intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho ngân hàng VPBank Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
45
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho ngân hàng VPBank Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn là sự tổng hợp có lựa chọn những số liệu và thông tin thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank Hòa Bình. Trên cơ sở phân tích những dữ liệu đó luận văn đã phân tích đánh giá được những ưu, nhược điểm, cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của VPBank Hòa Bình trong những năm qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho VPBank Hòa Bình giai đoạn 2011-2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho ngân hàng VPBank Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------<br /> <br /> VŨ HÙNG CƯỜNG<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH<br /> CHO NGÂN HÀNG VPBANK HÒA BÌNH<br /> GIAI ĐOẠN 2011-2015<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS - TS. NGHIÊM SĨ THƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN<br /> LƯỢC KINH DOANH .......................................................................................... 4<br /> 1.1. CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ...................... 4<br /> 1.1.1 Chiến lược kinh doanh .................................................................................... 4<br /> 1.1.2 Quản trị chiến lược kinh doanh ....................................................................... 6<br /> 1.1.3. Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh ....................................................... 8<br /> 1.1.4. Yêu cầu khi xây dựng chiến lược kinh doanh ................................................. 9<br /> 1.2. XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ HỆ THỐNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: ........ 10<br /> 1.2.1. Nhiệm vụ chiến lược.................................................................................... 10<br /> 1.2.2 Hệ thống mục tiêu chiến lược ....................................................................... 11<br /> 1.2.3 Nguyên tắc khi xác định mục tiêu ................................................................. 11<br /> 1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ........ 12<br /> 1.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô........................................................................... 12<br /> 1.3.2 Phân tích môi trường ngành .......................................................................... 15<br /> 1.3.3 Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp .................................................... 18<br /> 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC ................ 21<br /> 1.4.1 Ma trận thị phần tăng trưởng BCG:............................................................... 22<br /> 1.4.2 Ma trận McKinsey – GE (General Electric) .................................................. 23<br /> 1.4.3 Phân tích SWOT và các kết hợp chiến lược: ................................................. 25<br /> 1.5 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG.................................................... 26<br /> 1.5.1 Tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ............................................. 26<br /> 1.5.2 Sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước ............................................................ 27<br /> 1.5.3 Đối thủ cạnh tranh ........................................................................................ 27<br /> 1.5.4 Các yếu tố nội tại của ngân hàng ................................................................... 28<br /> CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI<br /> NHÁNH HÒA BÌNH ........................................................................................... 31<br /> <br /> i<br /> <br /> 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM ................................ 31<br /> 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VPBANK HÒA BÌNH .............................. 32<br /> 2.2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng CN Hòa Bình ........ 32<br /> 2.2.2 Cơ cấu tổ chức của VPBank Hòa Bình .......................................................... 33<br /> 2.3 CÁC LOẠI HÌNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ...................................................... 35<br /> 2.3.1 Nhóm sản phẩm huy động vốn ...................................................................... 36<br /> 2.3.2 Nhóm sản phẩm tín dụng .............................................................................. 38<br /> 2.3.3 Nhóm các sản phẩm kinh doanh ngoại tệ ...................................................... 41<br /> 2.3.4 Nhóm sản phẩm Bảo lãnh ............................................................................. 44<br /> 2.3.5 Nhóm sản phẩm dịch vụ khác........................................................................ 45<br /> 2.3.6 Kết quả kinh doanh các năm 2008 – 2011 ..................................................... 48<br /> 2.4 Phân tích môi trường kinh doanh của VPBank Hòa Bình ................................. 55<br /> 2.4.1 Môi trường vĩ mô .......................................................................................... 55<br /> 2.4.2 Môi trường vi mô .......................................................................................... 59<br /> 2.5.2 Cơ cấu tổ chức .............................................................................................. 64<br /> 2.5.3 Năng lực quản lý........................................................................................... 65<br /> 2.5.4 Năng lực tài chính ......................................................................................... 65<br /> 2.5.5 Nghiên cứu và phát triển (R&D) ................................................................... 66<br /> 2.5.6 Công nghệ thông tin ..................................................................................... 66<br /> 2.5.7 Đánh giá điểm mạnh điểm yếu ..................................................................... 66<br /> 2.6 TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ VÀ CÁC MÔ HÌNH<br /> CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VPBANK HÒA BÌNH ............. 67<br /> 2.6.1 Ma trận BCG ................................................................................................ 68<br /> 2.6.2 Ma trận Mc. Kinsey – GE ............................................................................. 70<br /> 2.6.3 Sự cần thiết phải xây dựng chiến l ược kinh doanh ........................................ 72<br /> CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO NGÂN<br /> HÀNG VPBANK HÒA BÌNH ............................................................................ 75<br /> 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ............................................................... 75<br /> 3.1.1 Mục tiêu trước mắt của VPBank Hòa Bình .................................................... 75<br /> <br /> ii<br /> <br /> 3.1.2 Mục tiêu dài hạn của VPBank Hòa Bình ....................................................... 76<br /> 3.2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH KHẢ THI ................................. 77<br /> 3.2.1 Phân tích ma trận SWOT............................................................................... 78<br /> 3.2.2 Nhận dạng các phần của chiến lược ............................................................... 79<br /> 3.2.3 Lựa chọn chiến lược...................................................................................... 79<br /> 3.2.4 Giải pháp thực hiện chiến lược ...................................................................... 79<br /> 3.3 CÁC CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ................................................. 79<br /> 3.3.1 Nhóm sản phẩm Huy động nguồn vốn ........................................................... 80<br /> 3.3.2 Nhóm sản phẩm Tín dụng ............................................................................. 84<br /> 3.3.3 Nhóm sản phẩm Kinh doanh ngoại tệ ............................................................ 94<br /> 3.3.4 Nhóm sản phẩm Bảo lãnh ............................................................................. 95<br /> 3.3.5 Nhóm sản phẩm dịch vụ khác........................................................................ 97<br /> 3.4 CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỤ THỂ ................................................ 99<br /> 3.4.1 Đổi mới cơ cấu tổ chức, chất lượng nguồn nhân lực. ..................................... 99<br /> 3.4.2 Giải pháp MAKETING ............................................................................... 101<br /> 3.4.3 Giải pháp công nghệ ................................................................................... 103<br /> 3.4.4 Giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ .......................................................... 104<br /> 3.4.5 Phát triển mở rộng mạng lưới, kênh phân phối thanh toán. .......................... 105<br /> 3.4.6 Các chương trình điều chỉnh chiến lược....................................................... 106<br /> 3.5 DỰ BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHI TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC ......... 106<br /> 3.5.1 Dự báo quy mô tổng tài sản chi nhánh ......................................................... 107<br /> 3.5.2 Dự báo kết quả kinh doanh .......................................................................... 109<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................ 112<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 1.1: Mô hình quản trị chiến lược ..................................................................... 8<br /> Hình 1.2: Mô phỏng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.............................. 12<br /> Hình 1.3: Mô hình 5 lực lượng của M.Porter ......................................................... 15<br /> Hình 1.4: Ma trận thị phần tăng trưởng BCG ......................................................... 22<br /> Hình 1.5: Ma trận chiến lược của Mc.Kinsey - Ge ................................................. 24<br /> Hình 1.7: Cơ sở lựa chọn chiến lược kinh doanh ................................................... 26<br /> Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng ...................... 31<br /> Hình 2.2: Chi phí của hệ thống ngân hàng Việt Nam ............................................. 32<br /> Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức của VPBank Hòa Bình ................................................... 34<br /> Hình 2.4: Bảng cân đối kế toán .............................................................................. 48<br /> Hình 2.5: Bảng nguồn vốn ..................................................................................... 49<br /> Hình 2.7: Bảng dư nợ tín dụng............................................................................... 51<br /> Hình 2.8: Bảng cơ cấu nhóm dư nợ tín dụng .......................................................... 52<br /> Hình 2.9: Thu nhập chi phí .................................................................................... 53<br /> Hình 2.10: Cơ cấu thu nhập chi phí ....................................................................... 54<br /> Hình 2.11: Kết quả kinh doanh .............................................................................. 55<br /> Hình 2.12: Ma trận thị phần tăng trưởng BCG ....................................................... 69<br /> Hình 2.13: Ma trận chiến lược của MC.KINSEY - GE .......................................... 72<br /> Hình 3.1: Ma trận SWOT ...................................................................................... 79<br /> Hình 3.2: Dự báo kết quả sản phẩm dịch vụ đến năm 2015.................................. 108<br /> Hình 3.3: Sơ đồ tăng trưởng sản phẩm, dịch vụ đến năm 2015 ............................ 109<br /> Hình 3.4: Dự báo kết quả kinh doanh đến năm 2015............................................ 110<br /> Hình 3.5: Sơ đồ dự báo kết quả kinh doanh đến năm 2015 .................................. 110<br /> Hình 3.6: Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng ......................................................... 113<br /> Hình 3.7: Nhu cầu đào tạo ................................................................................... 114<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2