intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Tăng cường công tác thu thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Bautroibinhyen5 Bautroibinhyen5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
34
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Tăng cường công tác thu thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thuế nói chung, thuế GTGT nói riêng, thất thu thuế GTGT đối với DN NQD và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu thuế; phân tích thực trạng về công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD tại Thành phố Đồng Hới thời kỳ 2005-2007;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Tăng cường công tác thu thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

PHẦN 1: MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước. Trong nền kinh tế<br /> <br /> uế<br /> <br /> thị trường thuế còn là một công cụ quan trọng của Nhà nước để quản lý, điều<br /> tiết vĩ mô nền kinh tế. Trong tiến trình hội nhập, thuế lại càng có vị thế lớn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> trong chiến lược toàn cầu hoá. Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, thuế<br /> <br /> gián thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu Ngân sách Nhà nước, đặc biệt là<br /> thuế GTGT. Thuế GTGT là một loại thuế tiến bộ, điều tiết rộng rãi hầu hết<br /> <br /> h<br /> <br /> mọi đối tượng trong dân chúng, những người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ<br /> <br /> in<br /> <br /> chịu thuế. Do đó, thuế GTGT có vai trò rất to lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế,<br /> <br /> cK<br /> <br /> chính trị, xã hội.<br /> <br /> Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường đã khuyến khích các<br /> thành phần kinh tế đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó khu vực<br /> <br /> họ<br /> <br /> kinh tế ngoài quốc doanh phát triển mạnh, là một trong những khu vực kinh tế<br /> tạo ra nhiều hàng hoá cho xã hội và đóng góp lớn cho Ngân sách nhà nước.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Kinh tế thị trường có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển của DN,<br /> nhưng mặt trái của nó là việc chạy theo lợi nhuận. Các doanh nghiệp ngoài<br /> quốc doanh thường xem nhẹ việc chấp hành chính sách pháp luật nói chung,<br /> <br /> ng<br /> <br /> chấp hành chính sách thuế nói riêng, do đó tình trạng thất thu thuế có xu<br /> hướng gia tăng.<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Thất thu thuế làm cho mục đích thu NSNN từ thuế không đạt được, gây<br /> <br /> khó khăn cho chi tiêu của Nhà nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh<br /> <br /> Tr<br /> <br /> tế - xã hội.<br /> Bên cạnh đó thất thu thuế làm hạn chế vai trò của thuế là công cụ điều<br /> <br /> tiết kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách thuế, gây mất công<br /> bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tạo ra ý thức coi thường kỷ<br /> cương pháp luật thuế, sự thiếu tin tưởng của đối tượng nộp thuế vào cơ quan<br /> <br /> 1<br /> <br /> chức năng từ đó tác động xấu đến đời sống xã hội.<br /> Vì vậy tăng cường công tác thu thuế GTGT đối với toàn bộ nền kinh tế<br /> nói chung, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng, đặc biệt là đối với DN<br /> <br /> uế<br /> <br /> NQD trong thời điểm hiện nay là hết sức quan trọng.<br /> Thành phố Đồng Hới là trung tâm của Tỉnh Quảng Bình, thu Ngân sách<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> hàng năm của Thành phố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu Ngân sách của<br /> <br /> Tỉnh, trong đó khoản thu thuế GTGT của Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh là<br /> một trong những khoản thu chủ yếu, góp phần quan trọng quyết định hoàn<br /> <br /> h<br /> <br /> thành nhiệm vụ thu Ngân sách của Thành phố, của Tỉnh.<br /> <br /> in<br /> <br /> Trước yêu cầu của tình hình thực tiễn công tác thu thuế nói chung, thu<br /> <br /> cK<br /> <br /> thuế GTGT nói riêng, việc nghiên cứu đề tài: “Tăng cường công tác thu thuế<br /> GTGT đối với DN NQD tại Thành Phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình” có ý<br /> nghĩa thiết thực về mặt lý luận và thực tiễn.<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài<br /> <br /> Nghiên cứu đề tài nhằm đạt được những mục tiêu sau đây:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát<br /> <br /> Góp phần tăng cường công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> ng<br /> <br /> - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về thuế nói chung, thuế GTGT nói<br /> riêng, thất thu thuế GTGT đối với DN NQD và các nhân tố ảnh hưởng đến<br /> <br /> ườ<br /> <br /> công tác thu thuế;<br /> - Phân tích thực trạng về công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD tại<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Thành phố Đồng Hới thời kỳ 2005-2007;<br /> - Định hướng và giải pháp tăng cường công tác thu thuế GTGT đối với<br /> <br /> DN NQD tại Thành phố Đồng Hới thời kỳ 2008-2010.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Chi cục thuế Thành Phố Đồng Hới; các DN NQD.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD.<br /> 3.3. Thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng về công tác thu thuế GTGT<br /> đối với DN NQD thời kỳ 2005-2007 và đề xuất định hướng, giải pháp chủ<br /> <br /> uế<br /> <br /> yếu để tăng cường công tác thu thuế GTGT đối với DN NQD thời kỳ 2008-<br /> <br /> 3.4. Địa bàn nghiên cứu: Thành phố Đồng Hới<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2010.<br /> <br /> - Vận dụng phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học là phương pháp duy<br /> <br /> h<br /> <br /> vật lịch sử và duy vật biện chứng.<br /> <br /> in<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu<br /> <br /> cK<br /> <br /> + Số liệu sơ cấp: Điều tra có lựa chọn một số DN NQD; người tiêu<br /> dùng mua hàng hoá dịch vụ của các DN NQD.<br /> <br /> + Số liệu thứ cấp: Thu thập từ Chi cục thuế Đồng Hới, Phòng thống kê<br /> <br /> họ<br /> <br /> TP Đồng Hới và một số cơ quan có liên quan.<br /> <br /> - Sử dụng phương pháp trong phân tích thống kê kinh tế để đánh giá công tác<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> thu thuế GTGT<br /> <br /> + Phân tích mức độ hiện tượng<br /> + Phân tích tăng trưởng<br /> <br /> ng<br /> <br /> - Sử dụng phương pháp chuyên gia<br /> Trao đổi thảo luận vấn đề nghiên cứu với Lãnh đạo Chi cục Thuế, Cục<br /> <br /> ườ<br /> <br /> Thuế, các phòng ban có liên quan, đặc biệt là bộ phận thanh tra thuế trong<br /> việc xác định các thủ đoạn trốn thuế, gian lận thuế, đánh giá mức độ thất thu<br /> <br /> Tr<br /> <br /> thuế, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp có tính thực tế và khả thi.<br /> - Các chỉ tiêu nghiên cứu<br /> Các chỉ tiêu phân tích công tác thu thuế: Mục tiêu của công tác thu thuế<br /> nói chung được xác định bằng các chỉ tiêu cụ thể như: số thuế thu trong một<br /> thời gian nhất định; tốc độ tăng trưởng về số thu của thời kỳ thực hiện so với<br /> <br /> 3<br /> <br /> kế hoạch, so với thời kỳ trước; tỷ trọng của các sắc thuế trong tổng thu Ngân<br /> sách đạt được trong từng thời kỳ; tỷ lệ nợ thuế trong tổng số thuế phải thu; số<br /> thuế GTGT được hoàn thuế; không được hoàn thuế; số thuế GTGT phát hiện<br /> <br /> uế<br /> <br /> xử lý qua thanh kiểm tra thuế; mức độ thất thu thuế.<br /> 5. Kết cấu luận văn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo,<br /> kết cấu luận văn gồm 3 chương:<br /> <br /> Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> h<br /> <br /> Chương 2: Phân tích thực trạng về công tác thu thuế GTGT đối với DN<br /> <br /> in<br /> <br /> NQD tại Thành phố Đồng Hới.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Chương 3: Định hướng, giải pháp tăng cường công tác thu thuế GTGT<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> đối với DN NQD tại Thành phố Đồng Hới.<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về thuế<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước, phản ảnh bản chất<br /> <br /> của chế độ xã hội. Do vậy trong quản lý thuế, Nhà nước cần phải luôn hoàn<br /> thiện để một mặt bảo đảm nguồn thu cho Nhà nước, mặt khác động viên được<br /> <br /> in<br /> <br /> để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.<br /> <br /> h<br /> <br /> sự đóng góp của toàn dân trong việc tạo ra một nguồn lực tài chính đủ mạnh<br /> <br /> cK<br /> <br /> Từ khái niệm trên, nội dung chính của thuế là:<br /> <br /> + Thuế là biện pháp động viên của nhà nước mang tính chất bắt buộc<br /> đối với các tổ chức và mọi thành viên trong xã hội, gắn liền với quyền lực<br /> <br /> họ<br /> <br /> chính trị của nhà nước.<br /> <br /> + Thuế là khoản đóng góp nghĩa vụ, bắt buộc mọi tổ chức và thành<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> viên trong xã hội phải nộp vào Ngân sách nhà nước.<br /> + Thuế là một bộ phận của cải từ khu vực tư chuyển vào khu vực công<br /> nhằm trang trải những chi phí nuôi sống bộ máy nhà nước và trang trải các chi<br /> <br /> ng<br /> <br /> phí công cộng mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.<br /> + Thuế là một hình thức phân phối thu nhập được nhà nước sử dụng để<br /> <br /> ườ<br /> <br /> động viên một phần thu nhập của các tổ chức và cá nhân trong xã hội vào<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Ngân sách nhà nước.<br /> Từ những phân tích trên đây, chúng ta có thể nhận thức một cách toàn<br /> <br /> diện về thuế như sau:<br /> Thuế là một hình thức động viên bắt buộc của nhà nước, thuộc phạm<br /> trù phân phối nhằm tập trung một bộ phận nguồn lực của cải xã hội vào Ngân<br /> sách nhà nước để đáp ứng với nhu cầu chi tiêu của nhà nước thích ứng từng<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản