intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
50
lượt xem
13
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng được nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng

B GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> I H C À N NG<br /> <br /> TRI U TRÂN HY<br /> <br /> NGHIÊN C U TH C TR NG VÀ<br /> XU T<br /> CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU<br /> U TƯ XÂY D NG CƠ B N T I<br /> THÀNH PH<br /> À N NG<br /> <br /> Chuyên nghành : Xây d ng công trình dân d ng và công nghi p<br /> Mã s<br /> : 60.58.20<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T<br /> <br /> à N ng - Năm 2013<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> I H C À N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Hoàng Phương Hoa<br /> <br /> Ph n bi n 1: TS. Lê Khánh Toàn<br /> <br /> Ph n bi n 2: TS. Lê Th Kim Oanh<br /> <br /> Luân văn ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t n ghi p<br /> th c sĩ k thu t h p t i i h c à N ng vào Ngày 28 tháng 9<br /> năm 2013<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung Tâm Thông Tin – H c Li u, i h c à N ng<br /> - Trung Tâm H c Li u, i h c à N ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a lu n văn<br /> u tư Xây d ng cơ b n còn nhi u y u kém, thi u sót. áng<br /> k nh t là trình tr ng u tư dàn tr i, kéo dài và kém hi u qu , n<br /> ng trong u tư tăng cao, ã tr thành v n b c xúc hi n nay. Các<br /> hi n tư ng tiêu c c còn khá ph bi n trong XDCB làm nh hư ng<br /> tr c ti p n ch t lư ng công trình, gây th t thoát, lãng phí l n ang<br /> là v n<br /> ư c quan tâm sâu s c trong xã h i.<br /> Th t thoát ngân sách nhà nư c trong XDCB không ch<br /> x y ra<br /> m t khâu nào ó, mà nó x y ra t t c các khâu: Ch<br /> trương u tư, k ho ch v n, kh o sát, thi t k , th m nh thi t k ,<br /> th m nh d án u tư, u th u, giám sát thi công và thanh quy t<br /> toán công trình.<br /> Do v y th i gian qua, nhi u v vi c tiêu c c, tham nhũng<br /> trong XDCB ã ư c ăng t i nhi u trên các phương ti n thông tin<br /> i chúng. Nh ng tin t c ó có th chưa y , toàn di n, nhưng<br /> ó là nh ng a ch c th di n ra tình tr ng th t thoát trong XDCB.<br /> Nhi u ngư i, nhi u c p quan tâm theo dõi v i nh ng băn khoăn suy<br /> nghĩ r t khác nhau.<br /> S lý gi i cũng có nhi u cách, m t s<br /> i bi u Qu c h i ã có<br /> ý ki n v v n u tư xây d ng hi n nay ang th t thoát t i 30,35% t ng<br /> m c u tư.<br /> góp ph n lu n gi i v n<br /> này t góc nhìn v<br /> u tư<br /> xây d ng cơ b n, lu n văn<br /> c p n “Nghiên c u th c tr ng và<br /> xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu<br /> u tư Xây d ng cơ b n<br /> t i thành ph à N ng”.<br /> 2. M c ích c a lu n văn<br /> Làm sáng t nh ng cơ s lý lu n, th c tr ng và<br /> xu t các<br /> gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu<br /> u tư xây d ng cơ b n t i<br /> thành ph à N ng.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.<br /> <br /> i tư ng, ph m vi nghiên c u<br /> V m t lý lu n ch y u t p trung nghiên c u công tác u<br /> tư xây d ng cơ b n t i thành ph à N ng.<br /> V th c ti n ch y u ánh giá t ng k t u tư xây d ng cơ<br /> b n t i thành ph<br /> à N ng trong th i gian qua (ch y u là nh ng<br /> m t h n ch và thi u sót, như th t thoát, lãng phí, d n n công<br /> trình không m b o ch t lư ng, u tư kém hi u qu , phân tích<br /> xác nh nguyên nhân c a tình hình trên). ây là căn c<br /> xu t<br /> nh ng gi i pháp.<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> - Lu n văn s d ng phương pháp lu n duy v t bi n ch ng và<br /> duy v t l ch s ; nh ng nguyên lý cơ b n c a u tư Xây d ng cơ b n<br /> nói chung và ki m tra, ki m soát nói riêng.<br /> ng th i, lu n văn cũng s d ng các phương pháp<br /> nghiên c u c th như: T ng h p và ánh giá th c ti n, phân tích và<br /> h th ng hóa.<br /> 5. B c c c a tài: g m 3 chương<br /> Chương 1: Lý lu n chung v<br /> u tư XDCB<br /> u tư XDCB t i TP à N ng.<br /> Chương 2: Th c tr ng v<br /> Chương 3: M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu th c<br /> hi n công tác u tư XDCB trên a bàn thành ph à N ng.<br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LU N CHUNG V<br /> U TƯ XÂY D NG CƠ B N<br /> 1.1. KHÁI NI M V<br /> U TƯ XÂY D NG CƠ B N<br /> 1.1.1. Khái ni m<br /> 1.1.2. c i m chung c a u tư Xây d ng cơ b n<br /> 1.1.3. Vai trò c a u tư Xây d ng cơ b n<br /> 1.2. KHÁI NI M V V N<br /> U TƯ XÂY D NG CƠ B N<br /> 1.2.1. Khái ni m<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.2.2. Ngu n hình thành v n u tư Xây d ng cơ b n<br /> 1.2.3. N i dung c a v n u tư Xây d ng cơ b n<br /> 1.2.4. Phân lo i v n u tư Xây d ng cơ b n<br /> 1.3. CÁC CH TIÊU PH N ÁNH HI U QU<br /> U TƯ XDCB<br /> 1.3.1. Ch tiêu ph n ánh k t qu<br /> u tư Xây d ng cơ b n<br /> 1.3.2. M t s ch tiêu chính ph n ánh hi u qu ho t ng<br /> u tư Xây d ng cơ b n:<br /> NH HƯ NG<br /> N HI U QU<br /> T XDCB<br /> 1.4. CÁC NHÂN T<br /> 1.4.1. i u ki n t nhiên<br /> 1.4.2. Kh năng huy ng và s d ng v n u tư Xây<br /> d ng cơ b n có hi u qu<br /> 1.4.3. Công tác k ho ch hoá và ch trương c a d án<br /> 1.4.4. Công tác qu n lý nhà nư c v<br /> u tư XDCB<br /> 1.4.5. Ngu n nhân l c ph c v tr c ti p cho công tác u<br /> tư Xây d ng cơ b n<br /> K t lu n chương 1: u tư Xây d ng cơ b n căn c pháp lý<br /> c th<br /> u tư m t cách có hi u qu . Tuy nhiên, trong th c ti n<br /> v n<br /> u tư XDCB theo quy trình ã nêu còn nhi u y u kém, h n<br /> n hi u qu , hi u l c và tính kinh t c a m t trong nh ng ho t<br /> ch<br /> ng cơ b n tái t o nên ti m l c to l n c a n n kinh t qu c dân, ó<br /> là xây d ng cơ s h t ng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa<br /> t nư c. Chúng ta hãy nghiên c u th c tr ng, nguyên nhân c a y u<br /> kém, b t c p trong u tư XDCB.<br /> CHƯƠNG 2<br /> TH C TR NG V<br /> U TƯ XÂY D NG CƠ B N T I<br /> THÀNH PH<br /> À N NG TRONG NH NG NĂM QUA<br /> 2.1.<br /> C I M T NHIÊN, KINH T - XÃ H I VÀ<br /> HƯ NG<br /> U TƯ XDCB T I TP À N NG.<br /> 2.1.1. c i m t nhiên<br /> 2.1.2. Tình hình kinh t - xã h i<br /> <br /> NH<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản