intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
36
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn trình bày cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc của giảng viên trường đại học, thực trạng đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> MAI MẠNH HÙNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> MAI MẠNH HÙNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. PHẠM THÚY HƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, Luận văn Thạc sỹ Quản trị nhân lực: "Đánh giá thực<br /> hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp” là<br /> công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm<br /> Thúy Hương - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.<br /> Các thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và<br /> chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một luận văn nào trước đây.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> MAI MẠNH HÙNG<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ………………………………………IV<br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT.……………………………………...VI<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài……………………………….........................................1<br /> 2. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài ….........................................2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu …........................................................4<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ….........................................................5<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu…........................................................................5<br /> 6. Kết cấu của luận văn...................................................................................6<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG<br /> VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ....................................... 8<br /> 1.1. Khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu ............................ 8<br /> 1.1.1. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc ............................................... 8<br /> 1.1.2. Khái niệm giảng viên đại học ............................................................... 9<br /> 1.1.3. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc của giảng viên đại học ......... 12<br /> 1.2. Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học ............... 13<br /> 1.2.1. Mục đích, vai trò và ý nghĩa đánh giá thực hiện công việc của giảng<br /> viên Trường Đại học .................................................................................... 13<br /> 1.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc của giảng viên trường Đại học<br /> ..................................................................................................................... 17<br /> 1.2.3. Tổ chức đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học 20<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc của giảng<br /> viên trường Đại học .................................................................................... 27<br /> 1.3.1. Nhân tố bên trong ............................................................................... 27<br /> 1.3.2. Nhân tố bên ngoài............................................................................... 30<br /> 1.4. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc của một số trường Đại học<br /> và bài học rút ra cho Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp................. 32<br /> 14.1. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc của một số trường Đại học 33<br /> 1.4.2. Bài học rút ra cho Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ................. 34<br /> Chương 2. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA<br /> GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP...... 37<br /> 2.1. Một số đặc điểm của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ảnh<br /> hưởng đến công tác đánh giá thực hiện công việc .................................... 37<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................... 37<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ...................................................................... 38<br /> 2.1.3. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của Trường .................................... 39<br /> 2.1.4. Đội ngũ giảng viên ............................................................................. 43<br /> 2.1.5. Quy mô và kết quả đào tạo ................................................................. 49<br /> <br /> II<br /> <br /> 2.2. Thực trạng đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại<br /> học Mỹ thuật Công nghiệp ......................................................................... 52<br /> 2.2.1. Mục đích và tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường<br /> Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ....................................................................... 52<br /> 2.2.2. Thực trạng tổ chức đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường<br /> Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ..................................................................... 58<br /> 2.2.3. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường<br /> Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ..................................................................... 66<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc cho giảng<br /> viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ....................................... 67<br /> 2.3.1. Nhân tố bên trong ............................................................................... 67<br /> 2.3.2. Nhân tố bên ngoài............................................................................... 69<br /> 2.4. Đánh giá chung về đánh giá thực hiện công việc của giảng viên<br /> Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp .................................................... 71<br /> 2.4.1. Những kết quả đạt được ...................................................................... 71<br /> 2.4.2. Tồn tại, hạn chế .................................................................................. 73<br /> 2.4.3. Nguyên nhân ...................................................................................... 76<br /> Chương 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG<br /> VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG<br /> NGHIỆP...................................................................................................... 79<br /> 3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển và quan điểm về đánh giá thực<br /> hiện công việc của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ..................... 79<br /> 3.1.1.Phương hướng và mục tiêu phát triển của Trường Đại học Mỹ thuật<br /> Công nghiệp ................................................................................................. 79<br /> 3.3.2. Quan điểm về đánh giá thực hiện công việc của Trường Đại học Mỹ<br /> thuật Công nghiệp ........................................................................................ 82<br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc của giảng<br /> viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ............................................ 83<br /> 3.2.1. Hoàn thiện các yếu tố của hệ thống đánh giá thực hiện công việc............. 83<br /> 3.2.2. Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc ............................. 88<br /> 3.2.3. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đánh giá thực hiện công<br /> việc .............................................................................................................. 97<br /> 3.2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đánh giá thực hiện công việc 98<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................. 99<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 100<br /> PHỤ LỤC.................................................................................................. 102<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản