Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế Nam Định

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:163

0
82
lượt xem
43
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế để từ đó nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế Nam Định

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------<br /> <br /> NGUYỄN VĂN TIẾN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ<br /> TẠI CỤC THUẾ NAM ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------<br /> <br /> NGUYỄN VĂN TIẾN<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ<br /> TẠI CỤC THUẾ NAM ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các<br /> thông tin, số liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể. Kết quả<br /> nghiên cứu trong luận văn là đúng đắn, trung thực và chưa từng có ai công bố trong<br /> bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng năm 2013<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Văn Tiến<br /> <br /> ii<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................................... i <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...................................................................................... v <br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................................... 1 <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ ........................ 4 <br /> <br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh tra, kiểm tra thuế: ................................................4 <br /> 1.1.1. Khái niệm thanh tra, kiểm tra thuế. ................................................................4 <br /> 1.1.2. Đặc điểm của thanh tra, kiểm tra thuế:...........................................................6 <br /> 1.1.3. Mục tiêu của thanh tra, kiểm tra thuế: ............................................................7 <br /> 1.1.4. Nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế:...............................................................8 <br /> 1.2. Hình thức, nội dung, quy trình, phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế: .............11 <br /> 1.2.1. Các hình thức thanh tra, kiểm tra thuế..........................................................11 <br /> 1.2.2. Nội dung thanh tra, kiểm tra thuế:................................................................12 <br /> 1.2.3. Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế: ...............................................................14 <br /> 1.2.4. Phương pháp thanh tra, kiểm tra thuế:..........................................................15 <br /> 1.3. Thanh tra, kiểm tra thuế trong cơ chế tự khai, tự nộp:........................................18 <br /> 1.3.1. Khái niệm cơ chế tự khai, tự nộp thuế:.........................................................18 <br /> 1.3.2. Mục tiêu của cơ chế tự khai, tự nộp. ............................................................18 <br /> 1.3.3. Chức năng thanh tra, kiểm tra thuế trong cơ chế tự khai, tự nộp. ................19 <br /> 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong cơ chế tự<br /> khai, tự nộp hiện nay: .............................................................................................19 <br /> 1.4. Kinh nghiệm về thanh tra, kiểm tra thuế ở một số quốc gia trên thế giới và bài<br /> học kinh nghiệm cho Việt Nam: ................................................................................24 <br /> 1.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới............................................24 <br /> 1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các nước trên thế giới về công tác thanh tra,<br /> kiểm tra thuế ...........................................................................................................27 <br /> 1.4.3. Khả năng vận dụng vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế tại Việt Nam:.......30 <br /> 1.5. Kết luận: ..............................................................................................................31 <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ Ở CỤC<br /> THUẾ NAM ĐỊNH................................................................................................................. 32 <br /> <br /> iii<br /> 2.1. Khái quát chung về công tác thuế ở Cục Thuế Nam Định. ................................32 <br /> 2.1.1. Cơ cấu tổ chức Cục Thuế Nam Định............................................................32 <br /> 2.1.2. Chức năng của Phòng Thanh tra thuế...........................................................33 <br /> 2.1.3. Chức năng của Phòng Kiểm tra thuế. ...........................................................34 <br /> 2.1.4. Tổng quan về tình hình quản lý thu thuế ở Cục Thuế Nam Định. ...............36 <br /> 2.1.5. Tình hình sử dụng cán bộ công chức trong quản lý thuế: ............................38 <br /> 2.2. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Cục Thuế Nam Định:................42 <br /> 2.2.1. Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế ở Cục Thuế Nam Định. ............42 <br /> 2.2.2. Đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở Cục Thuế Nam Định: ............51 <br /> 2.3. Kết luận: ..............................................................................................................63 <br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA<br /> THUẾ TẠI CỤC THUẾ NAM ĐỊNH................................................................................... 64 <br /> <br /> 3.1. Định hướng công tác quản lý thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục<br /> Thuế Nam Định:.........................................................................................................64 <br /> 3.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định năm 2012.............................64 <br /> 3.1.2 Mục tiêu của Cục Thuế tỉnh Nam Định về quản lý thu ngân sách nhà nước<br /> và thanh tra, kiểm tra thuế giai đoạn 2011 – 2015: ................................................65 <br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra<br /> thuế tại Cục Thuế Nam Định: ....................................................................................66 <br /> 3.2.1. Giải pháp về con người(nhân lực). ...............................................................66 <br /> 3.2.2. Giải pháp về công tác chuyên môn:..............................................................70 <br /> 3.2.3. Giải pháp về sự phối kết hợp giữa Cục Thuế với cơ quan liên quan: ..........75 <br /> 3.2.4. Một số giải pháp khác...................................................................................77 <br /> 3.3. Một số kiến nghị: ................................................................................................79<br /> 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ...........................................................79 <br /> 3.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế: ...........................................83 <br /> 3.3.3. Kiến nghị với Chính quyền địa phương: ......................................................88 <br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................................. 89 <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 91<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản