intTypePromotion=1

Mẫu Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương (Mẫu số: 01-1/TBVMT)

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
4
lượt xem
0
download

Mẫu Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương (Mẫu số: 01-1/TBVMT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương (Mẫu số: 01-1/TBVMT) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương (Mẫu số: 01-1/TBVMT)

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01­1/TBVMT Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số  156/2013/TT­BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG        (Kèm theo Tờ khai thuế BVMT mẫu số 01/TBVMT) [01] Kỳ tính thuế:    Tháng…..Năm…...                  [02] Tên người nộp thuế:……………………………………..................................................................................... [03] Mã số thuế:                               [04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….............................................................................. [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Tên doanh  MST doanh  Cơ quan thuế  Số than tiêu  Tổng số than  Tỷ lệ Sản lượng than mua của  Mức thuế bảo vệ  STT Hàng hóa nghiệp/cơ sở  nghiệp/cơ sở  trực tiếp  thụ nội địa  tiêu thụ trong  địa phương nơi có than  môi trường  Số thuế phát sinh phải nộp  phân bổ (%) khai thác khai thác quản lý trong kỳ (tấn) kỳ(tấn) khai thác trong kỳ (đồng/tấn) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)/(7) (9) (10) (11)=(8)*(9)*(10) ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc Họ và tên:....... ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Chứng chỉ hành nghề số:................ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2