intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
203
lượt xem
108
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần" tập trung nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị RRTD trong KHCN, hộ gia đình tại Ngân hàng Vietinbank CN Phúc Yên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ TUYẾT<br /> <br /> TRẦN THỊ TUYẾT<br /> <br /> <br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN,<br /> HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH KHO¸<br /> <br /> CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------------------------------<br /> <br /> TRẦN THỊ TUYẾT<br /> <br /> QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN,<br /> HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã đề tài: QTKD2014A-VP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:PGS.TS. LÊ THỊ ANH VÂN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài<br /> “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng<br /> thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên” tác giả viết<br /> dƣới sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Lê Thị Anh Vân cán bộ trƣờng Đại học Kinh tế<br /> Quốc Dân. Luận văn này đƣợc viết trên cơ sở vận dụng lý luận chung về quản trị rủi<br /> ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình từ đó phân tích thực trạng đồng<br /> thời đƣa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối<br /> với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Phúc Yên.<br /> Khi viết bài luận văn này, tác giả có tham khảo một số tài liệu các khóa trƣớc<br /> của trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội và sử dụng những thông tin số liệu từ chính<br /> đơn vị công tác cung cấp.<br /> Tác giả cam đoan không có sự sao chép nguyên văn từ bất kỳ luận văn nào<br /> hay nhờ ngƣời khác viết. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về cam đoan của<br /> mình và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Trƣờng Đại học Bách<br /> khoa Hà Nội.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Thị Tuyết<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại<br /> Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên ”, đƣợc hoàn<br /> thành với sự hƣớng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô Viện Kinh tế & Quản<br /> lý, Viện đào tạo sau Đại học trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, cô giáo hƣớng dẫn<br /> PGS.TS Lê Thị Anh Vân.<br /> Tác giả bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Lê Thị Anh Vân, ngƣời<br /> đã dành nhiều thời gian, công sức và lòng nhiệt tình hƣớng dẫn tác giả trong suốt<br /> quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô Viện Kinh tế & Quản lý, cán bộ nhân viên<br /> Viện đào tạo sau Đại học, trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, đã hỗ trợ, gợi ý cho<br /> tôi trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Phúc Yên, ngày.....tháng.....năm 2016<br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> Trần Thị Tuyết<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG, HÌNH<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................4<br /> 1.1. Ngân hàng và tín dụng Ngân hàng: ......................................................................4<br /> 1.1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại: ................................................................4<br /> 1.1.2 Khái quát về tín dụng ngân hàng .....................................................................10<br /> 1.2. Khái quát về tín dụng cá nhân ...........................................................................13<br /> 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm tín dụng cá nhân .........................................................14<br /> 1.2.2Phân loại tín dụng cá nhân ................................................................................15<br /> 1.2.3Vai trò của tín dụng cá nhân .............................................................................16<br /> 1.3 Rủi ro tín dụng cá nhân của ngân hàng thƣơng mại .........................................18<br /> 1.3.1 Khái niệm, bản chất của rủi ro tín dụng cá nhân..............................................18<br /> 1.3.2 Phân loại và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân .............................19<br /> 1.3.3 Tác động của rủi ro tín dụng cá nhân ...............................................................24<br /> 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại ................................26<br /> 1.4.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân .....................................................26<br /> 1.4.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cá nhân .....................................................26<br /> 1.4.3 Nội dung Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân .......................................................27<br /> ́<br /> KÊT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................38<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH<br /> PHÚC YÊN ..............................................................................................................39<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản