intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm "Tri thức khách quan"

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

25
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích và làm rõ những nôi dung của tư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm "Tri thức khách quan" và đánh giá những giá trị, hạn chế của nó. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm "Tri thức khách quan"

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ----------------------------- TRẦN VĂN NỘI TƯ TƯỞNG TRI T HỌ Ủ R R TR NG T H TRI THỨ H H U N” LUẬN VĂN THẠ SĨ TRI T HỌC Hà Nội, 2016
 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ----------------------------- TRẦN VĂN NỘI TƯ TƯỞNG TRI T HỌ Ủ R R TR NG T H TRI THỨ H H U N” Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRI T HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hảo Hà Nội, 2016
 3. MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU ...............................................................................................................1 B. NỘI DUNG ..........................................................................................................13 hương 1. NH NG ĐI U I N VÀ TI N Đ R ĐỜI TƯ TƯỞNG TRI T HỌ Ủ R R TR NG T H TRI THỨ H H U N” .....................................................................................................13 1.1. Nh ng i i n inh ế - hội h họ ời ư ưởng iế họ ủ ................................................................................. 13 - .................................................... 13 - .............................. 15 1. . i n ận ời ư ưởng iế họ ủ ........... 18 ................................................................. 18 ng tri t h c c a B. Rusell và A. Ayer .................................. 18 1.2.2. ng tri t h c c – ............................................................................................... 19 1.2.3. Ch .................... 21 1.3. Cuộ ời h T i hứ h h n” ...................................... 21 ......................................... 21 ................................ 23 tác phẩ : “ c khách qua ” ................................... 29 hương . S H H N Ủ R V NHÀ TRI THỨ UẬN TI N ỐI VÀ Ậ HỦ THU T U TH H H N........................................................................................................................32 .1. h i h ư ưởng iế họ h họ ủ Karl Popper ... 32 .......................................... 34 ..... 38 . . Th ế h h h n ủ ......................................... 48 ............ 48 - ...... 60
 4. hương . TƯ TƯỞNG Ủ R R V TRI THỨ UẬNTI N H VÀ Đ NH GI HUNG TƯ TƯỞNG TRI T HỌ POPPER ...................................................................................................................73 .1. Nh ng nội ng ơ ản ủ i hứ ận iến h ............................... 73 - ...................................................................................................... 73 ................................................................................................... 77 . . Nh ng gi h n hế ủ ư ưởng iế họ ng h T i hứ h h n”.................................................................... 86 ...................................... 86 ................................... 93 C. K T LUẬN .......................................................................................................100 D. DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO ........................................................101
 5. A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn tài : t, t ẩ . , . Qua , . , tri t h c khoa h c . Song tuy nhiên trong th k c bi t là Tây, M v ng phái Vienna, do M. Schilck s trong . ri t h c khoa h c là k t qu c a s ng thành và ng ngày càng l n c a khoa h c . . Nh ng v tri t h c c a khoa h c muồ nh hình ngày càng rõ nét , . 1
 6. ng sâu , nhi tri t h c tr ng c , nh ồ u cm r . Trong nh ng tác phẩm v tri t h c khoa h c, t nghiên c u ch n các tác phẩm c th bằng Vi t xu . Raimund g . Trên khô u ,t Karl Popper “ t trong nh ng khuôn m t tri t h c n i tr i c a th k ” (B. Magee), “ ng l n nh t c a th ” (Ge )….[69, tr.1]. Popper a Popper k t - .D . XXI, m t s công trình tr ng y Popper c d ch 2
 7. hai công trình: “Sự nghèo nàn của thuyết sử luậ ” và “ r t c khách quan một cách tiếp cậ dướ ó độ tiế ó ”t t ư t t r t quan) , nhà xu t b n Tri Th c n hành. ẩ - ẩ Popper Popper c :“ ư ư g i họ g h i h h h m 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Karl Popper - - . u tiên là: “Vai trò củ p ươ p p luận triết h c Mác - Lê đ i với sự phát triển khoa h c tự ê ” c a nhóm tác gi Vi n Tri t h c 977) . u t ng quan v n c a tri t h i v i s phát tri n khoa h c t nhiên, c th : “ hủ ĩ duy tâm và p ươ p p tư duy s êu ì mâu t uẫn với tinh thần của khoa h c tự ê ”, trong ti u m c: “Chủ ĩ t ực ch ng mới - kẻ thù nguy hiểm của khoa h c tự nhiên”, các tác gi c ch ng m i, t Popper. Các tác gi nêu b t nh m b n ch t c a ch c ch ng m i, ng t i th gi n c a khoa h c, tri t h c khoa h c t i s phát tri n c a khoa h c t nhiên. Tuy nhiên, nh ng n i dung liên quan t i Popper th y nét riêng c a Popper khác bi t v ng phái Viên 3
 8. . Do song riêng. Trong t p chí Tri t h c, s 1 (3 - 1988), tác gi Nguy bài: “Về tri th c luận v ng chủ thể đ nhận th c của Popper”. Trong bài vi t tác gi c và trình bày nh ng nh n tri t h c khoa h c, n i dung xu t nh ng nh u, m ng nghiên c u v Popper n duy v t bi n ch ng. Tuy nhiên, th ẩ Vi t, ồng th i nhi u thu t ng thu c v tri t h c khoa h ẩn hóa ẩ “ ” ẩ . : “ “ ” vi ( ) - 3, Cách ẩ “ ” n Popper K. uk vi (“ ”) l 4
 9. . 5, “ ” - h ằ ồ ằ 6, :( ) ( ) ( ẩ ằ )”[11, tr. 75]. 00 ẩm: “ r ết h c mở và Xã hội mở” c a M. Cornforth c d ch gi Minh H sang ti ng Vi t t b n N ông trình phê phán toàn di n h th ng tri t h c c a Popper t chính Anh qu c th gi n duy v t bi n ch ng. , n i dung tri t h c khoa h c p sâu trong tác phẩm, m t m t do tính khái quát c a tác phẩm, m t khác, tính th i s c a tác phẩ cho m t s v gi ti p c ng m i. - ồ Conforth Popper Trong tác phẩm: “N ững kiến giải về triết h c khoa h ”, Anh biên so n n giáo trình tri t h c khoa h c gi ng d y t i Trung Qu c. i dung bao quát nh t v tri t h c 5
 10. khoa h c nói chung, tri t h c khoa h c c a Popper và nh i v tri t h c khoa h c . Tuy nhiên, công trình này còn nhi u b t c p v thu t ng , công trình biên so n khá v logic v tri t h c khoa h c chung. . Trong nh tác gi Minh H i vi t nhi u v Popper trong các công trình nghiên c u v l ch s tri t h : “D ện mạo triết h p ươ ây ệ đạ ” (2006) và “Lịch sử triết h đại ươ ” (2010), u có nghiên c u v Popper. Trong : “Khoa h c hậu cổ đ ển và triết h p ươ ây ệ đạ ”, tác gi làm rõ hi ng khoa h c trong xã h n tri t h c, v n khoa h c h u c n, s phân tách khoa h c t nhiên và khoa h c xã h . S phân tích cho th y ti n trình v ng c a tri t h c khoa h c t R. Descartes cho t i nay. Qua s ng qua l i tri t h c, xã h i và khoa h c, trong tri t h ng tri t h c khoa h n: nh n th c lu n ti n hóa (S. Toulmin) và tri th c lu n ti n hóa (K. Popper) Ư m n b t c a công trình là tính khái quát và ti n trình l ch s c a tri t h c khoa h c ồng th i m ng ti p c nv ng tri t h c khoa h c, tính ph c h ng chuyên sâu trong s phát tri n tri t h c khoa h c. Trong công trình sau tác gi ti p t c m r ng trong b i c nh toàn b l ch s tri t h c nói chung. Popper. Trong giáo trình “Lịch sử triết h ”, do Nguy n H u Vui ch c n Popper. ây, Popper Popper 6
 11. “Lị sử tr ết ” Popper chung Popper - Tro “Một s t uyết về tr ết p ươ ây ệ đạ ” ồ v theo ẩ “ ”. , d ch gi n ẩm: “ oà ảnh triết h c Âu Mỹ thế kỷ XX” (2008) “Triết h ây p ươ từ khởi thủy đế đươ đạ ” (2010) c so n th o công phu ng m ồ nguồ li u m i và phong phú, g i m th i, v a tham chi u nh i v l ch s tri t h c b i các tri t gia Pháp ng , i tri t h h các v c t y u. Trong c tri t h c c a Popper . Công trình th nh t tác gi gi i h n trong tri t h c th k XX, song n i dung liên quan t i di s n tri t h c c a Popper l i b i c nh n ng và ph m vi nh h ng tri t h c Popper h c chính tr - xã h i và tri t h c 7
 12. khoa h c. Theo ti n c a Popper c nh nh t c ti p c n logic và l ch s i chi u v i nh “ ” th i chi u v i th c ti n . V i công trình th hai, Popper ch y c kh o c u t nhánh tri t h c khoa h c, cung c p cho ta t u và nh n d n nh p vào tri t h c Popper trong dòng ch y l ch s tri t h ồ li u phong phú và tham kh o n. Tuy th , vi c kh o c y i m r ng và m i là ch báo vào nghiên c u. ồ S m qua m t s công trình bằng Anh ng . c h t là n phẩm: “Understanding Philosophy of S ” ( 00 ) ẩ Ladyman Popper. Popper Popper ồ Imre Lakatos (1989), The Methodology of Scientific Research Programmes, CUP Popper :“ ” Popper Popper. ẩ “ ” ồ 8
 13. Lakatos. thê K. Fayerabend, (1975), Against Method, New Left Books, London. K. Popper, tuy nhiên ông Popper. Popper. 008 ẩ u tr uộ mạ o Thomas S. Kuhn ằ Popper T 009 ẩ Sự ì t à t t ầ o óp p ầ p â tâm uậ về sự ểu ết qu , ủ rd sang ẩ Popper 9
 14. - 0 0 chuyên trang Internet Encyclopedia of Philosophy, “ R mund Popper ( 90 - 99 )” l Popper. ẩ Popper Popper - Popper : ph [20] hay Kuhn[38]. 3. Mụ í h nhi m vụ nghiên cứu M u c a lu õ ẩ “ ” t nh ng giá tr , h n ch c a nó. th c hi n m mv : - nh ng i tri t h c c a Karl Popper ẩ “ ”. - Phân tích làm rõ nh ng n nc th cc a Karl Popper ẩ “ ”. 10
 15. - nh ng c th cc a Karl Popper ẩ “ ”. 4. Đối ượng và ph m vi nghiên cứu ng nghiên c u : ẩ “ ” Ph m vi nghiên c u: tài khá r ng. Lu gi i h n vi c nghiên c u các n n nh t c Popper tron ẩ “ ”. 5. ơ sở lý luận hương h nghi n ứu : … 6. Đ ng g ới của luận ăn Lu t trong s công trình nghiên c u v tác gia Karl Popper, tri t h c khoa h c , tr ng tri t h c v . Qua góp ph n nh n th c v tri t h i, nh t là tri t h th là tác gia Popper. 11
 16. 7. Ý nghĩ ận h iễn của luận ăn n n quan ni m tri th c khách quan c a Popper làm rõ nh ng giá tr , h n ch c ng tri t h c khoa h c c a tác gi ẩ “ ”. 8. Kết c u của luận ăn Ngoài ph n m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu gồm có 3 6 ti t. 12
 17. B. NỘI DUNG hương 1 NH NG ĐI U I N VÀ TI N Đ R ĐỜI TƯ TƯỞNG TRI T HỌ Ủ R R TR NG T H TRI THỨ H H U N” 1.1. Nh ng i i n inh ế - hội và khoa học ời ư ưởng iế họ ủ 1.1.1. Nh g i i i h - h i Tri t gia Karl Raimund Popper (1902 - 1994), tr - ông ồ 9 7 - Châu Châu Châu . Song “ ” ,v . . nh ng i- “ ” “ ” . - Liên Xô - 13
 18. , . Trong t XX, . - . - (1914 - 1918) – - ph cao. - “ ” , (1939) , . ồ ồ 14
 19. : - Âu ồ nhanh sau “ ” 9 5 - 1975) - – 80 : - . i “t ” “ ”. – ẩ “ ” ồ 1.1.2. h i h họ - g gh h Trong t nhân ồ ồ khoa h ) A. Einstein. son - 15
 20. R t ). ồ h t (1900). : N. Bohr, L. De Broglie, E. Schrodinger, W. Heisenberg, M. Born, W. Pauli… “ ” R. Feynman). vi v t : vi ồ nh . P. Ch. a A. G. 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2