intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng Hóa miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Chi cục Hải quan Nam Định

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
49
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng Hóa miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Chi cục Hải quan Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của nghiên cứu là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, những bất cập, thiếu sót trong các chính sách đầu tư, chính sách thuế đối với hànghóa miễn thuế NK tạo TSCĐ của dự án đầu tư, từ đó đề xuất các ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, quy trình thủ tục trong việc quản lý đầu tư, thủ tục đăng ký đầu tư, thủ tục miễn thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hàng Hóa miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Chi cục Hải quan Nam Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU THỦY<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG HÓA MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU<br /> TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> Ở CHI CỤC HẢI QUAN NAM ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. PHẠM THỊ THU HÀ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân<br /> được đúc kết từ quá trình nghiên cứu từ việc tập hợp các nguồn tài liệu, các kiến<br /> thức đã được học, việc tự thu thập các thông tin liên quan và liên hệ thực tế tại đơn<br /> vị Chi cục Hải quan Nam Định. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã<br /> được tác giả gửi lời cảm ơn và đồng thời các thông tin được trích dẫn trong luận văn<br /> đều chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Thủy<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Tôi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo hướng dẫn TS. Phạm Thị Thu<br /> Hà, người đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa và cho những ý kiến định hướng quý báu<br /> giúp tôi thực hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy, cô giáo Viện Kinh<br /> tế và Quản lý đã tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản trị kinh doanh khóa 2012A<br /> Nam Định. Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn gia đình, các đồng nghiệp, các phòng ban<br /> chức năng và bạn bè đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn<br /> thiện luận văn.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu viết tắt<br /> ASEAN<br /> <br /> Tên viết đầy đủ<br /> Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội các<br /> quốc gia Đông Nam Á)<br /> <br /> CBCC<br /> <br /> Cán bộ công chức<br /> <br /> CP<br /> <br /> Chính phủ<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐT<br /> <br /> Đầu tư<br /> <br /> ĐTNN<br /> <br /> Đầu tư nước ngoài<br /> <br /> KCN<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> KTT<br /> <br /> Khu kinh tế<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> Nghị định<br /> <br /> NĐT<br /> <br /> Nhập đầu tư<br /> <br /> NK<br /> <br /> Nhập khẩu<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> ICD<br /> <br /> Inland Container Depot (Cảng nội địa)<br /> <br /> TTHQ<br /> <br /> Thủ tục hải quan<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tờ khai<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> XK<br /> <br /> Xuất khẩu<br /> <br /> XNK<br /> <br /> Xuất nhập khẩu<br /> <br /> WTO<br /> <br /> World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thể<br /> giới)<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản<br /> cố định của dự án đầu tư ........................................................................................ 19<br /> Sơ đồ 1.2: Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa miễn thuế nhập khẩu<br /> tạo tài sản cố định của dự án đầu tư ....................................................................... 30<br /> Bảng 2.1. Thống kê số lượng tờ khai từ 2010 đến 2013 của Chi cục Hải quan Nam<br /> Định ...................................................................................................................... 46<br /> Biểu đồ 2.1. Sơ đồ thể hiện sự tăng giảm về số lượng tờ khai từ năm 2010-2013... 46<br /> Bảng 2.2. Kim ngạch XNK tại Chi cục Hải quan Nam Định từ năm 2010 - 2013 .. 47<br /> Biểu đồ 2.2. Sơ đồ thể hiện sự thay đổi về kim ngạch xuất nhập khẩu từ năm 2010<br /> đến năm 2013 ........................................................................................................ 48<br /> Bảng 2.3. Kết quả thu thuế tại Chi cục Hải quan Nam Định qua các năm .............. 49<br /> Biểu đồ 2.3. Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa chỉ tiêu thu thuế được giao và<br /> kết quả thu thuế tại Chi cục Hải quan Nam Định qua các năm 2010 - 2013 ........... 50<br /> Bảng 2.4. Bảng so sánh giữa số lượng tờ khai hàng NĐT miễn thuế và hàng có thuế<br /> qua các năm Chi cục Hải quan Nam Định.............................................................. 51<br /> Biểu đồ 2.4. Biểu đồ thể hiện sự tương quan giữa tờ khai hàng NĐT miễn thuế và<br /> hàng có thuế qua các năm Chi cục Hải quan Nam Định ......................................... 51<br /> Bảng 2.5. Bảng thể hiện kim ngạch NĐT miễn thuế và hàng NK có thuế qua các<br /> năm Chi cục Hải quan Nam Định .......................................................................... 52<br /> Biểu đồ 2.5. Biểu đồ thể hiện sự tương quan kim ngạch NĐT miễn thuế (USD),<br /> tổng kim ngạch hàng NK có thuế qua các năm Chi cục Hải quan Nam Định ......... 52<br /> Bảng 2.6. Số dự án đầu tư qua các năm tại Chi cục Hải quan Nam Định ............... 54<br /> Biểu 2.6. Biểu đồ tăng trưởng số dự án đầu tư qua các năm 2010-2013 tại Chi cục<br /> Hải quan Nam Định ............................................................................................... 54<br /> Bảng 2.7. Số thuế được miễn và số thuế thu được qua các năm tại Chi cục Hải quan<br /> Nam Định .............................................................................................................. 55<br /> Biểu 2.7. Biểu đồ thể hiện sự tương quan giữa số thuế được miễn và số thuế thu<br /> được qua các năm tại Chi cục Hải quan Nam Định ................................................ 56<br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2