intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Dạy học đoạn trích Việt Bắc của Tố Hữu theo hướng tiếp cận thi pháp tác giả và thi pháp tác phẩm

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
21
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Dạy học đoạn trích Việt Bắc của Tố Hữu theo hướng tiếp cận thi pháp tác giả và thi pháp tác phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Qua đó, bồi dưỡng năng lực nhận thức và tình yêu văn học của học sinh, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Dạy học đoạn trích Việt Bắc của Tố Hữu theo hướng tiếp cận thi pháp tác giả và thi pháp tác phẩm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU HẰNG<br /> <br /> DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH VIỆT BẮC CỦA TỐ HỮU<br /> (NGỮ VĂN 12, TẬP 1) THEO HƢỚNG TIẾP CẬN<br /> THI PHÁP TÁC GIẢ VÀ THI PHÁP TÁC PHẨM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU HẰNG<br /> <br /> DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH VIỆT BẮC CỦA TỐ HỮU<br /> (NGỮ VĂN 12, TẬP 1) THEO HƢỚNG TIẾP CẬN<br /> THI PHÁP TÁC GIẢ VÀ THI PHÁP TÁC PHẨM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN<br /> <br /> Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> (BỘ MÔN NGỮ VĂN)<br /> Mã số:60 14 01 11<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Đức Phƣơng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS<br /> Đoàn Đức Phƣơng, ngƣời hƣớng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, động viên,<br /> khích lệ tôi trong suốt quá trình làm luận văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo của trƣờng Đại<br /> học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Xin cảm ơn các thầy cô trong phòng Đào tạo, thƣ viện trƣờng Đại học<br /> Giáo dục, trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trƣờng Đại học Sƣ<br /> phạm Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> Xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đang giảng dạy<br /> tại trƣờng THPT Hoài Đức A đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi rất nhiều trong khóa<br /> học. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn gia đình, ngƣời thân và bạn bè đã<br /> dành cho tôi sự quan tâm khích lệ và chia sẻ trong suốt thời gian học tập,<br /> nghiên cứu.<br /> Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian và khả năng của bản thân có hạn<br /> nên luận văn cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đƣợc<br /> những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 15tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thu Hằng<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Viết tắt<br /> <br /> Viết đầy đủ<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PGS<br /> <br /> Phó giáo sƣ<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> SGV<br /> <br /> Sách giáo viên<br /> <br /> THCS<br /> <br /> Trung học cơ sở<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> STT<br /> <br /> Số thứ tự<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Trang<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ ii<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ iv<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 1<br /> 2. Lịch sử vấn đề ............................................................................................... 2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................ 4<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 4<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................... 5<br /> 6. Cấu trúc luận văn .......................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ............ 6<br /> 1.1. Cơ sở lý luận của đề tài .............................................................................. 6<br /> 1.1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn hiện hành. ................... 6<br /> 1.1.2. Khái lược về thi pháp học, thi pháp thơ hiện đại ................................... 6<br /> 1.1.3. Những bình diện cơ bản của thi pháp học hiện đại…………………...13<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài ......................................................................... 30<br /> 1.2.1. Tình hình vận dụng thi pháp để dạy học tác phẩm văn học trong nhà<br /> trường phổ thông ............................................................................................. 30<br /> 1.2.2. Nhà thơ Tố Hữu với đoạn trích Việt Bắc trong trường phổ thông........... 32<br /> 1.2.3. Thực trạng dạy học đoạn trích Việt Bắc của Tố Hữu trong chương<br /> trình Ngữ văn 12 ............................................................................................. 33<br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 ............................................................................... 40<br /> CHƢƠNG 2 : ĐỀ XUẤT CÁC PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐOẠN<br /> TRÍCHVIỆT BẮC CỦA TỐ HỮU THEO HƢỚNG TIẾP CẬNTHI<br /> PHÁP TÁC GIẢ VÀ THI PHÁP TÁC PHẨMError!<br /> defined.<br /> <br /> iii<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản