intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 1

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

203
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu công trình bằng bê tông cốt thép toàn khối, tường ngăn cách phòng bằng gạch ống loại 100 và 200 mm. Móng sử dụng cho công trình là loại móng cọc ép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp công trình chung cư_Chương 1

  1. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH CHÖÔNG I: MÔÛ ÑAÀU I. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH : Coâng trình “CHUNG CÖ PHÖÔØNG 9 QUAÄN 3” goàm 3 loâ A, B, C. “CHUNG CÖ LOÂ_C” laø haïng muïc cuûa coâng trình naøy coù qui moâ xaây döïng laø 5 taàng. Taàng treät cao 3.3m, caùc taàng coøn laïi cao 3m. Maët baèng xaây döïng roäng vaø baèng phaúng vôùi dieän tích xaây döïng cuûa haïng muïc naøy laø S = 1403 m2. Trong ñeà taøi naøy ta xem nhö khu loâ C ñöôïc thi coâng tröôùc tieân. Keát caáu coâng trình baèng beâ toâng coát theùp toaøn khoái, töôøng ngaên caùch phoøng baèng gaïch oáng loaïi 100 vaø 200 mm. Moùng söû duïng cho coâng trình laø loaïi moùng coïc eùp. Cao trình maët ñaát hieän höõu ñöôïc giaû ñònh laø ±0.0m, cao trình ñaùy moùng laø –1.6m, maët baèng saøn khoâng coù caáu taïo phöùc taïp, daàm vaø coät coù caùc tieát dieän nhö sau : Daàm ngang : 40 x 20 cm. Daàm doïc : 30 x 20 cm. Coät : 40 x 25 ; 40 x 20 ; 30 x 20 ; 20 x 20 cm. Muïc ñích vaø yù nghóa : o Thieát keá vaø toå chöùc thi coâng laø moät noäi dung quan troïng vaø caàn thieát trong giai ñoaïn chuaån bò thi coâng xaây döïng. o Chaát löôïng söû duïng cuûa coâng trình, giaù trò döï toaùn cuûa xaây döïng vaø thôøi gian xaây döïng coâng trình ñeàu phuï thuoäc vaøo giaûi phaùp thieát keá xaây döïng coâng trình vaø thieát keá toå chöùc thi coâng. o Döïa treân nhöõng cô sôû caùc giaûi phaùp thi coâng thì chuùng ta môùi tính toaùn ñöôïc caùc chæ tieâu cô baûn nhö giaù trò döï toaùn xaây döïng vaø thôøi gain xaây döïng coâng trình. o Thieát keá toå chöùc thi coâng phaûi ñaûm baûo veà an toaøn lao ñoäng, ñaït tieâu chuaån veà kyõ thuaät vaø coù giaù trò kinh teá lôùn döïa treân söï so saùnh caùc phöông aùn thi coâng ñeå löïa choïn. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 68
  2. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH II. ÑIEÀU KIEÄN THI COÂNG : a. Ñieàu kieän khí töôïng vaø ñòa chaát thuûy vaên : • Do qui moâ coâng trình khaù lôøn neân thôøi gian thi coâng coâng trình keùo daøi, do ñoù caàn coù caùc phöông aùn thi coâng döï phoøng trong muøa möa ñeå coâng trình ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng tieán ñoä thi coâng vaø ñaûm baûo chaát löôïng cho coâng trình. b. Ñaëc ñieåm veà ñieän : • Coâng trình ñöôïc xaây döïng taïi trung taâm Thaønh Phoá HCM, do ñoù nguoàn ñieän chính ñöôïc laáy töø nguoàn ñieän quoác gia vaø ñaûm baûo cung caáp ñieän lieân tuïc cho coâng trình. • Tuy nhieân, ñeå traùnh tröôøng hôïp coâng trình bò maát ñieän do nguoàn ñieän quoác gia gaëp söï coá ta caàn boá trí theâm moät maùy phaùt ñieän döï phoøng. c. Ñaëc ñieåm veà nguoàn nöôùc : • Nguoàn nöôùc cung caáp cho coâng tröôøng ñöôïc laáy töø nguoàn nöôùc chính cuûa thaønh phoá. d. Tình hình vaät lieäu vaø maùy xaây döïng : • Vieäc cung öùng caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng nhö : caùt, ñaù, ximaêng, coffa, coát theùp … taïi Thaønh Phoá HCM khoâng maáy khoù khaên, vaán ñeà ôû choå laø phaûi tìm ñöôïc cöûa haøng ñaùng tin caäy ñeå coù giaù caû hôïp lyù. • Caùc loaïi maùy moùc phuïc vuï cho coâng trình nhö: maùy ñaøo ñaát, maùy eùp coïc, xe ben chôû ñaát, maùy vaän thaêng, xe bôm beâ toâng, maùy ñaàm beâ toâng, maùy caét uoán theùp … ñaûm baûo cung caáp ñaày ñuû cho coâng tröôøng. e. Tình hình kho baõi vaø laùn traïi : • Coâng trình ñöôïc xaây döïng treân vuøng daân cö môùi giaûi toûa neân raát thuaän lôïi cho vieäc boá trí maët baèng. • Dieän tích kho baõi chöùa vaät lieäu phaûi ñöôïc caân ñoái theo nhu caàu vaät tö trong töøng giai ñoaïn thi coâng coâng trình nhaèm baûo ñaûm tieán ñoä thi coâng vaø traùnh tình traïng vaät tö bò hö hoûng do baûo quaûn laâu. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 69
  3. Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 99 – 04 GVHD : TS. NGUYEÃN COÂNG THAÏNH f. Taøi chính, nhaân coâng vaø trang thieát bò thi coâng : • Nguoàn voán xaây döïng cô baûn ñöôïc phaân boá theo ñuùng tieán ñoä thi coâng coâng trình nhaèm ñaûm baûo kòp thôøi cho vieäc chi traû vaät tö, thieát bò maùy moùc vaø caùc chi phí khaùc. • Coâng trình coù qui moâ khaù lôùn neân caàn löïa choïn caùc coâng ty xaây döïng chuyeân nghieäp vaø coù uy tính ñeå ñaùm öùng ñöôïc nhu caàu nhaân coâng vaø caùc trang thieát bò thi coâng cho coâng trình. g. Tình hình giao thoâng vaän taûi : • Coâng trình ñöôïc xaây döïng trong khu vöïc noäi oâ Thaønh Phoá HCM neân thôøi gian vaän chuyeån vaät lieäu vaø maùy moùc phaûi ñöôïc boá trí sao cho hôïp lyù ñeå traùnh tình traïng keït xe vaøo giôø cao ñieåm. h. Heä thoáng coâng trình baûo veä vaø ñöôøng giao thoâng coâng trình : • Toaøn boä chu vi xaây döïng coâng trình phaûi coù raøo caûn baûo veä ñeå ñaûm baûo an toaøn xaây döïng vaø myõ quan ñoâ thò. • Heä thoáng giao thoâng noäi boä trong coâng tröôøng caàn phaûi ñöôïc thieát keá vaø boá trí sao cho hôïp lyù ñeå traùnh tình traïng keït xe vaø ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng. III. PHÖÔNG HÖÔÙNG THI COÂNG : • Vaän chuyeån coïc ñeán hoá moùng baèng caàn truïc. • Coïc ñöôïc haï xuoáng baèng phöông phaùp eùp coïc. • Ñaát hoá moùng ñöôïc ñaøo baèng maùy. • Beâ toâng moùng, coät, daàm, saøn ñöôïc troän saün vaø vaän chuyeån ñeán töø nhaø maùy. SVTH : PHAÏM HOAØNG VUÕ PHAÀN THI COÂNG TRANG : 70
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2