Luyện từ và câu - CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI , TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
421
lượt xem
35
download

Luyện từ và câu - CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI , TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết được qui tắc viết tên người , tên địa lí nước ngoài. Viết đúng tên người , tên địa lí nước ngoài trong khi viết. - Y/c 2hs lên bảng . Mỗi hs đặt 1 câu với từ: tự trọng, tự hào . -Gọi hs đọc lại bài tập điền từ. -Nhận xét ,ghi điểm . 2- Bài mới: 2.1- Giới thiệu bài : -Hỏi : Khi viết ta cần phải viết hoa trong trường hợp nào? -Bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm vững và vận dụng qui tắc viết hoa khi viết. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI , TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

  1. LUY N CÂU VÀ T CÁCH VI T TÊN NGƯ I , TÊN A LÍ VI T NAM I-M c tiêu: -Bi t ư c qui t c vi t tên ngư i , tên a lí nư c ngoài. Vi t úng tên ngư i , tên a lí nư c ngoài trong khi vi t. II- dùng h c t p ; -Bài t p 1 , 3 . -Gi y kh to ghi n i dung bài t p . III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh 1-Bài t p: - Y/c 2hs lên b ng . M i hs t -2 hs lên tr bài cũ. 1 câu v i t : t tr ng, t hào . -G i hs c l i bài t p i n t . -Nh n xét ,ghi i m . 2- Bài m i: 2.1- Gi i thi u bài : -Hs l ng nghe và tr l i câu h i. -H i : Khi vi t ta c n ph i vi t -Khi vi t ta c n vi t hoa ch cái u
  2. hoa trong trư ng h p nào? câu ,tên riêng c a ngư i , tên a danh. -Bài h c hôm nay s giúp các -Hs l ng nghe. em n m v ng và v n d ng qui t c vi t hoa khi vi t. 2.2 –Tìm hi u ví d : -Vi t s n trên b ng l p . Y/c hs -Quan sát ,th o lu n nhóm ôi , nh n quan sát và nh n xét cách vi t . xét cách vi t hoa. + Tên ngư i: Nguy n Hu , +Tên ngư i ,tên a lí ư c vi t hoa Hoàng Văn Th , Nguy n Th nh ng ch cái u câu c a m i ti ng Minh Khai. t o thành tên ó . +Tên a lí: Trư ng Sơn ,Sóc Trăng, Vàm C Tây. -H i: +Tên riêng thư ng g m m t ,hai ho c +Tên riêng g m m y ti ng ? ba ti ng tr lên . M i ti ng ư c vi t M i ti ng c n ư c vi t như th hoa ch cái u c a ti ng. nào? +Khi vi t hoa tên ngư i , tên a lí Vi t Nam , c n vi t hoa ch cái u +Khi vi t tên ngư i ,tên a lí câu c a m i ti ng t o thành tên ó . Vi t Nam ta c n ph i vi t như th nào? -3 hs l n lư t c to trư c l p. c l p theo dõi , c th m thu c ngay t i l p. 2.3 - Ghi nh : -Làm phi u . -Y/c hs c ghi nh . -Dán phi u lên b ng , nh n xét. -Phát phi u k s n cho t ng nhóm.
  3. -Y/c 1 nhóm dán phi u lên Tên ngư i Tên a lí b ng. Lê Th Minh Hà N i +Em hãy vi t 5 tên ngư i , 5 Nguy n Uyên H i Phòng tên a lívào b ng sau: Nhi Tr n Kim Nh t C u Long Phan Qu c B o H Chí Minh +H i: Tên ngư i Vi t Nam thư ng +Tên ngư i Vi t Nam thư ng g m h g m ,tên m ,tên riêng ..Khi vi t ta c n chú ý ph i vi t hoa các ch cái u câu nh ng thành ph n nào ? Khi c a m i ti ng là b ph n c a tên vi t ta c n chú ý i u gì? ngư i. 2.4-Luy n t p: Bài 1 : -1 hs c thành ti ng . -G i hs c y/c . -3 hs lên b ng vi t . l p làm vào v . -Y/c hs t làm bài . -Nh n xét b n vi t trên b ng. -G i hs nh n xét . -Gv nh n xét , d n hs ghi nh
  4. cách vi t hoa khi vi t a ch . Bài 2 : -G i hs c y/c . - 1 hs c thành ti ng. -Y/c hs t làm bài. - 3 hs lên b ng làm , l p làm voà v . -G i hs nh n xét . - Nh n xét bài b n làm . Bài 3 : -G i hs c y/c . -1 hs c y/c . -Y/c hs t tìm trong nhóm và - Làm vi c trong nhóm . ghi vào phi u h c t p thành 2 c t a và b -Tìm trên b n . -Treo b n hành chính a phương +G i hs lên c và tìm các qu n , huy n , th xã ,các danh lam th ng c nh, . -Nh n xét tuyên dương nhóm làm úng . 3- C ng c và d n dò ; -Nh n xét ti t h c . -D n hs v nhà h c thu c ph n ghi nh , tìm hi u bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản