Luật kinh tế - Bài 3

Chia sẻ: Phan Thị Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
385
lượt xem
247
download

Luật kinh tế - Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài giảng Luật kinh tế - Bài 3 : Địa vị pháp lý của hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật kinh tế - Bài 3

  1. Bài 3: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP TÁC XÃ BÀI NÀY ĐƯỢC KẾT CẤU GỒM 5 PHẦN: I. KHÁI NIỆM HỢP TÁC XÃ (HTX) II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA HỢP TÁC XÃ III. THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH IV. GIẢI THỂ HTX V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ
  2. I. KHÁI NIỆM HỢP TÁC XÃ (HTX) 1. Định nghĩa "Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên), có nhu cầu lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật". (Điều 1 – Luật Hợp tác xã)
  3. 2. Các đặc điểm cơ bản của HTX Thứ nhất, xét về góc độ kinh tế, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế cơ bản và quan trọng nhất của thành phần kinh tế tập thể; Thứ hai, xét về góc độ xã hội, HTX mang tính chất xã hội sâu sắc; Thứ ba, xét về góc độ pháp lý, HTX là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân; Thứ tư, về tổ chức quản lý, HTX hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, HTX thực hiện quản lý theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng; Thứ năm, về phân phối, HTX thực hiện phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ. Thứ sáu, về thành viên: có thể là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tối thiểu là 7 và không hạn chế số lượng tối đa.
  4. II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA HỢP TÁC XÃ 1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã * Nguyên tắc tự nguyện; * Nguyên tắc dân chủ, bình đẳng và công khai; * Nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; * Nguyên tắc hợp tác và phát triển cộng đồng.
  5. 2. Tổ chức, quản lý HTX Theo quy định của Luật hợp tác xã 2003, các cơ quan quản lý và điều hành hợp tác xã gồm: - Đại hội xã viên - Ban quản trị - Ban kiểm soát
  6. III. THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 1. Khởi xướng thàhh lập HTX 2. Tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã 3. Đăng ký kinh doanh
  7. IV. GIẢI THỂ HTX 1. Giải thể tự nguyện: Do HTX quyết định - HTX gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh đồng thời phải đăng báo địa phương nơi HTX hoạt động trong 3 số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng. - Cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc xin giải thể trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng. - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh, HTX phải thanh toán các khoản chi phí giải thể, trả vốn góp và chi trả các khoản khác theo điều lệ HTX.
  8. 2. Giải thể bắt buộc: Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định - HTX bị xem xét giải thể bắt buộc trong các trường hợp sau: + Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động. + HTX ngừng hoạt động trong 12 tháng liền. + Trong thời hạn 18 tháng liền, HTX không tổ chức được Đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng. + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  9. - Thủ tục giải thể bắt buộc hợp tác xã: + Cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX trình hồ sơ giải thể bắt buộc tới UBND cùng cấp. + UBND ra quyết định giải thể và thành lập hội đồng giải thể, chỉ định Chủ tịch hội đồng. + Hội đồng giải thể tiến hành làm các thủ tục giải thể HTX theo quyết định của UBND và tự giải tán sau khi hoàn tất việc giải thể HTX (trình tự tương tự giải thể tự nguyện).
  10. V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ 1. Quyền và nghĩa vụ của HTX * Quyền của HTX (Điều 6 - Luật HTX) * Nghĩa vụ của HTX (Điều 7 - Luật HTX) 2. Quyền và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã * Quyền của xã viên (Điều 18 Luật HTX) * Nghĩa vụ của xã viên (Điều 19 Luật HTX năm 2003)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản