intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí quá trình phát triển dự án phần mềm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của "Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí quá trình phát triển dự án phần mềm" là xây dựng một công cụ hỗ trợ quản lí quá trình phát triển dự án phần mềm, gắn kết với hệ thống phần mềm Microsoft Office Project.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí quá trình phát triển dự án phần mềm

K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> PHẠM NGUYÊN THẢO – 0012665<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ QUÁ<br /> TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PHẦN MỀM, GẮN<br /> KẾT VỚI HỆ THỐNG PHẦN MỀM<br /> MICROSOFT OFFICE PROJECT<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> PGS.TS. ĐỒNG THỊ BÍCH THỦY<br /> NGUYỄN TRỌNG TÀI<br /> <br /> NIÊN KHÓA 2000 - 2004<br /> <br /> Mục lục:<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> Danh sách các từ viết tắt : ........................................................................................................ 3<br /> Chương 1 : Mở đầu ................................................................................................................... 4<br /> 1.1.<br /> Mục đích và lý do chọn đề tài .................................................................................. 4<br /> 1.2.<br /> Đối tượng và phạm vi của đề tài :............................................................................ 5<br /> Chương 2 : Khảo sát và phân tích hiện trạng ........................................................................ 6<br /> 2.1.<br /> Mô tả hiện trạng : ..................................................................................................... 6<br /> 2.2.<br /> Phân tích hiện trạng : ............................................................................................... 9<br /> 2.2.1.<br /> Lược đồ business usecase cho nghiệp vụ hiện tại : ............................................ 9<br /> 2.2.2<br /> Mô hình chi tiết hiện trạng – sơ đồ activity:..................................................... 12<br /> 2.2.3<br /> Những khó khăn trong qui trình nghiệp vụ hiện tại và một số yêu cầu đối với hệ<br /> thống mới:......................................................................................................................... 18<br /> Chương 3 : Phương án xây dựng hệ thống mới ................................................................... 22<br /> 3.1<br /> Lược đồ kiến trúc tổng quan ................................................................................. 22<br /> 3.2<br /> Mô tả kiến trúc hệ thống mới ................................................................................ 22<br /> 3.2.1.<br /> Lập kế hoạch với MS Office Project ................................................................. 23<br /> 3.2.2<br /> Quản lý kế hoạch với công cụ mới PMA : ........................................................ 23<br /> 3.3<br /> Sơ đồ nghiệp vụ tổng quan với hệ thống mới ...................................................... 26<br /> 3.4<br /> Khảo sát hệ thống phần mềm Microsoft Project Server..................................... 28<br /> 3.4.1.<br /> Sơ lược về hoạt động của MS Project Server ................................................... 28<br /> 3.4.2.<br /> Các lý do của việc chọn Project Server cho hệ thống mới ............................... 28<br /> 3.4.3.<br /> Lược đồ CSDL của Project Server ................................................................... 29<br /> Chương 4 : Phân tích hệ thống .............................................................................................. 34<br /> 4.1.<br /> Chi tiết yêu cầu chức năng ..................................................................................... 34<br /> 4.1.1<br /> Lưu trữ và quản lý thông tin ............................................................................. 34<br /> 4.1.2.<br /> Đồng bộ thông tin với Project Server ............................................................... 35<br /> 4.1.3.<br /> Khai thác dữ liệu - thực hiện thống kê............................................................. 36<br /> 4.1.4.<br /> Một số chức năng khác:.................................................................................... 36<br /> 4.2.<br /> Mô hình hoá hệ thống............................................................................................. 37<br /> 4.2.1.<br /> Lược đồ use case : ............................................................................................ 37<br /> 4.2.2.<br /> Các lớp đối tượng chính bên trong hệ thống:................................................... 44<br /> 4.2.3.<br /> Sơ đồ tuần tự cho một số luồng sự kiện phức tạp :........................................... 55<br /> Chương 5 : Thiết kế phần mềm ............................................................................................. 60<br /> 5.1.<br /> Thiết kế dữ liệu ....................................................................................................... 60<br /> 5.1.1<br /> Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.......................................................................... 60<br /> 5.1.2<br /> Các chỉ mục được cài đặt ................................................................................. 62<br /> 5.1.3<br /> Một số ràng buộc toàn vẹn : ............................................................................. 63<br /> 5.2.<br /> Thiết kế phần mềm PMA ....................................................................................... 64<br /> 5.2.1.<br /> Hệ thống các lớp đối tượng .............................................................................. 64<br /> 5.2.2.<br /> Một số hàm xử lý quan trọng của các đối tượng:............................................. 68<br /> 5.3.<br /> Thiết kế giao diện :.................................................................................................. 73<br /> 5.3.1.<br /> Sơ đồ các màn hình giao diện: ......................................................................... 73<br /> 5.3.2.<br /> Thiết kế một số màn hình tiêu biểu:.................................................................. 74<br /> <br /> 1<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> Chương 6 : Cài đặt và thử nghiệm ........................................................................................ 83<br /> 6.1.<br /> Một số công thức tính toán được sử dụng : .......................................................... 83<br /> 6.2.<br /> Một số XML request và reply cung cấp bởi PDS : .............................................. 84<br /> 6.2.1.<br /> ProjectsStatus ................................................................................................... 84<br /> 6.2.2.<br /> ProjectData....................................................................................................... 86<br /> 6.3.<br /> Môi trường thực hiện và các phần mềm liên quan:............................................. 88<br /> 6.3.1.<br /> Môi trường thực hiện :...................................................................................... 88<br /> 6.3.2.<br /> Các thư viện khác : ........................................................................................... 88<br /> 6.3.3.<br /> Các phần mềm liên quan : ................................................................................ 89<br /> 6.4.<br /> Các trường hợp thử nghiệm: ................................................................................. 89<br /> Chương 7 : Tổng kết ............................................................................................................... 91<br /> 7.1.<br /> Tổng kết quá trình thực hiện và các kết quả đạt được........................................ 91<br /> 7.2.<br /> Hướng phát triển : .................................................................................................. 92<br /> Danh mục tài liệu tham khảo :................................................................................................ 94<br /> Phụ lục : Danh sách thuộc tính của các quan hệ trong CSDL............................................ 95<br /> <br /> 2<br /> <br /> Danh sách các từ viết tắt :<br /> Bảng sau trình bày một số cụm từ thường được viết tắt trong luận văn<br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> 1<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 2<br /> <br /> CVCT<br /> <br /> Công việc chi tiết<br /> <br /> 3<br /> <br /> CVTT<br /> <br /> Công việc tổng thể<br /> <br /> 4<br /> <br /> KHCT<br /> <br /> Kế hoạch chi tiết<br /> <br /> 5<br /> <br /> KHTT<br /> <br /> Kế hoạch tổng thể<br /> <br /> 6<br /> <br /> MS<br /> <br /> Microsoft<br /> <br /> 7<br /> <br /> NSD<br /> <br /> Người sử dụng<br /> <br /> 8<br /> <br /> PDS<br /> <br /> Project Data Service<br /> <br /> 9<br /> <br /> PMA<br /> <br /> Project Management Assistant (tên công cụ được xây<br /> <br /> PS<br /> <br /> H<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Project Server.<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> 10<br /> <br /> –<br /> <br /> dựng)<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> STT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 1 : Mở đầu<br /> <br /> Chương 1 : Mở đầu<br /> 1.1. Mục đích và lý do chọn đề tài<br /> Trong thời gian thực hiện đề tài , em đã thực tập tại một Đơn vị phát triển phần<br /> <br /> K<br /> H<br /> TN<br /> <br /> mềm, và đề tài đã được xây dựng theo yêu cầu về quản lý dự án của Đơn vị này<br /> Trong quá trình thực hiện một dự án, không thể thiếu các kế hoạch từ tổng thể<br /> đến chi tiết để đảm bảo công việc được triển khai đúng hướng và hoàn thành đúng<br /> thời hạn. Các kế hoạch này giúp Ban lãnh đạo và Trưởng dự án xác lập những dự<br /> tính ban đầu về chi phí, thời lượng cho từng giai đoạn và chuẩn bị, sắp xếp nhân<br /> sự. Đó cũng là cơ sở để trưởng dự án phân công và theo dõi tiến độ công việc, và<br /> <br /> H<br /> <br /> để Ban lãnh đạo đánh giá được tổng quan tình hình thực hiện dự án.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ngoài ra , các thông tin về sự phân công công việc, tiến độ công việc và chi phí<br /> thực hiện thực tế cũng cần phải được quản lý tốt để có thể nắm được chính xác<br /> <br /> C<br /> N<br /> TT<br /> <br /> đoạn trong dự án.<br /> <br /> –<br /> <br /> thông tin về toàn bộ chi phí và thời gian phát triển của dự án hoặc của một giai<br /> HIện nay , Đơn vị đang sử dụng phần mềm Microsoft Office Project để lập kế<br /> hoạch. Tuy nhiên Đơn vị muốn có một công cụ hỗ trợ thêm cho qui trình quản lý<br /> dự án của mình, nhằm giúp cho việc quản lý hiệu quả hơn và khắc phục được một<br /> số khó khăn hiện tại<br /> <br /> K<br /> H<br /> O<br /> A<br /> <br /> Vì vậy , Đơn vị đã đề nghị xây dựng một công cụ hỗ trợ thêm việc quản lý kế<br /> hoạch và các thông tin liên quan đến chi phí, tiến độ công việc trong quá trình phát<br /> <br /> triển dự án phần mềm. Công cụ mới phải gắn kết với hệ thống phần mềm<br /> <br /> Microsoft Office Project, cụ thể là cho phép người sử dụng vẫn dùng phần mềm<br /> Microsoft Office Project để lập các kế hoạch và ghi nhận thông tin tiến độ công<br /> <br /> việc, vì phần mềm này đã hỗ trợ rất tốt quá trình này. Công cụ mới sẽ có trách<br /> nhiệm chính là đọc các kế hoạch đã lập và tổ chức quản lý các thông tin sao cho có<br /> thể hỗ trợ Ban lãnh đạo có được một cái nhìn tổng quan về các dự án đang triển<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=48

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2