intTypePromotion=1
ADSENSE

Marketing - sử dụng công nghệ thông tin

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

269
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng công nghệ thông tin trong marketing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing - sử dụng công nghệ thông tin

  1. Marketing – S d ng công ngh m i và o lư ng k t qu . 4. S D NG CÔNG NGH M I VÀ O LƯ NG K T QU 4.1. C n có thư c o các lo i chi phí marketing khác nhau • Chi n d ch g i thư. • Chi n d ch marketing qua i n tho i. • Khuy n mãi bán hàng. • T ch c s ki n. • H i ch gi i thi u s n ph m. • Tài tr . • Chi n d ch qu ng cáo trên TV. • Chi n d ch hình nh công ty. • Chi n d ch t thi n. • Chi n d ch giành l i khách hàng t tay i th . • Chi n d ch tung s n ph m m i ra th trư ng.
  2. 4.2. Mâu thu n quy t nh MKT và mâu thu n ph n h i MKT-MIX • BRANDAID • CALLPLAN • DETAILER • MEDIAC • PROMOTER • ADCAD
  3. 4.3. Bán hàng t ng • M c ích là cho phép nh ng ngư i bán hàng ư c thông tin y g n như có m i thông tin mà anh ta yêu c u v công ty và có th th hi n m t kh năng bán hàng toàn di n. 4.4. Marketing t ng, các ví d " • nh giá ch ng i trên máy bay và t ch trong khách s n • Thu th p tên th c hi n chi n d ch g i thư tr c ti p • Quy t nh xem ai ư c mua ch u ho c gia h n th i gian tr ch m • Phân b các dòng s n ph m • L a ch n phương ti n truy n thông • G i thư theo yêu c u c a t ng khách hàng • G i phi u mua hàng và m u th Vì các quy t nh t ng h p càng ngày càng d a trên cơ s d li u và t ng, giám c nhãn hi u ph i dành ít th i gian hơn cho các con s . H có th t p trung th i gian cho chi n lư c, chi ơn thu n ph i nghĩ v vi c c i ti n và làm th nào tăng giá tr .
  4. 4.5. Qu n tr u tư Marketing - MIM • Tìm ki m cách o lư ng nh hư ng c a các ngu n l c t i doanh s và l i nhu n, ng th i ưa ra m t cách th c hi n phân ph i marketing t ng h p m i. • Phân b chi phí marketing m t cách h p lý hơn l i nhu n t ho t ng kinh doanh tăng hơn 15% chi phí marketing. • Các công ty ã s d ng phương pháp này: P&G, Unilever, J&J
  5. 4.6. H th ng qu n tr ngu n l c Marketing - MRM
  6. Các bư c: 1. Lưu tr b ng h th ng Equity Archiving and Access - Lưu tr hi u qu các tài li u liên quan n nhãn hi u ã dùng trong quá kh : brochure, coupon, khuy n mãi trong d p l … - APRIMO là nhà bán hàng hàng u 2. S a i, tu ch nh tài li u, t o tài li u m i 3. Tìm ki m s ch p thu n (pháp lý, t S p…) 4. Yêu c u các tài li u t 30 – 60 ngư i bán hàng 5. Qu n tr chi n d ch - Chi n d ch g i email, khuy n mãi, inbound telemarketing, các sáng ki n bán hàng t i ch ... - Các chi n d ch a c p t ng, l p i l p l i, t o s ki n thư ng có hi u qu nh t 4.7. Khám phá Internet • T o m t trang web và gi i thi u m t cách thông minh v l ch s công ty, s n ph m, nhãn hi u, ni m tin và các giá tr (BMW) • T o m t trang web tra c u t ng lo i s n ph m (Colgate – các b nh v răng) • T o m t trang web v ti u s t ng khách hàng (Elizabeth Arden)và bán các s n ph m chuyên bi t (Acumin vitamins). • Th c hi n l y ý ki n theo nhóm (focus groups) v i khách hàng, khách hàng ti m năng, nhà phân ph i hay g i các b ng câu h i. • G i các m u qu ng cáo hay thông tin n khách hàng bày t s quan tâm. • G i m u s n ph m m i mi n phí (freesample.com). • G i phi u gi m giá s n ph m m i (coolsavings.com). • M i khách hàng g i email ph n ánh, khi u n i… • Dùng internet nghiên c u i th c nh tranh. • ơn gi n hóa vi c giao ti p n i b gi a các nhân viên b ng h th ng m ng n i b . • Dùng internet c i thi n vê c mua hàng, tuy n d ng và ào t o. • Dùng internet so sánh giá gi a các nhà cung c p và mua hàng b ng cách g i thông tin v i u ki n công ty. 4.8. Marketing Dashboards • Tools dashboard • Processes dashboard • Performance dashboard K t lu n • Công ty b n c n tăng cư ng và c ng c k năng marketing. • B n ph i nhìn nh n v marketing m t cách toàn di n hơn, coi nó là m t l c lư ng thúc y vi c kinh doanh c a b n. • Các cơ h i luôn t n t i và có th ư c tìm th y b ng cách phân khúc th trư ng, khác bi t hóa, phát tri n nhãn hi u, h p tác phát tri n cùng khách hàng, suy nghĩ theo tư tư ng i dương xanh và marketing hàng ngang. • Ph i b sung vào các phương ti n thông tin truy n th ng c a b n các phương ti n thông tin m i như i n tho i di ng, blog, podcast, webcast, social networks, WOM buzz. • B n c n áp d ng thêm các công ngh m i v marketing như các mô hình marketing, bán hàng t ng, marketing t ng, marketing dashboards và marketing trên internet làm tăng hi u qu marketing. • B n ph i ư c lư ng v nh hư ng tài chính trong ng n h n và dài h n thông báo cho c p trên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=269

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2