Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.046
lượt xem
142
download

Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Ma trận hình ảnh cạnh tranh

  1. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.ma_tran_hinh_anh_canh_tranh.d oc MA TRAÄN HÌNH AÛNH CAÏNH TRANH Coâng ty : Ñòa chæ : Ngaønh ngheà : saûn xuaát kinh doanh Tel : Fax : Email : Website : Thôøi gian phaân : tích 1. Laäp danh saùch caùc yeáu toá quan troïng ñoái vôùi caùc yeáu toá nhö ñaõ nhaän dieän, neâu roõ lyù do taïi sao caùc yeáu toá laø quan troïng theo baûng sau: Stt Yeáu toá caïnh tranh chuû Giaûi thích yeáu 2. Phaân loaïi taâm quan trong: 0.0 – 0.2 : khoâng quan troïng 0.2 – 0.4 : Ít quan troïng. 0.4 – 0.6 : Quan troïng 0.6 – 0.8 : Khaù quan troïng 0.8 – 1.0 : Raát quan troïng. Stt Yeáu toá beân ngoaøi chuû Taâm quan Giaûi thích yeáu troïng 3. Ñaùnh giaù möùc ñoä phaûn öùng cuûa coâng ty vôùi caùc yeáu toá: Vieäc phaân loaïi ñeå xaùc ñònh ñöôïc raèng: caùch thöùc maø caùc chieán löôïc cuûa coâng ty phaûn öùng vôùi caùc yeáu toá naøy quyeát ñònh cho söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp. 4 ñieåm laø phaûn öùng toát. 3 ñieåm laø phaûn öùng phaûn öùng treân trung bình. 2 ñieåm laø phaûn öùng trung bình. 1 ñieåm laø phaûn öùng ít. Ngo Quang Thuat Page 1 of 2
  2. D:\thanh 13\06. Tailieunghiencuuquantrichienluoc\huongdanxaydungchienluockd\c2.ma_tran_hinh_anh_canh_tranh.d oc Stt Yeáu toá beân ngoaøi chuû Taâm quan Ñieåm yeáu troïng 4. Nhaân vaø coäng soá ñieåm. Stt Yeáu toá beân ngoaøi chuû Taâm quan Ñieåm Toång ñieåm yeáu troïng Toång coäng 1 Caùc yeáu toá Cty maãu Cty caïnh tranh1 Cty caïnh tranh2 Möùc Phaân Toång Phaân Toång Phaân Toång ñoä loaïi ñieåm loaïi ñieåm loaïi ñieåm quan ñieåm ñieåm ñieåm troïng Thò phaàn 0.2 marketting Khaû naêng 0.2 caïnh tranh giaù Vò trí taøi 0.4 chính Chaát löôïng 0.1 saûn phaåm Loøng trung 0.1 thaønh cuûa khaùch haøng Toång soá 1.0 ñieåm quan trong 5. Keát luaän: 2.5 laø ñieåm trung bình. Phaân tích treân vaø döôùi 2.5 ñieåm Phaân tích caùc ñieåm phaûn öùng maïnh. Phaân tích caùc yeáu toá coù taàm quan trong nhöng phaûn öùng ít? Ngo Quang Thuat Page 2 of 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản