intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thực trạng và giải pháp phát triển

Chia sẻ: Thi Thui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
18
lượt xem
1
download

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thực trạng và giải pháp phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thực trạng và giải pháp phát triển trình bày các nội dung chính sau: Lý luận chung về giai cấp công nhân, thực trạng giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, phương hướng và những giải pháp cơ bản phát triển giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thực trạng và giải pháp phát triển

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HOÀN<br /> <br /> GIAI CẤP CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2018<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HOÀN<br /> <br /> GIAI CẤP CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> HIỆN NAY, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN<br /> Ngành: Triết học<br /> Mã số: 8 22 90 01<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ THỊ MAI OANH<br /> <br /> HÀ NỘI, năm 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, dưới<br /> sự hướng dẫn của TS. Vũ Thị Mai Oanh. Các số liệu và trích dẫn trong luận văn là<br /> trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Kết quả nghiên cứu của luận văn không<br /> trùng với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã được công bố.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày<br /> <br /> tháng 8 năm 2018<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Hoàn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> Chƣơng 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN ............................7<br /> 1.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp công nhân ...............................7<br /> 1.2.Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp<br /> công nhân ..................................................................................................................14<br /> 1.3. Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh ....................................................20<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ<br /> CHÍ MINH HIỆN NAY ..........................................................................................28<br /> 2.1. Tình hình giai cấp công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ..................28<br /> 2.2. Nguyên nhân hạn chế và những vấn đề đang đặt ra để phát triển giai cấp công<br /> nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ....................................................................50<br /> Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT<br /> TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...................59<br /> 3.1. Phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay<br /> ...................................................................................................................................59<br /> 3.2. Những giải pháp cơ bản phát triển giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh<br /> hiện nay .....................................................................................................................62<br /> 3.3. Kiến nghị ............................................................................................................68<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................. 71<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1: Trình độ chuyên môn kỹ thuật của công nhân thành phố Hồ<br /> Chí Minh 2015<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản