intTypePromotion=1

Luận văn: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản

Chia sẻ: Le Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
349
lượt xem
158
download

Luận văn: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản, có cấu trúc nội dung gồm 6 chương. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung kiến thức cụ thể trong luận văn này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản

 1. www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P TH M NH D ÁN U TƯ XÂY D NG NHÀ MÁY CH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n: HUỲNH TH C M LÝ PH M TH Y N Mã s SV: 4053689 L p: K toán t ng h p K31 C n Thơ - 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n LỜI CẢM TẠ         ư c s gi i thi u c a Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh Trư ng ih c C n Thơ và s ch p thu n c a Ngân hàng u Tư và Phát Tri n chi nhánh H u Giang, v i v n ki n th c ã h c và qua hơn hai tháng th c t p t i Ngân hàng, cùng v i s hư ng d n c a cô Huỳnh Th C m Lý và s giúp c a quý Ngân hàng, em ã hoàn thành lu n văn t t nghi p c a mình. Em xin g i l i c m ơn chân thành n: Toàn th quý th y cô Trư ng i h c C n thơ nói chung và Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh nói riêng ã t n tâm d y b o và truy n t cho chúng em nh ng tri th c quý báo làm hành trang bư c vào i. Cô Huỳnh Th C m Lý, cô ã dành nhi u th i gian hư ng d n, giúp , óng góp ý ki n và s a ch a nh ng sai sót trong su t quá trình th c hi n bài vi t t t nghi p này. Ban lãnh o Ngân hàng u Tư và Phát Tri n chi nhánh H u Giang, cùng toàn th các cán b , nhân viên ang công tác t i ngân hàng ã nhi t tình giúp , ch b o cho em nh ng kinh nghi m th c t trong quá trình th c tâp t i Ngân hàng. Xin kính chúc quý th y cô c a trư ng i h c C n Thơ, Ban lãnh o Ngân hàng cùng toàn th các cán b và nhân viên ang làm vi c t i các phòng, ban c a ngân hàng u Tư và Phát Tri n ư c d i dào s c kh e và t nhi u th ng l i m i trong công tác. Ngày …. tháng ….năm 2009 Sinh viên th c hi n Ph m Th Y n Th m nh d án u tư Trangi http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n LỜI CAM ĐOAN        Lu n văn này trình bày v n nghiên c u là phân tích và th m nh d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n c a công ty TNHH Thiên Mã t i ngân hàng u Tư và Phát Tri n chi nhánh H u Giang nên h u h t các thông tin trong tài ư c thu th p t i ơn v th c t p và ã ư c s ng ý, cho phép s d ng c a lãnh o cơ quan. Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày …. tháng ….năm 2009 Sinh viên th c hi n Ph m Th Y n Th m nh d án u tư Trangii http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP              ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày …. Tháng ….năm 2009 Th trư ng ơn v Th m nh d án u tư Trangiii http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN              ......................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm 2009 Th m nh d án u tư Trangiv http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN              ......................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày….tháng …. năm 2009 Th m nh d án u tư Trangv http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n M CL C Trang CHƯƠNG 1: GI I THI U .................................................................................. . 1 1.1. tv n nghiên c u.................................................................................. . 1 1.1.1. S c n thi t nghiên c u......................................................................... . 1 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n................................................................ . 2 1.1.2.1. Căn c khoa h c ............................................................................ . 2 1.1.2.2. Căn c th c ti n............................................................................. . 2 1.2. M c tiêu nghiên c u..................................................................................... . 3 1.2.1. M c tiêu chung ..................................................................................... . 3 1.2.2. M c tiêu c th ...................................................................................... . 3 1.3. Ph m vi nghiên c u...................................................................................... . 3 1.3.1. Ph m vi v th i gian ............................................................................. . 3 1.3.2. Ph m vi v không gian.......................................................................... . 3 1.3.3. i tư ng nghiên c u ........................................................................... . 3 1.4. Lư c kh o tài li u liên quan n tài nghiên c u ..................................... . 4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U . 5 2.1. Phương pháp lu n......................................................................................... . 5 2.1.1. Gi i thi u v th m nh d án u tư ................................................... . 5 2.1.1.1. Th m nh d án u tư................................................................. . 5 2.1.1.2. Ý nghĩa c a công tác th m nh d án u tư ............................... . 5 2.1.2. Gi i thi u v d án u tư .................................................................... . 5 2.1.2.1. Khái ni m d án u tư ................................................................. . 5 2.1.2.2. Nh ng yêu c u c a m t d án ....................................................... . 6 2.1.2.3. Phân lo i d án u tư ................................................................... . 6 2.1.3. Lãi su t chi t kh u c a d án................................................................ . 9 2.1.4. Các ch tiêu tài chính ánh giá hi u qu tài chính c a d án................ . 9 2.1.4.1. Hi n giá thu n NPV....................................................................... . 9 2.1.4.2. T su t sinh l i n i b IRR ........................................................... 11 2.1.4.3. i m hòa v n ................................................................................. 12 2.1.4.4. Th i gian hoàn v n có chi t kh u ................................................. 13 Th m nh d án u tư Trangvi http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.4.5. Ch s kh năng thanh toán n dài h n c a d án DSCR............. 14 2.1.5. M t s ch tiêu tài chính trong doanh nghi p ....................................... 14 2.1.6. N i dung th m nh d án .................................................................... 17 2.1.7. Sơ quy trình th m nh tín d ng ...................................................... 20 2.2. Phương pháp nghiên c u............................................................................... 21 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u................................................................ 21 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u............................................................... 21 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH T NH H U GIANG.................................................. 22 3.1. Lư c s hình thành và phát tri n c a BIDV ................................................ 22 3.2. Ngân hàng u tư và phát tri n chi nhánh t nh H u Giang ......................... 23 3.2.1. Gi i thi u v BIDV H u Giang ............................................................ 23 3.2.2. Cơ c u, ch c năng nhi m v c a các phòng, t t i ngân hàng ............. 24 3.2.3. K t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng ...................................... 32 CHƯƠNG 4: TH M NH D ÁN U TƯ XÂY D NG NHÀ MÁY CH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N C A CÔNG TY TNHH XU T NH P KH U TH Y S N THIÊN MÃ...................................... 33 4.1. Gi i thi u v công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n Thiên Mã ................ 33 4.1.1. Năng l c pháp lý ................................................................................... 33 4.1.2. Năng l c tài chính c a công ty ............................................................. 33 4.2. Th m nh d án u tư xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n ......................................................................................................... 37 4.2.1. Gi i thi u d án u tư xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành t y s n .......................................................................................................... 37 4.2.1.1. M c tiêu c a d án ........................................................................ 37 4.2.1.2. S c n thi t hình thành d án ................................................... 38 4.2.1.3. D ki n th i gian xây d ng d án .................................................. 38 4.2.2 ánh giá v ngu n nguyên li u u vào c a d án ............................... 39 4.2.3. Phân tích v th trư ng và kh năng tiêu th s n ph m c a d án ........ 42 4.2.4. ánh giá, nh n xét v phương di n k ................................................. 48 4.2.4.1. a i m th c hi n d án .............................................................. 48 4.2.4.2. Thi t b công ngh c a d án ........................................................ 48 Th m nh d án u tư Trangvii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 4.2.4.3.Quy trình s n xu t b t cá, m cá t ph li u, ph th i ngành th y s n ............................................................................................................................. 50 4.2.4.4. Cơ s v t ch t c a d án................................................................. 51 4.2.4.5. ánh giá tác ng lên môi trư ng và bi n pháp kh c ph c ô nhi m môi trư ng ..................................................................................................... 52 4.2.5. ánh giá hi u qu v m t tài chính c a d án ...................................... 53 4.2.5.1. Cơ s d li u................................................................................... 53 4.2.5.2. K t qu kinh doanh d ki n c a d án .......................................... 54 4.2.5.3. Các ch tiêu ánh giá hi u qu tài chính c a d án ....................... 63 4.2.5.4. Ch tiêu ánh giá kh năng tr n .................................................. 69 4.2.5.5. Phân tích nh y c a d án.......................................................... 70 4.2.6. Hi u qu kinh t xã h i c a d án.......................................................... 77 4.2.6.1. Hi u qu kinh t c a d án ............................................................ 77 4.2.6.2. Ch tiêu m c thu hút lao ng .................................................. 77 4.2.6.3. T o ngu n thu ngo i t cho t nư c ............................................ 77 4.2.6.4. óng góp cho ngân sách nhà nư c................................................ 77 4.3. Phân tích r i ro khi u tư vào d án ........................................................... 78 CHƯƠNG 5: GI I PHÁP H N CH R I RO U TƯ VÀO D ÁN VÀ BI N PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TH M NH T I NGÂN HÀNG .... 81 5.1. Gi i pháp h n ch r i ro cho vi c u tư vào d án..................................... 81 5.2. Bi n pháp nâng cao công tác th m nh t i ngân hàng ................................ 82 CHƯƠNG 6: K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 84 6.1. K t lu n ........................................................................................................ 84 6.2. Ki n ngh ...................................................................................................... 85 Tài li u tham kh o ................................................................................................. 86 Th m nh d án u tư Trangviii http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n DANH M C BI U B NG Trang B ng 1: K t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng ............................................ 32 B ng 2: K t qu kinh doanh c a công ty xu t nh p kh u Thiên Mã ....................... 34 B ng 3: M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng c a công ty xu t nh p khâu Thiên Mã................................................................................................................... 36 B ng 4: Ti n hoàn thành d án............................................................................ 39 B ng 5: S n lư ng cá nguyên li u ưa vào s n xu t hàng ngày t 2006-2008........ 39 B ng 6: S n lư ng ph ph m cá tra, basa t o ra hàng ngày t năm 2006-2008 ...... 40 B ng 7: S n lư ng xu t kh u cá da trơn c a Vi t Nam 2006-2008 ......................... 40 B ng 8: S n lư ng m cá tiêu th qua cá năm 2006-2008....................................... 44 B ng 9: S n lư ng th c t và s n lư ng d trù trong quá kh ................................. 44 B ng 10: D báo nhu c u m cá t 2009-2018........................................................ 45 B ng 11: Nhu c u s n lư ng b t cá c a Vi t Nam 2006-2008 ................................ 46 B ng 12: S n lư ng th c t và s n lư ng d trù trong quá kh ............................... 47 B ng 13: D báo nhu c u b t cá t 2009-2018 ........................................................ 47 B ng 14: Doanh thu d ki n khi d án i vào ho t ng ......................................... 55 B ng 15: Kh u hoa tài s n c nh ........................................................................... 56 B ng 16: Chi phí ho t ng c a nhà máy................................................................. 58 B ng 17: K ho ch tr lãi vay ngân hàng ................................................................. 59 B ng 18: T ng chi phí s n xu t c a d án ............................................................... 60 B ng 19: K t qu ho t ng kinh doanh c a d án.................................................. 61 B ng 20: Xác nh NPV c a d án........................................................................... 63 B ng 21: Xác nh IRR c a d án ............................................................................ 64 B ng 22: T ng chi phí, nh phí, bi n phí c a d án ............................................... 65 B ng 23: i m hòa v n c a d án............................................................................ 67 B ng 24: Cân i ngu n tr n vay .......................................................................... 69 B ng 25: Ch s ánh giá kh năng tr n dài h n DSCR....................................... 69 B ng 26: NPV thay i khi giá bán m cá và giá mua nguyên v t li u thay i..... 71 B ng 27: NPV thay i khi giá bán b t cá và giá mua nguyên v t li u thay i..... 71 B ng 28: IRR thay i khi giá bán m cá và giá mua nguyên v t li u thay i ...... 72 Th m nh d án u tư Trangix http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n B ng 29: IRR thay i khi giá bán b t cá và giá mua nguyên v t li u thay i ...... 72 B ng 30: NPV thay i khi giá bán m cá và lãi vay ngân hàng thay i............... 74 B ng 31: NPV thay i khi giá bán b t cá và klãi vay ngân hàng thay i ............. 74 B ng 32: IRR thay i khi giá bán m cá và lãi vay ngân hàng thay i ................ 75 B ng 33: IRR thay i khi giá bán b t cá và lãi vay ngân hàng thay i ................ 75 B ng 34: NPV thay i khi giá mua nguyên v t li u và lãi vay ngân hàng thay i ............................................................................................................................. 76 B ng 35: IRR thay i khi giá mua nguyên v t li u và lãi vay ngân hàng thay i 76 B ng 36: Thu TNDN n p cho ngân sác Nhà nư c................................................. 78 Th m nh d án u tư Trangx http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n DANH M C HÌNH Trang Hình 1: Quy trình th m nh tín d ng ...................................................................... 20 Hình 2: Cơ c u t ch c ngân hàng BIDV chi nhánh H u Giang ............................. 25 Hình 3: Bi u l i nhu n trư c thu c a d án....................................................... 62 Th m nh d án u tư Trangxi http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n DANH M C CÁC T VI T T T BSCL: ng b ng sông C u Long. BIDV: Ngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam. BIDV H u Giang: Ngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam chi nhánh H u Giang. EU ( European Union): Liên Minh Châu Âu. HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points. ISO (International Organization for Standardization): T ch c tiêu chu n hóa qu c t . WB (World Bank): Ngân hàng th gi i VAESP (Virginia Association of Elementary School Principals): Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u th y s n Vi t Nam. Th m nh d án u tư Trangxii http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.1 TV N NGHIÊN C U 1.1.1 S c n thi t tài nghiên c u ng b ng sông C u Long ( BSCL), vùng châu th trù phú ã và ang óp góp to l n cho quá trình phát tri n kinh t c a t nư c, có di n tích g n 4 tri u ha, chi m kho ng 12% di n tích c nư c trong ó lo i t t t nh t là t phù sa chi m kho ng 30%. Là m t vùng t th p, khá b ng ph ng, c trưng b i ho t ng tương tác m nh và an xen gi a các h nư c m n v i nư c ng t trên m t không gian r ng l n. Toàn vùng có 22 c a sông, l ch l n, nh v i di n tích vùng tri u kho ng 800.000 ha. i u ki n giao thoa m n, l , ng t ã t o nên m t vùng sinh thái t thù r t thu n l i cho phát tri n th y s n Th i gian qua, nuôi tr ng và khai thác th y h i s n vùng BSCL ư c kh ng nh là nh ng ngh s n xu t mang l i hi u qu kinh t và xã h i cao, góp ph n thay i cơ c u kinh t các vùng ven bi n và nông thôn. Chính vì th nhi u nhà máy ch bi n th y s n ã ư c xây d ng g n v i các vùng nguyên li u, a s nhà máy ư c xây m i và ư c u tư nâng c p, i m i trang thi t b , s n xu t các m t hàng áp ng yêu c u ch t lư ng v sinh, an toàn th c ph m c a EU. Công ngh m i trong ch bi n ã ư c áp d ng nh m s n xu t các m t hàng ch t lư ng cao theo tiêu chu n qu c t , g n v i vi c ki m soát ch t lư ng theo HACCP, m b o các tiêu chu n an toàn v sinh, không có kháng sinh ho c hóa ch t c m s d ng. Nhi u doanh nghi p và doanh nhân trong vùng có nh ng n l c và r t năng ng, linh ho t trong thương m i m r ng và tăng th ph n trên các th trư ng. T trư c n nay tín d ng ngân hàng là m t trong nh ng nghi p v quan tr ng, nó chi m m t t tr ng l n trong t ng ngu n thu c a ngân hàng. Ngu n v n mà ngân hàng ho t ng ch y u là v n huy ng nên n u u tư vào d án không hi u qu s làm cho hi u qu ho t ng c a ngân hàng suy gi m và thua l . Vì th th m nh s ánh giá trung th c, khách quan d án nh m giúp ngân hàng có quy t nh úng n khi cho vay và kh c ph c r i ro n u có x y ra. ng th i giúp cho ch u tư s d ng v n có hi u qu , tránh ư c lãng phí khi h nh th c hi n m t d án không hi u qu . Do ó th m nh tín d ng s s Th m nh d án u tư Trang - 1 - http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n d ng các công c , k thu t phân tích nh m ki m tra r i ro c a d án là vi c làm có ý nghĩa quan tr ng i v i khách hàng và ngân hàng.Vì v y, gi m thi u r i ro cho ngân hàng ng th i tránh t n th t cho doanh nghi p thì th m nh là m t vi c quan tr ng. Do ó, tôi quy t nh ch n tài: “TH M NH D ÁN XÂY D NG NHÀ MÁY CH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N” làm tài nghiên c u. 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n 1.1.2.1. Căn c khoa h c H u Giang là m t t nh ư c chia tách không lâu t t nh C n Thơ (theo Ngh Quy t s 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i nưóc C ng hòa XHCN Vi t Nam khóa XI và Ngh nh s 05/2004/N – CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph ) nên ph i i m t v i nhi u khó khăn, th thách. Chính vì th c n ph i ư c h tr , u tư kinh phí t nhi u ngu n phát tri n các ngành ngh trong a bàn. Ngân hàng u tư và Phát tri n H u Giang là m t ơn v có vai trò quan tr ng trong vi c u tư v n cho các thành ph n kinh t t o i u ki n phát tri n t nh nhà. Do ó, ngân hàng BIDV H u Giang ph i th c hi n vi c u tư có hi u qu tránh gây lãng phí v n nên công tác th m nh c a các cán b tín d ng trong ngân hàng là có vai trò quan tr ng khi quy t nh u tư c a ngân hàng. Có như v y ngân hàng m i nâng cao hi u qu ho t ng, áp ng ư c nhu c u s n xu t kinh doanh trên a bàn. 1.1.2.2. Căn c th c ti n Thông thư ng khi khách hàng l p d án s mong mu n ư c vay v n ngân hàng nên có th h s th i ph ng hay ư c lư ng l c quan hi u qu c a d án ho c theo th i gian k t qu t ư c s b thay i theo s bi n ng c a nhi u nhân t . Vì th th m nh s ánh giá trung th c, khách quan d án nh m giúp ngân hàng có quy t nh úng n khi cho vay và kh c ph c r i ro n u có x y ra. ng th i nó cũng giúp cho các ch u tư s d ng v n có hi u qu , tránh ư c lãng phí khi h nh th c hi n m t d án không có hi u qu . Do ó th m nh tín d ng s s d ng các công c , k thu t phân tích nh m ki m tra r i ro c a d án là khách hàng xu t trình là vi c làm có ý nghĩa quan tr ng i v i c ngân hàng và khách hàng. Th m nh d án u tư Trang- 2 - http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung Th m nh d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n nh m ánh giá tính kh thi c a d án, qua ó ưa ra quy t nh nên hay không nên u tư vào d án và qua ó ra bi n pháp h n ch r i ro khi u tư vào d án. 1.2.2 M c tiêu c th Xem xét năng l c pháp lý và năng l c tài chính c a công ty TNHH xu t nh p kh u thu s n Thiên Mã. Khái quát v d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n c a công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n Thiên Mã. Th m nh d án v các m t hi u qu xã h i c a d án, k thu t, th trư ng tiêu th , th trư ng y u t u vào và hi u qu v m t tài chính c a d án. K t lu n v tính hi u qu c a d án u tư. ra m t s bi n pháp h n ch r i ro khi u tư vào d án và nâng cao công tác th m nh t i BIDV H u Giang. 1.3 PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1 Ph m vi v th i gian S li u s d ng cho tài nghiên c u thu th p t năm 2006 - 2008. tài ư c nghiên c u trong th i gian t ngày 02/02/2009 n ngày 01/05/2009. 1.3.2 Ph m vi v không gian tài nghiên c u này ư c th c hi n t i ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam chi nhánh H u Giang. 1.3.3 i tư ng nghiên c u th m nh t t c các phương di n c a d án là m t quy trình l n òi h i ph i có nhi u kinh nghi m và ki n th c, i v i b n thân do th i gian th c t p t i ngân hàng không nhi u và ki n th c th c ti n h n ch nên trong khuôn kh n i dung lu n văn này em ch t p trung nh ng n i dung chính như sau: Nghiên c u nh ng lý lu n có liên quan n th m nh d án u tư. Phân tích tính hi u qu c a d án ch y u v phương di n tài chính, th trư ng tiêu th s n ph m, th trư ng nguyên v t li u u vào c a d án. Th m nh d án u tư Trang- 3 - http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n xu t gi i pháp h n ch r i ro khi u tư vào d án và nâng cao hi u qu c a công tác th m nh t i ngân hàng. 1.4 LƯ C KH O TÀI LI U LIÊN QUAN TÀI NGHIÊN C U. Lê Y n Xuân (2007), Th m nh và quy t nh cho vay i v i d án xây d ng nhà máy ch bi n thu s n xu t kh u Huỳnh Mai. M c tiêu c th c a tài này th m nh d án xây d ng nhà máy trên các phương di n pháp lý, k thu t, môi trư ng và tài chính ưa ra quy t nh u tư vào d án hay không? Bên c nh ó v ph n phương pháp phân tích hi u qu tài chính c a d án tài cũng xoay quanh các ch tiêu như NPV, IRR, th i gian hoàn v n không chi t kh u và có chi t kh u. V i các ch tiêu này thì có th k t lu n ư c tính kh thi c a d án v tài chính nhưng v n còn chưa hoàn ch nh khi chưa phân tích nh y i v i d án. Vì phân tích nh y s cho ta bi t ư c hi u qu c a d án khi th trư ng các nhân t nh hư ng n d án có s bi n i. Lê Th Xuân Th o (2007), Th m nh d án b nh vi n Ch R y – Tây ô. M c tiêu nghiên c u c a tài là giúp ngân hàng có nên cho vay hay không i v i d án? Bên c nh ó thì có s gi ng nhau là tài ch y u i sâu nghiên c u v phương di n tài chính c a d án. Nhìn chung các tài th m nh u là xem xét tính kh thi c a d án. Nhưng m i d án có nh ng nét riêng nên trong quá trình nghiên c u, th c hi n tài s có s khác bi t. c bi t các bài th m nh nêu trên v n chưa phân tích nh y c a d án hay ch phân tích nh y m t chi u nên k t lu n ưa ra là chưa hoàn ch nh. Chính vì th trong tài tôi th c hi n s có s khác bi t ch y u v i các tài này là th m nh l i d án ã gi i ngân và phân tích nh y hai chi u. Th m nh d án u tư Trang- 4 - http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1 Gi i thi u v th m nh d án u tư 2.1.1.1 Th m nh d án u tư Th m nh d án u tư là vi c t ch c, xem xét m t khách quan, có cơ s khoa h c và toàn di n các n i dung cơ b n c a d án; t ó ra quy t nh v u tư và cho phép u tư. K t qu c a vi c th m nh d án u tư là ph i ưa ra nh ng k t lu n v tính kh thi hay không kh thi c a d án. i v i cơ quan th m nh Nhà nư c, m c ích c a vi c th m nh d án là nh m xem xét nh ng l i ích kinh t - xã h i mà d án em l i có phù h p v i m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia, c a vùng, c a a phương hay không và thông qua ó ưa ra nh ng k t lu n v s ch p nh n ho c ph i s i, b sung hay bác b d án. i v i nh ng nh ch t ch c qu c gia ho c qu c t , ngoài vi c xem xét kh năng sinh l i cho bên u tư và s òng góp c a d án i v i n n kinh t qu c dân, vi c th m nh còn nh m m c ích xem xét phương hư ng phát tri n lâu dài, n nh c a d án mà nh hư ng tài tr h c cho vay v n. 2.1.1.2 Ý nghĩa c a công tác th m nh d án u tư Thông qua th m nh giúp ta xác nh l i ích và tác h i c a d án khi cho phép i vào ho t ng trên các lĩnh v c: pháp lý, th trư ng, k thu t - công ngh , môi trư ng, tài chính và l i ích kinh t - xã h i. Giúp cơ quan qu n lý Nhà nư c ành giá ư c tính phù h p c a d án iv i quy ho ch phát tri n chung c a ngành, c a i phương hay c a vùng và c nư c. Giúp cho ch u tư l a ch n ư c phương án u tư t t nh t: các chuyên gia trong h i th m nh nhi u lĩnh v c khác nhau c a d án nên h s giúp cho ch u tư ch n ư c phương án t i ưu và kh thi c a d án. Giúp cho các nhà tài chính ra quy t nh chính xác v vi c cho vay ho c tài tr cho các d án u tư. Qua th m nh giúp xác nh ư c tư cách pháp nhân và kh năng tài chính, kh năng s n xu t kinh doanh c a các bên tham gia u tư. Th m nh d án u tư Trang- 5 - http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.2 Gi i thi u v d án u tư 2.1.2.1 Khái ni m d án u tư Khái ni m m t: Theo Ngân hàng th gi i “D án u tư là t ng th các chính sách, ho t ng và chi phí liên quan v i nhau ư c ho ch nh nh m t nh ng m c tiêu nào ó trong m t th i gian nh t nh”. Khái ni m hai: Theo Lu t u tư năm 2005 “D án u tư là t p h p các xu t b v n trung và dài h n ti n hành các ho t ng u tư trên a bàn c th , trong kho ng th i gian xác nh”. 2.1.2.2 .Nh ng yêu c u c a m t d án Tính pháp lý: D án m b o tính pháp lý là d án không vi ph m an ninh, qu c phòng, môi trư ng, thu n phong m t c cũng như Pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam. ng th i các d án ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a vùng d án. Tính khoa h c: Các d án m b o tính khoa h c có nghĩa là các d án ph i hoàn toàn khách quan. V s li u thông tin ph i m b o tính trung th c, khách quan. Phương pháp tính toán ph i m b o tính chính xác, m b o tính ch t có th so sánh ư c gi a nh ng ch tiêu c n so sánh. Vi c s d ng th , b n v k thu t ph i m b o tính chính xác kích thư c và t l . Phương pháp lý gi i ph i h p lý, logic, ch t ch gi a các n i dung riêng l c a d án. Tính kh thi: D án có tính kh thi nghĩa là d án u tư ph i có kh năng ng d ng và tri n khai trong th c t . Tính hi u qu : ư c ph n ánh thông qua các ch tiêu hi u qu kinh t , các ch tiêu th hi n tính kh thi v m t tài chính và các ch tiêu nói lên tính hi u qu kinh t - xã h i mà d án em l i. 2.1.2.3 Phân lo i d án u tư Tùy theo tính ch t, m c quan tr ng c a d án, c i m ngành ngh s n xu t kinh doanh và quy mô d án, ngư i ta ch n các tiêu th c khác nhau phân lo i. Căn c vào t m quan tr ng và quy mô xây d ng c a công trình. Th m nh d án u tư Trang- 6 - http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Theo ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph : D a vào tính ch t, t i m và quy mô c a d án u tư xây d ng công trình chúng ta có các lo i d án như sau: a.D án t m quan tr ng qu c gia: Do tính ch t quan tr ng có nh hư ng n kinh t - xã h i c a các nư c, các d án quan tr ng Qu c gia ph i ư c xác nh theo Ngh quy t c a Qu c H i. b.D án nhóm A Các d án u tư xây d ng công trình không k m c v n u tư thu c các lĩnh v c: an ninh, qu c phòng có tính ch t b o m t qu c gia, có ý nghĩa chính tr - xã h i quan tr ng. Các d án u tư xây d ng công trình không k m c v n u tư thu c các lĩnh v c: s n xu t c h i, ch t n ; h t ng khu công nghi p. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 600 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch t o máy, xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoán s n, các d án giao thông, xây d ng khu nhà . Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 400 t ng n 600 t ng thu c các lĩnh v c: th y l i, giao thông, c p thoát nư c và công trình h t ng k thu t, k thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa dư c, thi t b y t , công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, bưu chính, vi n thông. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 300 t ng n 400 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p nh , sành s , th y tinh, vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ch bi n nông, lâm s n. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 200 t ng n 300 t ng thu c các lĩnh v c: y t , văn hóa, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d ng khác, kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án khác. c.D án nhóm B Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư t 30 n 600 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch Th m nh d án u tư Trang- 7 - http://www.kinhtehoc.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản