intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công Mỹ Nghệ tỉnh Nam Định đến năm 2020

Chia sẻ: Nguyễn Thu Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
81
lượt xem
20
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công Mỹ Nghệ tỉnh Nam Định đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích môi trường bên ngoài gồm có môi trường vĩ mô và môi trường ngành; phân tích môi trường bên trong của Công ty, từ đó xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa đối với doanh nghiệp. Luận văn xây dựng chiến lược cho công ty trên có sở áp dụng mô hình SWOT và đưa ra một số giải pháp chiến lược phát triển nhân lực cho Công ty giai đoạn 2012-2020, đồng thời đề xuất các biện pháp để thực hiện các giải pháp chiến lược đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công Mỹ Nghệ tỉnh Nam Định đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MINH HUỆ<br /> <br /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC<br /> CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG<br /> MỸ NGHỆ TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ QUANG<br /> <br /> Hà Nội - 2013<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD 2011<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tác giả luận văn xin cam kết những ý tưởng, nội dung và đề xuất trong luận<br /> văn này là kết quả của quá trình học tập, tiếp thu các kiến thức từ Thầy giáo hướng<br /> dẫn và các Thầy, Cô trong Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa<br /> Hà Nội<br /> Tất cả các số liệu, bảng biểu trong đề tài này là kết quả của quá trình thu thập<br /> tài liệu, phân tích và đánh giá dựa trên cơ sở các kiến thức, kinh nghiệm của bản<br /> thân tác giả đã tiếp thu được trong quá trình học tập, không phải là sản phẩm sao<br /> chép, trùng lặp với các đề tài nghiên cứu trước đây.<br /> Trên đây là cam kết ràng buộc trách nhiệm của tác giả đối với các nội dung, ý<br /> tưởng và đề xuất của luận văn này.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> Khóa: CH 2011-2013<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> <br /> i<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD 2011<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................... v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ .............................................. vi<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................viii<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT<br /> TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC............................................................................... 1<br /> 1.1. Tổng quan về chiến lược.............................................................................. 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về chiến lược ................................................................................ 1<br /> 1.1.2.Vai trò, ý nghĩa của chiến lược ....................................................................... 3<br /> 1.1.3. Phân loại chiến lược....................................................................................... 4<br /> 1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực .......................................................... 5<br /> 1.2.1. Khái niệm về nhân lực,nguồn nhân lực.......................................................... 5<br /> 1.2.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ............................................................ 6<br /> 1.3. Tầm quan trọng và vai trò của nhân lực trong kinh tế thị trường .................. 9<br /> 1.4. Các bước xây dựng chiến lược................................................................... 12<br /> 1.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực16<br /> 1.5.1. Phân tích môi trường bên ngoài .................................................................. 16<br /> 1.5.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: ............................................... 16<br /> 1.5.1.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: ............................................... 19<br /> 1.5.2. Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực ............................................................ 20<br /> 1.6. Căn cứ xác đinh nhu cầu nguồn nhân lực .................................................. 21<br /> 1.7. Hoạch định các phương án và thiết kế các giải pháp phát triển nguồn nhân lực. 24<br /> 1.8. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực .... 25<br /> 1.9. Tập hợp các cơ sở, căn cứ, công cụ xây dựng chiến lược phát triển nguồn<br /> nhân lực............................................................................................................ 25<br /> 1.9.1. Tập hợp các cơ sở, căn cứ chiến lược .......................................................... 25<br /> 1.9.2. Mô hình phân tích SWOT ........................................................................... 27<br /> 1.9.3. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Porter ........................................... 29<br /> Học viên: Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> <br /> ii<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD 2011<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ...................................................................................... 32<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ<br /> CÔNG MỸ NGHỆ NAM ĐỊNH ......................................................................... 33<br /> 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định .. 33<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................................. 33<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động SXKD của công ty................................ 33<br /> 2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh .................................................................... 34<br /> 2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty................................................. 35<br /> 2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.............. 36<br /> 2.2.1. Thực trạng NNL của công ty cổ phần XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định 36<br /> 2.2.2. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực .............................................................. 43<br /> 2.3. Các ảnh hưởng đến chiến lược phát triển NNL cho công ty xuất nhập khẩu<br /> thủ công Mỹ Nghệ Nam Định........................................................................... 43<br /> 2.3.1. Chiến lược phát triển tổng thể công ty XNKthủ công Mỹ Nghệ Nam Định<br /> đến năm 2020 ........................................................................................................ 43<br /> 2.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài ................................................................... 44<br /> 2.3.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ................................................ 44<br /> 2.3.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: ............................................... 52<br /> 2.3.3. Phân tích môi trưòng nội bộ......................................................................... 58<br /> 2.3.3.1. Nguồn nhân lực công ty ................................................................. 58<br /> 2.3.3.2. Thực trạng các chính sách nguồn nhân lực của công ty .................. 60<br /> 2.3.3.3. Kết quả đạt được trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực<br /> ở Công ty trong thời gian qua..................................................................... 66<br /> 2.3.3.4. Một số tồn tại cần khắc phục .......................................................... 68<br /> 2.4. Tập hợp các cơ sở, căn cứ chiến lược và phân tích SWOT ......................... 70<br /> 2.4.1. Những điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội và thách thức trong công tác phát<br /> triển NNL của công ty cổ phần XNK thủ công Mỹ Nghệ Nam Định.................... 70<br /> 2.4.2. Dự báo kế hoạch nguồn nhân lực để thực hiện mục tiêu tổng thể ................ 72<br /> Học viên: Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> <br /> iii<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD 2011<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ...................................................................................... 76<br /> CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC<br /> PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU<br /> THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NAM ĐỊNH ................................................................ 77<br /> 3.1. Xác định mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty ......... 77<br /> 3.1.1. Mục tiêu giai đoạn đến 2015........................................................................ 77<br /> 3.1.2. Giai đoạn 2015- 2020 .................................................................................. 77<br /> 3.2. Đề xuất các chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty ................... 78<br /> 3.3. Đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển cho công ty ............. 83<br /> 3.3.1. Chiến lược 1: Hoạch định chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao........ 83<br /> 3.3.2. Chiến lược 2: Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ....... 87<br /> 3.3.3. Chiến lược 3: Đổi mới, nâng cao hiệu quả của các chính sách sử dụng, đãi<br /> ngộ nguồn nhân lực ............................................................................................... 94<br /> 3.3.4. Chiến lược 4: Nâng cao hiệu quả công tác tài chính .................................... 96<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ...................................................................................... 98<br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 99<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 101<br /> PHỤ LỤC .......................................................................................................... 102<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> <br /> iv<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2