Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI, TRÒ CHƠI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
279
lượt xem
29
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI, TRÒ CHƠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh, sự khéo léo, trí tuệ. - Hiểu ý nghĩa của một số câu thành ngữ, tục ngữ có nội dung liên quan đến chủ điểm. - Biết sử dụng linh hoạt, khéo léo một số thành ngữ, tục ngữ trong những tình huống cụ thể nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI, TRÒ CHƠI

  1. Luy n t và câu( 31) M R NG V N T : CHƠI, TRÒ CHƠI I. M c tiêu - Bi t m t s trò chơi rèn luy n s c m nh, s khéo léo, trí tu . - Hi u ý nghĩa c a m t s câu thành ng , t c ng có n i dung liên quan n ch i m. - Bi t s d ng linh ho t, khéo léo m t s thành ng , t c ng trong nh ng tình hu ng c th nh t nh. II. dùng d y - h c - Tranh nh v m t s trò chơi dân gian (n u có). - Gi y kh to k s n b ng như BT1, BT2. III.Các ho t ng d y - h c ch y u Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ - G i 3 h c sinh lên b ng. M i HS t 2 câu - 3 HS lên b ng t câu h i: h i. + M t câu v i ngư i trên.
  2. + M t câu v i b n. + M t câu v i ngư i ít tu i hơn mình. - 2 HS ng t i ch tr l i. - G i HS dư i l p tr l i câu h i: Khi h i - Nh n xét câu tr l i c a b n. chuy n ngư i khác, mu n gi phép l ch s c n ph i chú ý i u gì? - Nh n xét câu tr l i c a HS -G i HS nh n xét câu tr l i c a b n trên b ng xem có úng m c ích không? Có gi phép l ch s khi h i không? - Nh n xét và cho i m HS. 2. D y - h c bài m i 2.1. Gi i thi u bài - Ti t luy n t và câu hôm nay l p mình cùng tìm hi u v các trò chơi dân gian, cách s d ng m t s thành ng , t c ng có liên quan n - L ng nghe ch : Trò chơi - chơi. 2.2. Hư ng d n làm bài t p Bài 1
  3. - G i HS c yêu c u. - Phát gi y t ng nhóm.Yêu c u HS ho t ng trong nhóm hoàn thành phi u và gi i thi u v i - 1 HS c thành ti ng. b n v trò chơi mà em bi t. - Ho t ng trong nhóm 4 HS. - G i nhóm xong trư c dán phi u lên b ng. Các nhóm khác nh n xét, b sung. - Nh n xét, k t lu n l i gi i úng. - Nh n xét, b sung phi u trên b ng. Trò chơi rèn luy n s c m nh - Ch a bài (n u sai) Trò chơi rèn luy n s khéo léo Trò chơi rèn luy n trí tu Kéo co, v t - Hãy gi i thi u cho các b n hi u v cách th c chơi m t trò chơi mà em bi t. Nh y dây, lò cò, á c u ô ăn quan, c tư ng, x p hình
  4. - Ti p n i nhau gi i thi u Ví d : + ô ăn quan: Hai ngư i thay phiên nhau b c nh ng viên s i t các ô nh (ô dân) l n lư t r i lên nh ng ô to (ô quan) “ăn” nh ng viên x i trên các ô to y; Bài 2 chơi n khi “ h t quan, tàn dân, thu quân, bán ru ng “ thì k t - G i HS c yêu c u. thúc; ai ăn ư c nhi u quan hơn -Phát bi u và bút cho 2 nhóm HS. Yêu c u HS thì th ng. hoàn thành phi u. Nhóm nào làm xong trư c + Lò cò: Dùng m t chân v a dán phi u lên b ng. nh y v a di chuy n viên s i... - 1HS c thành ti ng - G i HS nh n xét, b sung. - 2HS ng i cùng bàn trao i, làm - K t lu n l i gi i úng bài vào phi u ho c dùng bút chì làm vào v nháp. - Nh n xét, b sung. - c l i phi u: 1HS c câu t c ng , thành ng , 1 HS c nghĩa c a câu
  5. Nghĩa thành ng , t c Chơi v i ch n nơi, Chơi di u Chơi dao có ng l a chơi ch n t dây ngày t tay b n Làm m t vi c nguy + hi m M t tr ng tay + Li u lĩnh t g p tai + h a Ph i bi t ch n b n, + ch n nơi sinh s ng Bài 3: - G i h c sinh c yêu c u và n i dung. - 1 HS c thành ti ng. - Yêu c u HS th o lu n theo c p. GV nh c - 2 HS ng i cùng bàn, trao i, ưa ra HS. tình hu ng ho c câu t c ng , thành ng khuyên b n. + Xây d ng tình hu ng. - 3 c p HS trình bày. + Dùng câu t c ng , thành ng khuyên
  6. b n. - Ch a bài (n u sai) - G i HS trình bày. a) Em s nói v i b n” ch n nơi, chơi ch n b n” C u nên ch n b n mà chơi. - Nh n xét và cho i m HS. b) Em s nói: “ C u xu ng ngay i: ng có “ Chơi v i l a “ th !” Em s b o b n: ‘’ Chơi dao có ngày t tay’’ y. C u xu ng i..... - 2 HS c. - G i HS c thu c lòng các câu thành ng , t c ng . 3. C ng c ,d n dò - Nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà làm l i bài t p 3 và sưu t m 5 câu t c ng , thành ng .
Đồng bộ tài khoản