intTypePromotion=3

Luận văn thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

1
622
lượt xem
327
download

Luận văn thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa (CNH – HĐH), hội nhập khu vực và thế giới. Việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội là một nhu cầu cấp thiết. Nhân tố đóng góp trực tiếp để có được nguồn nhân lực chất lượng cao là đội ngũ giảng viên trong các trường đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại trường ĐH Mở thành phố Hồ Chí Minh

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C SƯ PH M TP. H CHÍ MINH ----------***---------- NGUY N TH NH N CƯƠNG NGHIÊN C U LU N VĂN TH C SĨ TH C TR NG QU N LÝ HO T NG GI NG D Y T I TRƯ NG IH CM THÀNH PH H CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: QU N LÝ GIÁO D C MÃ S : 601405 NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: TS. H VĂN LIÊN THÀNH PH H CHÍ MINH - 2008 1
 2. M CL C M U Tr. 1. LÝ DO CH N TÀI 2. M C ÍCH NGHIÊN C U 3. I TƯ NG VÀ KHÁCH TH NGHIÊN C U 3.1 I TƯ NG NGHIÊN C U 3.2 KHÁCH TH 4. GI THUY T KHOA H C 5. NHI M V NGHIÊN C U 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 6.1 PHƯƠNG PHÁP LU N 6.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 6.2.1 Nhóm phương pháp nghiên c u lý thuy t 6.2.2 Nhóm phương pháp nghiên c u th c ti n 6.2.3 Các phương pháp nghiên c u h tr khác 7. PH M VI NGHIÊN C U 8. ÓNG GÓP C A TÀI PH N N I DUNG CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N C A V N NGHIÊN C U 1.1 Khái quát l ch s nghiên c u v n 1.2 M t s khái ni m cơ b n trong vi c nghiên c u tài 1.3. S khác nhau gi a H M và H khác 1.4. c i m sinh viên và gi ng viên trư ng H M 1.5. Ho t ng d y h c trư ng H M 1.6. Qu n lý ho t ng gi ng d y trư ng H M 1.7. Qu n lý cơ s v t ch t, phương ti n d y h c 1.8. Qu n lý ph i h p d y h c CHƯƠNG 2: TH C TR NG QU N LÝ L C LƯ NG GI NG VIÊN C A TRƯ NG I H C M TP. HCM. 2.1. T ng quan v trư ng H M TP. HCM. 2.2. Th c tr ng gi ng d y trư ng H M TP. HCM 2.3. Th c tr ng vi c qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP. HCM 2.4 Nh n nh th c tr ng CHƯƠNG 3: M T S BI N PHÁP GÓP PH N NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ HO T NG GI NG D Y C A GI NG VIÊN H M TP HCM. 3.1 Cơ s c a các bi n pháp 3.2 xu t m t s bi n pháp K T LU N VÀ KI N NGH TÀI LI U THAM KH O PH L C 2
 3. Bi n pháp qu n lý vi c gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP.HCM M U 1. LÝ DO CH N TÀI t nư c ta ang trong th i kỳ công nghi p hóa-hi n i hóa (CNH – H H), h i nh p khu v c và th gi i. Vi c ào t o ngu n nhân l c có ch t lư ng áp ng nhu c u phát tri n c a xã h i là m t nhu c u c p thi t. Nhân t óng góp tr c ti p có ư c ngu n nhân l c ch t lư ng cao là i ngũ gi ng viên trong các trư ng ih c Trư ng i h c ( H) M thành ph H Chí Minh nhi u năm qua ã c g ng phát tri n i ngũ gi ng viên áp ng yêu c u ngày càng cao c a vi c ào t o nhân l c. Trong quá trình phát tri n ã có ư c nh ng thành công và cũng có nh ng h n ch nh t nh. góp ph n làm sáng t th c tr ng và xu t các bi n pháp nh m c i thi n th c tr ng qu n lý i ngũ gi ng viên tác gi ch n tài "Th c tr ng qu n lý ho t ng gi ng d y t i trư ng i h c M thành ph H Chí Minh". 2. M C ÍCH NGHIÊN C U T k t qu nghiên c u th c tr ng xu t các bi n pháp qu n lý vi c gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP.HCM nh m th c hi n ư c m c tiêu mà B GD - T ã ra. 3. I TƯ NG VÀ KHÁCH TH NGHIÊN C U 3.1 I TƯ NG NGHIÊN C U: Th c tr ng công tác qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP. HCM. 3.2 KHÁCH TH : Công tác qu n lý trư ng H M TP.HCM 4. GI THUY T KHOA H C Công tác qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP HCM bên c nh nh ng nh ng thành t u v n còn có m t s h n ch trong vi c th c 3
 4. hi n các ch c năng qu n lý như ho ch nh, t ch c, ch o, ki m tra và công tác phát tri n i ngũ gi ng viên. N u kh o sát, ánh giá ư c th c tr ng qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP HCM và xác nh ư c các nguyên nhân cơ b n c a th c tr ng nói trên thì có th xu t ư c các bi n pháp qu n lý nh m nâng cao ch t lư ng ào t o. 5. NHI M V NGHIÊN C U - H th ng hóa cơ s lý lu n cho c a v n nghiên c u. - Kh o sát th c tr ng ho t ng gi ng d y và công tác qu n lý gi ng d y trư ng H M TP HCM. - xu t m t s bi n pháp qu n lý ho t ng gi ng d y c a i ngũ gi ng viên t i trư ng H M TP HCM. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 6.1 PHƯƠNG PHÁP LU N Các quan i m phương pháp lu n ư c v n d ng làm cơ s tài này là: 6.1.1 Quan i m h th ng - c u trúc Quan i m này giúp ngư i nghiên c u tìm hi u toàn di n, nhi u v n có quan h v i nhau v th c tr ng công tác qu n lý ho t ng gi ng d y (H GD). ng th i qua cách ti p c n quan i m này ngư i nghiên c u tìm hi u ư c m i liên h ch t ch gi a qu n lý H GD v i qu n lý các ho t ng khác c a nhà trư ng; trong ó công tác qu n lý gi ng viên cu lãnh o là m t h th ng con v i các y u t h p thành n m trong h th ng qu n lý chung c a toàn trư ng. 6.1.2 Quan i m l ch s - logic Giúp ngư i nghiên c u xác nh ph m vi không gian, th i gian và i u ki n hoàn c nh c th , i u tra thu th p s li u chính xác, và trình bày công trình nghiên c u theo m t trình t lôgic phù h p. 6.1.3 Quan i m th c ti n 4
 5. Giúp phát hi n ra nh ng mâu thu n, khó khăn, t n t i trong công tác qu n lý H GD c a Ban lãnh o trư ng HM ,t ó xu t nh ng bi n pháp qu n lý H GD c a Ban lãnh o phù h p v i tình hình c a nhà trư ng. 6.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 6.2.1 Nhóm phương pháp nghiên c u lý thuy t + Phân tích, t ng h p lý lu n + Phân lo i và h th ng hóa thông tin. 6.2.2 Nhóm phương pháp nghiên c u th c ti n a) Phương pháp i u tra b ng phi u trưng c u ý ki n nh m thu th p s li u, thông tin v th c tr ng qu n lý H GD và các bi n pháp qu n lý H GD trư ng i h c M TP. HCM. i tư ng trưng c u ý ki n là các cán b qu n lý c p trư ng, khoa, các t b môn và các phòng ban; các cán b m nh n công tác tr lý ào t o c a t t c 15 khoa và m t s phòng ban liên quan; m t s gi ng viên (GV cơ h u và th nh gi ng) và m t s sinh viên ang h c t i trư ng (năm 3 và 4) b) Phương pháp ph ng v n ( i tư ng ph ng v n là HT, PHT, Trư ng khoa, Phó trư ng khoa, trư ng phòng ào t o, trư ng các phòng ban có liên quan, các tr lý ào t o các khoa, các gi ng viên cơ h u và th nh gi ng, sinh viên m t s khoa) c) Phương pháp nghiên c u s n ph m c a H GD Nghiên c u s n ph m c a công tác qu n lý H GD c a GV trư ng HM c a Ban lãnh o (k ho ch năm h c, k ho ch chuyên môn, các quy t nh qu n lý H GD….) 6.2.3 Các phương pháp nghiên c u h tr khác: Phương pháp quan sát, l y ý ki n chuyên gia, phương pháp th ng kê. 7. PH M VI NGHIÊN C U tài ch nghiên c u th c tr ng công tác qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên t i H M TP. HCM. Do ó không i sâu nghiên c u vi c h c c a HV và m t s v n khác có liên quan. 5
 6. 8. ÓNG GÓP C A TÀI K t qu nghiên c u tài s là tài li u tham kh o giúp cho công tác qu n lý gi ng viên t hi u qu hơn t i H M TP. HCM nói riêng và c a các trư ng i h c nói chung. N I DUNG CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N C A V N NGHIÊN C U 1.1 Khái quát l ch s nghiên c u v n Di n àn: "Gia nh p WTO và i m i giáo d c i h c Vi t Nam". VN Net. Có bài vi t c a GS.TS khoa h c Vũ Minh Giang, i m i giáo d c ih cb t u t gi ng viên. GS ã t ra v n có liên quan nv n qu n lý các m t: m c tiêu ào t o, h th ng ánh giá ch t lu ng gi ng d y thông qua phương pháp d y c a gi ng viên (l y ý ki n ánh giá t sinh viên) và quan tr ng là ánh giá sinh viên qua ki m tra thi c , chưa có qui chu n. Vi c ánh giá ch t lư ng ào t o cũng chưa có qui chu n. Vì v y, ph i i m i toàn di n và c bi t trong qu n lý. Tuy nhiên bài vi t này chưa nêu c th trong vi c qu n lý gi ng viên. ã có r t nhi u bài báo vi t v v n gi ng d y trư ng i h c. Tuy nhiên, h u h t các bài báo c p v c i cách phương pháp gi ng d y chưa chú tr ng nv n qu n lý vi c s d ng các phương pháp d y. Có th nêu m t s các bài báo sau: -" i m i phương pháp b c H-C c n tr thành m t phong trào r ng kh p trong nhà trư ng" Edu.net (m ng giáo d c). - "Trao i v l a ch n phương pháp d y h c". Edu.net (m ng giáo d c). - "Quan i m l y ngư i h c làm trung tâm: cơ s lý lu n i m i phương pháp d y h c". Edu.net (m ng giáo d c). Nghiên c u v qu n lý trư ng i h c M có các lu n văn c a các tác gi : 6
 7. + Dương Thi Mai Phương, 2006, Th c tr ng và gi i pháp qu n lý ào t o t xa t i i h c M bán công TP. HCM giai an 2005 - 2010, lu n văn Th c sĩ chuyên ngành Qu n lý giáo d c. Lu n văn ã ch ra ư c nh ng b t c p c a công tác qu n lý ào t o t xa như : Y u kém c a i ngũ cán b qu n lý, gi ng viên, qu n lý quá trình ki m tra thi c , ra . Nêu ra m t s khó khăn trong vi c qu n lý các phương ti n, tài li u h c t p. + Lu n văn Th c sĩ c a Ph m Th Phương Trang nghiên c u th c tr ng và m t s gi i pháp v qu n lý quá trình ào t o t i trư ng i h c M bán công TP. HCM. Lu n văn c p n vai trò lãnh o và ho t ng qu n lý c a Hi u trư ng ng th i nêu ra nh ng h n ch v công tác qu n lý ào t o c a trư ng. Các lu n văn trên nêu ư c nh ng y u kém chung, nh ng khó khăn, b t c p m t cách c th trong vi c qu n lý chung c a nhà trư ng, nhưng chưa nghiên c u sâu vào công tác qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên c a trư ng ih c M . + Lu n văn th c sĩ c a Tr n Th Bình v i tài Th c tr ng và bi n pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý vi c gi ng d y ti ng Anh các khoa không chuyên ng t i trư ng i h c Sư ph m TP. HCM. tài nêu ra ư c nh ng bi n pháp kh c ph c nh ng v n chung c a công tác qu n lý vi c d y ti ng Anh t i các khoa không chuyên như qu n lý m c tiêu môn h c, n i dung chương trình, t ch c gi ng d y, ki m tra ánh giá hi u qu gi ng d y và qu n lý i ngũ giáo viên nhưng ch gi i h n vi c xem xét kh c ph c nh ng b t c p trong qu n lý gi ng d y môn ti ng Anh. 1.2 M t s khái ni m cơ b n 1.2.1. Khái ni m qu n lý 1.2.2. Khái ni m qu n lý giáo d c, qu n lý trư ng h c, qu n lý ho t ng d y h c, qu n lý quá trình sư ph m. 1.2.3. Khái ni m chung v qu n lý ho t ng d y h c ih c 1.2.4. Ch c năng c a qu n lý ho t ng gi ng d y: 1.2.4.1. L p k ho ch 7
 8. 1.2.4.2. T ch c 1.2.4.3. i u khi n 1.2.4.4. Ki m tra, ánh giá, i u ch nh 1.2.5. B n ch t c a ho t ng qu n lý. 1.2.6. Khái ni m v ch t lư ng và hi u qu d y h c ih c 1.2.7. Qu n lý ch t lư ng gi ng d y ih c 1.3. S khác nhau cơ b n v gi ng d y và qu n lý ho t ng gi ng d y gi a H M và H khác 1.4. c i m sinh viên và gi ng viên trư ng H M 1.4.1.Sinh viên 1.4.2.Gi ng viên 1.5. Ho t ng d y h c trư ng H M 1.5.1. Ho t ng h c 1.5.2. Ho t ng gi ng d y 1.5.3. i u ki n và quan h d y h c (môi trư ng d y h c) 1.6. Qu n lý ho t ng gi ng d y trư ng H M 1.6.1. Qu n lý vi c phát tri n chương trình d y h c 1.6.2. Qu n lý vi c biên so n giáo trình, cương bài gi ng 1.6.3. Qu n lý vi c chu n b giáo án và dùng d y h c 1.6.4. Qu n lý gi lên l p và các ho t ng ngoài gi lên l p cho sinh viên. 1.6.5. Qu n lý vi c ki m tra, ánh giá k t qu h c t p. 1.6.6. Qu n lý ho t ng h c 1.7. Qu n lý cơ s v t ch t, phương ti n d y h c 1.7.1 Qu n lý cơ s v t ch t k thu t, phương ti n ph c v cho vi c d y h c (g m phòng/d ng c thí nghi m, l p h c, bàn gh , b ng, thư vi n , các trang thi t b k thu t, sách báo, tư li u, projector…) 1.7.2 Qu n lý vi c s d ng hi u qu phương ti n d y h c 1.8. Qu n lý ph i h p d y h c 1.8.1. Qu n lý công tác ph i h p gi ng d y gi a các th y cô giáo. 8
 9. 1.8.2. Qu n lý m i quan h gi a t p th sư ph m (các phòng ban ch c năng, khoa…) và t ch c t qu n c a sinh viên. (T ch c òan TN, H i SV, CLB….) 1.8.3. Qu n lý m i quan h gi a gi ng viên và sinh viên. 1.8.4. Qu n lý ph i h p trong các h at ng văn hóa, văn ngh , th d c th thao, vui chơi gi i trí. 1.8.5. Qu n lý ph i h p gi a nhà trư ng và a phương nơi sinh viên sinh s ng. 1.8.6. Qu n lý ph i h p v i các cơ quan, cơ s th c t p, ơn v liên k t. 1.8.7. Qu n lý ph i h p gi a nhà trư ng và gia ình sinh viên. CHƯƠNG 2: TH C TR NG QU N LÝ I NGŨ GI NG VIÊN C A TRƯ NG IH CM TP. HCM. 2.1. T ng quan v trư ng H M TP. HCM. 2.1.1. Khái quát c i m, nhi m v c a H M TP.HCM. 2.1.2. Phương th c b c h c và ngành ào t o t i H M . 2.1.3. B máy t ch c và i ngũ cán b , gi ng viên, nhân viên. 2.1.4. i ngũ gi ng viên th nh gi ng. 2.2. Th c tr ng gi ng d y trư ng H M TP. HCM 2.2.1. Th c tr ng phát tri n chương trình h c và biên s an giáo trình, tài li u 2.2.2. Th c tr ng vi c chu n b gi ng d y. 2.2.3. Th c tr ng lên l p c a gi ng viên 2.2.4. Th c tr ng vi c t ch c th c hành, th c t p. 2.2.5. Th c tr ng vi c s d ng phương ti n d y h c 2.2.6. Th c tr ng vi c ki m tra, ánh giá k t qu d y h c. 2.2.7. Th c tr ng vi c ph n h i c a sinh viên v gi ng viên. 2.2.8. Th c tr ng vi c ph i h p gi ng d y và ph c v gi ng d y 2.3. Th c tr ng vi c qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP. HCM 9
 10. 2.3.1. Th c tr ng qu n lý ho t ng gi ng d y c a lãnh o ph trách chuyên môn và lãnh o các phòng ban. 2.3.1.1 Th c tr ng qu n lý vi c phát tri n chương trình + Qu n lý m c tiêu +Qu n lý xây d ng chương trình + Qu n lý th c hi n chương trình. 2.2.1.2. Th c tr ng qu n lý vi c biên so n giáo trình, cương bài gi ng. 2.2.1.3. Th c tr ng qu n lý vi c chu n b d y h c. 2.2.1.4. Th c tr ng qu n lý gi lên l p. 2.2.1.4. Th c tr ng qu n lý ho t ng ngoài gi lên l p. 2.2.1.5. Th c tr ng qu n lý vi c ki m tra ánh giá k t qu d y h c + Th c tr ng th c hi n yêu c u c a ki m tra. + Yêu c u ch m bài, n p k t qu . 2.3.2. Bi n pháp qu n lý H gi ng d y trư ng H. M TP. HCM. 2.3.3. K t qu qu n lý. 2.4. Nh n nh v th c tr ng 2.4.1. Nh n nh v th c tr ng gi ng d y trư ng H M TP. HCM 2.4.2. Nh n nh v th c tr ng vi c qu n lý ho t ng gi ng d y c a gi ng viên trư ng H M TP. HCM CHƯƠNG 3: XU T CÁC GI I PHÁP GÓP PH N NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ HO T NG GI NG D Y C A GI NG VIÊN H M TP HCM. 3.1 Cơ s c a các gi i pháp 3.1.1 Cơ s lý lu n 3.1.2 Cơ s pháp lý 3.1.3 Cơ s th c ti n 3.1.4 Căn c ý ki n chuyên gia 3.2 xu t các bi n pháp 10
 11. 3.2.1. Nhóm bi n pháp phát tri n i ngũ gi ng viên 3.2.2. Nhóm bi n pháp tăng cư ng công tác qu n lý gi ng d y 3.2.3. Nhóm bi n pháp qu n lý ngư i h c trong m i quan h v i ngư i d y 3.2.4. Nhóm bi n pháp tăng cư ng qu n lý các i u ki n cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v gi ng d y trong nhà trư ng 3.2.5. Nhóm bi n pháp tăng cư ng qu n lý gi ng d y g n li n v i th c ti n s n xu t và i s ng. 3.2.6. Nhóm bi n pháp tăng cư ng qu n lý ào t o g n li n v i s d ng. 3.2.7. Nhóm bi n pháp qu n lý vi c ph i h p gi a các phòng, ban, trung tâm, khoa và t chuyên môn. 3.3 Kh o sát tính c p thi t và kh thi c a các bi n pháp xu t K T LU N VÀ KI N NGH 1. K t lu n 1.1 Tóm t t th c tr ng công tác qu n lý gi ng d y t i H M . 1.2 Nh ng nguyên nhân d n n th c tr ng qu n lý gi ng d y. 1.3 Tóm t t nh ng bi n pháp xu t. 2. Ki n ngh 2.1. Ban lãnh o trư ng ih cM 2.2. Phòng, Ban và trung tâm ch c năng 2.3. Các Khoa K H ACH NGHIÊN C U TT CÔNG VI C TH I GIAN GHI CHÚ 1 +N p cương cho phòng sau i h c. 2 +B ov cương và ch nh s a cương Tháng 4/2008 3 +Thu th p thông tin lý lu n 4 + Hòan ch nh các b n câu h i Tháng 5– 7/2008 5 + Thu th p thông tin th c ti n 11
 12. 6 + X lý thông tin 7 + Vi t b n th o 8 + Ch nh s a Tháng 8 và 11/2008 9 + Hòan ch nh và n p cho phòng sau ih c 10 +B ov Tháng 12/2008 TÀI LI U THAM KH O 1) Nguy n Th Bình, 1981, "Tích c c xây d ng khoa h c qu n lý giáo d c" 2) Hoàng Chúng (ch biên) & Ph m Thanh Liêm, 1982, "M t s v n qu n lý giáo d c" t p 1, t sách trư ng CBQLDNV - BGD. TP.HCM. 3) Nguy n Th Liên Di p, 1993, "Qu n tr h c", trang 8. 4) Nguy n Th Doan (ch biên), 1996, "Các h c thuy t qu n lý", NXB Chính Tr Qu c Gia, Hà N i, trang 89. 5) Hà Sĩ H , 1965, "Nh ng bài gi ng v qu n lý trư ng h c", t p 2, t p 3, NXB GDHN. 6) Nguy n Văn Lê, 1985, "Khoa h c qu n lý nhà trư ng", NXB. TP.HCM, trang 5, 96, 126. 7) H Văn Liên, Giáo trình gi ng d y môn h c Qu n lý các h at ng sư ph m. 2007. 8) Dương Th Mai Phương, 2006, " Th c tr ng và gi i pháp qu n lý ào t o t xa t i i h c M Bán công TP. HCM giai o n 2005 - 2006", lu n văn Th c sĩ Giáo d c h c. 9) Hà Th Ng & ng Vũ Ho t, 1988, "GD h c t p", NXB Giáo D c, trang 225, 232. 10) D.V. Kozlova & I.N.Kunetsov, 1996, NXB KHXH, Hà N i, trang 9. 11) Edu.Net (M ng giáo d c Vi t Nam) 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản