intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
253
lượt xem
67
download

Luận văn Thạc sỹ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; từ đó đề xuất giải pháp khắc phục các hạn chế và tăng cường các ưu điểm về các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... iv<br /> LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. v<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................... vi<br /> DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH....................................................................... vii<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................. 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ...................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................... 6<br /> 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................. 6<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 6<br /> 6. Những đóng góp mới của luận văn ................................................................. 7<br /> 7. Bố cục của luận văn........................................................................................ 7<br /> CHƯƠNG 1 ...................................................................................................... 9<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG<br /> VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC .................................................... 9<br /> 1.1.Khái niệm nâng cao đội ngũ giảng viên trong các trường đại học........... 9<br /> 1.2.Tiêu chí đánh giá nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các<br /> trường đại học ................................................................................................ 12<br /> 1.3.Nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các<br /> trường đại học ................................................................................................ 17<br /> 1.3.1. Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các trường đại học<br /> ......................................................................................................................... 17<br /> 1.3.2. Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các trường đại<br /> học ................................................................................................................... 19<br /> 1.4. Yếu tố tác động đến nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các<br /> trường đại học ................................................................................................ 24<br /> 1.4.1. Yếu tố chủ quan...................................................................................... 24<br /> 1.4.2. Yếu tố khách quan .................................................................................. 26<br /> 1.5.Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Đại học Quốc<br /> gia Singapore và bài học cho trường ĐHTCQTKD ..................................... 28<br /> 1.5.1.Kinh nghiệm của Đại họcQuốc gia Singapore ......................................... 28<br /> i<br /> <br /> 1.5.2. Bài học rút ra cho trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh trong<br /> việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên .................................................... 31<br /> CHƯƠNG 2 .................................................................................................... 37<br /> THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH .............. 37<br /> 2.1. Tổng quát về trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh ........... 37<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.............................................................. 37<br /> 2.1.2. Đặc điểm kinh tế và kỹ thuật của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh<br /> doanh ............................................................................................................... 38<br /> 2.2. Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tài<br /> chính – Quản trị kinh doanh ......................................................................... 43<br /> 2.2.1. Về thể lực ............................................................................................... 43<br /> 2.2.2. Về trí lực ................................................................................................ 47<br /> 2.2.3. Về tâm lực .............................................................................................. 58<br /> 2.2.4. Về cơ cấu đội ngũ giảng viên.................................................................. 60<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ..................... 67<br /> 2.3.1. Kết quả đạt được .................................................................................... 67<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ......................................................................... 68<br /> CHƯƠNG 3 .................................................................................................... 72<br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH .............. 72<br /> 3.1. Bối cảnh chung ........................................................................................ 72<br /> 3.2. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các<br /> trường đại học ................................................................................................ 72<br /> 3.2.1. Phương hướng của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng đội ngũ<br /> giảng viên trong các trường đại học.................................................................. 72<br /> 3.1.2. Phương hướng của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh về<br /> nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ........................................................... 74<br /> 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũgiảng viên trường Đại học Tài<br /> chính - Quản trị kinh doanh .......................................................................... 77<br /> 3.3.1. Về tuyển dụng ........................................................................................ 77<br /> 3.3.2. Về trọng dụng ......................................................................................... 78<br /> ii<br /> <br /> 3.3.3. Về chính sách đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật ....................................... 79<br /> 3.3.4. Về tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ giảng dạy - NCKH ......... 80<br /> 3.3.5. Về tăng cường thêm sự gắn kết giữa nhà trường doanh nghiệp ............... 81<br /> 3.3.6. Về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên .................. 82<br /> 3.3.7. Về đẩy mạnh hoạt động NCKH trong đội ngũ giảng viên ....................... 82<br /> 3.3.8. Về nâng cao năng lực ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ giảng viên ........ 84<br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................... 85<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 87<br /> PHỤ LỤC ........................................................................................................ 94<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi vô cùng cảm ơn đến tất cả mọi người về mọi sự giúp đỡ nhiệt tình để<br /> giúp tôi hoàn thành cuốn luận văn này. Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu<br /> sắc nhất đến TS. Đỗ Thị Tuyết, người hướng dẫn khoa học cho luận văn của tôi<br /> và cô đã giúp tôi từ việc định hướng tên đề tài, đề cương nghiên cứu cho đến<br /> chỉnh sửa từng câu, từng chữ, văn phong và trình bày để diễn đạt sao cho khoa<br /> học, logic, giúp cho việc hoàn thành luận văn một cách tốt nhất theo quy định.<br /> Tiếp đến, tôi không quên gửi lời cảm ơn đến sự động viên, cổ vũ, giúp đỡ của<br /> gia đình, bạn bè và thầy cô ở trường Đại học Tài chính quản trị kinh doanh,<br /> người đã giúp tôi có được những số liệu và thực hiện bảng khảo sát; đặc biệt sự<br /> góp ý, phản biện của Hội đồng khoa học của trường Đại học Lao động – xã hội,<br /> giúp tôi hoàn thiện hơn cho luận văn. Nếu không có sự giúp đỡ quý báu của quý<br /> thầy cô, người thân trong gia đình cùng bè bạn và đồng nghiệp thì cuốn luận văn<br /> này khó mà được hoàn thành. Cuối cùng, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc<br /> gửi nhiều lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả mọi người đã giúp tôi bảo vệ thành<br /> công luận văn.<br /> Học viên<br /> <br /> Bùi Thị Hằng – QTNL - 4B<br /> <br /> iv<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số<br /> liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo<br /> tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm<br /> về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Học viên<br /> <br /> Bùi Thị Hằng – QTNL - 4B<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2