Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở Công ty Xăng dầu Hà Bắc

Chia sẻ: Lê Đặng Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
23
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở Công ty Xăng dầu Hà Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích môi trường vi mô, vĩ mô và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty trong thời kỳ mới với mục tiêu không ngừng lớn mạnh và tiến xa hơn nữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở Công ty Xăng dầu Hà Bắc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------TRƯƠNG TUẤN HƯNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN VĂN NGHIẾN<br /> <br /> HÀ NỘI - Năm 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> <br /> v<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ<br /> <br /> vi<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chiến lược kinh doanh<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1 Chiến lược và quản trị chiến lược<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1.2 Vai trò của chiến lược kinh doanh<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.3 Phân loại chiến lược kinh doanh<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.4 Quản trị chiến lược<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.5 Các cấp quản trị chiến lược<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh<br /> 1.2.1 Môi trường kinh doanh<br /> <br /> 11<br /> 11<br /> <br /> 1.2.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2.1.2 Phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành)<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.2 Môi trường bên trong doanh nghiệp<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.2.1 Khái niệm chuỗi giá trị của doanh nghiệp<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.2.2.2 Phân tích chuỗi giá trị<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3.1 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.2.1 Nhiệm vụ (sứ mệnh), mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.3.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.3.2.3 Phân tích môi trường bên trong<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.3.2.4 Phân tích và lựa chọn chiến lược<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.3.3 Thực hiện chiến lược kinh doanh<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.3.3.1 Thiết lập mục tiêu hàng năm<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.3.3.2 Xây dựng các chính sách<br /> <br /> 33<br /> i<br /> <br /> 1.3.3.3 Phân bổ các nguồn lực để thực hiện chiến lược<br /> 1.3.4 Đánh giá chiến lược<br /> <br /> 35<br /> 36<br /> <br /> 1.3.4.1 Xem xét những phần cơ bản của chiến lược<br /> <br /> 37<br /> <br /> 1.3.4.2 Đánh giá lại chiến lược<br /> <br /> 37<br /> <br /> 1.3.4.3 Điều chỉnh chiến lược<br /> <br /> 39<br /> <br /> Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của<br /> Công ty Xăng dầu Hà Bắc<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty Xăng dầu Hà Bắc<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xăng dầu Hà Bắc<br /> <br /> 42<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Công ty<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.1.3 Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh chủ yếu của Công ty<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.1.4 Cơ sở vật chất cho kinh doanh của Công ty<br /> <br /> 48<br /> <br /> 2.2 Phân tích môi trường vĩ mô và nhu cầu xăng dầu của thị trường<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.2.1 Vai trò của xăng dầu đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.2.2 Môi trường kinh tế<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.2.3 Môi trường công nghệ<br /> <br /> 55<br /> <br /> 2.2.4 Môi trường văn hóa - xã hội<br /> <br /> 56<br /> <br /> 2.2.5 Môi trường tự nhiên<br /> <br /> 57<br /> <br /> 2.2.6 Môi trường chính trị pháp luật<br /> <br /> 58<br /> <br /> 2.2.7 Nhu cầu xăng dầu của thị trường<br /> <br /> 59<br /> <br /> 2.3 Sự cạnh tranh của thị trường (môi trường ngành)<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.3.1 Cạnh tranh trên quy mô cả nước<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.3.2 Cạnh tranh trên địa bàn kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hà Bắc<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.4 Phân tích hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty<br /> Xăng dầu Hà Bắc<br /> <br /> 64<br /> <br /> 2.4.1 Các hoạt động cơ bản của Công ty<br /> <br /> 64<br /> <br /> 2.4.1.1 Hoạt động tạo nguồn sản phẩm xăng dầu<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.4.1.2 Hoạt động tồn chứa và cung cấp sản phẩm xăng dầu<br /> <br /> 66<br /> <br /> 2.4.1.3 Hoạt động marketing và bán hàng<br /> <br /> 67<br /> <br /> 2.4.2 Các hoạt động hỗ trợ của Công ty<br /> 2.4.2.1 Hoạt động quản trị nguồn nhân lực<br /> ii<br /> <br /> 75<br /> 75<br /> <br /> 2.4.2.2 Hệ thống công nghệ nhập xuất xăng dầu<br /> 2.5 Ma trận SWOT của Công ty<br /> <br /> 78<br /> 83<br /> <br /> 2.5.1 Những cơ hội<br /> <br /> 83<br /> <br /> 2.5.2 Những nguy cơ<br /> <br /> 83<br /> <br /> 2.5.3 Các điểm mạnh<br /> <br /> 84<br /> <br /> 2.5.4 Các điểm yếu<br /> <br /> 84<br /> <br /> 2.5.5 Ma trận SWOT<br /> <br /> 85<br /> <br /> Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty<br /> <br /> 88<br /> <br /> 3.1 Định hướng chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 của Tập đoàn<br /> Xăng dầu Việt Nam<br /> <br /> 88<br /> <br /> 3.2 Nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng đối với các sản phẩm xăng dầu<br /> <br /> 91<br /> <br /> 3.3 Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hà Bắc<br /> <br /> 93<br /> <br /> 3.4 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty<br /> <br /> 94<br /> <br /> 3.4.1 Giải pháp 1: Phát triển, mở rộng thị trường kinh doanh<br /> <br /> 94<br /> <br /> 3.4.1.1 Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty<br /> <br /> 94<br /> <br /> 3.4.1.2 Tìm kiếm thêm trung gian phân phối<br /> <br /> 97<br /> <br /> 3.4.1.3 Đẩy mạnh, phát triển kinh doanh các mặt hàng khác<br /> <br /> 99<br /> <br /> 3.4.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện công tác Marketing<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3.4.2.1 Chính sách sản phẩm<br /> <br /> 101<br /> <br /> 3.4.2.2 Chính sách giá<br /> <br /> 101<br /> <br /> 3.4.2.3 Kênh phân phối<br /> <br /> 103<br /> <br /> 3.4.2.4 Xúc tiến hỗn hợp<br /> <br /> 103<br /> <br /> 3.4.3 Giải pháp 3: Mở rộng sức chứa Kho Xăng dầu Bắc Giang<br /> <br /> 104<br /> <br /> 3.4.4 Giải pháp 4: Nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực<br /> <br /> 106<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 110<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 113<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 115<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CBCNV :<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CN :<br /> <br /> Chi nhánh<br /> <br /> CNXH :<br /> <br /> Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> CPH :<br /> <br /> Cổ phần hóa<br /> <br /> ĐL :<br /> <br /> Đại lý<br /> <br /> DNNN :<br /> <br /> Doanh nghiệp nhà nước<br /> <br /> DT :<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> DV :<br /> <br /> Dịch vụ<br /> <br /> GDP :<br /> <br /> Tổng sản phẩm trong nước<br /> <br /> KCN :<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> KD :<br /> <br /> Kinh doanh<br /> <br /> KV :<br /> <br /> Khu vực<br /> <br /> PCCC :<br /> <br /> Phòng cháy chữa cháy<br /> <br /> SP :<br /> <br /> Sản phẩm<br /> <br /> TĐL :<br /> <br /> Tổng đại lý<br /> <br /> TNHH :<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TTCN :<br /> <br /> Tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> VP :<br /> <br /> Văn phòng<br /> <br /> WTO :<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản