intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cổng thông tin điện tử tại sở công an tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

187
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng cổng thông tin điện tử tại sở công an tỉnh Quảng Nam nhằm phổ biế cho công dân về các thủ tục hành chính, thông tn, quy định pháp luật hiện hành liên quan đến pháp luật an ninh trật tự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cổng thông tin điện tử tại sở công an tỉnh Quảng Nam

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG H XUÂN HI P X©y dùng CæNG th«ng tin §IÖN Tö T¹I Së C¤NG AN TØNH QU¶NG NAM Chuyên ngành: KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011
 2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. VÕ TRUNG HÙNG Ph n bi n 1: PGS. TSKH. Tr n Qu c Chi n. Ph n bi n 2: TS. Trương Công Tu n. Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15 tháng 10 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 3. -3- M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Trong nh ng năm qua, cùng v i quá trình ñ y m nh c i cách hành chính, nh t là vi c ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý, công tác văn thư và qu n lý văn b n, gi y t hành chính trong ho t ñ ng c a cơ quan hành chính Nhà nư c các c p, các ngành ñã t ng bư c ñư c c i ti n, có nhi u ti n b , có thêm nhi u công c và hình th c ñ ch ñ o, ñi u hành, trao ñ i thông tin v i ch t lư ng, hi u qu ngày càng ñư c nâng cao. Tuy nhiên, m t trong nh ng y u kém, b t c p ph bi n hi n nay c a b máy hành chính là trình tr ng l m d ng quá nhi u văn b n, gi y t hành chính trong quan h gi i quy t công vi c c a các cơ quan; vi c in n, sao ch p và g i văn b n, tài li u tuỳ ti n, lãng phí, gây nhi u khó khăn, ph c t p, phi n hà v th t c hành chính, tác ñ ng tiêu c c ñ n hi u l c, hi u qu công tác ch ñ o, ñi u hành và gi i quy t công vi c c a các cơ quan hành chính Nhà nư c. Xu t phát t tình hình th c ti n ñó, là m t cán b chi n sĩ ñang công tác trong l c lư ng CAND, tôi ch n ñ tài “Xây d ng c ng thông tin ñi n t t i s Công an t nh Qu ng Nam”. M c ñích c a ñ tài là nh m xây d ng m t c ng thông tin ñi n t ñ th c hi n c i cách, ñơn gi n hoá th t c hành chính, nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác ch ñ o ñi u hành và ph c v nhân dân. Ngoài ra, h th ng còn h tr qu n lý, x lý thông tin v an ninh - chính tr , tr t t ATXH và qu n lý Nhà nư c trên ñ a bàn t nh nhà. 2. M c ñích nghiên c u M c ñích chính c a ñ tài là xây d ng m t c ng thông tin ñi n t cho S Công an t nh Qu ng Nam nh m:
 4. -4- - Ph bi n cho công dân v các thông tin, th t c hành chính, quy ñ nh, lu t liên quan ñ n pháp lu t, an ninh tr t t ... - Ph c v cho công tác nghi p v lãnh ñ o ch huy c a Công an các c p; công tác th ng kê, báo cáo tình hình s li u ñư c thu n l i, có hi u qu nh m ñ u tranh phòng ng a, ñi u tra, tr n áp t i ph m, gi gìn và qu n lý Nhà nư c v TTATXH trên ñ a bàn t nh. - Nâng cao tính chuyên nghi p c a b máy. Hoàn ch nh các quy ñ nh v th t c hành chính, m u ñơn m u t khai hành chính, yêu c u và ñi u ki n th c hi n. V n ñ th t c hành chính là h t s c r m rà, làm cho ngư i dân khó hi u nh t là các th t c liên quan ñ n ngành Công an. - Góp ph n thay ñ i v ch t h th ng Th t c hành chính ñang áp d ng t i các c p chính quy n hi n nay. T ñó, thúc ñ y tăng trư ng kinh t , t o vi c làm, gi m chi phí cho xã h i và ñ t bi t là ngư i dân c a chúng ta. 3. M c tiêu và nhi m v M c tiêu c a ñ tài là ng d ng mã ngu n m DotNetNuke ñ xây d ng c ng thông tin ñi n t cho Công an t nh Qu ng Nam. Nhi m v c th c a ñ tài như sau: - Nghiên c u t ng quan v Portal. - Nghiên c u v mã ngu n m DotNetNuke. - Nghiên c u v cơ s d li u: Xây d ng kho d li u t p trung và thu th p, x lý d li u t các ngu n khác nhau. - Nghiên c u các h th ng s n có: Tìm hi u các h th ng tra c u, h i ñáp và tr l i (Question Answering System). - Xây d ng c ng thông tin ñi n t Portal có kh năng thu th p và qu n lý các thông tin t ng h p c a B Công an (ch y u là thông
 5. -5- tin gi i thi u chung, v tình hình an ninh chính tr - kinh t - xã h i; v công tác xây d ng l c lư ng CAND; ñ c bi t là thông tin v Th t c hành chính; các B lu t t t ng hình s , lu t giao thông ñư ng b ...). - Xây d ng h th ng CSDL c p nh t và tra c u Ch ng minh nhân dân, nh m gi m b t khâu tra c u th công như trư c ñây. - Đánh giá k t qu th nghi m, k t lu n và hư ng phát tri n. 4. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u - Nghiên c u và tìm hi u v Portal. - Mã ngu n m DotNetNuke. - Công ngh l p trình: Microsoft SQL Server, ASP.Net, C#, Javascript... - Các d li u v tình hình an ninh chính tr - kinh t - xã h i; v công tác xây d ng l c lư ng CAND; Th t c hành chính; các B lu t t t ng hình s , lu t giao thông ñư ng b ... - Các gi i pháp ng d ng, x lý, c p nh t d li u và các bư c trích l c d li u thông tin. - Xây d ng h th ng CSDL c p nh t và tra c u CMND. Ph m vi nghiên c u - Ch t p trung nghiên c u mã ngu n m DotNetNuke. - Nh ng module cơ b n c a Portal s ñư c phát tri n. - Xây d ng và phát tri n m t s module tích h p vào DotNetNuke. - Phương pháp phân tích thi t k hư ng ñ i tư ng. 5. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u tài li u: - Các tài li u v d ch v web...
 6. -6- - Nghiên c u các tài li u có liên quan v portal, mã ngu n m DotNetNuke và qui trình tri n khai m t s c ng thông tin ñi n t . - Các tài li u v phân tích và thi t k h th ng thông tin. Nghiên c u th c nghi m: D a trên cơ s lý thuy t ñã nghiên c u, ti n hành xây d ng m t Web Portal nh m h tr qu n lý, x lý thông tin v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i và qu n lý Nhà nư c trên ñ a bàn t nh nhà. Th nghi m ch y trên máy ñơn trên môi trư ng Windows Internet Explorer/ http://localhost. Có th tri n khai ng d ng ch y trên m ng Internet, ngư i dùng d dàng giao ti p và s d ng. 6. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài V m t lý thuy t: - N m ñư c ki n th c v c ng thông tin ñi n t . Góp ph n hoàn thi n qui trình ng d ng mã ngu n m vào phát tri n WebPortal. - Đư c tìm hi u và nghiên c u sau hơn v các Th t c hành chính liên quan ñ n l c lư ng Công an, cũng như các Quy t ñ nh, Quy ñ nh, Ngh ñ nh, Văn b n hư ng d n c a c p trên. V m t th c ti n: - Xây d ng Website cho S Công an t nh Qu ng Nam (nơi tôi ñang công tác) nh m h tr qu n lý, x lý thông tin v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i và qu n lý Nhà nư c. Các th t c hành chính liên quan ñ n l c lư ng Công an, cũng như các Quy t ñ nh, Quy ñ nh, Ngh ñ nh, B lu t, Văn b n hư ng d n c a c p trên. - Website cho phép ngư i s d ng xem cũng như m i ngư i dân có th trao ñ i, h i ñáp tr l i, t i thông tin v dư i nhi u d ng t p d li u khác nhau. Th c hi n vi c trao ñ i, cung c p thông tin gi a h th ng và ngư i s d ng qua l i v i nhau nh m làm cho ngư i dân n m b t, hi u bi t v ki n th c pháp lu t, các th t c hành chính. T
 7. -7- ñó, làm cho h c m th y th t là g n gũi và g n bó m t thi t v i l c lư ng CAND hơn. 7. B c c lu n văn Báo cáo c a lu n văn ñư c t ch c thành 3 chương: Chương 1, chúng tôi trình bày k t qu nghiên c u t ng quan v C ng thông tin ñi n t ; m t s mã ngu n m ; gi i thi u các ngu n d li u và tình hình ANKT - CTXH c a t nh Qu ng Nam. Chương 2, trình bày n i dung phân tích thi t k h th ng; mô t h th ng ng d ng; thi t k kho d li u và các ch c năng. Chương 3, gi i thi u quy trình phát tri n h th ng; các bư c th c hi n; qui trình cài ñ t, thi t k giao di n, xây d ng h th ng DotNetNuke.
 8. -8- CHƯƠNG 1. T NG QUAN C NG THÔNG TIN ĐI N T 1.1. C NG THÔNG TIN ĐI N T 1.1.1. Khái ni m Công ngh web ra ñ i ñã mang l i nhi u l i ích to l n cho c ng ñ ng s d ng m ng, ñ c bi t là v i các t ch c doanh nghi p. Trên môi trư ng web, ngư i ta có th t o ra cho mình m t văn phòng làm vi c o, liên k t và h p tác v i các ñ i tác mà không c n quá chú tâm ñ n kho ng cách ñ a lý. S n ph m và thông tin c a h luôn ñư c qu ng bá 24/24 v i m t quy mô r ng l n… V i nh ng l i ích mà web mang l i c ng v i chi phí xây d ng và duy trì r , web ñang là s ch n l a t i ưu cho c ng ñ ng m ng. V y “C ng thông tin ñi n t là ñi m truy c p t p trung và duy nh t, tích h p các kênh thông tin, các d ch v và ng d ng, phân ph i t i ngư i s d ng thông qua m t phương th c th ng nh t và ñơn gi n trên n n t ng web”. 1.1.2. Mô hình chung Phương pháp c a DotNetNuke - Đa Domains s tr ñ n m t tài kho n hosting Tên Domain ñã ñăng ký Tên Domain ñã ñăng ký www.dnncreative.com www.skinningtoolkit.com (Thi t l p DNS ñ tr t i nhà cung c p Hosting) (Thi t l p DNS ñ tr t i nhà cung c p Hosting) Tên Domain ñã ñăng ký www.anothersite.com (Thi t l p DNS ñ tr t i nhà cung c p Hosting) Hosting Server Nhà cung Hosting c p Trong IIS (S d ng trình ñi u khi n c a nhà cung c p Hosting) Host ch thi t l p ñ tr tên domain ñ n ñ a ch IP c a DotNetNuke mà b n mu n cài ñ t Cài ñ t DotNetNuke Portal Alias trong DotNetNuke thi t l p ñ tr ñ n tên mi n chính xác cho t ng portal Portal 1 Portal 2 Portal 3 www.dnncreative.com www.skinningtoolkit.com www.anothersite.com Hình 1.1. Mô hình c a DotNetNuke
 9. -9- 1.1.3. Các tính năng và ñ c trưng c a Portal - Tính ña năng. - Tính thân thi n. - Tính ña ngôn ng . - Tính m r ng và phát tri n. - B o m t. - Kênh thông tin (Channel). - Ch c năng tìm ki m (Search Function). - C ng ñ ng o (Virtual Community or Collaboration). - M t ñi m tích h p thông tin duy nh t (Corporated Portal). - Tích h p ña h th ng (Multisystem). - Kh năng cá nhân hoá (Customization hay Personalization). - Tích h p nhi u lo i thông tin. - Xu t b n thông tin (Content Syndication). - H tr nhi u môi trư ng hi n th thông tin. - Kh năng ñăng nh p m t l n (Single Sign On - SSO). - Qu n tr Portal (Portal Administration). - Qu n tr ngư i dùng (User Management). 1.1.4. M t s C ng thông tin ñi n t hi n có - C ng thông tin ñi n t B Công an. - H th ng mô ph ng ho t ñ ng kinh doanh c a VBS. - S Xây d ng thành ph Đà N ng. 1.2. M T S MÃ NGU N M 1.2.1. PHP Nuke 1.2.1.1. Gi i thi u chung PHP-Nuke là m t h th ng qu n lý n i dung tích h p, vi t t t là CMS. H th ng bao g m r t nhi u công c ñư c s d ng ñ kh i
 10. - 10 - t o, ñ thi t l p hay qu n lý t ng th . Là m t Portal Info n ñ nh và phát tri n toàn di n. H th ng ch a m t lư ng l n các module ch c năng ñã ñư c l p trình s n và ñư c phát tri n. 1.2.1.2. Các ch c năng chính - Ch c năng dành cho ngư i qu n tr - Ch c năng thêm m i Block 1.2.1.3. Các Module - Ch c năng dành cho ngư i dùng Php Nuke: là gi i pháp ñư c xây d ng trên ngôn ng PHP thông d ng nh t hi n nay, ñư c tích h p nhi u module ng d ng t r t nhi u hãng, nhóm khác nhau. Php Nuke và nh ng bi n th cũng ch là nh ng gi i pháp d a trên ngôn ng k ch b n nên kh năng m r ng và x lý d li u l n là không cao. 1.2.2. DotNetNuke 1.2.2.1. Gi i thi u chung Gi i pháp DotNetNuke ñư c phát tri n t IbuySpy Portal v i phiên b n ngôn ng Visual Basic .NET; tuy ban ñ u k th a ki n trúc c a IbuySpy nhưng hi n t i ñã ñi u ch nh và s a ñ i khá nhi u. Đây là Web framework vi t trên .NET n i ti ng nh t hi n nay. 1.2.2.2. T ng quan v module - Mô t các ñ nh d ng c a module - Thêm module vào trang - Xóa module - Phân quy n s d ng module - Nh ng ñánh giá v Module trên website 1.2.2.3. Giao di n Skin - Thay ñ i skin website - Thay ñ i logo c a website
 11. - 11 - - Qu n lý ngư i s d ng website - Các bư c th c hi n ch n d ng website ñăng ký - Các bư c ñ qu n lý ngư i s d ng 1.3. CÔNG NGH DOTNET 1.3.1. Gi i thi u Microsoft.NET 1.3.1.1. Gi i thi u v Framework Microsoft .NET Microsoft .NET Framework là m t n n t ng cho vi c t o tri n khai và ch y trên Web-Server và ng d ng. Nó cung c p hi u su t cao, d a trên các tiêu chu n, môi trư ng ña ngôn ng , cho phép b n tích h p v i các ng d ng hi n t i, d ch v và các ng d ng c a th h k ti p, cũng như ñ ñáp ng các thách th c v vi c tri n khai và s d ng các ng d ng c a Internet. 1.3.1.2. Ngôn ng l p trình C#.Net 1.3.1.3. Visual Studio.Net 1.3.1.4. Microsoft Visual C# 2008 1.3.2. Mô hình ADO.NET - SQL Server.NET data provider: S d ng cho SQL Server. - OLE DB.NET data provider: S d ng cho d li u k t xu t thông qua OLE DB. 1.3.3. H qu n tr cơ s d li u SQL Server 2005 - Relational Database Engine - Cái lõi c a SQL Server - Replication – Cơ ch t o b n sao (Replica) - Data Transformation Service (DTS) - M t d ch v chuy n d ch data vô cùng hi u qu - Analysis Service - M t d ch v phân tích d li u r t hay c a Microsoft - SQL Server Tools – Đây là m t b ñ ngh c a ngư i qu n tr cơ s d li u (DBA)
 12. - 12 - * M t s công c hay ñư c s d ng: - SQL Server Management Studio - Catalog Views - Metadata Function - Stored Procedures 1.3.4. L p trình d ch v Web trong .NET 2.0 H th ng .NET Framwork cung c p công c h tr l p trình d ch v Web m nh m và d dàng tích h p v i các công ngh khác c a Microsoft như ASP.NET, COM, WCF,... cho phép phát tri n ng d ng m t cách nhanh chóng và hi u qu . 1.4. TÌNH HÌNH THÔNG TIN ANKT - CHÍNH TR XÃ H I 1.4.1. Gi i thi u chung * T ch c b máy c a Công an t nh Qu ng Nam * V trí ch c năng c a Công an t nh * Nhi m v , quy n h n c a Công an t nh 1.4.2. V v trí ñ a lý và hành chính Theo k t qu th ng kê ñi u tra dân s t nh Qu ng Nam là hơn 1.425.100 ngư i. Qu ng Nam hi n có 18 ñơn v hành chính c p huy n bao g m 2 thành ph và 16 huy n. 1.4.3. V an ninh chính tr - tr t t an toàn xã h i Trong nh ng năm qua, tình hình an ninh chính tr - TTATXH trên ñ a bàn t nh ñ m b o cho các ho t ñ ng kinh t , chính tr , văn hoá c a t nh ñư c di n ra thu n l i. Tuy nhiên, do s tác ñ ng c a tình hình khu v c, trong nư c nên tình hình An ninh tr t t trên ñ a bàn t nh còn di n bi n ph c t p, ñ i tư ng ho t ñ ng ph m t i ph n l n là thanh thi u niên, ho t ñ ng lưu ñ ng, s d ng vũ khí nguy hi m ñ gây án ñã gây tâm lý, dư lu n không t t trong nhân dân.
 13. - 13 - CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THI T K H TH NG 2.1. MÔ T H TH NG NG D NG 2.1.1. Yêu c u ñ i v i h th ng Vi c qu n lý, lưu tr d li u, h th ng ph c v c a C ng thông tin ñi n t CA t nh. Vi c xây d ng và tri n khai h th ng thông tin ph c v cho các nghi p v c a ngành, ph i ñ m b o các yêu c u sau: - M m d o trong vi c c p nh t d li u. - Kho d li u có th lưu tr d dư i nhi u ñ nh d ng khác nhau. - Cho phép hi n th thông tin trên môi trư ng Web. - Cho phép tìm ki m theo t ng th lo i n i dung ho c k t h p v i nhi u tiêu chí khác nhau. - Đưa ra các báo cáo th ng kê ñ nh kỳ hay ñ t xu t. - H th ng cung c p, h tr thông tin hư ng d n, quy ñ nh v các th t c hành chính liên quan ñ n l c lư ng CA cho CBCS và công dân bi t ñ liên h công tác. - Có ch c năng c p nh t và tra c u Ch ng minh nhân dân ñ cung c p và trao ñ i thông tin v nhân thân lai l ch, nh, ñ c ñi m nh n d ng, vân tay, ti n án ti n s ... 2.1.2. Ki n trúc t ng th c a h th ng Sưu t p d li u Ti n x lý DOC Chu n hóa PDF d li u KHO D ng LI U d ng HTML C NG khai THÔNG TIN thác d Nh p tr c li u Sách ĐI N ti p T CA T NH Văn b n … Hình 2.1. Ki n trúc t ng th c a h th ng
 14. - 14 - 2.1.3. Mô hình ho t ñ ng c a h th ng Hình 2.2. Mô hình ho t ñ ng c a h th ng Trư c m t h th ng Server ñư c cài ñ t t i: Trung tâm thông tin t i ph m Tin h c, thu c Phòng PV27 CA t nh, sau ñó có th phân quy n cho t t c các ñ i công tác và các Phòng ban thu c CA t nh. 2.2. PHÂN TÍCH VÀ THI T K H TH NG 2.2.1. Phân tích các ch c năng h th ng 2.2.1.1. Qu n lý ñăng nh p, ngư i dùng và phân quy n Qu n lý ñăng nh p, ngư i dùng, bao g m các ñ i tư ng ngư i dùng như Ngư i qu n tr h th ng, cán b Phòng PV27, CBCS CA t nh, ngư i truy c p khai thác thông tin. Cho phép ñ nh nghĩa các quy n h n trong ph n m m tương ng v i các ch c danh th c t . 2.2.1.2. Phân h giao ti p v i công dân - Đăng ký tài kho n s d ng d ch v công ñi n t . - Tra c u thông tin hư ng d n quy ñ nh v TTHC – các bi u m u – t khai. - G i, ñ t câu h i và có ý ki n ph n h i v các th t c hành chính tr c ti p ho c qua m ng.
 15. - 15 - 2.2.1.3. Phân h qu n tr h th ng - C p nh t và tra c u ch ng minh nhân dân, Qu n tr h i ñáp, N i dung thông tin, Danh m c, M u templates, Phân quy n qu n tr tin, danh m c th lo i văn b n, th t c hành chính… - Qu n tr tài kho n ñăng ký s d ng d ch v công ñi n t c a công dân. - Các ch c năng qu n tr khác. Mô hình lu ng d li u: Hình 2.4. Mô hình lu ng d li u qu n tr h th ng 2.2.2. Thi t k h th ng 2.2.2.1. Danh sách các Actor và Use case Danh sách Actor: STT Tên Actor Ý Nghĩa Qu n tr h 1 Ngư i qu n lý h th ng. th ng Cán b chi n sĩ 2 Đăng nh p, download, c p nh t, tìm ki m, xem thông tin. Công an Cán b chi n sĩ Đăng nh p, xem, tìm ki m, c p nh t, nh p thông tin 3 Phòng PV27 CMND, download. 4 Ngư i dùng Đăng nh p, download, c p nh t, tìm ki m, xem thông tin.
 16. - 16 - Danh sách Use case: Tên Use case Ý Nghĩa STT Gói 1: Qu n tr ngư i dùng và phân quy n Vi c qu n lý d a vào tài kho n (account). M i Phân quy n account như v y có tên (use name), m t kh u 1 ngư i dùng (password) và kèm theo m t s quy n h n (role) nh t ñ nh. Thêm, xóa, s a 2 Thêm, xóa, s a ngư i dùng d a vào tài kho n. ngư i dùng Thêm, xóa, s a 3 các quy n Thêm, xóa, s a các quy n c a m t nhóm ngư i dùng. (role) Xem danh sách 4 các quy n Xem danh sách các quy n ñã t o trong h th ng. (role) Xem danh sách 5 Xem danh sách ngư i dùng ñã t o trong h th ng. ngư i dùng Gói 2: Phân h giao ti p v i công dân N p/b sung Công dân có nhu c u liên h công tác s n p m i ho c 1 h sơ b sung tài li u vào h sơ ñã n p. Xem hư ng Danh m c các th t c c a ñơn v kèm theo hư ng d n 2 d n th t c th c hi n t ng th t c. Đăng ký tài 3 Công dân c n ñăng ký tài kho n ñ liên h công tác. kho n Gói 3: Phân h qu n tr h th ng C p nh t T o m i, thêm, xóa, s a các danh m c t i ñơn v theo 1 CMND quy ñ nh c a B Công an. Qu n lý danh T o m i, thêm, xóa, s a các th t c hành chính t i ñơn 2 m c TTHC v theo quy ñ nh c a B Công an. Qu n lý danh T o m i, thêm, xóa, s a các lo i văn b n t i ñơn v 3 m c văn b n ... theo quy ñ nh B Công an, CA t nh.
 17. - 17 - 2.2.2.2. Sơ ñ use case c a h th ng Hình 2.5. Sơ ñ use case c a h th ng 2.3. THI T K KHO D LI U 2.3.1. Các b ng danh m c - Qu n tr h th ng: C p nh t CMND, Qu n tr h i ñáp, N i dung thông tin, Danh m c, M u templates, Phân quy n qu n tr tin. - Trang ch : - Gi i thi u: L i gi i thi u, Ch c năng nhi m v , Cơ c u t ch c. - Tin t c - s ki n: Tin s Công an, Trong nư c, Qu c t , Khoa h c công ngh . - Tư li u: các hình nh, v n b n, files... - H i - ñáp: g i các câu h i c n thi t ñ n website. - Liên h : tên và ñ a ch c a ngư i qu n tr website.
 18. - 18 - 2.3.2. M i quan h gi a các b ng Hình 2.11. M i quan h gi a các b ng H th ng cơ s d li u Website s d ng H qu n tr cơ s d li u MySQL. Website t ch c thành nhi u Table khác nhau và ñư c lưu vào trong thư m c ñĩa D:\CAND c a h th ng DotNetNuke. M i Table ñư c dùng ñ lưu tr các thông tin riêng. 2.3.3. C u trúc chi ti t các b ng như sau - C u trúc chi ti t thu c tính b ng Portal. - C u trúc chi ti t thu c tính b ng CMND. - C u trúc chi ti t thu c tính b ng congthucvantay. - C u trúc chi ti t thu c tính b ng HoiDap (h i ñáp). - C u trúc chi ti t b ng LOAI_FILE (lo i file). - C u trúc chi ti t b ng LOAI_TAI_LIEU (lo i tài li u). - C u trúc chi ti t b ng TAILIEU (tài li u). - C u trúc chi ti t b ng NGUOI_DUNG. - C u trúc chi ti t b ng FILE_DINH_KEM (file ñính kèm). - C u trúc chi ti t b ng TIN_TUC (tin t c).
 19. - 19 - CHƯƠNG 3. PHÁT TRI N NG D NG 3.1. CÔNG C PHÁT TRI N H TH NG 3.1.1. Lưu tr CSDL 3.1.2. Ngôn ng phát tri n ng d ng 3.2. CÁC BƯ C GI I PHÁP 3.2.1. Gi i pháp xây d ng ng d ng 3.2.2. Gi i pháp x lý d li u (chu n hóa d li u) Đ xu t gi i pháp là ph i trích l c d li u cũng như thông tin và lưu vào CSDL ñ ph c v tìm ki m. Vi c trích xu t thông tin là m t công ngh d a trên phân tích c a ngôn ng t nhiên, theo th t nh t ñ nh nào ñó ñ trích ra nh ng thông tin có ích. Đ trích thông tin c n ñưa ra các tiêu chí (tiêu chí tĩnh, tiêu chí ñ ng). Vi c trích l c ñư c th c hi n như sau: t các t p ban ñ u có ñ nh d ng, ti n hành x lý t p và lo i b các ñ nh d ng, tách l y ph n văn b n không có ñ nh d ng và hình nh ñi kèm t p (n u có). B HTML X - Văn b n không có PDF LÝ ñ nh d ng T P - Hình DOC nh TIN - … VĂN B N Hình 3.1. Sơ ñ trích l c d li u 3.2.3. Quá trình x lý khi c p nh t d li u * Đ i v i vi c c p nh t d li u t file: * Đ i v i vi c c p nh t d li u tr c ti p:
 20. - 20 - 3.2.4. Các bư c trích l c d li u * Đ i v i file Doc, Docx: * Đ i v i file Ppt, Pptx: * Đ i v i n i dung t ñ a ch URL: 3.2.5. Quá trình tìm ki m thông tin 3.3. QUY TRÌNH CÀI Đ T 3.3.1. Cài ñ t các c u hình có liên quan * Cài ñ t chương trình chính t i các máy tính: * Cài ñ t Portal: * Cài ñ t các ph n m m có liên quan: 3.3.2. Thi t k c u trúc CSDL g n vào DotNetNuke 3.3.2.1. Qu n tr n i dung thông tin CMS 3.3.2.2. Xây d ng các module v Th t c hành chính C p nh t các module v các Phòng ban t i CA t nh. 3.3.2.3. Thêm m i Portal * Thêm m i / Ch nh s a / Qu n tr WebPage / tài kho n Admin * Thi t l p Portal 3.3.3. Xây d ng h th ng CSDL c p nh t và tra c u CMND 3.3.3.1. Gi i thi u chung Đ phát huy tác d ng c a công tác c p phát gi y CMND và công tác tra c u phát hi n tráo ngư i làm CMND qua tàng thư CCCD. Th c hi n theo các bư c sau: - Th c hi n ngay vi c phân lo i công th c vân tay và s p x p ABC t khai, ch b n vào tàng thư sau khi ti p nh n h sơ c a Phòng PC64 và CA các ñ a phương. Hi n t i trong tàng thư CMND ñang qu n lý s d ng hơn 1.876.706 t khai, 1.104.408 ch b n CMND; S p x p th công theo ABC t khai 1.786.372, s p x p ch b n 1.073.926; T khai c p l i 468.115 t khai; T khai c p ñ i 304.183.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2