intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong tiếp thị trực tuyến

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
73
lượt xem
11
download

Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong tiếp thị trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong tiếp thị trực tuyến nhằm xây dựng kho dữ liệu khách hàng loại sản phẩm, các hình thức tiếp thị để phục vụ cho việc tiếp thị sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong tiếp thị trực tuyến

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG     TR N TH THƠ Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Phan Huy Khánh NG D NG H TR GIÚP QUY T Đ NH Ph n bi n 1: PGS.TS. Võ Trung Hùng TRONG TI P TH TR C TUY N Ph n bi n 2: TS. Trương Công Tu n Chuyên ngành: Khoa h c máy tính Lu n văn ñư c b o v t i h i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Mã s : 60.48.01 Đ i h c Đà N ng vào ngày 04 tháng 03 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U Cho nên, làm th nào ñ gi i thi u nh ng dòng s n ph m mà khách hàng th c s mong mu n ñư c bi t là m t bài toán khó 1. Đ tv nñ ñ t ra cho các doanh nghi p. Và ng d ng h tr giúp quy t ñ nh M t doanh nghi p mu n phát tri n ñư c c n có nh ng trong ti p th tr c tuy n là m t gi i pháp khá t t cho bài toán. chính sách, chi n lư c ñ phát tri n mình. Và doanh thu doanh Ti p th tr c tuy n cũng là m t cách qu ng cáo, gi i thi u nghi p là thư c ño cho s phát tri n ñó. Chi n lư c ti p th cũng nhanh s n ph m ñ n ngư i tiêu dùng v i m c ñích bán ñư c s n là m t phương pháp nh m bán ñư c nhi u s n ph m cũng như là ph m ñó. Cho nên, ti p th tr c tuy n cũng chính là chìa khóa ñ gi i thi u s n ph m t i ngư i tiêu dùng là m t bi n pháp nh m thành công cho doanh nghi p. Th nhưng, trong ti p th tr c tăng doanh thu cho doanh nghi p. Vì v y, doanh nghi p c n có tuy n nh ng v n ñ ñ t ra c n ñư c gi i quy t như: n i dung ti p chi n lư c ti p th ñ khai thác th trư ng tiêu th . Và v n ñ ñ t th khác nhau: s n ph m, d ch v ; khách hàng có thói quen khác ra là làm th nào ñ các chi n lư c ti p th th c s hi u qu thì h nhau trong s d ng internet. Doanh nghi p c n bi t hành vi mua tr giúp ti p th ra ñ i là m t gi i pháp h p lý. hàng c a khách hàng: làm gì, ñâu, mua khi nào, t i sao mua; V i t c ñ phát tri n internet t i Vi t Nam hi n nay, v i s nhi u hình th c ti p th tr c tuy n khác nhau; t ng lo i s n ph m dân s d ng internet lên ñ n g n 40 tri u ngư i, s lư ng này cho khác nhau yêu c u c n có hình th c ti p th khác nhau. th y internet ñang là m nh ñ t r t t t cho ho t ñ ng qu ng bá Ch doanh nghi p c n có hình th c ti p th hi u qu cho thương hi u, Marketing Vietnam gi i thi u ñ n ñ c gi nh ng t ng lo i s n ph m. Đ i v i m i lo i s n ph m, ñ i tư ng khách hình th c marketing online ñư c xem là xu th hi n nay. hàng khác nhau c n có hình th c ti p th khác nhau. Vì v y, trong Vì v y, các doanh nghi p t khai thác th trư ng này ñ ti p th tr c tuy n c n có m t h th ng tr giúp ti p th tr c tuy n gi i thi u s n ph m c a mình ñ n khách hàng, nhưng chính ñi u ñ giúp doanh nghi p có xây d ng ñư c nh ng chi n lư c ti p th này gây ra nh ng phi n toái, khó ch u cho khách hàng khi ph i nhanh chóng và hi u qu . H th ng tr giúp ra quy t ñ nh nh n quá nhi u qu ng cáo v nh ng dòng s n ph m mà h không (Decision Support System - DSS) v i s k t h p c a máy tính ñã quan tâm. M i ngư i ñang c m th y m t m i và phát m v i ñư c áp d ng nhi u trong các công tác qu n lý, nh ng công vi c hàng tá SPAM mail hay hình nh nh ng ngư i ph n sexy hi n t t y u liên quan ñ n vi c ra quy t ñ nh. DSS có th giúp nh ng lên trên màn hình m i khi chuy n t trang này sang trang khác. nhà qu n lý ñưa ra các quy t ñ nh nhanh chóng hơn, ph c t p
 3. 5 6 hơn, và nâng cao hi u su t cũng như ch t lư ng c a các quy t 4. Phương pháp th c hi n ñ nh. 4.1. M c tiêu và nhi m v T nh ng v n ñ thi t th c ñó, em ñã ch n ñ tài “ ng Đ th c hi n ñư c ñ tài này, chúng ta c n xác ñ nh rõ các d ng h tr giúp quy t ñ nh trong ti p th tr c tuy n” làm lu n m c tiêu và nhi m v c n ph i th c hi n. Đ u tiên, c p nh t kho văn cho mình. d li u là m t bư c vô cùng quan tr ng ñ ngu n d li u x lý 2. M c ñích nghiên c u các bư c sau. Quá trình c p nh t d li u s thông qua các công vi c c th như thu th p d li u v các lo i s n ph m, d li u v V i ñ tài này, m c ñích chính c n ñ t ñư c là xây d ng khách hàng và các hình th c ti p th tr c tuy n hi n nay trên th kho d li u khách hàng, lo i s n ph m, các hình th c ti p th ñ trư ng. ph c v cho vi c ti p th s n ph m. Sau khi xây d ng thành công kho d li u, khai thác kho d li u ñ xây d ng h th ng tr giúp Sau ñó, tìm hi u cơ s lý thuy t ñ n m b t ñư c nh ng yêu ra quy t ñ nh trong ti p th trưc tuy n giúp cho ti p th tr c tuy n c u, n i dung c th c n gi i quy t cho ñ tài. Liên quan t i ñ tài ñ t hi u qu cao, nh m ti p th ñúng ñ i tư ng khách hàng, gi m này, ta c n tìm hi u v mua hàng truy n th ng và mua hàng qua chi phí ti p th . internet, tìm hi u v ti p th tr c tuy n, h h tr quy t ñ nh, quá trình phân tích phân c p trong h h tr quy t ñ nh như th nào. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Cu i cùng, t d li u ban ñ u có ñư c, xây d ng h h tr Đ gi i quy t bài toán bài, tôi ch ng d ng h h tr quy t quy t ñ nh ti p th tr c tuy n trong thương m i ñi n t . ñ nh vào ti p th tr c tuy n t i công ty s a Vinamilk. Cho nên, ñ i tư ng và ph m vi nghiên c u s bó g n trong nh ng thông tin 4.2. Phương pháp nghiên c u v khách hàng, s n ph m và chi n lư c ti p th c a công ty s a Thu th p kho d li u các hình th c trong ti p th tr c Vinamilk. tuy n, hình th c khách hàng thư ng hay s d ng trên Internet ñ Đ ng th i, nghiên c u các hình th c trong ti p th tr c tìm hi u s n ph m, tính năng lo i s n ph m ñó. tuy n, thói quen c a khách hàng thư ng hay s d ng trên Internet Thi t k l i d li u cho phù h p và d tìm ki m ñ tìm ki m s n ph m, tính năng lo i s n ph m ñó; h tr giúp quy t ñ nh; quá trình phân tích phân c p trong h tr giúp quy t Khai thác kho d li u ñ xây d ng ng d ng ñ nh. Ki m th chương trình, nh n xét và ñánh giá k t qu
 4. 7 8 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài m c tiêu, quá trình phân tích phân c p và các thu t toán ñư c s d ng trong quá trình phân tích phân c p. V m t khoa h c, ñ tài ti p c n thu t toán trong quá trình phân tích phân c p trong h h tr giúp quy t ñ nh c a bài toán Chương 3, “Kh o sát tình hình t i Vinamilk”nghiên c u ña m c tiêu. Đi u này góp ph n cho vi c ra quy t ñ nh m t cách v tình hình công ty s a Vinamilk và kh o sát h th ng ngu n t i chính xác, hi u qu hơn cũng như t o ra m t phương pháp gi i công ty. trong bài toán ña m c tiêu. Chương 4, “Xây d ng ng d ng”. Chương này t p trung V m t th c ti n, bài toán m ra cái nhìn m i cho doanh nghiên phân tích xây d ng ki n trúc t ng th c a h th ng g m nghi p v cách ti p th th online không gây phiên toái ñ n khách các thành ph n liên quan, cách v n hành h th ng ñ xây d ng hàng, và ti p th m t cách hi u qu cho s n ph m c a mình. Đ ng chương trình. th i, thông qua bài toán, giúp cho vi c ng d ng h h tr quy t Ph n k t lu n, t ng h p nh ng k t qu nghiên c u c a lu n văn, ñ nh vào trong ñ i s ng ñư c m r ng vào nhi u lĩnh v c khác nh ng h n ch mà lu n văn chưa nghiên c u ñư c, qua ñó ñưa ra nhau. hư ng phát tri n c a ñ tài. 6. C u trúc c a lu n văn C u trúc c a lu n văn g m 4 chương, sau ph n m ñ u gi i thi u v lý do ch n ñ tài, m c ñích nghiên c u, ñ i tư ng và phương pháp nghiên c u, phương pháp nghiên c u, ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài là: Chương 1, “Cơ s lý thuy t” gi i thi u sơ b nh ng n i dung t ng quát nh t v ti p th truy n th ng, ti p th tr c tuy n. Đ ng th i, trong chương này cũng trình bày t ng quát v h tr giúp ra quy t ñ nh. Chương 2, “Quá trình phân tích phân c p trong h tr giúp quy t ñ nh”. Chương này gi i thi u ch y u v bài toán ña
 5. 9 10 qu ng cáo ho c clip. Chương 1: CƠ S LÝ THUY T Ph n h i Khách hàng ti p nh n M t m t th i gian dài thông tin và ph n h i ñ khách hàng ti p 1.1. So sánh gi a ti p th truy n th ng và ti p th ngay l p t c. c n thông tin và ph n h i. tr c tuy n B ng 1.1 so sánh chi ti t các ñ c ñi m khác nhau c a ti p Khách Có th ch n ñư c ñ i Không ch n ñư c th truy n th ng và ti p th tr c tuy n. hàng tư ng c th , ti p c n tr c m t nhóm ñ i tư ng B ng 1.1: Ti p th tr c tuy n và ti p th truy n th ng ti p v i khách hàng. c th . Đ c ñi m Ti p th tr c tuy n Ti p th truy n Chi phí Chi phí th p, v i ngân Chi phí cao, ngân th ng sách nh v n th c hi n sách qu ng cáo l n, ñư c và có th ki m soát ñư c n ñ nh dùng Phương S d ng Internet và trên Ch y u s d ng các ñư c chi phí qu ng cáo m t l n. th c các thi t b s hóa, không phương ti n truy n (Google Adwords). ph thu c vào các hãng thông ñ i chúng truy n thông. Lưu tr Lưu tr thông tin khách R t khó lưu tr ñư c thông tin hàng d dàng, nhanh thông tin c a khách Không Không b gi i h n b i B gi i h n b i biên chóng, sau ñó g i thông hàng. gian biên gi i qu c gia và gi i qu c gia và vùng tin, liên h tr c ti p t i vùng lãnh th . lãnh th . ñ i tư ng khách hàng. Th i gian M i lúc m i nơi, ph n Ch vào m t s gi 1.2. Ti p th tr c tuy n ng nhanh, c p nh p nh t ñ nh, m t nhi u thông tin sau vài phút. th i gian và công s c 1.2.1. Gi i thi u v ti p th tr c tuy n ñ thay ñ i m u Ti p t i th tr c tuy n là:
 6. 11 12 - Cách th c ti p th v n d ng các tính năng c a Internet 1.3. H tr giúp ra quy t ñ nh nh m m c ñích cu i cùng là phân ph i ñư c s n ph m hàng hóa hay d ch v ñ n th trư ng tiêu th . 1.3.1. Quy t ñ nh 1.3.1.1. Quy t ñ nh là gì? - Cách th c dùng các phương ti n ñi n t ñ gi i thi u, m i chào, cung c p thông tin v s n ph m hàng hóa Đó là m t l a ch n v “ñư ng l i hành ñ ng” (Simon 1960; ho c d ch v c a nhà s n xu t ñ n ngư i tiêu dùng và Costello & Zalkind 1963; Churchman 1968), hay “chi n lư c thuy t ph c h ch n nó. hành ñ ng” (Fishburn 1964) d n ñ n “m t m c tiêu mong mu n” 1.2.2. Các hình th c ti p th tr c tuy n (Churchman 1968) 1.2.2.1. E-mail marketing “M t quá trình l a ch n có ý th c gi a hai hay nhi u phương án ñ ch n ra m t phương án t o ra ñư c m t k t qu mong mu n 1.2.2.2. Website marketing trong các ñi u ki n ràng bu c ñã bi t” 1.2.2.3. Qu ng cáo theo m ng lư i trên Internet 1.3.1.2. T i sao ph i h tr ra quy t ñ nh? 1.2.2.4. Qu ng cáo tìm ki m (Search Marketing) 1.3.1.3. B n ch t c a h tr ra quy t ñ nh 1.2.2.5. Qu ng cáo trên m ng xã h i 1.3.2. Quá trình ra quy t ñ nh 1.2.2.6. Marketing tin ñ n (Buzz Marketing) 1.3.2.1. Các giai ño n c a quá trình ra quy t ñ nh 1.2.3. Xu hư ng ti p th hi n nay Theo Simon, quá trình ra quy t ñ nh g m có 3 giai ño n 1.2.3.1. Xu th ti p th hi n nay Vi t Nam chính. 1.2.3.2. Nh ng ưu và như c ñi m trong ti p th tr c tuy n Giai ño n th nh t là nh n ñ nh (Intelligence) : Tìm ki m các tình hu ng d n ñ n vi c ph i ra quy t ñ nh, nh n d ng các v n ñ , nhu c u, cơ h i, r i ro.
 7. 13 14 Giai ño n th hai là thi t k (Design): Phân tích các hư ng 1.3.3.2. Các khái ni m h h tr quy t ñ nh ti p c n ñ gi i quy t v n ñ , ñáp ng các nhu c u, t n d ng các 1.3.3.3. Năng l c c a h h tr quy t ñ nh cơ h i , h n ch các r i ro. 1.3.3.4. Các thành ph n c a h h tr quy t ñ nh Giai ño n th ba là l a ch n (Choice): Cân nh c và ñánh giá t ng gi i pháp, ño lư ng h u q a c a t ng gi i pháp và ch n gi i Phân h qu n lý d li u g m m t cơ s d li u pháp t i ưu. (database) ch a các d li u c n thi t c a tình hu ng và ñư c Cu i cùng là ti n hành ra quy t ñ nh (Implementation): th c qu n lý b i m t h qu n tr cơ s d li u (DBMS – data base hi n gi i pháp ñư c ch n, Theo dõi k t qu và ñi u ch nh khi management system). Phân h này có th ñư c k t n i v i nhà th y c n thi t. kho d li u c a t ch c (data warehouse) – là kho ch a d li u c a t ch c có liên ñ i ñ n v n ñ ra quy t ñ nh. 1.3.2.2. Tìm ki m và ñánh giá các l a ch n m t ph n r t Phân h qu n lý mô hình còn ñư c g i là h qu n tr quan tr ng trong h tr ra quy t ñ nh cơ s mô hình (MBMS – model base management system) là Giai ñ an l a ch n (Choice Phase) là giai ño n quan tr ng gói ph n m m g m các thành ph n v th ng kê, tài chánh, khoa nh t c a quá trình ra quy t ñ nh. Giai ño n này bao g m ba bư c h c qu n lý hay các phương pháp ñ nh lư ng nh m trang b cho chính sau ñây: tìm ki m l a ch n, ñánh giá l a ch n, gi i thi u h th ng năng l c phân tích; cũng có th có các ngôn ng mô l a ch n. hình hóa ñây. Thành ph n này có th k t n i v i các kho ch a mô hình c a t ch c hay bên ngoài nào khác. 1.3.3. H tr giúp quy t ñ nh 1.3.3.1. Gi i thi u Phân h qu n lý d a vào ki n th c có th h tr các phân h khác hay ho t ñ ng ñ c l p nh m ñưa ra tính thông Các khái ni m v h h tr quy t ñ nh ñư c ñ c p vào minh c a quy t ñ nh ñưa ra. Nó cũng có th ñư c k t n i v i nh ng năm 1970 b i Scott Morton như sau: “DSS là các h d a các kho ki n th c khác c a t ch c. trên máy tính, có tính tương tác, giúp các nhà ra quy t ñ nh dùng Phân h giao di n ngư i dùng giúp ngư i s d ng d li u và mô hình ñ gi i quy t các bài toán phi c u trúc” . giao ti p v i và ra l nh cho h th ng. Các thành ph n v a k
 8. 15 16 trên t o nên HHTQĐ, có th k t n i v i intranet/extranet c a t 2.1.1. S ra ñ i ch c hay k t n i tr c ti p v i Internet. T t c các lĩnh v c như k thu t, khoa h c, kinh doanh, 1.3.4. S c n thi t c a h h tr quy t trong ti p th tr c và khoa h c xã h i và t nhiên ñ u liên quan ñ n vi c quy t tuy n ñ nh phân b ,ho ch ñ nh các tài nguyên h n h p cho các ho t ñ ng,ví d quy t ñ nh ñ u tư kinh doanh,phân công công vi c, Ngày nay, các ho t ñ ng h tr khách hàng quy t ñ nh phân b tài nguyên v.v... Nh ng ho t ñ ng này ñ u liên quan mua hàng qua m ng r t ña d ng và phong phú. Ngư i dùng có ñ n vi c ño lư ng và t i ưu các hi u xu t, m c tiêu. th ñư c tư v n nên ch n s n ph m nào cho phù h p v i s thích cũng như là túi ti n c a mình. Ch ng h n như khi m t Trong m t trư ng h p c th nào ñó, các m c tiêu có khách hàng A mu n mua 1 cái ñi n tho i có th nghe nh c mp4, th ñư c t i ưu hóa m t cách ñ c l p ñ ñ t ñư c k t qu t t ch p hình và có wifi v i s ti n là ba tri u ñ ng, ñ bi t ñư c nh t ng v i m c tiêu ñó. Tuy nhiên m t k t qu ch p nh n nh ng dòng s n ph m vào ñáp ng ñư c các s thích c a khách ñư c cho toàn b các m c tiêu khó có th tìm ra theo cách ñó. hàng v i s ti n ñưa ra ban ñ u, ngư i khách hàng có th tìm B i vì vi c t i ưu hóa m t m c tiêu có th d n ñ n k t qu c a th y nh ng tư v n trên các trang web bán ñi n tho i trên m ng. m t ho c nhi u m c tiêu khác tr nên t i t . Ví d trong vi c ch t o xe ñua làm sao tìm ra ñư c tr ng lư ng h p lý c a Chương 2: QUÁ TRÌNH AHP TRONG thùng xăng ñ xe có th ñi m t kho ng ñư ng dài mà không ph i ti p nhiên li u (c n m t lư ng xăng l n) nhưng không làm HHTQĐ tăng nhi u kh i lư ng c a xe (làm gi m t c ñ xe). Tuy nhiên th c t là chưa có m t ñ nh nghĩa th ng nh t 2.1. Bài toán ña m c tiêu th nào là t i ưu như trong bài toán m t m c tiêu do ñó th m Đ bi t ñư c s n ph m nào nên gi i thi u ñ n khách chí r t khó ñ ta có th so sánh k t qu gi a các phương pháp hàng nào thì bài toán ñ t ra ñây chính là bài toán t i ưu hóa ña v i nhau b i vì vi c quy t ñ nh cái gì là t t nh t r t cu c v n m c tiêu. Ví d như các tiêu chí v s n ph m c a khách hàng có thu c v ngư i ra quy t ñ nh. th trái ngư c ho c không ñ ng nh t nhau, làm th nào ñ ch n ñư c s n ph m phù h p nh t ñ gi i thi u ñ n khách hàng thì bài toán ña m c tiêu s gi i quy t v n ñ này.
 9. 17 18 2.1.2. Phát bi u bài toán ña m c tiêu 2.2. Mô hình phân tích phân c p AHP 2.1.2.1. Gi i thi u chung v bài toán 2.2.1. Tìm hi u chung v quá trình phân tích phân c p Khi m t v n ñ ñư c ñ t ra trong ñó có nhi u tiêu chí, M t công c h tr quy t ñ nh d a trên toán h c và tâm m c tiêu kèm theo.N u các m c tiêu xung ñ t v i nhau và các lý h c, ñư c phát tri n b i Thomas L. Saaty năm 1980, dùng ñ bi n quy t ñ nh có nh ng ràng bu c v i nhau thì vi c ñi tìm mô hình hóa các bài toán trong khoa h c qu n lý, kinh t và xã gi i pháp t i ưu c a v n ñ tr thành bài toán “T i ưu hóa ña h i. m c tiêu” M t phương pháp ñ nh lư ng dùng ñ x p h ng các Vi c gi i quy t bài toán t i ưu hóa ña m c tiêu ñư c phương án quy t ñ nh và ch n m t phương án th a mãn các tiêu gi i quy t v i ý tư ng tương t bài toán t i ưu m t m c tiêu. chí cho trư c. Trong bài toán m t m c tiêu ñ gi i quy t bài toán ta ph i ñi AHP có nhi u ng d ng trong nhi u lĩnh v c khác tìm m t t p các các bi n quy t ñ nh th a các ràng bu c và ñưa nhau: chính ph , kinh doanh, s c kh e và c giáo d c. Expert ra m t k t qu t i ưu ñ i v i hàm m c tiêu. Choice là m t ph n m m thương m i d a trên n n t ng AHP. Bài toán ña m c tiêu ch khác là nó ph i gi i quy t 2.2.2. M t s khái ni m cơ b n trong phương pháp AHP nhi u m c tiêu khác nhau (có th xung ñ t v i nhau) và thư ng cho ra m t t p các gi i pháp t i ưu ho c không so sánh ñư c Ma tr n tiêu chí v i nhau. Chu n hóa ma tr n tiêu chí 2.1.2.2. M t s gi i pháp cho bài toán ra quy t ña m c tiêu Consistency Index, Random Index và Consistency Ratio trong AHP Phương pháp mô hình c c Có nhi u phương pháp ñánh giá các tr ng s Phương pháp mô hình tính và cho ñi m nh m tìm ra l i trong phán ñoán: phương pháp véctơ ñ c Phương pháp mô hình hi u qu và chi phí trưng (eigenvector) c a Saaty, phương pháp bình phương Phương pháp theo mô hình l i ích chung t i thi u. Trong quá trình phán ñoán c a ngư i dùng, có th Mô hình th a hi p
 10. 19 20 Các thu t ng quan tr ng: Chương 3: KH O SÁT TÌNH HÌNH Lambda max = giá tr ñ c trưng l n nh t c a ma tr n = C A VINAMILK Lmax = λmax Consistency Index Trong chương này, phương pháp ñ xây d ng kho d li u c a công ty c ph n s a Vinamilk Vi t Nam. Các công vi c ñư c l n C.I. = Consistency Index = (λmax – n) / (n – 1) lư t th c hi n: T ng quan v công ty s a vinamlk, tìm hi u các H s CI ch có ý nghĩa ñánh giá cho ma tr n n>=3, v i chi n lư c marketing c a công ty, danh m c các lo i s a, kh o n là s tiêu chí so sánh. V i n=2 ta luôn luôn có CI=0. sát h th ng ngu n hi n có c a công ty, xác ñ nh ánh x t h th ng ngu n c a công ty vào kho d li u và xây d ng kho d Random Index: R.I. = Random Index. Đ i v i m i ma li u. tr n kích thư c n, Saaty sinh ra các ma tr n ng u nhiên và tính giá tr C.I. trung bình c a chúng và g i ñó là 3.1. T ng quan v công ty s a vinamilk Random Index. 3.1.1. S hình thành và phát tri n c a công ty Consistency Ratio: C.R. = Consistency Ratio = (C.I.) / 3.1.2. Cơ c u t ch c c a công ty Vinamilk (R.I.). M t giá tr nh hơn ho c b ng 0.1 là ch p nh n 3.1.2.1. Đ c ñi m ho t ñ ng c a công ty ñư c. Các giá tr càng l n ñòi h i ngư i ra quy t ñ nh thu gi m s không ñ ng nh t b ng cách s a l i các phán 3.1.2.2. Sơ ñ t ch c và cơ c u qu n lý ñoán. 3.1.3. Các ñi m m nh, ñi m y u c a công ty 2.3. Ví d minh h a 3.1.4. Tình hình phát tri n c a công ty trong năm 2010 2.4. Thu t toán trong quá trình phân tích phân c p và 6 tháng ñ u năm 2011 2.4.1. Phân tích LU 3.2. Kh o sát h th ng ngu n 2.4.2. Phân tích Cholesky Sau khi ti n hành kh o sát t i công ty c ph n s a Vinamilk , 2.4.3. Phân tích QR tôi ñã xác ñ nh ñư c m t s h th ng ngu n thông ti như sau:
 11. 21 22 - Website c a công ty vinamilk.com.vn và trang shop Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH online c a công ty shop.vinamilk.com.vn. - Các báo cáo thư ng niên, báo cáo tài chính, các gi i trình 4.1. Mô t ng d ng v tăng trư ng c a công ty 4.1.1. Xác ñ nh yêu c u c a bài toán - Chi nhánh Vinamilk t i Đà N ng: Qu n lý khách hàng, Nhi u công ty và doanh nghi p Vi t Nam, ñ c bi t là công ty các lo i s a và các ñơn ñ t hàng và doanh thu c a t ng và doanh nghi p nh và v a h thư ng b cu n theo vòng xoáy lo i s a t i Đà N ng. c a công vi c phát sinh h ng ngày (s n xu t, bán hàng, tìm ki m - Cơ s d li u v qu n lí khách hàng c a công ty s a khách hàng, giao hàng, thu ti n…) h u h t nh ng công vi c này Vinamilk t i Đà n ng. ñư c gi i quy t theo yêu c u phát sinh, x y ra ñ n ñâu gi i quy t ñ n ñó ch không h ñư c ho ch ñ nh hay ñưa ra m t chi n lư c 3.3. Thi t k h th ng d li u cho quá trình ti p th m t cách bài b n, qu n lý m t cách có h th ng và ñánh giá hi u tr c tuy n qu m t cách có khoa h c. Qua k t qu kh o sát, ta th y kho d li u c a ti p th tr c Đ cho vi c ti p th tr c tuy n c a công ty có hi u qu c n tuy n cũng ñư c xây d ng t ngu n d li u s n có c a công ty, xây d ng m t h t ng thông tin và nh ng chi n lư c phát tri n ñ ng th i cũng b sung thêm nh ng d li u c n thi t còn thi u ñ mang tính ñ t phá, trong ñó chi n lư c ng d ng công ngh t o ra m t cơ s d li u hoàn ch nh ñáp ng ñư c yêu c u c a bài thông tin trong qu ng cáo ti p th ñư c ñ t lên hàng ñ u. Tuy toán. nhiên, trong nh ng năm qua công ty s a Vinamilk cũng chưa chú Ngu n d li u là d li u l y ñư c thông qua h cơ s d li u tr ng và phát huy s c m nh c a công ngh thông tin trong vi c c a Vinamilk v qu n lý khách hàng và các s n ph m c a s a ti p th ñ gi i thi u s n ph m t i khách hàng và t o m t thương vinamilk. Đ ng th i, ngu n d li u v hình th c ti p th cũng hi u s a Vinamilk l n m nh trong lòng khách hàng. ñư c thu th p thông qua chi n lư c ti p th tr c tuy n c a công ty Yêu c u ñ t ra trong trư ng h p này là công ty c n có hình s a Vinamilk và thu th p m t s hình th c ti p th m i t th c ti p th hi u qu cho t ng lo i s n ph m. Đ i v i m i lo i internet. Lư ng khách hàng là cá nhân cũng ñư c thu th p thông s n ph m, ñ i tư ng khách hàng khác nhau c n có hình th c ti p qua internet là ch y u. th khác nhau. Vì v y, trong ti p th tr c tuy n c n có m t h
 12. 23 24 th ng tr giúp quy t ñ nh tr c tuy n ñ giúp doanh nghi p xây và t ñó trích l c ra nh ng thông tin s a nào tiên quan t i mình d ng ñư c nh ng chi n lư c ti p th nhanh chóng và hi u qu . và t i dòng s m ph m và mình quan tâm. T y u t này làm cho hi u qu ti p th tr c tuy n chưa th c s là t t, nh hư ng l n ñ n 4.1.2. M c tiêu ch t lư ng c a công vi c ti p th . Cho nên làm th nào cho công T danh sách khách hàng có s n c a công ty, thi t k l i danh tác ti p th th c s hi u qu , nó ñáp ng ñư c các yêu c u mà sách khách hàng m i phù h p v i các yêu c u ñ t ra c a bài toán. khách hàng mong mu n là m t h th ng mà công ty c ph n s a T ñó, ñưa ra phi u ñi u tra ñánh giá ñ b sung thông tin khách vinamilk th c s mu n th c hi n. hàng cho h th ng qu n lý ti p th c a công ty. 4.3.2. Các tiêu chí ñánh giá s a Thu th p và qu n lí các nhãn hi u c a công ty. T các danh 4.4. Sơ ñ bi u di n ho t ñ ng c a chương trình m c s a có s n c a công ty, phân lo i chúng. Phân tích các tính năng mà khách hàng thư ng xuyên quan tâm khi mua hàng. Thu 4.5. Th nghi m và ñánh giá k t qu th p d li u nh m ñánh giá t t c nhãn hi u trên t ng tiêu chí. 4.5.1. Môi trư ng phát tri n ng d ng ng d ng h h tr quy t ñ nh và quá trình phân tích phân 4.5.2. M t s giao di n c a k t qu th nghi m c p AHP ñ xây dưng m t h trơn giúp quy t ñ nh trong ti p th 4.5.3. Đánh giá k t qu Các yêu c u ch c năng c a h th ng ng d ng minh h a ñã cài ñ t thành công, th c hi n ñư c Các yêu c u phi ch c năng yêu c u ñ t ra. Th c hi n truy v n và tr v k t qu phù h p v i 4.2. Ngôn ng l p trình yêu c u c a chương trình ñã trình bày trên. 4.3. Gi i quy t bài toán trong quá trình phân tích H th ng ch y ch m khi ch n m t lư ng khách hàng l n, vì v y c n có bi n pháp ñ cai thi n kh năng th c thi c a chương phân c p. trình. Nhưng chương trình ñáp ng ñư c cho vi c ch n s n ph m 4.3.1. V n ñ c n gi i quy t cho bài toán ti p th nào phù h p nh t v i khách hàng, s n ph m mà chính Nh n xét: V i 12 lo i s n ph m khác nhau và trên 130 m t khách hàng ñang tìm ki m thông tin v nó. s n ph m khác nhau, n u cùng lúc gi i thi u t t c các lo i s a Giao di n và cách t ch c thu t toán r t thân thi n, giúp t i khách hàng s làm cho khác hàng c m th y nhàm chán, m t ngư i dùng d dàng s d ng. m i khi ph i b m t lư ng l n th i gian ñ ñ c h t các thông tin
 13. 25 26 K T LU N Sau th i gian nghiên c u và hoàn thi n lu n văn, tôi ñã th c hi n ñư c các m c tiêu ñ ra như trong thuy t minh ñ cương ñã 1. K t lu n ñư c duy t. H h tr ra quy t ñ nh tuy không ph i là m t ñ tài m i m , 2. Ph m vi ng d ng v i r t nhi u ñ tài nghiên c u và các n l c áp d ng th c t nó M c dù ñ i tư ng nghiên c u là công ty s a vinamilk nhưng ñã d n dà tr thành m t b ph n quan tr ng c a các h th ng ñ tài có th ng d ng vào các doanh nghi p ho c các công ty có thông tin hi n ñ i. Tuy nhiên các áp d ng c a nó v n m cr t nhu c u ti p th tr c tuy n. sơ khai và v n chưa có m t chu n th ng nh t.Trong khuôn kh lu n văn em ñã tìm hi u m t cách t ng quan H h tr ra quy t 3. Hư ng phát tri n ñ nh. Hoàn thi n trang ng d ng ñ nó có th áp d ng m t cách Bài toán t i ưu hóa ña m c tiêu th c ch t là m t pha trong H th c t : giao di n thân thi n và g n g i hơn, và gi i quy t v n ñ , h tr ra quy t ñ nh, giai ño n l a ch n. Đã có r t nhi u cách ti p sau khi ch n ñư c s n ph m thì s d ng phương pháp nào ñ g i c n ñư c ñ t ra ñ gi i quy t bài toán này, xong các cách ti p c n t i khách hàng. ñó v n d a trên m t ng d ng, m t tình hu ng c th th c t nào C i ti n kh năng th c thi c a chương trình ñ h th ng có ñó. th ch y nhanh hơn. Và th c t là chưa có m t phương pháp nào có th th a mãn t t c các tình hu ng và cũng chưa có phương pháp nào ñ so sánh hi u qu c a các phương pháp ñó v i nhau.Trong lu n văn này chúng em ñã c g ng ñưa ra m t cái nhìn t ng quát v bài toán t i ưu hóa ña m c tiêu và m t s cách ti p c n.Trong ñó chúng em t p trung vào phương pháp dùng quá trình phân tích phân c p AHP, m t phương pháp còn tương ñ i m i m .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2