intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
146
lượt xem
69
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư, phân tích thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Trần Hương Mi<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> TS. NGUYỄN THỊ LỆ THÚY<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả luận văn xin cam kết những ý tưởng nội dung và đề xuất trong luận văn<br /> này là kết quả của quá trình học tập, tiếp thu các kiến thức từ Thầy giáo hướng dẫn<br /> và các Thầy, Cô trong Viện kinh tế và quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà<br /> Nội.<br /> Từ các số liệu, bảng biểu trong đề tài này là kết quả quá trình thu thập tài liệu,<br /> phân tích và đánh giá dựa trên cơ sở các kiến thức, kinh nghiệm của bản thân tác giả<br /> đã tiếp thu được trong quá trình học tập, không phải là sản phẩm sao chép, trùng lặp<br /> với các đề tài nghiên cứu trước đây.<br /> Trên đây là cam kết ràng buộc trách nhiệm của tác giả đối với các nội dung, ý<br /> tưởng và đề xuất của luận văn này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Hương Mi<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang bìa phụ<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Lời cam đoan<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ, đồ thị<br /> Mở đầu ................................................................................................................... 1<br /> Chương I. Những vấn đề lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư................... 3<br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản........................................................................................ 3<br /> 1.1 .1 Dự án đầu tư .................................................................................................. 3<br /> 1.1. 2 Sự cần thiết phải đầu tư theo dự án. ............................................................... 4<br /> 1.2 Phân loại dự án đầu tư ....................................................................................... 5<br /> 1.3 Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư ............................................................... 6<br /> 1.3.1 Khái niệm và sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư. .................................. 6<br /> 1.3.2 Vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc thẩm định dự án. ...................................... 8<br /> 1.4 Phương pháp thẩm định .................................................................................... 9<br /> 1.4.1 Phương pháp so sánh chỉ tiêu. ....................................................................... 10<br /> 1.4.2 Thẩm định theo trình tự. ............................................................................... 10<br /> 1.4.2.1 Thẩm định tổng quát. ................................................................................. 10<br /> 1.4.2.2 Thẩm định chi tiết. ..................................................................................... 11<br /> 1.4.3 Thẩm định dựa trên việc phân tích độ nhạy của dự án. .................................. 11<br /> 1.5 Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư. ................................................ 11<br /> 1.5.1 Tiếp nhận hồ sơ. ........................................................................................... 12<br /> 1.5.2 Lập hội đồng thẩm định. ............................................................................... 12<br /> 1.5.3 Tổ chức thẩm định. ....................................................................................... 13<br /> 1.5.4 Dự thảo quyết định đầu tư hay cấp phép đầu tư............................................. 13<br /> 1.5.5 Phê duyệt Dự án đầu tư. ................................................................................ 14<br /> <br /> 1.5.5.1 Nội dung thẩm định các dự án sử dụng Vốn ngân sách Nhà nước. ............. 14<br /> 1.5.5.2 Nội dung thẩm định các dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. ... 23<br /> 1.5.5.3 Nội dung thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài....................................... 23<br /> 1.5.5.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư ............. 24<br /> 1.6 Các căn cứ pháp lý, nguyên tắc đối với công tác thẩm định ............................. 25<br /> 1.6.1 Căn cứ để thâm định dự án đầu tư ................................................................. 25<br /> 1.6.1.1 Hồ sơ dự án ............................................................................................... 25<br /> 1.6.1.2 Các căn cứ pháp lý. .................................................................................... 25<br /> 1.6.1.3 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức trong từng lĩnh vực kinh tế kỹ thuật<br /> cụ thể..................................................................................................................... 26<br /> 1.6.1.4 Các quy ước thông lệ quốc tế và các thông tin có liên quan....................... 27<br /> 1.6.2 Nguyên tắc trong thẩm định. ........................................................................ 27<br /> 1.6.3. Các quy định về công tác thẩm định............................................................. 28<br /> 1.6.3.1 Về hồ sơ thẩm định. ................................................................................... 28<br /> 1.6.3.2 Phân cấp thẩm định. ................................................................................... 30<br /> 1.6.3.3 Về thời hạn thẩm định................................................................................ 35<br /> 1.6.4. Phương thức thẩm định. ............................................................................... 35<br /> 1.6.4.1 Chuyên viên tự thẩm định. ......................................................................... 36<br /> 1.6.4.2 Thuê chuyên gia hoặc cơ quan tư vấn thẩm định độc lập............................ 36<br /> 1.6.4.3 Lập hội đồng thẩm định. ............................................................................ 36<br /> 1.7 Các đặc điểm cơ bản của dự án xáy dựng dân dụng và các yêu cầu đặt ra đối với<br /> công tác thẩm định. ............................................................................................... 36<br /> 1.7 Các phương hướng nâng cao chất lượng công tác thẩm định.......................... 39<br /> Chương 2. Phân tích thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty<br /> Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO .... 42<br /> 2.1 Khái quát về Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây<br /> dựng – CONINCO................................................................................................. 42<br /> 2.1.1 Trách nhiệm quyền hạn của Lãnh đạo và các Phòng ban chức năng .............. 44<br /> 2.1.1.1 Hội đồng quản trị ....................................................................................... 44<br /> <br /> 2.1.1.2 Ban kiểm soát nội bộ ................................................................................. 44<br /> 2.1.1.3 Tổng giám đốc ........................................................................................... 44<br /> 2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết<br /> bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO ................................................................ 46<br /> 2.3 Minh họa công tác thẩm định dự án cụ thể: ...................................................... 51<br /> 2.3.1 Giới thiệu chung về dự án: ............................................................................ 51<br /> 2.4. Phân tích công tác thẩm định tại Coninco ....................................................... 54<br /> 2.4.1 Tiếp nhận hồ sơ ............................................................................................ 54<br /> 2.4.2 Thẩm định nội dung đề án............................................................................. 55<br /> 2.4.2.1 Thẩm định nội dung phần thuyết minh dự án ............................................. 55<br /> 2.4.2.2. Thẩm định nội dung thiết kế cơ sở của dự án ............................................ 69<br /> 2.4.2.3 Tổng hợp ý kiến thẩm định, ra quyết định phê duyệt. ................................. 71<br /> 2.4.3 Đánh giá chung về công tác thẩm định .......................................................... 72<br /> 2.4.3.1 Những hạn chế còn tồn tại trong công tác thẩm định tại Công ty cổ phần tư<br /> vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco ....................................... 72<br /> 2.4.3.2 Nguyên nhân của những tồn tại.................................................................. 73<br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự<br /> án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm<br /> định xây dựng – CONINCO................................................................................ 82<br /> 3.1 Các cơ sở để đưa ra giải pháp .......................................................................... 82<br /> 3.1.1. Từ kết quả phân tích ................................................................................... 82<br /> 3.1.2.Các yêu cầu của công tác thẩm định: ............................................................ 83<br /> 3.1.2.1 Tuân thủ những quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp ................ 83<br /> 3.1.2.2. Đảm bảo xem xét, đánh giá từ chi tiết đến tổng thể các nội dung của dự án<br /> .............................................................................................................................. 83<br /> 3.1.2.3 Đảm bảo tính khách quan........................................................................... 84<br /> 3.1.2.4 Đánh giá đầy đủ những rủi ro đến dự án .................................................... 84<br /> 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ............................... 85<br /> 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện về tổ chức thẩm định dự án đầu tư. .............................. 85<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản