intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công ty đại chúng tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

46
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về giám sát công ty đại chúng từ phía nhà nước; Phân tích hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty đại chúng ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty đại chúng ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công ty đại chúng tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------TRỊNH HỒNG HÀ<br /> <br /> TRỊNH HỒNG HÀ<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN<br /> HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ<br /> NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHÓA 2010<br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------TRỊNH HỒNG HÀ<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN<br /> HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ<br /> NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. ĐOÀN XUÂN THỦY<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> TRỊNH HỒNG HÀ<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN<br /> HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ<br /> NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI VIỆT NAM<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. ĐOÀN XUÂN THỦY<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Luận văn Thạc sỹ khoa học ngành quản trị kinh doanh với đề tài “Phân tích<br /> và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng<br /> khoán Nhà nước đối với công ty đại chúng tại Việt Nam” được tác giả viết dưới sự<br /> hướng dẫn của TS. Đoàn Xuân Thủy. Luận văn được viết trên cơ sở vận dụng lý<br /> luận chung về công ty đại chúng và giám sát công ty đại chúng từ phía nhà nước và<br /> thực tế hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty<br /> đại chúng nhằm xây dựng một số biện pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của Ủy<br /> ban Chứng khoán Nhà nước đối với các các công ty đại chúng ở Việt Nam.<br /> Trong quá trình viết luận văn, tác giả có tham khảo, kế thừa một số lý luận<br /> chung về quản lý các công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sử<br /> dụng những thông tin, số liệu từ một số cuốn sách chuyên ngành, tạp chí, báo điện<br /> tử... theo danh mục tài liệu tham khảo.<br /> Tác giả cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của mình và không có<br /> sự sao chép nguyên văn từ bất kỳ luận văn hay đề tài nghiên cứu nào hay nhờ người<br /> khác làm hộ. Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan của mình.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trịnh Hồng Hà<br /> <br /> 2<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> TT<br /> <br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> NỘI DUNG VIẾT TẮT<br /> <br /> 1<br /> <br /> TTCK<br /> <br /> Thị trường chứng khoán<br /> <br /> 2<br /> <br /> CBTT<br /> <br /> Công bố thông tin<br /> <br /> 3<br /> <br /> BKS<br /> <br /> Ban kiểm soát<br /> <br /> 4<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> 5<br /> <br /> CTĐC<br /> <br /> Công ty đại chúng<br /> <br /> 6<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> 7<br /> <br /> CTNY<br /> <br /> Công ty niêm yết<br /> <br /> 8<br /> <br /> ĐHĐCĐ<br /> <br /> Đại hội đồng cổ đông<br /> <br /> 9<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> 10<br /> <br /> QLPH<br /> <br /> Quản lý phát hành<br /> <br /> 11<br /> <br /> SBV<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước Việt Nam<br /> <br /> 12<br /> <br /> SGDCK<br /> <br /> Sở Giao dịch chứng khoán<br /> <br /> 13<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> 14<br /> <br /> TTLK<br /> <br /> Trung tâm Lưu ký chứng khoán<br /> <br /> 15<br /> <br /> UBCK<br /> <br /> Ủy ban Chứng khoán<br /> <br /> 16<br /> <br /> UBCKNN<br /> <br /> Ủy ban Chứng khoán Nhà nước<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2