intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
41
lượt xem
11
download

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề phân tích đánh giá thực trạng đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề, để đề xuất ra giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế,<br /> việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề là vấn đề hết sức cần<br /> thiết và có ý nghĩa trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giữ gìn và phát<br /> huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngành nghề thủ công truyền<br /> <br /> Ế<br /> <br /> thống, trong đó thủ công mỹ nghệ là bộ phận quan trọng đã hình thành và tồn tại<br /> <br /> U<br /> <br /> trong suốt quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói<br /> <br /> ́H<br /> <br /> riêng. Ngành nghề thủ công mỹ nghệ luôn gắn liền với những ngành nghề, phố nghề<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> sản xuất các sản phẩm thủ công để phục vụ cho các mục đích sử dụng của đời sống<br /> xã hội. Trải qua thăng trầm của thời gian, cho đến nay ngành nghề thủ công mỹ<br /> nghệ vẫn có một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và xã hội tại tỉnh Quảng<br /> <br /> H<br /> <br /> Trị. Góp phần phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo<br /> <br /> IN<br /> <br /> ra nhiều việc làm cho lao động, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn,<br /> <br /> K<br /> <br /> đóng góp chung và việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Trong những năm qua, ngành nghề thủ công mỹ nghệ ở Quảng Trị đã giải<br /> <br /> O<br /> <br /> quyết việc làm cho hơn 600 hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống cho người dân<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> ở vùng nông thôn. Đối với Quảng Trị, quá trình hình thành và phát triển của ngành<br /> nghề thủ công mỹ nghệ ngoài những nét chung như bao miền khác trên đất nước thì<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> có những nét đặc thù riêng của vùng đất này. Theo thống kê, Quảng Trị có hơn 10<br /> làng nghề thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề đều<br /> có bề dày lịch sử lâu đời với lớp nghệ nhân có tay nghề điêu luyện, đóng góp nhiều<br /> đến quá trình bảo tồn và phát huy những giá trị của nghề thủ công truyền thống.<br /> Một số nghề và làng nghề phát triển mạnh vừa cung cấp sản phẩm cho đời sống xã<br /> hội, vừa thu hút khách du lịch như: nón lá Trà Lộc, thêu ren Văn Qũy, đan lát Lan<br /> Đình, dệt thổ cẩm A Bung…tạo nên những sản phẩm đặc trưng góp phần khẳng<br /> định bản sắc văn hóa của vùng đất Quảng Trị.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bên cạnh những kết quả đạt được, làng nghề vẫn còn nhiều hạn chế như chưa<br /> có quy hoạch, chưa có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm,<br /> quy mô nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở vật chất kỹ thuật phần lớn còn lạc hậu, đa số sử<br /> dụng công cụ thủ công truyền thống, sản phẩm chủ yếu là tự cung tự cấp, tính cạnh<br /> tranh thấp, nhiều ngành nghề truyền thống sản xuất cầm chừng, có nguy cơ mai một<br /> và mất đi…Trong các ngành nghề thủ công truyền thống, ngành nghề thủ công mỹ<br /> nghệ là một trong những nhóm ngành có thế mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên đối với thị<br /> <br /> Ế<br /> <br /> trường xuất khẩu trực tiếp chúng ta vẫn chưa khai thác được do sản phẩm chưa đáp<br /> <br /> U<br /> <br /> ứng được nhu cầu của thị trường thế giới, thua kém trong tiếp cận thị trường về mẫu<br /> <br /> ́H<br /> <br /> mã sản phẩm, giá thành, kinh nghiệm thương trường, chưa có các thương nhân lớn<br /> hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Để thúc đẩy các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phát triển bền vững,<br /> tăng khả năng cạnh tranh và đứng vững trong nền kinh tế thị trường, Quảng Trị cần<br /> <br /> H<br /> <br /> tìm ra các giải pháp cho các cơ sở sản xuất ở các làng nghề về cách tiếp cận thị<br /> <br /> IN<br /> <br /> trường, xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm. Đây là yêu cầu vừa cấp thiết<br /> <br /> K<br /> <br /> vừa lâu dài nhằm phát huy tiềm năng của ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn<br /> tỉnh Quảng Trị. Xuất phát từ tính cấp thiết đó, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp phát<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> văn của mình.<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị” làm luận<br /> <br /> 2. Câu hỏi nghiên cứu<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> - Thực trạng phát triển đối với hàng thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh<br /> Quảng Trị ?<br /> <br /> - Định hướng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ này như thế nào ?<br /> - Để phát triển nó cần đưa ra những giải pháp gì ?<br /> <br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Mục tiêu tổng quát:<br /> Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề,<br /> phân tích đánh giá thực trạng đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề,<br /> <br /> 2<br /> <br /> để đề xuất ra giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng<br /> nghề tỉnh Quảng Trị.<br /> - Mục tiêu cụ thể:<br /> + Làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu (lý luận về sản phẩm<br /> thủ công mỹ nghệ, làng nghề,…)<br /> + Phân tích đánh giá thực trạng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại<br /> các làng nghề, xác định được các nhân tố cơ bản tác động; xác định nguyên nhân<br /> <br /> Ế<br /> <br /> rào cản làm hạn chế sự phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề<br /> <br /> U<br /> <br /> ở Quảng Trị.<br /> <br /> mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> ́H<br /> <br /> + Đề xuất ra giải pháp, các chính sách nhằm phát triển các sản phẩm thủ công<br /> <br /> + Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> H<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các hộ gia đình,<br /> <br /> K<br /> <br /> + Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> IN<br /> <br /> cơ sở sản xuất tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị.<br /> <br /> - Phạm vi nội dung: tập trung nghiên cứu một số làng nghề và làng nghề<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> truyền thống sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, từ đó rút ra được các yếu tố tác<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> động chủ yếu và đưa ra giải pháp phát triển các sản phẩm tại các làng nghề này.<br /> - Phạm vi không gian: nghiên cứu các làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> - Phạm vi thời gian: Các dữ liệu thứ cấp thu thập trong giai đoạn 2010 - 2014,<br /> các dữ liệu sơ cấp được thu thập trong năm 2014. Thời gian thực hiện từ ngày<br /> 20/09/2014 đến 30/05/2015<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br />  Thu thập số liệu và chọn mẫu điều tra:<br /> - Đối với số liệu thứ cấp: Tôi tiến hành thu thập số liệu từ phòng ban các cơ<br /> quan của sở ban ngành. Sau khi thu thập đầy đủ số liệu, tôi đã tiến hành xử lý và phân<br /> tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến sự phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các<br /> làng nghề.<br /> <br /> 3<br /> <br /> - Đối với số liệu sơ cấp: Những thông tin này được thu thập thông qua khảo<br /> sát điều tra thực tế tại các làng nghề, phỏng vấn trực tiếp các nghệ nhân trong làng<br /> nghề. Quá trình khảo sát được thực hiện bằng nhiều phương pháp: điều tra trực tiếp,<br /> phỏng vấn các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà quản lý tại các địa phương có sản<br /> xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở các làng nghề.<br />  Phương pháp xử lý số liệu:<br /> Trên cơ sở điều tra, khảo sát phỏng vấn sẽ xử lý số liệu bằng phương pháp:<br /> <br /> Ế<br /> <br /> phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh... kết hợp với lý luận thực tế.<br /> <br /> U<br /> <br /> 6. Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển sản phẩm thủ công mỹ<br /> nghệ tại các làng nghề<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề<br /> <br /> H<br /> <br /> tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> IN<br /> <br /> Chương 3: Định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển sản phẩm thủ công mỹ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> nghệ tại các làng nghề tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN<br /> SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÁC LÀNG NGHỀ<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề<br /> 1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến sản phẩm TCMN và làng nghề<br /> 1.1.1.1. Làng nghề<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Đã có những công trình nghiên cứu về nghề và làng nghề của các nhà kinh tế,<br /> <br /> U<br /> <br /> văn hóa, sử học với những quan niệm khác nhàu về làng nghề.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Ở làng nghề, mặc dù vẫn có các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt,<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> chăn nuôi…) nhưng đã nổi trội một nghề cổ truyền tính xảo với một tầng lớp thợ<br /> thủ công có cơ cấu tổ chức, có quy trình công nghệ nhất định, chuyên tâm làm nghề,<br /> sống chủ yếu được bằng nghề đó với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang tính<br /> <br /> H<br /> <br /> hàng hóa.<br /> <br /> IN<br /> <br /> “LN là một thiết chế kinh tế - xã hội ở nông thôn, được cấu thành bởi hai yếu<br /> <br /> K<br /> <br /> tố làng và nghề, tồn tại trong một không gian địa lý nhất định. Trong đó, bao gồm<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> nhiều hộ gia đình sinh sống bằng nghề thủ công là chính, giữa họ có mối liên kết<br /> <br /> O<br /> <br /> chặt chẽ về kinh tế - xã hội và văn hoá” [1].<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Theo giáo sư Trần Quốc Vượng thì “làng nghề là một làng tuy vẫn còn trồng<br /> trọt theo lối tiểu nông và chăn nuôi nhưng cũng có một số nghề phụ khác như đan<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> lát, gốm sứ, làm tương... song đã nổi trội một nghề cổ truyền, tính xảo với một tầng<br /> lớp thợ thủ công chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, có phường (cơ cấu tổ<br /> chức), có ông trùm, ông cả... cùng một số thợ và phó nhỏ, đã chuyên tâm, có quy<br /> trình công nghệ nhất định “sinh ư nghệ, tử ư nghệ”, “nhất nghệ tính, nhất thân<br /> vinh”, sống chủ yếu được bằng nghề đó và sản xuất ra những mặt hàng thủ công,<br /> những mặt hàng này đã có tính mỹ nghệ, đã trở thành sản phẩm hàng hóa và có<br /> quan hệ tiếp thị với một thị trường là vùng rộng xung quanh và với thị trường đô thị<br /> và tiến tới mở rộng ra cả nước rồi có thể xuất khẩu ra cả nước ngoài”[2].<br /> Như vậy, khái niệm LN được hiểu là những làng ở nông thôn có các ngành<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản