Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
6
download

Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Liệt kê được các từ ngữ chỉ người, tả hình dáng của người, biết đặt câu miêu tả hình dáng của một người cụ thể. - Nhớ và liệt kê chính xác câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao đã học, đã biết nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn; tìm đúng hoàn cảnh sử dụng các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (2)

  1. Luy n t và câu: T NG K T V N T I. M c tiêu, nhi m v : - Li t kê ư c các t ng ch ngư i, t hình dáng c a ngư i, bi t t câu miêu t hình dáng c a m t ngư i c th . - Nh và li t kê chính xác câu t c ng , thành ng , ca dao ã h c, ã bi t nói v quan h gia ình, th y trò, bè b n; tìm úng hoàn c nh s d ng các câu t c ng , thành ng , ca dao ó. II. dùng d y h c: - Bút d , 5, 6 t gi y kh to HS làm bài t p. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (7’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm bài ra gi y nháp. - M t vài em phát bi u ý ki n. - L p nh n xét. - GV nh n xét nh ng t HS tìm úng. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (7’)
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo nhóm. - GV phát gi y kh to cho các nhóm. - Cho HS trình bày. - L p nh n xét. - GV nh n xét. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (7’) ( Cách ti n hành tương t BT 2) d) Hư ng d n HS làm BT 4. - Cho HS c yêu c u c a BT 4. - GV nh c l i yêu c u .
  4. - Cho HS làm vi c + trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - L p nh n xét. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh l i o n văn. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản