intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

51
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng, xác định các yếu tố tác động ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm cơ sở đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> VŨ QUỐC CHUNG<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ,<br /> ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG<br /> CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------------------VŨ QUỐC CHUNG<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ,<br /> ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG<br /> CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH<br /> Chuyên ngành: Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp<br /> Mã số: Chuyên ngành thí điểm<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG VŨ BẰNG GIANG<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> PGS.TS. Trƣơng Vũ Bằng Giang<br /> <br /> PGS.TS. Hoàng Văn Hải<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN,<br /> THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ<br /> CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC ...................................................................................5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .......................................................................5<br /> 1.1.1. Các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin ...........................5<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu và tài liệu liên quan .........................................................7<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ........................8<br /> 1.2.1. Đặc điểm, vai trò, nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin ................8<br /> 1.2.2. Quản lý và chức năng của quản lý .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ........ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.4. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà<br /> nước ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Kết luận Chƣơng 1 .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Các phƣơng pháp nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Quy trình nghiên cứu ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ<br /> CHÍ MINH ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Tổng quan về Ban Quản lý Lăng.................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Cơ cấu tổ chức ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.3. Nhiệm vụ của các tổ chức trong Ban Quản lý Lăng ..... Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Hạ tầng công nghệ thông tin ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Nhân lực công nghệ thông tin .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng<br /> ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Kết luận Chƣơng 3 .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG<br /> TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ<br /> LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Xu hƣớng phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin ..... Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2. Căn cứ, cơ sở pháp lý về ứng dụng công nghệ thông tin .... Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.3. Giải pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệu tập trung ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.2. Nội dung giải pháp .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4. Điều kiện thực thi giải pháp ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4.1. Cải cách quy trình nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin.......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.4.2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4.3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4.4. Kinh phí bảo đảm..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Kết luận Chƣơng 4 .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................11<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2