intTypePromotion=1
ADSENSE

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống truyền động Van - Động cơ với các yêu cầu cho trước sử dụng bộ biến đổi chỉnh lưu có điều khiển cầu 3 pha”

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

129
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá hiện nay, ngành tự động hoá đóng một vai trò hết sức quan trọng. Việc áp dụng các hệ thống truyền động theo vòng kín nhằm tăng năng suất và tăng hiệu quả kinh tế. Một hệ thống làm việc ổn định thì sẽ cho ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống truyền động Van - Động cơ với các yêu cầu cho trước sử dụng bộ biến đổi chỉnh lưu có điều khiển cầu 3 pha”

 1. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Thi t k h th ng truy n ng Van - ng cơ v i các yêu c u cho trư c s d ng b bi n i ch nh lưu có i u khi n c u 3 pha” -1- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 2. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương `M C L C STT N I DUNG TRANG 1 L i nói u 2 2 Ph n I : Phân tích h truy n ng v i 4 các m ch vòng ph n h i 3 Ph n II : Phân tích l a ch n phương 12 án truy n ng i n 4 Ph n III : Tính ch n m t s thi t b 76 5 Ph n IV : Xây d ng c tính tĩnh và 93 ki m tra ch t lư ng tĩnh 6 Ph n V : Thuy t minh sơ nguyên lý 101 7 Tài li u tham kh o 104 -2- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 3. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương L I NÓI U Trong công cu c công nghi p hoá và hi n i hoá hi n nay, ngành t ng hoá óng m t vai trò h t s c quan tr ng. Vi c áp d ng các h th ng truy n ng theo vòng kín nh m tăng năng su t và tăng hi u qu kinh t . M t h th ng làm vi c n nh thì s cho ra nh ng s n ph m m b o ch t lư ng cao. Ngày nay, v i s phát tri n m nh m c a khoa h c, c bi t là ngành i n t công su t. V i vi c phát minh ra các linh ki n bán d n ã và ang ngày càng áp ng ư c các yêu c u c a các h th ng truy n ng. Ưu i m c a vi c s d ng các linh ki n bán d n mà làm cho h th ng tr nên g n nh hơn, giá thành th p hơn và có chính xác tác ng cao hơn. V i nhu c u s n su t và tiêu dùng như hi n nay, thì vi c t ng hoá cho xí nghi p trong ó s d ng các linh ki n g n nh là m t nhu c u h t s c c p thi t. Sau g n 4 năm h c t p và nghiên c u trư ng, em ã ư c làm quen v i các môn h c thu c ngành . áp d ng lý thuy t v i th c t trong h c kỳ này chúng em ư c giao án môn h c t ng h p h i n cơ v i yêu c u “ Thi t k h th ng truy n ng Van - ng cơ v i các yêu c u cho trư c s d ng b bi n i ch nh lưu có i u khi n c u 3 pha” . -3- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 4. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương V i s n l c c a b n thân và s giúp t n tình c a th y giáo hư ng d n Trung H i và các th y giáo trong b môn, n nay án c a em ã ư c hoàn thành. Bn án c a em g m hai ph n chính : Ph n thuy t minh : g m 5 ph n : 1. Phân tích h truy n ng v i các m ch vòng ph n h i . 2. Phân tích và l a ch n phương án truy n ng i n. 3. Tính ch n m t s thi t b . 4. Xây d ng c tính tĩnh và ki m tra ch t lư ng tĩnh 5. Thuy t minh sơ nguyên lý . Ph n b n v : g m 3 b n v kh A0 1. Sơ nguyên lý h th ng. 2. Gi n dòng, i n áp trên m ch ng l c và m ch i u khi n. 3. c tính tĩnh h th ng. Do ki n th c chuyên môn còn h n ch , các tài li u tham kh o có h n, nên án c a em không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong ư c s ch b o, góp ý c a các th y,cô giáo cùng các b n bn án c a em ư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn các th y cô giáo trong b môn, c m ơn th y Trung H i ã giúp em b n thi t k hoàn thành úng th i h n. Thái nguyên ngày Tháng năm 2007 Sinh viên thi t k P han Anh H i -4- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 5. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương PH N I : PHÂN TÍCH H TRUY N NG V I CÁC M CH VÒNG PH N H I Như chúng ta ã bi t v i nh ng h i u t c i u khi n m ch vòng h , n u không yêu c u cao i v i ch t lư ng tĩnh và ng thì nó cũng có th th c hi n i u t c vô c p trong m t ph m vi nh t nh. Tuy nhiên ngày nay ngư i ta thư ng ít s d ng h h b i nh ng như c i m c a chúng là r t l n không th áp ng ư c yêu c u công ngh , yêu c u v ch t lư ng s n ph m . kh c ph c i u ó ngư i ta s d ng h kín . Theo lý thuy t i u khi n t ng , h th ng i u t c m ch vòng kín i u khi n ph n h i là d a vào chênh l ch c a i lư ng b i u khi n th c hi n h th ng i u khi n . Ch c n lư ng i u khi n b xu t hi n chênh l ch là nó s t ng t o ra ch c năng c i chính chênh l ch . Lư ng gi m t c quay chính là chênh l ch t c quay do ph t i gây ra. Hi n nhiên h th ng i u t c m ch vòng kín càng có kh năng gi m m nh gi m v n t c . Sau ây ta s xét n c u t o c a h th ng i u t c m ch vòng kín và c tính tĩnh c a nó. -5- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 6. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương Trên tr c ng cơ l p t m t sensin TG t ó d n ra m t i n áp ph n h i Un t l thu n v i i lư ng o t c quay , sau khi so sanh v i i n áp U*n ng v i t c quay cho trư c s t n t i chênh l ch i n áp ∆Un , qua b khu ch i A sinh ra i n áp i u khi n Uet c a b phát xung GT dùng i u khi n t c quay c a ng cơ . nh th mà t o nên h th ng i u t c m ch vòng kín có ph n h i . Sau ây s phân tích tr ng thái n nh c a h th ng i u t c m ch vòng kín này. làm rõ v n này trư c tiên ta ph i ưa ra m t s gi thi t . - B qua quan h phi tuy n gi thi t các quan h vào – ra là tuy n tính - B qua i n tr trong c a ngu n i n m t chi u và tri t áp. id un* a gt bb® ud m ∆ un uet un tg Như v y quan h c a các b ph n c u thành h th ng i u t c m ch vòng kín có ph n h i âm t c ư c th hi n như sau : - Khâu so sánh i n áp : ∆Un = U *n − Un i : Uet = Kp.∆Un - B khu ch - B ch nh lưu và b phát xung : Udo = Ks.Uet -6- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 7. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương Udo − Id .R - c tính cơ vòng h c a h th ng. n = Ce - Sensin : Un = α .n Trong ó : Kp : h s khu ch i c a b khu ch i. Ks : h s khu ch i c a b bi n i. α : H s ph n h i o t c . T các phương trình trên ta tìm ư c phương trình c tính cơ c a h kín như sau : Kp.Ks.U *n − Id .R Kp.Ks.U *n Id .R n= = − Ce.(1 + Kp.Ks.α / Ce ) Ce(1 + K ) Ce.(1 + K ) Trong ó : K = Kp.Ks.α/Ce : H s khu ch i vòng h c a h th ng m ch vòng kín. id.r n n ∆un ∆u n kp ks 1/ce kp ks 1/ce un* u n* (-) (-) un un α α n -id.r e 1/ce (-) un α kp ks So sánh c tính cơ h th ng h và kín ta th y : - c tính cơ c a h th ng m ch vòng kín c ng hơn nhi u so v i h th n g h . -7- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 8. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương - N u so sánh gi a hai h th ng m ch vòng kín và m ch vòng h có cùng m t giá tr n0 thì sai s trư t tĩnh c a m ch vòng kín s nh hơn sh r t nhi u . sk = 1+ K - Lúc h s trư t tĩnh yêu c u c nh thì h th ng m ch vòng kín có th m r t r ng ph m vi i u t c .  Mu n rút ra ba i u ưu vi t nói trên thì h th ng m ch vòng kín ph i ư c b trí b khu ch i. Trên ây ta ch phân tích h th ng kín v i m t m ch vòng ph n h i . Ngày nay h th ng trang b òi h i ch t lư ng r t cao vì v y ngư i ta không ch d ng l i h kín v i m t m ch vòng ph n h i mà s d ng nhi u m ch vòng ph n h i . i u khi n nhi u m ch vòng là i u khi n h th ng có t hai m ch vòng tr lên, vòng này an xen l ng vào vòng kia t o nên, tương ương h th ng n i c c trong quá trình i u khi n. Ph bi n hi n nay là s d ng h th ng ph n h i v i hai m ch vòng ph n h i là âm t c và âm dòng. kh i ng nhanh nh t trong i u ki n cho phép , m u ch t là ch c n ph i nh n ư c m t quá trình có dòng i n không ic c iI . Theo quy lu t i u khi n ph n h i , dùng m ph n h i âm m t i lư ng v t lý nào ó là có th gi cho i lư ng y cơ b n b t bi n , th thì dùng ph n h i âm dòng i n thì có th nh n ư c quá trình dòng i n g n như không i.V n là yêu c u trong quá trình kh i ng yêu c u ch có ph n h i âm dòng i n mà không th ng th i có thêm ph n h i âm t c . Sau khi tt it c quay tr ng thái n nh, lúc này yêu c u l i ch có ph n h i âm t c quay mà không có ph n h i âm dòng i n. Làm sao có th th c hi n ư c tác d ng c a hai lo i ph n h i v a c âm t c quay và c âm dòng i n , l i v a có th làm cho chúng -8- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 9. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương ch gây tác d ng riêng bi t trong nh ng giai o n khác nhau ? H th ng i u khi n t c hai m ch vòng kín chính là dùng gi i quy t v n này. Có th xây d ng trên hai sơ c u trúc : + Có hai m ch vòng ph n h i nhưng ch có m t b i u ch nh . + Có hai m ch vòng ph n h i và có hai b i u ch nh cl p. * Có hai m ch vòng ph n h i nhưng ch có m t b i u ch nh . u uc® ® Kbb® Kk® −γn −βn rs ft U v = U cd − γn − β I .1( ∆I ) Khi I U v = U cd − γn Khi I>Ing => U v = U cd − γn − β I . Khi kh i ng : Dòng l n khâu ph n h i âm dòng có ng t tham gia vào h n ch dòng i n kh i ng E c không l n l m sinh ra dòng i n ch y trong ng cơ (Id) sau ó t c tăng lên dòng có xu hư ng gi m . Khi Iư I = I m ng cơ làm vi c xác nh . -9- Trư ng i h c k thu t công nghi p
 10. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương n γn≠0 γn,βI≠0 I®m Ing Id I i u ch nh t c : i u c h nh t c b ng cách tăng ho c gi m Uc . + Tăng t c : Tăng Uc => Uv tăng N u tăng Uc m t lư ng nh m b o IIng thì ph n h i âm dòng i n s tham gia . + Gi m t c : Gi m Uc N u gi m mc nh ng cơ làm vi c góc ph n tư th nh t , N u gi m mc l n : N u b bi n i không có kh năng d n dòng theo hai chi u => hãm t do . N u b bi n i có kh năng d n dòng theo hai chi u ng cơ hãm cư ng b c. Khi thay i ph t i cũng x y ra tương t + T i tăng nhưng IIng khâu ph n h i âm dòng có tác d ng l n gi m c ng c tính . n khi I = Id thì t c b ng không ( t rơ le nhi t c th th ng). - 10 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 11. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương n uc® Kk® K® Kbb® Ing r¦ rbb®+rs β I¦ γ T sơ c u trúc ta tìm ư c U cd .K kd .K BBD .K D RBBD + RS + Ru I u .K D + Khi IưIng thì : U cd .K kd .K BBD .K D ( RBBD + RS + Ru ) I u + ( βI u − U ng ) K kd .K BBD .K D n= − 1 + γ .K kd .K BBD .K D 1 + γ .K kd .K BBD .K D Như c i m c a h th ng s d ng hai m ch vòng chung b i u ch nh là tín hi u ph n h i t c bi n thiên ch m gây s bão hoà cho b khu ch i . * Có hai m ch vòng ph n h i và có hai b i u ch nh c l p. V i h này c tính cơ có th x y ra ba trư ng h p sau : n n γn≠0 γn≠0 γn,βI=0 γn,βI≠0 βI≠0 βI≠0 0 I®m Ing Ibh Id I 0 I®m Ing Ibh Id I Trư ng h p 1 trư ng h p 2 - 11 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 12. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương n γn≠0 β I≠ 0 0 I®m Ing Id I Trư ng h p 3 Sơ kh i c a h th ng như sau : u uc® ® Kbb® Kn Ki −βn −γn rs ft Trong a s các h truy n ng thư ng s d ng b i u ch nh như trong trư ng h p 1 vì v a mb o c ng c tính cơ trong i u ki n làm vi c bình thư ng v a có kh năng làm vi c ( nhưng c tính cơ m m hơn ) khi x y ra quá t i nh . ta s phân tích theo trư ng h p này và cũng ch n b i u ch nh lo i này cho b n án . Sơ c u trúc : n uc® Kn KI K® Kbb® Ing r¦ rbb®+rs β I¦ γ + Khi Iư
 13. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương U .K .K .K .K RBBD + RS + Ru I u .K D n = cd n I BBD D − 1 + γ .K n .K I .K BBD .K D 1 + γ .K n .K I .K BBD .K D + Khi IbhIng thì ch có m ch vòng ph n h i âm dòng i n tham gia n = U bhr ..K I .K BBD [( R BBD + RS + Ru ).I u + ( βI u − U ng ).K I .K BBD ]K D K t lu n : Khi s d ng h th ng kín v i các m ch vòng ph n h i thì ch t lư ng truy n ng ư c nâng lên r t nhi u c ch t lư ng tĩnh và ng , kh c ph c ư c nh ng như c i m c a h truy n ng h . Vì v y trong bn án này ta s d ng h truy n ng kín v i hai m ch vòng âm t c và âm dòng có ng t . PH N II : PHÂN TÍCH L ACH N PHƯƠNG ÁN TRUY N NG I N *KHÁI NI M CHUNG: * N i dung: - 13 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 14. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương - thi t k h th ng truy n ng cho m t i tư ng truy n ng ta ph i căn c vào c i m công ngh c a nó, căn c vào ch tiêu ch t lư ng mà ưa ra phương án h p lý. V i m i m t i tư ng truy n ng có th th c hi n b ng các truy n ng khác nhau. M i phương án u có nh ng ưu như c i m c a nó, nói chung phương án ưa ra c n m b o các yêu c uc a i tư ng c n truy n ng. Ph i m b o ư c các ch tiêu v m t k thu t cũng như v m t kinh t , trong ó ch tiêu k thu t là quan tr ng hàng u. Thông thư ng m t h th ng t t hơn v m t k thu t cũng như t n kém hơn v m t kinh t . Do v y tuỳ thu c yêu c u ch t lư ng và chính xác c a s n ph m ta cho ch n h th ng truy n ng i n nh m ưa ra m t h th ng m b o yêu c u mong mu n. * ý nghĩa: - Vi c l a ch n phương án truy n ng i n có ý nghĩa r t quan tr ng. Nó liên quan n ch t lư ng s n ph m cũng như nh hư ng n hi u qu kinh t c a s n xu t. N u như l a ch n úng thì chúng ta có th tăng năng xu t làm vi c, h n ch ư c nh ng hành trình th a, ch t lư ng s n ph m s t t hơn, do ó hi u qu kinh t s cao hơn. K t qu s hoàn toàn ngư c l i n u ta l a ch n không úng và nó còn gây ra t n th t không ng trư c. * phương án l a ch n: - Mu n ch n ư c h th ng phù h p v i yêu c u chúng ta ph i ưa ra các phương án có th áp ng ư c yêu c u k thu t sau ó ánh giá nh ng ưu như c i m mà ch n cho h p lý. I. CH N PHƯƠNG ÁN TRUY N NG I N: - 14 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 15. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương - thi t k h th ng truy n ng i n ngư i thi t k ph i ưa ra nhi u phương án khác nhau. R i sau ó so sánh các phương án trên hai phương di n kinh t và k thu t ch n ra phương án t i ưu nh t. Phương án t i ưu nh t là phương án áp ng ư c yêu c u ra ng th i là phương án m b o v m t k thu t và chi phí th p nh t. I.1 : PHÂN TÍCH CH N NG CƠ TRUY N NG VÀ PHƯƠNG ÁN I U CH NH TC - ng cơ là thi t b truy n chuy n ng chính cho máy s n xu t , là i tư ng i u khi n c a h th ng i u khi n t ng truy n ng i n vi c ch n ng cơ m t cách h p lý có m t v trí h t s c quan tr ng trong công vi c thi t k h th ng truy n ng i n , ng cơ ư c ch n ph i tho mãn các i u ki n công ngh yêu c u, ph i ph thu c tính ch t công su t c at i ng th i ph i tho mãn các y u t sao cho t n hao ít, giá thành h , ho t ng tin c y, chi phí v n hành hàng năm nh , l p t thay th d , s a ch a ơn gi n, ch n ng cơ quay chi ti t ta xét l n lư t các lo i ng cơ : Trong công nghi p ng cơ dùng trong h truy n ng i n g m hai lo i : - ng cơ i n xoay chi u : Chia là hai lo i : + ng cơ không ng b : bao g m ng ng cơ không ng b roto l ng sóc và ng cơ không ng b roto dây qu n . + ng c ơ ng b . - ng cơ i n m t chi u : Chia làm ba lo i : + ng cơ m t chi u kích t cl p. + ng cơ m t chi u kích t n i ti p . + ng cơ m t chi u kích t h n h p . - 15 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 16. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương Sau ây ta s i nghiên c u c i m c a t ng lo i cũng như các phương pháp i u ch nh t c c a chúng . I.1.1: NG CƠ I N XOAY CHI U : I.1.1.1 : NG CƠ KHÔNG NG B - ư c s d ng r ng rãi trong th c t , ưu i m là c u t o ơn gi n, c bi t là lo i rô to l ng sóc. So v i máy i n m t chi u thì giá thành h v n hành tin c y tr c ti p dùng i n lư i không c n dùng các thi t b bi n i khác như c i m là i u khi n và kh ng ch các quá trình quá khó khăn, v i ng cơ l ng sóc thì ch tiêu kh i ng x u hơn. ®c rf hình 1 n r1 i1 x2 x1 n1 i2 rf = 0 xµ iµ rf # 0 r'2/ s uf rµ mth m hình 2 hình 3 Hình 1 : Sơ nguyên lý ng cơ không ng b Hình 2 : Sơ thay th Hình 3 : c tính cơ - 16 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 17. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương Ngư i ta ã ch ng minh ư c phương trình c tính cơ : , R 2 3U f s = M   2  R ,2  R  S + +X   1 nm   S    Trong ó : Uf : là giá tr hi u d ng c a i n áp pha sta to R2, ,R1 : là i n tr rô to và stato ã quy i S : h s trư t c a ng cơ ω −ω 1 S= ω 1 R2 S th = H s trư t t i h n X nm Xnm =X1 + X’2 : là i n kháng ng n m ch là t ng tr c a i n kháng t n sta to và rô to ã quy i Cũng có th vi t : 2.Mth.(1 + a.Sth) M= Sth S + 2.a.Sth + S Sth 2 3.U f Trong ó : Mth = 2.ω1 .( R1 ± R 21 + X 2 nm) V i Xnm = X1+X’2 : là i n kháng ng n m ch Mth : Mô men t i h n - 17 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 18. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương a = R1/R2 : H s ph thu c sơ n i m ch c a ng cơ Sth = R’2/Xnm : h s trư t t i h n ω1 − ω : H s trư t . S= ω1 T phương trình c tính cơ ta ưa ra các phương pháp i u ch nh t c ng cơ như sau : - Thay i t n s ngu n cung c p cho ng cơ . - Thay i i n áp U khi t n s f = const . - Thay i i n tr m ch roto . - Thay i công su t trư t ( thay is ôi c c ) . ng cơ . a. Thay i t n s ngu n cung c p cho -S c i n ng c a ng cơ ư c cho b i công th c sau : U1 = E = 4,44.W1.f1.Kdq1. = C.f1. => = U1/C.f1 (*) Gi s f = fcb = 50Hz , U1 = const. + N u i u ch nh f > fcb : T (*) ta th y khi f tăng thì gi m ( vì U = const) mu n gi cho mômen không i ( M = K. .I2.cos = const ) thì I2 ph i tăng lên I2 > I2 m . Như v y s làm cho m ch t non t i và dây qu n roto quá t i . + N u i u ch nh cho f < fcb : T (*) ta th y khi f gi m thì tăng dòng t hoá I tăng m ch t bão hoà , cos gi m , t n hao l n , nhi t tăng quá nhi t cho phép . Do v y khi i u ch nh t n s ( dùng b bi n t n ) ngư i ta thư ng i kèm v i vi c thay i i n áp gi cho = const i u này r t ph c t p . b. Thay i i n áp U khi f = const . - 18 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 19. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương n n1 ®axc rf = 0 ®c rf # 0 rf mth2 mth1 mth m -Vì mômen ng cơ t l bình phương i n áp vì v y khi thay i i n áp t vào stato s thay i ư c mômen và thay i ư ct c . iu ch nh ư c i n áp ph i có b bi n i i n áp xoay chi u ( AXC ) thông thư ng không áp d ng i u ch nh U cho ng cơ roto l ng sóc vì Sth c a c tính cơ t nhiên là nh . V i ng cơ roto dây qu n khi i u ch nh i n áp c n n i thêm Rf m ch roto m r ng ph m vi i u ch nh Phương pháp i u ch nh i n áp m ch roto ch thích h p v i nh ng truy n ng mà mômen t i là hàm tăng theo t c như qu t gió , bơm li tâm … c. Thay it c b ng cách i u ch nh i n tr m ch rôto . n n1 rf = 0 rf # 0 mth m Ta có th i u ch nh trơn i n tr m ch roto b ng các van bán d n , ưu th là d t ng hoá vi c i u ch nh . i n tr trong m ch roto ng c ơ ư c xác nh theo bi u th c . - 19 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
 20. án t n g h p h i n cơ Svtk: Ph m  c Dương Rr = Rrd + Rf . Trong ó : Rrd : i n tr m ch dây qu n roto . Rf : i n tr ngoài m c thêm vào m ch roto . Khi thay i i n tr m ch roto thì mômen t i h n c a ng cơ không thay i và trư t t i h n t l b c nh t v i i n tr . S = Si.Rr/Rrd Trong ó : S : trư t khi i n tr m ch roto là Rr . Si : : trư t khi i n tr m ch roto là Rrd . 3I 2 r.Rr 3I 2 r.Rr 3I 2 Rrd M t khác : M = = = ω1 .S ω1 .Si Rr ω1 .Si. Rrd Khi thay i i n tr m ch roto thì mômen thay i => t c thay i. Thông thư ng ch n Rf ch dài h n , ch n b ng v t li u có nh . Phương pháp này làm tăng t n hao , do ó gi m hi u su t . V i máy i n không ng b rô to dây cu n, ta có th dùng phương pháp thay i i n tr m ch ph n ng thay i t c c a nó. Ưu i m là k t c u b bi n i r t ơn gi n nhưng nó có như c i m là vùng t c th p do h s trư t S l n nên gây t n hao nhi u. ∆Ps = P t . S b ng cách i u ch nh công su t trư t d. i u ch nh t c ( thay is ôi c c ) . - 20 - Trư ng i h c k thu t công nghi p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2