Mẫu báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm ....

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
7
download

Mẫu báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm ....

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm .... ; Phụ lục số 05 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Cụng Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm ....

  1. Mẫu báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm .... ; Phụ lục số 05 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Cụng Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường) UBND TỈNH/TP …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: .................. ..............., ngày ....... tháng ........ năm 200.... BÁO CÁO Về NHậP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM .... Kính gửi: Cục bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường 1. Loại phế liệu … . . : Stt Tên tổ chức, cá nhân Số lần đã Tổng lượng đã Tên và địa chỉ cơ sở sản Số lượng nhập khẩu phế liệu nhập khẩu NK trong năm xuất trực thuộc sử dụng sử dụng trong năm phế liệu để sản xuất trong năm 1. 2. ….. 2. Loại phế liệu … . . : Stt Tên tổ chức, cá nhân Số lần đã nhập Tổng lượng đã Tên và địa chỉ cơ sở sản Số l­îng sö nhập khẩu phế liệu khẩu trong NK trong năm xuất trực thuộc sử dụng dông trong năm phế liệu để sản xuất n¨m 1. 2. ….. ..... Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, đưa phế liệu nhập khẩu vào làm nguyên liệu sản xuất: Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như trên - ...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản