s chính t i 77 Nguy n Du, qu n H i Châu, T.P Đà N ng. T 1996 – 2004, là nhà th u; T 2005 ñ n nay, chuy n sang làm Ch ñ u tư nhi u d án trên ph m vi c nư c. 2.1.2. Cơ c u t ch c c a T ng công ty XDCTGT5. Cơ c u t ch c, bao g m: HĐQT, Ban ki m soát, T ng giám ñ c, các Phó t ng giám ñ c, 4 Phòng ch c năng, các Ban ñi u hành, các ñơn v thành viên tr c thu c và các ñơn v liên danh liên k t. 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh hi n nay c a T ng công ty. 2.1.3.1. Ngành ngh và th trư ng ho t ñ ng kinh doanh c a T ng công ty: Tuy v i ch c năng ña ngành ngh kinh doanh, nhưng t năm 2005 ñ n nay T ng công ty XDCTGT5 ñang ho t ñ ng v i 2 lĩnh v c ch y u là: Đ u tư xây d ng theo phương th c h p ñ ng BOT và Đ u tư xây d ng – kinh doanh ñ a c. Ph m vi ho t ñ ng trên c nư c. 2.1.3.2. K t qu ho t ñ ng SXKD trong nh ng năm g n ñây c a T ng công ty: T l lãi so v i doanh thu năm 2007 ñ t 2,19%; năm 2008 ñ t 5,26% và năm 2009 gi m còn 4,51%. 2.2. PHÂN TÍCH TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XDCTGT 5. 2.2.1. Công tác l p d án ñ u tư. Các d án ñ u xu t phát t ý tư ng c a lãnh ñ o T ng công ty, sau ñó giao cho Phòng K ho ch – K thu t thuê Tư v n bên ngoài l p. Riêng giai ño n nghiên c u cơ h i ñ u tư g n như b qua, không l p. Nhìn chung n i dung các Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo NCKT do các Đơn v tư v n l p theo các quy ñ nh hi n hành như ngh ñ nh 16,112 và nay là Ngh ñ nh s 12/2009/NĐ-CP....; K t qu l p d án ña ph n là ch m hơn so v i k ho ch và ph i ñi u ch nh nhi u l n. 2.2.2. Công tác th m ñ nh d án ñ u tư và ra quy t ñ nh ñ u tư.
 10. 10 Giao cho Phòng K ho ch–K thu t ñ m nhi m th m ñ nh. Đ i v i các d án l n, ph c t p v k thu t thì T ng công ty thành l p H i ñ ng th m ñ nh, có m i các chuyên gia c a cơ quan bên ngoài tham gia ñóng góp ý ki n. Trên cơ s k t qu th m ñ nh, Phòng KH – KT trình TGĐ xem xét trình Ch t ch HĐQT phê duy t DAĐT. - Đ i ngũ cán b th m ñ nh ch y u là cán b Phòng K ho ch–K thu t, nhìn chung ñã t t nghi p ñ i h c, có thâm niên và kinh nghi m. Tuy nhiên chưa ñư c ñào t o bài b n v k thu t th m ñ nh, phân tích DAĐT, còn thi u chuyên nghi p. Ch y u là th c hi n kiêm nhi m. - N i dung th m ñ nh: N i dung th m ñ nh d án ñư c ñánh giá trên 5 phương di n: pháp lý, công ngh k thu t, kinh t tài chính, t ch c th c hi n QLDA, hi u qu ñ u tư. Nhìn chung, do nh n th c chưa sâu s c v vai trò công tác th m ñ nh d án, m t khác trình ñ chuyên môn còn h n ch nên m t s d án T ng công ty v n còn tình tr ng mang tính hình th c, ch y theo phong trào, s li u mang tính ch t ñ phê duy t hơn là chú tr ng ñ n hi u qu th c s c a d án. - Phương pháp th m ñ nh: Trong phương pháp so sánh truy n th ng(NPV, IRR, T) thì cán b th m ñ nh ti n hành ki m tra v phương pháp, cơ s ñ tính d a trên cơ s h sơ d án do tư v n l p. Sau ñó, các ch tiêu tài chính ñư c ñưa ra so sánh v i các d án tương t ñang ho t ñ ng ñ ñánh giá; Còn ñ i v i các phương pháp hi n ñ i như phân tích ñ nh y, d báo, phân tích r i ro thì ch m i ñư c áp d ng m t s d án nhưng cũng ch áp d ng m c ñ ñơn gi n. 2.2.3. Công tác ñ u th u, l a ch n nhà th u xây d ng. Công tác l p HSMT và ñánh giá HSDT ñư c giao T chuyên gia ñ u th u c a T ng công ty th c hi n (nhân s ch ch t T chuyên gia là các cán b c a Phòng KH–KT làm kiêm nhi m, trong ñó Trư ng phòng KH–KT làm T trư ng). HSDT ñư c các thành viên trong T chuyên gia
 11. 11 ñ u th u ch u trách nhi m ñánh giá n i dung HSDT mà mình ch u trách nhi m theo phương pháp “Đ t”, “Không ñ t” và d a vào các tiêu chí c a HSMT ñư c duy t. Sau ñó chuy n cho thư ký t ng h p, ñ ng th i T chuyên gia s ti n hành cu c h p ñánh giá chung v t t c các HSDT, trên cơ s ñó chuy n ñ n H i ñ ng th m ñ nh (Ban lãnh ñ o TCT) xem xét trư c khi ñưa ra k t qu cu i cùng ñ trình Ch t ch HĐQT phê duy t. Nhìn chung v công tác ñ u th u ñã ñ m b o m t n i dung và hình th c. Tuy nhiên công tác l p HSMT còn chi m quá nhi u th i gian, nhi u b t c p...; Chưa t ch c ñư c b máy giám sát th c s , do ñó ch t lư ng báo cáo giám sát, ñánh giá ch d ng l i m c ñ li t kê, sơ sài; Công tác thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ñ u th u chưa có b máy thanh tra ñ c l p mà ch có Ban thanh tra nhân dân ho t ñ ng kiêm nhi m cho m i ho t ñ ng chung c a ñơn v ; Chưa nghiêm kh c trong x lý vi ph m trong ho t ñ ng ñ u th u, do v y ch t lư ng (minh b ch) ñ u th u chưa th c s ñư c phát huy, nâng cao. 2.2.4. Công tác giám sát & ki m soát th c hi n thi công. 2.2.4.1. Công tác giám sát và ki m soát ti n ñ . Quá trình t ch c giám sát & ki m soát ti n ñ ñư c th c hi n do cán b TVGS tr c theo dõi công vi c th c hi n c a nhà th u trên cơ s bám sát B ng ti n ñ ñã th ng nh t và ghi chép di n bi n h ng ngày v m i ñ c ñi m, thu n l i, vư ng m c c a d án...vào Nh t ký thi công. Sáng th hai h ng tu n, t ch c h p giao ban m t l n (tr trư ng h p h p kh n c p ñ t xu t), cán b TVGS báo cáo k t qu công vi c, ñưa ra nh ng vư ng m t cùng Nhà th u ñưa ra các bi n pháp c th ñ kh c ph c khó khăn v Trư ng Ban QLDA ñ gi i quy t, ñ ng th i báo ngay v T ng công ty nh ng v n ñ vư t c p. 2.2.4.2. Công tác giám sát và ki m soát chi phí. Trên cơ s kh i lư ng th c hi n c a Nhà th u ñư c nghi m thu, b ph n TVGS c a Ban QLDA k t h p v i nhà th u xác ñ nh giá tr th c
 12. 12 hi n A-B (kh i lư ng, ñơn giá, ñ nh m c..). Sau ñó, Ban QLDA chuy n phi u giá lên Phòng KH-KT c a T ng công ty ñ ki m soát l i l n cu i, ñ ng th i trình T ng giám ñ c duy t, trên cơ s ñó Phòng Tài chính – K toán gi i ngân cho nhà th u. 2.2.4.3. Công tác giám sát và ki m soát r i ro. T ng công ty ñã th c hi n m t s bi n pháp phòng ng a như: Mua b o hi m công trình; Đưa các gi i pháp PCCC, An toàn lao ñ ng...vào ngay trong H sơ m i th u. Bên c nh ñó còn s d ng s li u th ng kê (mưa, n ng..) ñ t ch c ñi u hành thi công phù h p; Ch ñ ng m r ng quan h v i nhi u t ch c tài chính khác...... 2.2.4.4. Công tác giám sát và ki m soát ch t lư ng thi công. Qu n lý ch t lư ng t p trung vào 2 nôi dung chính: - QLCL t i công trình theo Ngh ñ nh 209/2004/NĐ-CP: Ki m tra ch t lư ng ñ u vào (thi t b , v t tư..); Ch t lư ng quá trình thi công c a nhà th u (bi n pháp thi công,.); Ch t lư ng ñ u ra (các m u thí nghi m,..) - QLCL (n i b ) do nhà th u t ch c: Ki m tra các cơ s thí nghi m, ñi u ki n năng l c; Ki m tra và th ng nh t chương trình thí nghi m, theo dõi, ki m tra công vi c thí nghi m, hi u ch nh (theo chương trình ñã th ng nh t v i Ch ñ u tư). 2.2.5. Mô hình t ch c QLDAĐT c a t ng công ty XDCTGT5. 2.2.5.1. Mô hình t ch c QLDAĐT chung c a T ng công ty. T ng công ty s d ng mô hình “Ch ñ u tư tr c ti p QLDA” và t ch c theo mô hình chuyên trách QLDA, ñã thành l p 3 Ban QLDA t i 3 khu v c B c, Trung, Nam. Trong ñó, Ban T ng giám ñ c ñi u hành chung toàn b ho t ñ ng kinh doanh; Phòng KH–KT là b ph n tham mưu chính công tác QLDAĐT c a T ng công ty, tr c ti p th c hi n các công tác chu n b ñ u tư (th m ñ nh, ñ u th u..); Phòng TC–K toán, TC – LĐ..tham gia cùng Phòng KH–KT trong vi c l p k ho ch và ñi u ph i
 13. 13 nhân l c, tài chính...cho các d án theo k ho ch ti n ñ ñã v ch ra; các Ban QLDA ch u trách nhi m trong vi c t ch c, ñi u hành d án ñư c giao. 2.2.5.2. Mô hình chuyên trách QLDA (Đi u hành d án). M i liên h gi a Ban giám ñ c T ng công ty và Ban QLDA là m t th th ng nh t dư i quy n ch ñ o c a T ng giám ñ c và ñi u hành thi công tr c ti p c a Trư ng ban QLDA. Trư ng ban QLDA là c p quy t ñ nh cao nh t trong vi c t ch c ñi u hành thi công c a nhà th u và các bên liên quan TVGS trư ng là ngư i ch u trách nhi m qu n lý và ñi u hành t ng công vi c c th c a m i d án. 2.3 K T LU N V CÔNG TÁC QLDAĐT T I T NG CÔNG TY XDCTGT5 TRONG TH I GIAN QUA. 2.3.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c. - Công tác th m ñ nh d án có s tham gia ñóng góp c a các Phòng ch c năng trong T ng công ty; c a các cơ quan qu n lý nhà nư c theo ch c năng, các chuyên gia, các nhà khoa h c ..vì th mà nh ng nh n xét, ñánh giá v d án có tính th c ti n, sát v i yêu c u th trư ng, qua ñó ñã làm cho ñ i ngũ th m ñ nh c a T ng công ty tích lũy ñư c nhi u kinh nghi m và t ng bư c trư ng thành. - Công tác ñ u th u, l a ch n nhà th u ñư c tri n khai th c hi n ch t ch ñúng quy ñ nh c a Nhà nư c và có nh ng chuy n bi n tích c c. Hình th c ñ u th u r ng rãi chi m t tr ng cao (79,52%), góp ph n ti t ki m ngu n v n ñ u tư c a T ng công ty (ti t ki m bình quân 7,49%). - Công tác giám sát & ki m soát thi công ñã ñ t ñư c nh ng thành công nh t ñ nh. C th là: Công tác qu n lý ti n ñ thi công, ñã t ch c bám sát theo dõi, ghi chép ñ y ñ ti n tri n và các ho t ñ ng h ng ngày c a nhà th u ñ i v i d án, ñ ng th i th c hi n các báo cáo tu n/tháng/quí/năm m t cách ñ ng b t Ban QLDA ñ n các Phòng chuyên môn và Ban Giám ñ c T ng công ty nên r t thu n ti n s liên h , ph i h p thông tin cũng như t ch c ho t ñ ng d án. Nh ñó mà ti n ñ thi công m t s d án ñáp ng yêu c u ñ t ra; Công tác qu n lý chi phí,
 14. 14 bư c ñ u ñã xây d ng qui trình k m soát chi phí ch t ch dư i s ki m soát c a các phòng ch c năng c a T ng công ty; Công tác qu n lý r i ro thi công, ñã ng d ng phân tích th ng kê th i ti t vào qu n lý r i ro và ñ xu t gi i pháp né tránh trong thi công; Công tác qu n lý ch t lư ng công trình, ñã quán tri t ngay t ñ u vi c ban hành h th ng tiêu chu n hư ng d n quá trình t ch c qu n lý ch t lư ng ch t ch (ñ u vào–th c hi n–ñ u ra). Nh th mà gi m thi u ñư c sai sót trong t ch c thi công, s n ph m ñư c th m m và ch t lư ng nâng cao. - Mô hình t ch c QLDAĐT T ng công ty, ñư c t ch c theo quan h ngang, các phòng nghi p v cùng tham gia QLDA theo ch c năng ñã phân công và có th giám sát l n nhau, nh t là chu n b ñ u tư và k t thúc DA. Riêng giai ño n thi công, s d ng mô hình t ch c chuyên trách DA(Ban QLDA) là phù h p, t o ñi u ki n ph i h p, gi i quy t linh ho t k p th i các yêu c u c a nhà th u và các bên liên quan trong quá trình ĐHDA. 2.3.2. Nh ng t n t i, h n ch . - Quá trình so n th o d án b qua bư c “nghiên c u cơ h i ñ u tư”, l p theo ki u “gò ép” theo ý chí ch quan c a Ch ñ u tư d n ñ n khó xác ñ nh tri n v ng ñem l i hi u qu nh t c a ñ u tư. - Quá trình th m ñ nh DA xu t hi n nh ng bi u hi n chưa ñúng v nh n th c. C th là: còn quan ni m th m ñ nh DAĐT T ng công ty là th m ñ nh n i b , v n c a doanh nghi p..nên các k t qu ñưa ra có tính ch t ph c v cho m c tiêu phê duy t hơn là hi u qu th c s c a DA. S ph i h p trong t ch c th c hi n th m ñ nh chưa h p lý; Trình ñ ñ i ngũ cán b th m ñ nh còn h n ch do cán b Phòng KH– KT ch y u là các K sư xây d ng nên h chuyên sâu v k thu t, vì th n i dung tài chính còn sơ sài; Th m ñ nh ch y u d a vào s li u, thông tin n i dung ñư c bên tư v n l p, vi c tham kh o – ñi th c t ñ i ch ng – ki m tra còn thi u; Các phương th c, m c ñ , ti n ñ huy ñ ng v n và vay v n chưa ñư c xem xét k ; Phương pháp th m ñ nh còn ñơn gi n, truy n
 15. 15 th ng. Do ñó, nh ng k t lu n chưa có ñ tin c y cao, chưa ñ m b o,.....d n ñ n chưa ñánh giá ñư c toàn di n v tính kh thi c a DA. - Vi c l p HSMT còn nhi u b t c p, m t nhi u th i gian; Phương pháp ñánh giá HSDT còn mang tính chung chung, chưa chu n xác; Tính b o m t trong ñ u th u v n chưa ñư c phát huy cao; Vi c th c hi n công tác giám sát, thanh tra và th c hi n các ch tài ñ i v i các bên tham gia ñ u th u còn thi u tính kiên quy t và chưa ñư c quan tâm ñúng m c. - Công tác ghi chép s li u, c p nh t thông tin ñ ph c v cho công tác báo cáo giám sát thi công còn sơ sài, chưa t ch c bài b n, còn báo cáo di n gi i nhi u b ng l i. H th ng ki m soát ti n ñ chưa ñư c xây d ng..; Quá trình th c hi n giám sát & ki m soát d án còn mang n ng tính k thu t, chưa quan tâm ng d ng các công c Qu n tr trong công tác giám sát & ki m soát d án. Do ñó mà công tác giám sát & ki m soát th c hi n d án chưa mang tính chuyên nghi p và chưa th c s hi u qu . C th như: chưa ng d ng Phương pháp EVM ñ ño lư ng, Bi u xương cá truy tìm nguyên nhân, ma tr n trách nhi m, k ho ch truy n thông..... 2.3.3.Nguyên nhân c a nh ng t n t i. 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan. Nhân viên Phòng K ho ch – K thu t quá m ng (ch 14 ngư i), ch y u là các K sư xây d ng m nh v k thu t nên không sâu v lĩnh v c tài chính, pháp lý...nhưng làm kiêm nhi m nhi u vi c công tác như th m ñ nh, ñ u th u....Vì v y trình ñ cán b v n còn h n ch , tính chuyên nghi p chưa cao; Vi c ng d ng các công c qu n tr vào QLDA như Phương pháp EVM ñ ño lư ng ti n ñ , chi phí, r i ro; Bi u ñ xương cá truy tìm nguyên nhân sai l ch....v n còn xa l v i h . 2.3.3.2. Nguyên nhân ch quan. - Ch quan t khâu l a ch n d án: T ng công ty quan tâm nhi u ñ n vi c ñư c phê duy t quy t ñ nh ñ u tư mà ít chú ý h u ki m nh ng giai ño n sau; V n còn xem th m ñ nh d án như m t bư c th t c ñ h p th c hóa d án; Vi c áp d ng phương pháp d báo, phân tích ñ nh y..chưa ñư c chú tr ng....
 16. 16 - Ch quan t công tác l a ch n nhà th u: Còn quan tâm ñ n giá th u th p ñ l a ch n hơn là khía c nh năng l c nhà th u; Chưa qu n lý ch t ch t khâu thi t k d toán; Thi u tính kiên quy t và quan tâm ñúng m c trong vi c th c hi n các ch tài ñ i v i các bên tham gia ñ u th u. - Ch quan t công tác giám sát & ki m soát thi công: H u h t cán b T ng công ty nh n th c chưa ñúng v QLDA, ch quan cho r ng QLDA ch y u ph thu c vào năng l c kinh nghi m c a ngư i qu n lý, nên trong quá trình th c hi n chưa v n d ng khai thác tri t ñ nh ng lý thuy t–thành t u qu n tr d án. Vì th mà chưa th y t m quan tr ng c a Phương pháp EVM, Bi u ñ xương cá, ma tr n trách nhi m...trong ki m soát ñánh giá t ng quát tr ng thái d án c a m t nhà qu n tr . CHƯƠNG 3 M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QLDAĐT T I T NG CÔNG TY XDCTGT5 3.1. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N C A T NG CÔNG TY XDCT GT 5 TRONG TH I GIAN T I. Ngh quy t Đ i h i VII c a Đ ng b T ng công ty (t ch c vào 8/2010) ñã xác ñ nh phương hư ng và m c tiêu phát tri n trong 10 năm 2011 – 2020 là “Xây d ng và phát tri n T ng công ty tr thành T p ñoàn kinh t v ng m nh c a qu c gia. Phát huy cao ñ m i ngu n l c ñ nâng cao năng l c c nh tranh, góp ph n quan tr ng vào s nghi p hóa – hi n ñ i hóa ñ t nư c”. Doanh thu và l i nhu n ñ m b o tăng trư ng n ñ nh bình quân 15%/năm. 3.2. H TH NG CÁC QUAN ĐI M HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ C A T NG CÔNG TY XDCTGT 5. Đ nâng cao ch t lư ng QLDAĐT t i T ng công ty XDCTGT5, c n thi t ph i xây d ng h th ng các quan ñi m. Các quan ñi m này là cơ s quan tr ng ñ nh hư ng cho quá trình th c hi n ñ i m i và hoàn thi n công tác QLDAĐT. Các quan ñi m ñó là: 3.2.1. QLDAĐT ph i tuân th nh ng quy ñ nh c a Pháp lu t, ñ m b o tính h p pháp: Quan ñi m này cho r ng, DAĐT ñư c hình thành
 17. 17 và th c hi n ph i tuân th nh ng qui ñ nh c a Pháp lu t. H sơ DA ph i ñ m b o tính h p pháp; H th ng các tiêu chu n, quy ph m, ñ nh m c trong lĩnh v c xây d ng là nh ng căn c c n thi t ñ l p và th m ñ nh DA. Cán b QLDA ti n hành ki m tra, xem xét DA ñ m b o nh ng n i dung th c hi n ñúng các quy ñ nh c a pháp lu t (như: phù h p quy ho ch, quy chu n, ch t lư ng, hi u q a, minh b ch giao nh n th u,...)... 3.2.2. QLDAĐT ph i ñ m b o xem xét, ñánh giá toàn di n các n i dung trong t ng giai ño n c a d án: Quan ñi m này cho r ng, dù DA s d ng ngu n v n nào? qui mô, hình th c như th nào? thì DAĐT cũng ti n hành qua 3 giai ño n: Chu n b ñ u tư–Th c hi n ĐT-V n hành k t qu ĐT. Ba giai ño n này không tách r i riêng bi t nhau mà có m i liên h m t thi t v i nhau. K t qu c a giai ño n trư c nh hư ng ñ n k t qu các giai ño n sau. Do ñó, yêu c u công tác QLDA c n ph i ti n hành phân tích, ñánh giá các n i dung c a DA m t cách toàn di n cho c các giai ño n. 3.2.3. QLDAĐT ph i ñư c hoàn thi n theo hư ng chuyên nghi p hóa, hi n ñ i hóa: Quan ñi m này yêu c u m i n i dung trong công tác QLDA ph i ñư c phân c th cho cán b có trình ñ chuyên môn nghi p v ñ phát huy tính chuyên nghi p. Luôn chú tr ng ñ u tư phát tri n khoa h c công ngh , trong ñó khuy n khích vi c tăng cư ng áp d ng các thành t u khoa h c công ngh vào công tác QLDA, vào SXKD. Công tác QLDAĐT c n ñư c nh n th c ñ y ñ và ph i xem là m t n i dung quan tr ng nh t T ng công ty, ph i mang tính chuyên nghi p c a m t “ngh ” th c s . 3.2.4. QLDAĐT ph i gi i quy t hài hòa các m i quan h trong t ch c th c hi n d án: Quan ñi m này yêu c u th c hi n DA thành công, thì T ng công ty XDCTGT5 ph i gi i quy t hài hòa các m i quan h gi a các bên tham gia d án (như: B , S chuyên ngành, Nhà th u, Tư v n, Cơ quan cung c p tài chính, Đ a phương và các m i quan h khác...). Các m i quan h này “tương tác – va ch m” l n nhau. Ch có th gi i quy t hài hòa các m i quan h nói trên n u công tác QLDAĐT c a T ng công ty nâng lên t m “ngh thu t”. Đòi h i PM ngoài gi i chuyên môn nghi p
 18. 18 v , còn ph i năng ñ ng sáng t o x lý tình hu ng, m m d o uy n chuy n trong quan h ng x ñ i tác. 3.2.5. QLDAĐT ph i ñ m b o tính k p th i, n m b t cơ h i ñ u tư có hi u qu : Quan ñi m này yêu c u ñ i v i v n ñ th i gian, ñòi h i công tác QLDAĐT (1) ph i k p th i phát hi n nh ng sai sót, y u kém trong t ng giai ño n ñ ti p t c th c hi n, ñ ng th i (2) ph i tuân th theo ñúng qui ñ nh c a pháp lu t. Trong ñi u ki n n n kinh t th trư ng, s ra ñ i ch m s n ph m DA s m t ñi cơ h i t t và có th phát sinh nhi u chi phí không c n thi t (như: tăng giá NVL ñ u vào, lãi vay...). Ngư c l i, n u th i gian QLDAĐT quá ng n khi ñó không ñ m b o ch t lư ng công trình (th m ñ nh u, thi công u...). Do v y c n ph i có k ho ch b 3.3. GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ T I T NG CÔNG TY XDCT GT 5. Lu n c ñ xu t gi i pháp d a vào nh ng lu n ñi m ñ c p Chương 1, nh ng t n t i trong công tác QLDAĐT ñã ñư c phân tích Chương 2, cùng v i h th ng nh ng quan ñi m ñ nh hư ng trong Chương 3. 3.3.1. Hoàn thi n công tác l p d án ñ u tư. 3.3.1.1. Xác l p quy trình so n th o d án ñ u tư. Ý tư ng ñ u tư Nghiên c u cơ h i ñ u tư N u d án không ñem Nghiên c u ti n kh thi l i tri n v ng (L p báo cáo ñ u tư XDCT) Nghiên c u kh thi (L p d án ñ u tư XDCT) Hình 3.1. Quy trình so n th o m t d án ñ u tư 3.3.1.2. Nâng cao ch t lư ng công tác l p d án. Đ công tác l p d án có ch t lư ng cao, T ng công ty c n l a ch n tư v n có ñ năng l c, xét ch n th u tư v n ph i thông qua H i ñ ng. Trư ng h p c n thi t ph i thi tuy n ki n trúc trư c khi ch n tư v n l p d án; H sơ d án yêu c u s li u thông tin DA ph i ñư c ñi u tra có
 19. 19 ngu n g c rõ ràng, phân tích trên cơ s khoa h c; Đưa ra quy trình m u phân tích – ñánh giá hi u qu tài chính c th cho t ng lo i DA (Đư ng b , Căn h ..) ñ ñánh giá hi u qu DA mang l i thi t th c hơn. 3.3.2. Hoàn thi n công tác th m ñ nh d án ñ u tư. 3.3.2.1. Nâng cao nh n th c ñ i v i công tác th m ñ nh DAĐT trong ñi u ki n m i. - C n ph i xác ñ nh s n ph m (k t qu ) c a công tác th m ñ nh DA là m t lo i s n ph m ñ c bi t – s n ph m tư v n th hi n trí tu và kinh nghi m. Do vây, ch t lư ng th m ñ nh c n ph i coi tr ng và ñ t lên hàng ñ u; Coi ñây là m t th m nh c nh tranh và kinh doanh c a T ng công ty, là m t trong nh ng công vi c góp ph n nâng cao hi u qu ñ u tư, nâng cao uy tín c a T ng công ty. Chính vì v y, công tác “h u ki m” trong QLDAĐT c a T ng công ty c n ñư c coi tr ng. - C n ph i hi u rõ, công tác th m ñ nh g n v i qu n lý ch th hi n công vi c ki m tra, ki m soát, sàng l c d án và th c thi pháp lu t. - C n ph i hi u rõ tính liên nghành c a s n ph m ñ u tư xây d ng. Do v y r t c n s tham gia ñóng góp ý ki n t nhi u phía: cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành, ñ a phương, t ch c tư v n bên ngoài,..... Nh ng quan ñi m nh n th c trên, n u ñư c th c hi n t t ngay t ñ u là cơ s ñ ti p t c tri n khai có hi u qu các gi i pháp c th v t ch c th c hi n, n i dung và phương pháp th m ñ nh dư i ñây. Góp ph n ngăn ch n s m các bi u hi n x u, th t thoát, lãng phí ti n b c c a T ng công ty. 3.3.2.2. Hoàn thi n t ch c th m ñ nh d án ñ u tư. - Giao nhi m v th m ñ nh cho B ph n chuyên trách th m ñ nh (Xem M c 3.3.5.1-Ki n toàn t ch c QLDAĐT) th c hi n và làm ñ u m i chính trong vi c xin ý ki n các phòng ban, các chuyên gia bên ngoài..... - Xây d ng quy trình chung t ch c th m ñ nh (Hình 3.2): Ti p nh n h sơ Cán b th m ñ nh Đơn v ñ u m i Báo cáo th m ñ nh c a c a T ng Cty cán b th m ñ nh TCT (Phòng KH-KT) ho c thuê tư v n Thuê tư v n ph n bi n ñ cl p Báo cáo th m ñ nh trình Trư ng phòng KH-KT,
 20. 20 Các phòng ban có liên quan, b ph n qu n lý H i ñ ng tư v n trong TCT th m ñ nh Ý ki n B , ngành, ñ a phương liên quan Ch t ch HĐQT T ng giám ñ c (Ngư i quy t ñ nh ñ u tư) Hình 3.2. Quy trình t ch c th m ñ nh d án ñ u tư B ph n ki m soát ch t lư ng th m ñ nh d án - Tiêu chu n hóa ñ i ngũ cán b th m ñ nh: trình ñ , ph m ch t.... - V căn c và phương ti n th m ñ nh: D a trên quy trình n i b ñã ñư c xây d ng (Hình 3.2); Tăng cư ng ñ u tư ñ i m i trang thi t b 3.3.2.3. Hoàn thi n n i dung th m ñ nh d án ñ u tư. T ng công ty XDCTGT5 t p trung vào nh ng v n ñ sau: - Th m ñ nh k phương án t ch c qu n lý th c hi n, ñ c bi t ñ i v i các phương án ñ n bù, gi i phóng m t b ng, di d i dân. C th là làm rõ trách nhi m và m i quan h gi a các ch th tham gia QLDA, tính kh thi c a phương án th c hi n ñ n bù – gi i t a; - Đ c p k và quan tâm th a ñáng các y u t ñ u vào (lãi su t, NVL..) và ñ u ra (giá bán, s n ph m..) c a d án; - V i phương th c huy ñ ng và ñ xu t các ñi u ki n vay v n thì c n làm rõ nh ng th a thu n, cam k t v i các cơ quan cung c p tài chính v s lư ng, ti n ñ ....; - Đ i v i hi u qu tài chính d án: Ngoài các ch tiêu ch y u như NPV, IRR, T c n ñ c p thêm các ch tiêu như B/C, ñi m hoàn v n, kh năng tr n ...C n quan tâm ñ n các bi n ñ ng c a môi trư ng bên ngoài ñ n nh ng r i ro ti m n có th x y ra ñ i v i d án; - Đ i v i hi u qu kinh t -xã h i: Đây là n i dung ph c t p. Nhưng T ng công ty c n d ng l i các ch tiêu ch y u như: gi i quy t bao nhiêu lao ñ ng, m c ñóng góp ngân sách, tác ñ ng v i môi trư ng. Tuy nhiên, ñ tính toán cho các n i dung này c n th c hi n: (1) Xác ñ nh các dòng thu (thu , thù lao lao ñ ng) và dòng chi (tr giá, bù giá
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2