Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
214
lượt xem
10
download

Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về Tổ quốc. - Biết đặt câu với những từ ngữ nói về Tổ quốc. - Bút dạ, một vài tờ giấy. - Từ điển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC

  1. Luy n t và câu : M R NG V N T : T QU C I. M c tiêu, nhi m v : - M r ng, h th ng hóa v n t v T qu c. - Bi t t câu v i nh ng t ng nói v T qu c. II. dùng d y h c: - Bút d , m t vài t gi y. -T i n. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh:
  2. 2. Ki m tra: - Em hãy tìm m t t ng nghĩa v i - HS trình bày mi ng m i t xanh, , tr ng, en và t câu v i 4 t v a tìm ư c. - HS làm bài t p 3. - HS ch n t úng trong ngo c ơn. - Nh n xét chung. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Luy n t p. M c tiêu: Giúp HS tìm t ng nghĩa v i t T qu c. a) Hư ng d n HS làm bài t p 1(7’)
  3. - Các t ng nghĩa v i t T qu c - HS làm bài cá nhân là nư c nhà, non sông. b) Hư ng d n HS làm bài t p 2(7’) - HS c. - Nh ng t ng nghĩa v i t T - HS làm bài theo nhóm, ghi qu c là t nư c, nư c nhà, qu c gia… k t qu vào phi u c) Hư ng d n HS làm bài t p 3(7’) - HS c yêu c u, nh n vi c. - Nh ng t ng nghĩa v i t T - Làm bài theo nhóm, trình qu c: t nư c, nư c nhà, qu c gia, non bày k t qu trên b ng. sông, quê hương. - Nh n xét. d) Hư ng d n HS làm bài t p 4(7’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c: Ch n m t trong nh ng t ng ó(BT3) t
  4. câu. - Cho HS làm bài. - Làm vi c cá nhân. - Trình bày k t qu , nh n xét - GV nh n xét, ch t l i. Ho t ng 4: C ng c , d n dò (2’) - Nh n xét ti t h c. - Vi t vào v t ng nghĩa v i t T qu c. - Gi i nghĩa t tìm ư c BT3. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản