Luyện tập về từ đồng nghĩa

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
120
lượt xem
3
download

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Nắm được ý nghĩa chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho, và hoàn cảnh sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó. 2. Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng đúng chỗ một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn và giao tiếp. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức lựa chọn cẩn thận từ đồng nghĩa để sử dụng cho phù hợp hoàn cảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập về từ đồng nghĩa

  1. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU LUYEÄN TAÄP VEÀ TÖØ ÑOÀNG NGHÓA I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc yù nghóa chung cuûa caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñaõ cho, vaø hoaøn caûnh söû duïng caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ ñoù. 2. Kó naêng: Hoïc sinh bieát söû duïng ñuùng choã moät soá nhoùm töø ñoàng nghóa khi vieát caâu, ñoaïn vaên vaø giao tieáp. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc löïa choïn caån thaän töø ñoàng nghóa ñeå söû duïng cho phuø hôïp hoaøn caûnh. II. Chuaån bò: - Thaày: Phieáu photo noäi dung baøi taäp 1 - Troø : Tranh veõ, töø ñieån III. Caùc hoaït ñoäng:
  2. T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: “Môû roäng voán töø: Nhaân daân” - Giaùo vieân cho hoïc sinh - 2 hoïc sinh söûa baøi 3, 4b söûa baøi taäp.  Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Tieát hoïc hoâm nay, chuùng - Hoïc sinh nghe ta seõ luyeän taäp veà töø ñoàng nghóa” 30 4. Phaùt trieån caùc hoaït ’ ñoäng:
  3. * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp daãn laøm baøi taäp Muïc tieâu: Giuùp HS tìm ñöôïc caùc töø ñoàng nghóa Phöông phaùp: Buùt ñaøm, giaûng giaûi, thaûo luaän nhoùm, thöïc haønh.  Baøi 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1 baøi 1 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho - Hoïc sinh laøm baøi, trao ñoåi hoïc sinh trao ñoåi nhoùm. nhoùm - Laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy
  4. - Hoïc sinh söûa baøi  Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt - Töø ñoàng nghóa khoâng - 1, 2 hoïc sinh ñoïc laïi baøi vaên hoaøn toaøn (ñaõ ñieàn töø: ñeo, xaùch, khieâng, keïp) * Hoaït ñoäng 2: Höôùng - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp daãn hoïc sinh laøm baøi Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, buùt ñaøm, thöïc haønh  Baøi 2: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu 2 baøi 2 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho - Thaûo luaän nhoùm yù nghóa hoïc sinh trao ñoåi nhoùm. cuûa caùc caâu thaønh ngöõ, choïn
  5. 1 trong 3 yù ñeå giaûi thích yù nghóa chung cho caùc caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. - Laàn löôït caùc nhoùm leân trình baøy  Giaùo vieân choát laïi: caùc - Hoïc sinh söûa baøi caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ ñeàu Caùo cheát ba naêm quay ñaàu coù yù chung: gaén boù vôùi veà nuùi:Laøm ngöôøi phaûi bieát queâ höông laø tình caûm töï nhôù veà cuoäi nguoàn, nhôù veà nhieân cuûa moïi ngöôøi Vieät queâ höông. Nam yeâu nöôùc (Sau khi - HS gioûi ñaët caâu vôùi caâu tuïc caùc nhoùm trình baøy, giaùo ngöõ vieân coù theå höôùng daãn hoïc - Caû lôùp nhaän xeùt sinh gheùp töøng yù vôùi caùc caâu thaønh ngöõ, tuïc ngöõ xem yù naøo coù theå giaûi thích chung).
  6. * Hoaït ñoäng 3: - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Muïc tieâu: Reøn HS vieát ñoaïn vaên coù söû duïng töø ñoàng nghóa Phöông phaùp: Buùt ñaøm, giaûng giaûi, thöïc haønh  Baøi 3: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi - Ñoïc laïi khoå thô trong “Saéc 3 maøu em yeâu”  Giaùo vieân gôïi yù: coù theå - Caû lôùp nhaän xeùt choïn töø ñoàng nghóa vaø choïn nhöõng hình aûnh do caùc em töï suy nghó theâm.  Giaùo vieân choïn baøi hay ñeå tuyeân döông.
  7. * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Muïc tieâu: Giuùp HS tìm ñuùng caâu tuïc ngöõ ñuùng chuû ñeà Phöông phaùp: Troø chôi, thaûo luaän nhoùm - Toå chöùc cho hoïc sinh tìm - Hoïc sinh lieät keâ vaøo baûng nhöõng tuïc ngöõ cuøng chæ töø phaåm chaát toát ñeïp cuûa - Daùn leân baûng lôùp nhaân daân ta. - Ñoïc giaûi nghóa nhanh - Hoïc sinh töï nhaän xeùt 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 3 - Chuaån bò: “Töø traùi nghóa” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản